Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


ETSI: 'Các đám mây nguồn mở đáng xem xét'

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

ETSI: 'Open source clouds worth considering'

Submitted by Gijs Hillenius on January 30, 2014

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/etsi-open-source-clouds-worth-considering

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/01/2014

Phần mềm nguồn mở đang tạo ra các giải pháp 'thử và kiểm thử' cho việc giải quyết tính tương hợp, tính khả chuyển và an ninh, ETSI, Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu, viết trong báo cáo tháng 12/2013 của nó về các tiêu chuẩn cho điện toán đám mây. Các đặc tả và các tiêu chuẩn trong tương lai có thể xuất xứ từ các dự án nguồn mở, tổ chức tiêu chuẩn hóa này gợi ý.

Open source software is creating 'tried-and-tested' solutions addressing interoperability, portability and security, writes ETSI, the European Telecommunications Standards Institute, in its December 2013 report on standards for cloud computing. Future specifications and standards may derive f-rom open source projects, the standardisation organisation suggests.

Báo cáo của ETSI không đề cập tới vai trò của nguồn mở trong các dự án điện toán đám mây, nhưng tổ chức này viết rằng dạng các giải pháp này là “đáng xem xét”. Các tổ chức viết rằng “một số ví dụ tương tác tích cực đã từng thấy rồi giữa các cơ quan tiêu chuẩn và các dự án nguồn mở nên được khuyến khích”.

Một người phát ngôn cho ETSI hôm qua đã đưa ra 2 ví dụ về các tương tác như vậy. Cái đầu là một trong những Diễn đàn TM mà đã xuất bản một tập hợp các API dịch vụ đám mây nguồn mở. Các triển khai tham chiếu nguồn mở của các API đó đã được làm cho sẵn sàng thông qua GitHub. Chúng bao trùm việc đặt hàng sản phẩm, quản lý các catalog, Quản lý Đơn giản, Thỏa thuận và Vé Rắc rối.

Đó không phải là một khu rừng

Một ví dụ thứ 2 về các ứng dụng máy tính với máy tính, nơi mà các triển khai nguồn mở các tiêu chuẩn của ETSI từng được hoàn tất. “Hoạt động đó đưa ra một thiết kế tham chiếu nguồn mở cổng gateway M2M, mà chúng nói đang xây dựng theo các tiêu chuẩn ETSI M2M”.

Cơ quan tiêu chuẩn hóa từng được Ủy ban châu Âu yêu cầu ánh xạ các tiêu chuẩn mà sẽ giúp tạo lòng tin trong việc chào đám mây, và rằng sẽ tạo ra các dịch vụ tin cậy như vậy. Trong báo cáo của mình, nhóm làm việc của ETSI đã kết luận rằng bức tranh các tiêu chuẩn đám mây là “phức tạp nhưng không hỗn loạn và không cách gì là một 'khu rừng rậm'”, như EC từng sợ. Các nhà cung cấp các dịch vụ đám mây không tuân thủ rộng rãi các giải pháp của họ đối với các tiêu chuẩn đám mây, nhưng “đưa ra tính năng động của nó, tiêu chuẩn hóa đám mây sẽ có lẽ chín muồi trong vòng 18 tháng tới”, ETSI viết vào tháng 12/2013.

Công ăn việc làm và GDP

Để làm cho các giải pháp đám mây tương hợp được, các dịch vụ đám mây đòi hỏi các giao diện ứng dụng, các mô hình dữ liệu và các thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa, ETSI nêu. Vấn đề lớn nhất là đồng thuận về các định nghĩa cho các yêu cầu dịch vụ giám sát và các thỏa thuận về các mức dịch vụ.

Neelie Kroes, Ủy viên về Chương trình Nghị sự Số đã chào đón báo cáo các tiêu chuẩn đám mây, trong một tuyên bố vào ngày 10/01. Chiến lược Điện toán Đám mây châu Âu nhằm tạo ra 2.5 triệu công ăn việc làm với cho châu Âu và thúc đẩy GDP của EU tới 160 tỷ euro tới năm 2020, Kroes đã chỉ ra.

ETSI's report does not address the role of open source in cloud computing projects, but the organisation writes that this type of solutions are "worthy of consideration". The organisations writes that "some examples of positive interaction have already been seen between standards bodies and open source projects that should be encouraged."

A spokesperson for ETSI yesterday gave two examples of such interactions. The first one is the TM Forum which has published a set of open source cloud service APIs. Open source reference implementations of these APIs have been made available via GitHub. These cover product ordering, catalog management, Simple Management, Agreement and Trouble Ticket.

Its not a jungle

A second example regards machine-to-machine applications whe-re open source implementations of ETSI standards have been completed. "Actility provides an open source reference design of their M2M gateway, which they say is built according to ETSI M2M standards."

The standardisation organisation was asked by the European Commission to map the standards that will help cre-ate trust in cloud offerings, and that will make such services reliable. In its report, ETSI's working group concluded that the cloud standards landscape is "complex but not chaotic and by no means a 'jungle'", as the EC had feared. Providers of cloud services are not widely conforming their solutions to cloud standards, but "given its dynamism, cloud standardisation will likely mature in the next 18 months", ETSI writes in December 2013.

Jobs and GDP

To make cloud solutions interoperable, cloud services require standardised application interfaces, data models and vocabularies, ETSI reports. The biggest issue is to agree on definitions for requirements for service monitoring and agreements on service levels.

Neelie Kroes, European Commissioner for the Digital Agenda welcomed ETSI's cloud standards report, in a statement on 10 January. The European Cloud Computing Strategy aims to cre-ate 2.5 million new European jobs and boost EU GDP by EUR 160 billion by 2020, Kroes pointed out.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây