Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Chủ đề của Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế 2018 “Thiết kế Nền tảng Công bằng cho Tri thức Mở”

Chủ đề của Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế 2018 “Thiết kế Nền tảng Công bằng cho Tri thức Mở”
Theme of 2018 International Open Access Week To Be “Designing Equitable Foundations for Open Knowledge”
Posted by Nick Shockey on May 24, 2018 at 12:30pm, View Blog
Theo: http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/theme-of-2018-international-open-access-week-to-be-designing-equi
Bài được đưa lên Internet ngày: 24/05/2018
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
Ban Cố vấn của Tuần lễ Truy cập Mở 2018 vui mừng thông báo chủ đề cho Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế 2018, sẽ diễn ra vào các ngày 22-28 tháng 10, sẽ là “thiết kế nền tảng công bằng cho tri thức mở”.
Chủ đề năm nay phản ánh hệ thống hàn lâm đang chuyển đổi. Trong khi các chính phủ, các nhà cấp vốn, các trường đại học, các nhà xuất bản, và các học giả đang ngày càng gia tăng áp dụng các chính sách và thực hành mở, cách để chúng thực sự được triển khai vẫn còn thay đổi liên tục. Khi mở trở thành mặc định, tất cả các bên tham gia đóng góp phải có chủ tâm về thiết kế các hệ thống mở mới đó để đảm bảo chúng là toàn diện, công bằng và thực sự phục vụ cho các nhu cầu của cộng đồng toàn cầu đa dạng. Tuần lễ Truy cập Mở năm nay mời tất cả các bên tham gia đóng góp có quan tâm tham gia vào việc cải thiện công việc quan trọng này.
Thiết lập mặc định mở là bước cơ bản hướng tới làm cho hệ thống sản xuất và phân phối tri thức của chúng ta toàn diện hơn, nhưng nó cũng đi với các thách thức mới phải được giải quyết. Chúng ta sẽ đảm bảo như thế nào để các mô hình bền vững được sử dụng cho truy cập mở không phải là loại trừ? Những điều không công bằng nào các hệ thống mở có thể phải tái tạo lại hoặc tăng cường lại? Những tiếng nói của những ai sẽ được ưu tiên? Ai sẽ bị loại trừ? Những gì được cho là những định kiến muôn thủa của giới hàn lâm? Đâu là những lĩnh vực nơi mà tính mở có thể là không thích hợp?
Chúng không phải là những câu hỏi dễ trả lời. Thay vào đó, chúng nhắc nhở cho những thảo luận đang diễn ra có thể giúp đảm bảo rằng nền tảng cho hệ thống nghiên cứu và hàn lâm mở công bằng hơn được tạo ra chu đáo và hợp tác. Chủ đề năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt ra các câu hỏi hóc búa, có tính sống còn, và tích cực tham gia vào đối thoại liên tục để học từ các quan điểm khác nhau về cách để làm cho sự uyên thâm công bằng và toàn diện hơn khi nó trở nên mở hơn.
Được SPARC và các đối tác thành lập trong cộng đồng sinh viên vào năm 2008, Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế là cơ hội để hành động trong việc làm cho tính mở thành mặc định cho nghiên cứu - nâng cao tính trực quan hàn lâm, tăng tốc nghiên cứu, và để các đột phá phục vụ tốt hơn cho cuộc sống. Tuần lễ Truy cập Mở năm nay sẽ diễn ra trong các ngày 22-28 tháng 10; tuy nhiên, những ai kỷ niệm tuần lễ này được khuyến khích đặt lịch cho các sự kiện ở địa phương bất kỳ khi nào phù hợp nhất trong năm và sử dụng các chủ đề có hiệu quả nhất cho địa phương đó.
Bản chất tự nhiên toàn cầu, phân tán của Tuần lễ Truy cập Mở sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chủ đề năm nay. Các chiến lược và cơ cấu cho việc mở ra tri ithuwcs phải được đồng thiết kế trong và với các cộng đồng chúng phục vụ - đặc biệt những người thường bị loại ra bên lề hoặc bị loại khỏi các thảo luận đó.
Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế là cơ hội quan trọng để xúc tác cho các thảo luận mới, tạo ra các liên kết xuyên khắp và giữa các cộng đồng có thể tạo thuận lợi cho sự đồng thiết kế này, và cải thiện sự tiến bộ để xây dựng nền tảng công bằng hơn cho việc mở ra tri thức - thảo luận và hành động phải liên tục suốt năm, năm này qua năm khác. Sự đa dạng, công bằng, và toàn diện phải được ưu tiên cả năm và được tích hợp vào từng tế bào của cộng đồng mở, từ cách hạ tầng của chúng ta được xây dựng thế nào tới cách chúng ta tổ chức các sự kiện cộng đồng ra sao.
Để có thêm thông tin về Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế, hãy tới www.openaccessweek.org. Bạn có thể bám theo hội thoại trên Twitter tại #OAWeek.
Các bản dịch của tuyên bố này là sẵn sàng với các ngôn ngữ tiếng Trung, Hindi, Bồ Đào Nha, và Tây Ban Nha. Nếu bạn quan tâm trong việc đóng góp bản dịch của chủ đề năm nay hoặc toàn bộ tuyên bố với ngôn ngữ khác, bạn có thể thấy những hướng dẫn để làm như vậy ở đây.
Các hình đồ họa cho chủ đề của Tuần lễ Truy cập Mở năm nay là sẵn sàng theo địa chỉ: http://www.openaccessweek.org/page/graphics
###
Về SPARC
SPARC®, Liên minh các Tài nguyên Hàn lâm Xuất bản Nghiên cứu hàn lâm (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), là liên minh toàn cầu cam kết làm cho MỞ thành mặc định cho nghiên cứu và giáo dục. SPARC trang bị cho mọi người để giải quyết các vấn đề lớn và tạo ra các phát hiện mới qua việc áp dụng các chính sách và thực hành cải thiện cho Truy cập Mở, Dữ liệu Mở, và Giáo dục Mở. Xem thêm tại sparcopen.org.
Về Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế
Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế là tuần hành động toàn cầu do cộng đồng dẫn dắt để mở ra sự truy cập tới nghiên cứu. Sự kiện này được các cá nhân, các cơ sở và tổ chức khắp trên thế giới kỷ niệm, và tổ chức của nó được ban cố vấn toàn cầu dẫn dắt. Thẻ hashtag chính thức của Tuần lễ Truy cập Mở là #OAweek.
The 2018 Open Access Week Advisory Committee is pleased to announce that the theme for the 2018 International Open Access Week, to be held October 22-28, will be “designing equitable foundations for open knowledge.”
This year’s theme reflects a scholarly system in transition. While governments, funders, universities, publishers, and scholars are increasingly adopting open policies and practices, how these are actually implemented is still in flux. As open becomes the default, all stakeholders must be intentional about designing these new, open systems to ensure that they are inclusive, equitable, and truly serve the needs of a diverse global community. This year’s Open Access Week invites all interested stakeholders to participate in advancing this important work.
Setting the default to open is an essential step toward making our system for producing and distributing knowledge more inclusive, but it also comes with new challenges to be addressed. How do we ensure sustainability models used for open access are not exclusionary? What are inequities that open systems can recreate or reinforce? Whose voices are prioritized? Who is excluded? How does what counts as scholarship perpetuate bias? What are areas where openness might not be appropriate?
These are not questions with easy answers. Rather, they are prompts for ongoing conversations that can help ensure that the foundation for a more equitable system of open research and scholarship is created thoughtfully and collaboratively. This year’s theme highlights the importance of asking the tough questions, staying critical, and actively engaging in an ongoing conversation to learn from diverse perspectives about how to make scholarship more equitable and inclusive as it becomes more open.
Established by SPARC and partners in the student community in 2008, International Open Access Week is an opportunity to take action in making openness the default for research—to raise the visibility of scholarship, accelerate research, and turn breakthroughs into better lives. This year's Open Access Week will be held from October 22nd through the 28th; however, those celebrating the week are encouraged to schedule local events whenever is most suitable during the year and to utilize themes that are most effective locally.
The global, distributed nature of Open Access Week will play a particularly important role in this year’s theme. Strategies and structures for opening knowledge must be co-designed in and with the communities they serve—especially those that are often marginalized or excluded from these discussions altogether.
International Open Access Week is an important opportunity to catalyze new conversations, create connections across and between communities that can facilitate this co-design, and advance progress to build more equitable foundations for opening knowledge—discussion and action that must continue throughout the year, year in and year out. Diversity, equity, and inclusion must be prioritized year-round and integrated into the fabric of the open community, from how our infrastructure is built to how we organize community events.
For more information about International Open Access Week, please visit www.openaccessweek.org. You can follow the conversation on Twitter at #OAWeek.
Translations of this announcement are available in Chinese, Hindi, Portuguese, and Spanish. If you are interested in contributing a translation of the this year's theme or the full announcement in another language, you can find instructions for doing so here.
Graphics for this year’s Open Access Week theme are available at http://www.openaccessweek.org/page/graphics
###
About SPARC
SPARC®, the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, is a global coalition committed to making Open the default for research and education. SPARC empowers people to solve big problems and make new discoveries through the adoption of policies and practices that advance Open Access, Open Data, and Open Education. Learn more at sparcopen.org.
About International Open Access Week
International Open Access Week is a global, community-driven week of action to open up access to research. The event is celebrated by individuals, institutions and organizations across the world, and its organization is led by a global advisory committee. The official hashtag of Open Access Week is #OAweek.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây