Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


5 triệu USD cho các sách giáo khoa mở cho dự luật Omnibus năm tài chính 2018

$5 Million for Open Textbooks in FY18 Omnibus Bill
Theo: https://sparcopen.org/our-work/open-textbooks-fy18/
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Quốc hội đã cấp vốn 5 triệu USD cho chương trình trợ cấp sách giáo khoa mở trong dự luật omnibus của năm tài chính 2018, kết quả của sự biện hộ tích cực của SPARC và các đối tác trong liên minh của chúng tôi
Trong năm tài chính 2018, dự luật phân bộ omnibus đã thông qua ngày 23/03/2018, Quốc hội đã đưa 5 triệu USD (khoảng hơn 110 tỷ VNĐ) vào cho chương trình trợ cấp thí điểm sách giáo khoa mở. Chương trình này sẽ được Bộ Giáo dục Mỹ quản lý và sẽ hỗ trợ các dự án ở các cơ sở giáo dục đại học tạo ra hoặc mở rộng sử dụng các sách giáo khoa mở để đạt được tiết kiệm cho các sinh viên. SPARC đã làm việc đối tác với các Nhóm Nghiên cứu Lợi ích Công cộng - PIRG (Public Interest Research Groups) Mỹ để dẫn dắt chiến dịch tăng cường của quốc gia để bảo vệ cho sự phân bổ này, nó là một phần của 2 tỷ USD vốn cấp cho năm tài chính 2018 dành cho các chương trình trợ giúp cạnh tranh và kham được của đại học.
SPARC bây giờ đã biến các nỗ lực biện hộ của chúng tôi hướng tới việc đảm bảo các vốn cấp bổ sung được đưa vào trong quá trình phân bổ cho năm tài chính 2019. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi chặt chẽ sự triển khai chương trình trợ cấp này của Bộ Giáo dục, và sẽ làm cho các thành viên của SPARC được cập nhật.
Các chi tiết của dự luật
FDự luật phân bổ omnibus cho năm tài chính 2018 (FY18) gồm 5 triệu USD cho chương trình trợ cấp sách giáo khoa mở. Chương trình này được mô tả trên trang 67 của tuyên bố giải thích đi theo dự luật. Dự luật đã được giới thiệu vào ngày 21/03/2018 và đã được ký thành luật 2 ngày sau đó.
Thí điểm sách giáo khoa mở - Thỏa thuận gồm 5 triệu USD cho chương trình trợ cấp thí điểm, cạnh tranh để hỗ trợ cho các dự án trong các cơ sở giáo dục đại học tạo ra các sách giáo khoa mở mới hoặc mở rộng sử dụng chúng để đạt được tiết kiệm cho các sinh viên trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện được chỉ dẫn và các kết quả đầu ra học tập của sinh viên. Bộ trưởng sẽ yêu cầu bất kỳ sách giáo khoa mở nào được tạo ra với các vốn cấp của chương trình sẽ được cấp phép theo một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi cho công chúng để thực thi bất kỳ các quyền nào theo bản quyền chỉ có điều kiện yêu cầu thừa nhận ghi công được đưa ra như được chủ sở hữu bản quyền chỉ dẫn. Hơn nữa, Bộ trưởng sẽ trao sự xem xét đặc biệt đối với các dự án ở các cơ sở giáo dục đại học mà thể hiện tiềm năng lớn nhất để đạt được mức tiết kiệm cao nhất cho các sinh viên thông qua sử dụng bền vững, được mở rộng các sách giáo khoa mở trong các khóa học sau trung học được thực thể đủ điều kiện đó chào và mở rộng sử dụng các sách giáo khoa mở ở các cơ sở giáo dục đại học bên ngoài thực thể đủ điều kiện đó.
Biện hộ
 • Thư của SPARC giử cho Quốc hộiSPARC đã phối hợp bức thư được hơn 60 thư viện thành viên của chúng tôi từ hơn 30 bang đã ký. Bức thư này đã được phân phối cho lãnh đạo cả văn phòng Quốc hội, các ủy ban phân bổ, và các đơn vị trực thuộc ủy ban LHHS.
 • Thư của U.S PIRG Student Government – Đối tác trong liên minh của chúng tôi U.S. PIRG đã điều phối bức thư gửi cho Quốc hội được các lãnh đạo chính phủ của giới sinh viên ký. Các thu viện thành viên của SPARC member đã giúp chuyển tiếp cơ hội này cho lãnh đạo sinh viên ở địa phương của họ.
 • #OpenTextbooksFY18 – Các cộng đồng OpenCon với U.S. PIRG và mạng chính phủ các sinh viên của nó tổ chức chiến dịch từ dưới lên (thường dân) để kêu gọi, viết tweet và viết cho các nghị sỹ Quốc hội để hỗ trợ cấp vốn cho các sách giáo khoa mở. Hàng trăm sinh viên, thủ thư, và các nhà biện hộ khác cho OER đã hành động.
Các sự việc về sách giáo khoa mở
 • Các sách giáo khoa mở và tài nguyên giáo dục mở (OER) là các tư liệu hàn lâm sẵn sàng tự do để tải về, sửa đổi và chia sẻ để phục vụ cho tất cả các sinh viên tốt hơn. Các tư liệu đó tới ở tất cả các định dạng, bao gồm cả in và số, và có một giấy phép bản quyền mở cho phép sử dụng tự do và mềm dẻo.
 • Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã khởi xướng các chương trình thí điểm sách giáo khoa mở. Một phân tích các chương trình thí điểm sách giáo khoa mở của Student PIRG đã thấy rằng các chương trình đó đã tiết kiệm cho các sinh viên 128 USD mỗi khóa học về chi phí sách giáo khoa đại học. Nếu mỗi sinh viên chưa tốt nghiệp chọn một khóa học có sử dụng sách giáo khoa mở, thì các sinh viên có thể tiết kiệm hơn 1,4 tỷ USD mỗi năm.
 • Các chương trình trợ cấp sách giáo khoa mở ở mức bang có hồ sơ theo dõi mạnh việc đạt được tiết kiệm cho các sinh viên. Các bang như Georgia North Dakota đã cấp vốn cho các chương trình trợ cấp sách giáo khoa mở mà rốt cuộc đã tiết kiệm cho các sinh viên hơn 10 lần lượng tiền được đầu tư. Như vậy, đầu tư 5 triệu USD có thể tiết kiệm cho các sinh viên tới 50 triệu USD hoặc nhiều hơn.
 • Nghiên cứu có rà soát lại ngang hàng đã thấy rằng các sinh viên được chỉ định các sách giáo khoa tự do, mở làm tốt hoặc tốt hơn so với các bạn học về điểm số, cạnh tranh khóa học, và các đo đếm thành công hàn lâm khác. Các sách giáo khoa mở có thể làm giảm các chi phí trong khi cũng hỗ trợ cho sự thành công của sinh viên.
Congress funded a $5 million open textbook grant program in the Fiscal Year 2018 omnibus bill, the result of extensive advocacy by SPARC and our coalition partners
In the Fiscal Year 2018 omnibus appropriations bill passed on March 23, 2018, Congress included $5 million for a pilot open textbook grant program. The program will be administered by the U.S. Department of Education and will support projects at institutions of higher educations that create or expand the use of open textbooks to achieve savings for students. SPARC worked in partnership with U.S. PIRG to lead an extensive national campaign to advocate for this appropriation, which is part of $2 billion in FY18 funds designated for programs to aid college completion and affordability.
SPARC has now turned our advocacy efforts toward ensuring additional funds are included in the FY19 appropriations process. We will also be keeping a close eye on the Department of Education’s implementation of the grant program, and will keep SPARC members up to date.
Bill Details
The FY18 omnibus appropriation bill includes $5 million for an open textbook grant program. The program is described on page 67 of the explanatory statement accompanying the bill. The bill was introduced on March 21, 2018 and signed into law two days later.
Open Textbooks Pilot.-The agreement includes $5,000,000 for a pilot, competitive grant program to support projects at institutions of higher education that create new open textbooks or expand their use in order to achieve savings for students while maintaining or improving instruction and student learning outcomes. The Secretary shall require that any open textbook created with program funds be licensed under a nonexclusive, irrevocable license to the public to exercise any of the rights under copyright conditioned only on the requirement that attribution be given as directed by the copyright owner. Further, the Secretary should give special consideration to projects at institutions of higher education that demonstrate the greatest potential to achieve the highest level of savings for students through sustainable, expanded use of open textbooks in postsecondary courses offered by the eligible entity and expand the use of open textbooks at institutions of higher education outside of the eligible entity.
Advocacy
 • SPARC Letter to CongressSPARC coordinated a letter signed by more than 60 of our member libraries from over 30 states. This letter was distributed to the leadership of both chambers of Congress, the appropriations committees, and the LHHS appropriations subcommittees.
 • U.S. PIRG Student Government LetterOur coalition partner U.S. PIRG coordinated a letter to Congress signed by student government leaders. SPARC member libraries helped by forwarding this opportunity to their local student leadership.
 • #OpenTextbooksFY18The SPARC and OpenCon communities joined with U.S. PIRG and its student government network to organize a grassroots campaign to call, tweet and write to members of Congress to support funding for open textbooks. Hundreds of students, librarians, and other OER advocates took action.
Open Textbook Facts
 • Open textbooks and open educational resources (OER) are academic materials that are freely available to download, edit and share to better serve all students. These materials come in all formats, including print and digital, and have an open copyright license that permits free and flexible use.
 • Numerous institutions of higher education have launched open textbook pilot programs.  An analysis of open textbook pilot programs by the Student PIRGs found that these programs saved students $128 per course on college textbook costs. If every undergraduate took one course that used an open textbook, students would save more than $1.4 billion per year.
 • Open textbook grant programs at the state level have a strong track record of achieving savings for students. States including Georgia and North Dakota have funded open textbook grant programs that have ultimately saved students more than ten times the amount invested. As such, a $5 million investment could save students $50 million or more.
 • Peer-reviewed research has found that students assigned free, open textbooks do as well or better than their peers in terms of grades, course completion, and other measures of academic success. Open textbooks can reduce costs while also supporting student success.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây