Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Thư viện Quốc gia Ireland: nguồn mở ở khắp mọi nơi

Ireland National Library: open source everywhere

Submitted by Gijs Hillenius on February 26, 2016

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/ireland-national-library-open-source-everywhere

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/02/2016

 

'Chiến lược đã chứng minh cực kỳ thành công'

Thư viện Quốc gia Ireland (NLI) đang sử dụng phần mềm tự do nguồn mở ở bất kỳ nơi nào có thể. Viện của nhà nước này cũng khuyến khích đóng góp mã của các thành viên nhân viên CNTT cho các dự án phát triển phần mềm nguồn mở.

 

“Quyết định chiến lược tham gia vào nguồn mở đã chứng minh cực kỳ thành công”, NLI viết trong tài liệu tóm tắt. “Nó xúc tác cho NLI đặt đúng chỗ các thành phần cốt lõi của hạ tầng thư viện số hiện đại bất chấp đội kỹ thuật nhỏ”.

 

Nguồn mở được sử dụng trong tất cả các phần của hạ tầng thư viện số của NLI. Các hệ thống Linux được sử dụng cho các dịch vụ web, hệ thống phần mềm trung gian và cho việc quản lý các tài sản số. Tổ chức do nhà nước cấp vốn này cũng sử dụng các công cụ phát triển và kiểm thử nguồn mở.

 

NLI nói rằng việc sử dụng và đóng góp cho nguồn mở là phương tiện chính của việc phân phối các dịch vụ của nó: việc thu thập, lưu giữ và làm cho các bộ sưu tập quan trọng của quốc gia có khả năng truy cập được. “Bằng việc sử dụng nguồn mở, NLI hưởng lợi từ các tài nguyên và sự tinh thông của vô số các lập trình viên và các chuyên gia trong lĩnh vực này trên khắp thế giới”, viện do chính phủ cấp vốn này viết trong tài liệu tóm tắt của mình.

 

Các tài sản số

NLI đang đóng góp cho sự phát triển của hệ thống kho số nguồn mở, dựa vào 2 giải pháp quản lý tài sản số, kho HydraFedora. “Chúng cho phép NLI đảm bảo sự quản lý và lưu giữ về lâu dài của hơn 40 Terabyte các tư liệu số, và xử trí tác vụ phức tạp của việc thu thập các tư liệu 'sinh ra đã là số rồi' trong tương lai”.

 

Thư viện Quốc gia cũng có tham gia trong sự phát triển máy tìm kiếm VuFind, “bây giờ được hàng ngàn thư viện trên khắp thế giới sử dụng”. Vì những đóng góp của nó cho VuFind, NLI đã có được Giải thưởng Nguồn mở eGov lần đầu tiên từ trước tới nay của Ireland vào năm 2011.

 

Năm nay, NLI một lần nữa đã được đề cử cho giải thưởng này, vì Đăng ký Parish của nó trong dự án của NLI. Thư viện đang làm cho sẵn sàng trên trực tuyến bộ sưu tập các microfilms của nó trong những năm 1950 và 1960. Chúng chứa các bản ghi rửa tội và hôn nhân từ hầu như tất cả các giáo xứ Catholic ở Ireland và Bắc Ireland từ những năm 1740 tới 1880.

 

Thông tin thêm:

Tài liệu tóm tắt của NLI về nguồn mở trong Đăng ký Catholic Parish Registers trong dự án của NLI

Khoản tin tức trên OSOR

 

Strategy has proven extremely successful’

The National Library of Ireland is using free and open source software where possible. The public institute also encourages code contributions of IT staff members to open source software development projects.

“The strategic decision to participate in open source has proven extremely successful”, the NLI writes in a briefing document. “It enables the NLI to put in place the core components of a modern digital library infrastructure despite a small technical team."

Open source is used in all parts of the NLI’s digital library infrastructure. Linux systems are used for web services, for middleware systems and for managing digital assets. The state-funded organisation also uses open source development and testing tools.

The NLI says that using and contributing to open source is a key means of delivering its services: collecting, preserving and making accessible collections of national significance. “By using open source, the NLI benefits from the resources and expertise of countless developers and domain experts worldwide”, the government-funded institute writes in its briefing document.

Digital assets

The NLI is contributing to the development of an open source digital repository system, based on two management solutions for digital asset, Hydra and Fedora Repository. “These allow the NLI to ensure the long-term management and preservation of over 40 Terabytes of digitised material, and to tackling the complex task of collecting ‘born digital’ collection material in the future.”

The National Library is also involved in the development of the VuFind search engine, “now used by thousands of libraries around the world”. For its contributions to VuFind, the NLI was awarded Ireland’s first ever eGov Open Source Award in 2011.

This year, NLI was again nominated for the award, for its Parish Registers at the NLI’ project. The library is making available online its collection of microfilms dating from the 1950s and 1960s. These contain records of baptisms and marriages from almost all Catholic parishes in Ireland and Northern Ireland from the 1740s to the 1880s.

More information:

NLI briefing document on open source at the Catholic Parish Registers at the NLI project

OSOR news item

 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây