Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Giấy phép Công cộng Mozilla v2 - Tổng quan

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

The Mozilla Public Licence version 2 - An Overview

By Rowan Wilson, Published: 06 March 2012, Reviewed: 06 March 2012

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/mpl2

Bài được đưa lên Internet ngày: 06/03/2012

Hôm 03/01/2012, Giấy phép Công cộng Mozilla – MPL (Mozilla Public License) đã được OSI phê chuẩn. Nó cũng được xem như là một giấy phép của Phần mềm Tự do (PMTD) của Quỹ Phần mềm Tự do – FSF (Free Software Foundation). Giống như giấy phép trước đó của nó, Mozilla Public License v 1.1, nó tìm cách áp đặt một mức giới hạn 'copyleft' vừa phải lên những tùy biến mã mà nó bao trùm. Giấy phép có thể đọc tại: http://www.opensource.org/licenses/MPL-2.0.

Lịch sử của MPLv2

12 năm sau khi tạo ra MPL gốc ban đầu, Quỹ Mozilla đã quyết định rằng những vấn đề nhất định có thể được giải quyết hữu dụng với giấy phép đó. Vào đầu năm 2010 họ đã đặt ra một qui trình tư vấn mà - theo cách y hệt như khi họ đã phát triển và phát hành phần mềm - có thể mời sự đóng góp từ các thành viên có quan tâm từ các tổ chức nhà nước và khác.

Trong số các vấn đề mà Quỹ Mozilla đã muốn giải quyết từng là sự tương thích của mã MPL với mã theo các giấy phép PMTDNM phổ biến khác và sự làm rõ và nét riêng biệt của Mỹ đối với nội dung của MPL v1.1. Trong quá trình gần 2 năm, 3 phiên bản alpha, 2 phiên bản beta và 2 phiên bản ứng viên đã được đưa ra, một cộng đồng rộng lớn các bên có quan tâm đã làm việc để cải thiện và hiện đại hóa giấy phép này.

Các tính năng chính của MPLv2

Điều khoản copyleft của MPLv2 là ‘yếu’ - nghĩa là nó bao trùm một tập con các tác phẩm sẽ 'dựa vào' mã được bao trùm của nó. Giống như phiên bản trước, qui tắc điều hành liệu một tùy biến đặc thù có buộc phải mang giấy phép MPLv2 hay không được dựa vào các phần phân chia của tệp trong phần mềm. Các tệp được tùy biến phải là MPLv2, nhưng toàn bộ các tệp mới có thể mang một giấy phép mà người tùy biến lựa chọn. MPLv2 cũng cho phép mã được bao trùm của nó sẽ được tích hợp vào các dự án theo một tập hợp đặc biệt của các giấy phép PMTDNM 'thứ cấp' ( GNU GPLv2, GNU LGPL v2.1, GNU Affero GPL v3 và tất cả các phiên bản tiếp sau của các giấy phép đó), vì thế mở rộng tính tương thích của phần mềm mà nó bao trùm.

Vì phần mềm từng được phân phối theo MPLv1.1 có thể tự động được phân phối theo MPLv2 (nhờ phần 6.2 của giấy phép trước) nên các tính năng tương thích mới đã nêu ra một câu hỏi thú vị: điều gì sẽ xảy ra nếu người chủ gốc ban đầu không muốn tính tương thích này được mở rộng, với ngụ ý tham dự của nó rằng mã của họ có thể kết thúc trong một dự án theo một giấy phép khác? MPLv2 làm việc với điều này bằng cách cung cấp một lưu ý bổ sung có thể được đưa vào phần mềm mà nó bao trùm, nói rằng tác giả không muốn các tính năng tương thích của giấy phép sẽ được sử dụng với mã của chúng. Khi 'việc nâng cấp' một mẩu phần mềm có giấy phép MPLv1.1 sang MPLv2, chỉ người chủ gốc ban đầu của mã đó có thể quyết định cho một lưu ý như vậy cần phải được áp dụng. Nếu bất kỳ ai khác người chủ gốc ban đầu đang nâng cấp giấy phép đó, thì lưu ý phải được đưa vào.

Cũng theo lối này, MPLv2 đã sửa đổi bổ sung các điều kiện xung quanh sự kết thúc cấp phép các bằng sáng chế. Chúng mang giấy phép vào trong sự tương thích với Giấy phép Apache v2, và vì thế cho phép mã có giấy phép Apache v2 kết hợp được trực tiếp vào các tệp được MPLv2 bao trùm. Đối với cả 2 giấy phép thì tính tương thích đó đo đếm nó là quan trọng để nhận thức được những giới hạn của chúng. Chúng cho phép mã có giấy phép Apache v2 sử dụng được trong các chương trình có giấy phép MPLv2, và mã có giấy phép MPLv2 sự dụng được theo các điều kiện nhất đeịnh trong các chương trình theo các phiên bản khác nhau của GNU GPL. Chúng không cho phép kết hợp mã theo chiều ngược lại; ví dụ, đưa mã GNU GPLv3 vào trong chương trình được cấp phép MPLv2, hoặc mã được cấp phép MPLv2 vào một chương trình có giấy phép Apache v2 có thể vẫn không thể nếu không có sự cho phép bổ sung từ các người chủ của phần mềm.

Cũng như tính tương thích được mở rộng, MPLv2 đưa ra nội dung pháp lý được sửa đổi bổ sung để làm cho nó phù hợp tốt hơn với những sử dụng và ép tuân thủ bên ngoài nước Mỹ. Bằng văn bản, giấy phép đó cũng được làm ngắn hơn và rõ ràng hơn.

Điều gì làm cho MPLv2 khác với MPLv1.1?

Những lưu ý dưới đây có ý định tóm tắt những gì là khác biệt về MPLv2. Chúng không có ý định như là một bản mô tả đầy đủ các tính năng của nó. So với Mozilla Public License v1.1, thì Mozilla Public License v2:

  • các điều kiện được sửa đổi bổ sung xung quan giới hạn cấp phép bằng sáng chế, làm cho nó tương thích với giấy phép Apache v2.

  • giới thiệu tính tương thích với GNU GPLv2, GNU LGPL v2.1, GNU Affero GPL v3 và tất cả các phiên bản sau của những giấy phép đó.

  • là đơn giản hơn và ngắn gọn hơn.

OSS Watch đã có một tài liệu nhấn mạnh các vấn đề pháp lý chính để xem xét khi Làm cho mã của bạn sẵn sàng theo một giấy phép nguồn mở (bản dịch tiếng Việt).

On 3rd January 2012, version 2 of the Mozilla Public License (MPL) was approved by the Open Source Initiative. It is also considered to be a Free Software licence by the Free Software Foundation. Like its predecessor, the Mozilla Public License v 1.1, it seeks to impose a moderate level of ‘copyleft’ restriction on adaptations of code that it covers. The licence can be read at http://www.opensource.org/licenses/MPL-2.0.

History of the MPL v2

Twelve years after the creation of the original Mozilla Public License, the Mozilla Foundation decided that certain issues could be usefully addressed with that licence. In early 2010 they put in place a consultation process that - much in the same manner that they developed and released software - would invite input f-rom interested members of the public and other organisations.

Among the issues that the Mozilla Foundation wanted to address were compatibility of MPL code with code under other popular Free and Open Source Software (FOSS) licences and the clarity and US-specificity of the MPL v1.1’s language. Over the course of almost two years, three alpha releases, two beta releases and two release candidates, a large community of interested parties worked to improve and modernise the licence.

Main Features of the MPL v2

The MPL v2’s copyleft provision is ‘weak’ - meaning that it covers a subset of works that are ‘based upon’ its covered code. Like its predecessor, the rule which governs whether a specific adaptation must bear the MPL v2 or not is based upon file divisions within the software. Adapted files must remain MPL v2, but entirely new files may bear a licence of the adaptor’s choice. The MPL v2 also allows its covered code to be incorporated into projects under a specific set of other ‘secondary’ FOSS licences (GNU GPLv2, GNU LGPL v2.1, GNU Affero GPL v3 and all subsequent versions of those licences), thereby expanding compatibility of software it covers.

As software which was distributed under the MPL v1.1 can automatically be distributed under the MPL v2 (thanks to section 6.2 of the former licence) the new compatibility features raised an interesting question: what if the original owner does not want this expanded compatibility, with its attendant implication that their code could end up within a project under a different licence? The MPL v2 deals with this by providing an additional notice that can be added to software it covers, stating that the author does not wish the compatibility features of the licence to be used with their code. When ‘upgrading’ a piece of MPL v1.1 software to MPL v2, only the original owner of the code can decide that such a notice need not be applied. If anyone other than the original owner is upgrading the licence, the notice must be included.

Also to this end, the MPL v2 has amended conditions around patent licence termination. These bring the licence into compatibility with the Apache License v2, and therefore allow Apache License v2 code to be incorporated directly into MPL v2 covered files. For both these compatibility measures it is important to realise their limitations. They allow Apache License v2 code to be used in MPL v2 programs, and MPL v2 code to be used under certain conditions in programs under various versions of the GNU GPL. They do not allow code combination in the opposite direction; for example, including GNU GPLv3 code in an MPL v2-licensed program, or MPL v2-licensed code in an Apache License v2 program would still be impossible without additional permissions f-rom the software’s owners.

As well as expanded compatibility, the MPL v2 provides amended legal language to make it accord better with uses and enforcement outside the US. In rewriting, the licence has also been made shorter and clearer.

What makes the MPL 2 different f-rom MPL 1.1?

These bullet points are intended to summarise what is distinct about the MPL v2. They are not intended as a full description of its features. In comparison with the Mozilla Public License v1.1, the Mozilla Public License v2:

  • amended conditions around patent licence termination, making it compatible with the Apache Software License v2

  • introduces compatibility with the GNU GPLv2, GNU LGPL v2.1, GNU Affero GPL v3 and all subsequent versions of those licences

  • is simpler and shorter

OSS Watch has produced a document that highlights the main legal issues to consider when making your code available under an open source licence.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây