Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


'Các trường học nên nhận thức rằng nguồn mở là tốt hơn'

'Các trường học nên nhận thức rằng nguồn mở là tốt hơn'
'Schools should be made aware that open source is better'
Submitted by Gijs Hillenius on September 23, 2013
Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/schools-should-be-made-aware-open-source-better
Bài được đưa lên Internet ngày: 23/09/2013
Những người bảo vệ sử dụng phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) trong giáo dục, nên nhấn mạnh rằng dạng phần mềm này là giải pháp tốt hơn, không đơn thuần là rẻ hơn. So sánh một sự chuyển đổi thành công và không thành công sang sử dụng các hệ thống dựa vào Linux, một nghiên cứu được xuất bản trên Joinup hôm nay kết luận rằng, về mặt kỹ thuật, Linux và các PMNM khác là sẵn sàng để sử dụng trong các trường học. “Hỗ trợ của các nhân viên cao cấp là cơ bản”.
Advocates of the use of free and open source in education, should stress that this type of software is a better solution, not merely cheaper. Comparing a successful and an unsuccessful switch to using Linux-based systems, a study published on Joinup today concludes that, technically, Linux and other open source software is ready for use in schools. "Support of senior staff is essential."
Nhiều trường học hơn nên xem xét sử dụng các giải pháp nguồn mở trong giáo dục, nghiên cứu này khuyến cáo, sau khi so sánh sự triển khai Linux và các giải pháp phần mềm tự do khác của 2 trường học tại nước Anh.
Các học sinh, giáo viên và các nhà quản lý của nhà trường đang trở nên quen sử dụng các thiết bị tính toán khác nhau, các máy tính cá nhân PC để bàn pha trộn và các ứng dụng dựa vào đám mây. Các chính sách giáo dục cũng đang cải thiện, nhằm vào việc dạy hiểu về kỹ thuật hơn là sử dụng các ứng dụng văn phòng phổ biến. “là đúng lúc cho nhiều trường học hơn để tiến hành chuyển đổi”.
Nghiên cứu chi tiết hóa sự chuyển đổi thành công của trường trung học Westcliff thuộc Học viện Girls, với 340 học sinh, tại Wesstcliff on Sea, và đã bỏ qua sự triển khai của Cao đẳng Công nghệ Hassenbrook với 700 học sinh, tại trường láng giềng Stanford-Le-Hope.
Chương trình theo yêu cầu
Tại trường trung học Westcliff, các nhân viên CNTT đã thảo luận về sự chuyển đổi sang nguông mở với sự quản lý chi tiết. Nhà trường chuyên về khoa học và kỹ thuật và, như báo cáo trích lời người quản lý mạng của nhà trường, Malcolm Moore: “Nếu các học sinh sẽ đi với những điều tốt lành như bắt đầu Google thế hệ sau hoặc làm suy sụp vũ trụ tại CERN... thì họ nhất định sẽ cần biết Linux”.
Tại Cao đẳng Công nghệ Hassenbrook, người quản trị mạng của nhà trường, Jason Bassett, đã sử dụng nguồn mở để đưa trở lại hoạt động cho 3 phòng các máy tính cá nhân đã lỗi thời. Tuy nhiên, quản lý cao cấp của nhà trường đã không bị thuyết phục và cuối cùng đã bỏ qua dự án đó. Nghiên cứu trích dẫn lời người cựu quản trị mạng của nhà trường Jason Bassett, người tin tưởng điều này có thể là vì phần mềm được làm cho sẵn sàng một cách tự do. Bây giờ việc quản lý một tư vấn CNTT ông nói ông đã lưu ý một sự khác biệt giữa nhận thức mà mọi người có về phần mềm phụ thuộc vào việc liệu họ có trả tiền cho nó hay không.
More schools should consider using open source solutions in education, recommends the study, after comparing the implementation of Linux and other free software solutions by two schools in the United Kingdom.
Pupils, teachers and school managers are becoming used to using different computing devices, mixing desktop PCs with smart phones and cloud-based applications. Education policies are also improving, aiming at teaching technical understanding rather than the use of ubiquitous office applications. "The time is right for more schools to make the switch."
The study details the successful switch by the Westcliff High School for Girls Academy, with 340 students, in Westcliff on Sea, and the abandoned implementation by Hassenbrook Technology College with 700 pupils, in the neighbouring Stanford-Le-Hope.
Required programming
At the Westcliff high school, IT staff discussed the switch to open source with management in detail. The school specialises in science and engineering and, the report quotes the school's Network Manager, Malcolm Moore: "If the students are to go on to do great things like start the next Google or collapse the universe at CERN... they will certainly need to know Linux."
At Hassenbrook Technology College, the school's Network Administrator, Jason Bassett, used open source to return to operation three rooms of obsolete PCs. However, the school's senior management was not to be convinced and eventually abandoned the project. The study quotes former school Network Administrator Jason Bassett, who believes this may be because the software is made available for free. Now running an IT consultancy he says he has noted a difference between the perception people have of software depending on whether they pay for it.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây