Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Tương lai của việc chia sẻ: tích hợp Pydio và ownCloud

The future of sharing: integrating Pydio and ownCloud

Posted 19 May 2016 by ben van 't ende

Theo: https://opensource.com/business/16/5/sharing-files-pydio-owncloud

Bài được đưa lên Internet ngày: 19/05/2016

Hệ sinh thái chia sẻ tệp nguồn mở phù hợp cho sự đa dạng lớn các dự án, mỗi dự án cung cấp giải pháp của riêng chúng, và từng dự án với tiếp cận khác nhau. Có nhiều lý do để chọn giải pháp nguồn mở hơn là các giải pháp thương mại như Dropbox, Google Drive, iCloud, hoặc OneDrive. Các giải pháp đó chào để lấy đi những lo ngại về việc quản lý dữ liệu của bạn nhưng đi với những hạn chế nhất định, bao gồm cả thiếu kiểm soát và tích hợp vào hạ tầng đang tồn tại.

Có khá ít các lựa chọn thay thế chia sẻ tệp và đồng bộ sẵn sàng cho những người sử dụng, bao gồm ownCloud và Pydio.

Pydio

Dự án Pydio - Đặt dữ liệu của bạn vào quỹ đạo (Put your Data In Orbit) đã được nghệ sỹ âm nhạc Charles du Jeu sáng lập, người đã cần cách để chia sẻ các tệp âm thanh lớn với các bạn trong cùng ban nhạc. Pydio là giải pháp chia sẻ tệp và đồng bộ, với các nền tảng phụ trợ (backend) nhiều lưu trữ, được thiết kế với các lập trình viên và các quản trị viên hệ thống trong đầu. Nó có hơn 1 triệu bản tải về trên thế giới và đã được dịch sang 27 thứ tiếng.

Nguồn mở ngay từ đầu, dự án đã tăng trưởng trên SourceForge và bây giờ tìm được nhà của nó trên GitHub.

Giao diện người sử dụng dựa vào Material Design của Google. Những người sử dụng có thể sử dụng một hạ tầng têọp đã có trước hoặc thiết lập Pydio với tiếp cận tại chỗ, và sử dụng các ứng dụng web, máy để bàn, và di động để quản lý các tài sản của họ ở bất cứ đâu. Đối với những người quản trị, các quyền truy cập tốt là công cụmạnh cho việc thiết lập cấu hình truy cập tới các tài sản.

Trên trang cộng đồng của Pydio, bạn sẽ thấy vài tài nguyên để tăng tốc cho bạn nhanh chóng. Website của Pydio có vài chỉnh dẫn rõ ràng về cách đóng góp cho các kho Pydio trên GitHub. Diễn đàn bao gồm các phần cho các lập trình biên và cộng đồng.

ownCloud

Kiến trúc mở của ownCloud là mở rộng được thông qua một API và chào nền tảng cho các ứng dụng. Hơn 300 ứng dụng đã được viết, các khả năng đặc trưng điều khiển lịch, các mối liên hệ, thư, âm nhạc, các mật khẩu, các ghi chép, và nhiều dạng dữ liệu khác. ownCloud cung cấp an toàn, các thang từ Raspberry Pi cho tới bó với petabytes lưu trữ và hàng triệu người sử dụng, và được một cộng đồng quốc tế phát triển vứoi hàng trăm người đóng góp.

Chia sẻ liên đoàn

Chia sẻ tệp đang bắt đầu dịch chuyển hướng tới làm việc theo đội, và tiêu chuẩn hóa cung cấp cơ sở cứng cáp cho sự cộng tác như vậy.

Chia sẻ liên đoàn, một tiêu chuẩn mở mới được dự án OpenCloudMesh hỗ trợ, là một bước theo hướng đó. Trong số những điều khác, nó cho phép chia sẻ các tệp và thư mục giữa các máy chủ hỗ trợ điều này, như Pydio và các cài đặt của ownCloud.

Đầu tiên được giới thiệu trogn ownCloud 7, việc chia sẻ máy chủ với máy chủ này cho phép bạn kich hoạt các chia sẻ tệp từ các máy chủ từ xa, tạo ra đám mây của các đám mây của riêng bạn. Bạn có thể tạo các đường liên kết chia sẻ trực tiếp với những người sử dụng trên các máy chủ khác hỗ trợ việc chia sẻ đám mây liên đoàn.

Việc triển khai API mới này để tích hợp sâu hơn giữa các giải pháp lưu trữ trogn khi duy trì được an toàn, kiểm soát, và các thuộc tính của các nền tảng gốc ban đầu.

“Việc trao đổi và chia sẻ các tệp là thứ gì đó cơ bản ngày hôm nay và ngày mai”, nhà sáng lập ra ownCloud Frank Karlitschek nói. “Vì điều đó, là quan trọng để làm điều này theo cách liên đoàn và phân tán mà không có các đường khép kín dữ liệu tập trung. Số lượng một mục tiêu thiết kế [của việc chia sẻ theo liên đoàn] là để xúc tác cho việc chia sẻ theo cách dễ dàng và trong suốt nhất trong khi bảo vệ an toàn và tính riêng tư của những người sử dụng”.

Điều gì tiếp theo

Sáng kiến như OpenCloudMesh sẽ mở rộng tiêu chuẩn mở mới này của chia sẻ tệp thông qua sự hợp tác của các cơ sở và các công ty như Pydio và ownCloud. ownCloud 9 đã giới thiệu rồi khả năng cho các máy chủ liên đoàn trao đổi các danh sách những người sử dụng, cho phép trải nghiệm hoàn toàn tự động trong suốt bạn có với những người sử dụng trên máy chủ của riêng bạn. Trong tương lai, ý tưởng có tập hợp (liên đoàn) các máy chủ sổ địa chỉ có thể được sử dụng để tìm kiếm các ID đám mây liên đoàn khác có lẽ mang sự cộng tác liên các đám mây tới mức độ thậm chí còn cao hơn.

Sáng kiến đó sẽ không nghi ngờ gì đóng góp cho sự gia tăng rồi cộng đồng kỹ thuật mở trong đó các thành viên có thể dễ dàng thảo luận, phát triển, và đóng góp cho “API chia sẻ OCM” như một giao thức trung lập với nhà cung cấp. Tất cả các đối tác hàng đầu của dự án OCM cam kết đầy đủ với nguyên tắc thiết kế API mở và chào đón các cộng đồng đồng bộ và chia sẻ tệp nguồn mở khác để tham gia và ra nhập đám mây được kết nối đó.


 

The open source file sharing ecosystem accommodates a large variety of projects, each supplying their own solution, and each with a different approach. There are a lot of reasons to choose an open source solution rather than commercial solutions like Dropbox, Google Drive, iCloud, or OneDrive. These solutions offer to take away worries about managing your data but come with certain limitations, including a lack of control and integration into existing infrastructure.

There are quite a few file sharing and sync alternatives available to users, including ownCloud and Pydio.

Pydio

The Pydio (Put your data in orbit) project was founded by musician Charles du Jeu, who needed a way to share large audio files with his bandmates. Pydio is a file sharing and sync solution, with multiple storage backends, designed with developers and system administrators in mind. It has over one million downloads worldwide and has been translated into 27 languages.

Open source from the very start, the project grew organically on SourceForge and now finds its home on GitHub.

The user interface is based on Google's Material Design. Users can use an existing legacy file infrastructure or set up Pydio with an on-premise approach, and use web, desktop, and mobile applications to manage their assets everywhere. For administrators, the fine-grained access rights are a powerful tool for configuring access to assets.

On the Pydio community page, you will find several resources to get you up to speed quickly. The Pydio website gives some clear guidelines on how to contribute to the Pydio repositories on GitHub. The forum includes sections for developers and community.

ownCloud

ownCloud has over 8 million users worldwide and is an open source, self-hosted file sync and sharing technology. There are sync clients for all major platforms as well as WebDAV through a web interface. ownCloud has an easy to use interface, powerful administrator tools, and extensive sharing and collaboration features—designed to give users control over their data.

ownCloud's open architecture is extensible via an API and offers a platform for apps. Over 300 applications have been written, featuring capabilities like handling calendar, contacts, mail, music, passwords, notes, and many other types of data. ownCloud provides security, scales from a Raspberry Pi to a cluster with petabytes of storage and millions of users, and is developed by an international community of hundreds of contributors.

Federated sharing

File sharing is starting to shift toward teamwork, and standardization provides a solid basis for such collaboration.

Federated sharing, a new open standard supported by the OpenCloudMesh project, is a step in that direction. Among other things, it allows for the sharing of files and folders between servers that support this, like Pydio and ownCloud instances.

First introduced in ownCloud 7, this server-to-server sharing allows you to mount file shares from remote servers, in effect creating your own cloud of clouds. You can create direct share links with users on other servers that support federated cloud sharing.

Implementing this new API allows for deeper integration between storage solutions while maintaining the security, control, and attributes of the original platforms.

"Exchanging and sharing files is something that is essential today and tomorrow," ownCloud founder Frank Karlitschek said. "Because of that, it is important to do this in a federated and distributed way without centralized data silos. The number one design goal [of federated sharing] is to enable sharing in the most seamless and easiest way while protecting the security and privacy of the users."

What's next?

An initiative like OpenCloudMesh will extend this new open standard of file sharing through cooperation of institutions and companies like Pydio and ownCloud. ownCloud 9 has already introduced the ability for federated servers to exchange user lists, enabling the same seamless auto-complete experience you have with users on your own server. In the future, the idea of having a (federated!) set of central address book servers that can be used to search for others' federated cloud IDs might bring inter-cloud collaboration to an even higher level.

The initiative will undoubtedly contribute to already growing open technical community within which members can easily discuss, develop, and contribute to the "OCM sharing API" as a vendor-neutral protocol. All leading partners of the OCM project are fully committed to the open API design principle and welcome other open source file share and sync communities to participate and join the connected cloud.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây