Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Nguồn mở và đổi mới mở

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Open source and open innovation

By Rowan Wilson, Published: 06 July 2010, Reviewed: 09 July 2012

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/openinnov

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/07/2012

Lời người dịch: Triết lý về đổi mới mở dẫn xuất từ triết lý của phần mềm tự do nguồn mở (FOSS). FOSS đưa ra một môi trường trong đó các hãng công nghệ cạnh tranh có thể vì thế hợp tác trong những mức độ nhất định về chức năng phần mềm; một ví dụ ban đầu của điều này có thể là vô số và việc cạnh tranh mà các tay chơi công nghệ lớn đóng góp mã nguồn cho nhân Linux. Tuy nhiên, có những chiến lược khai thác phần mềm khác mà không dựa vào FOSS nhưng tuy nhiên dễ dàng nhận diện như là đổi mới mở. Thực tiễn của việc giành được và cấp phép cho các bằng sáng chế phần mềm là một chiến lược như vậy. Chiến lược này không gì ngoài việc tuân thủ mở với định nghĩa tính mở đi với lý tưởng của FOSS, mà nó phù hợp gọn gàng trong định nghĩa tính mở mà chúng ta có thể dẫn xuất từ ghi chép của Chesbrough về đổi mới mở. Bài học là, có lẽ, rằng các nhà bình luận về tính mở không phải lúc nào cũng luôn nói về thứ y hệt. Các ý tưởng của tính mở vẫn giữ là mở cho sự giải nghĩa.

'Đổi mới mở' là một khái niệm do Giáo sư về Kinh doanh Henry Chesbrough tạo ra trong cuốn sách của ông xuất bản năm 2003: Đổi mới Mở: Sự cấp bách Mới để Tạo ra và Hưởng lợi từ Công nghệ. Trong các năm kể từ xuất bản phẩm của mình, những ý tưởng của Chesbrough về cách mà công nghệ có thể được quản lý và được khai thác đã trở thành cực kỳ có ảnh hưởng. Qua cùng giai đoạn, hồ sơ công khai về phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) đã gia tăng. Tài liệu này khai thác đổi mới mở và xem xét các lĩnh vực thỏa thuận và sự khác biệt giữa các lưu ý về 'đổi mới mở' và 'phần mềm tự do nguồn mở'.

Đổi mới mở là gì?

Nhiều người lúng túng giữa đổi mới và sáng tạo. Tuy nhiên, đổi mới không phải là sáng tạo. Sáng tạo tập trung vào việc tạo ra thứ gì đó là mới mà không nhất thiết hiện thực hóa lợi ích kinh tế. Đổi mới, mặt khác, là ứng dụng những sáng tạo để tạo ra lợi ích kinh tế. Bạn không thể có đổi mới mà không có sự sáng tạo.

Đổi mới mở là một dạng đổi mới đặc thù. Đơn giản, đổi mới mở là một thực tiễn có liên quan tới:

  • việc tìm kiếm những sáng tạo và các công nghệ có tính đổi mới hữu dụng bên ngoài tổ chức của bạn.

  • làm cho những sáng tạo và công nghệ có tính đổi mới bên trong nội bộ của riêng bạn càng sẵn sàng một cách rộng rãi cho những người khác càng tốt.

  • làm việc cộng tác với các đối tác bên ngoài bất kỳ ở đâu có ưu thế.

Sự thúc đẩy chia sẻ những sáng tạo nằm bên dưới của Chesbrough xuyên khắp các khuôn viên của tổ chức là sự tin chắc rằng - trong một thế giới công nghệ ngày càng phức tạ - không tổ chức riêng rẽ nào có thể chỉ huy một sự độc quyền đối với nhân tài hàng đầu. Đưa ra điều này, các mô hình 'hàng dọc' trước đó của phát triển công nghệ (trong đó một tổ chức duy nhất đầu tư và phát triển mọi khía cạnh của các sản phẩm của mình) không còn là tối ưu nữa, hoặc trong một số trường hợp là không có khả năng. Các đối thủ của đổi mới mở viện lý rằng các tổ chức phải tránh những gì đã trở nên được biết tới như là hiện tượng 'không được sáng tạo ở đây', trong đó các công nghệ bên ngoài được đối xử như là thấp kém đơn giản chỉ vì chúng tới từ bên ngoài.

OSS Watch tổ chức các sự kiện, như Kết nối Nguồn Mở (Open Sourcee Junction), nó hình thành ra chất xúc tác cộng tác cho các đối tác trong giới công nghiệp và hàn lâm có quan tâm trong việc phát triển và khai thác phần mềm bằng việc sử dụng các thực tiễn đổi mới mở.

‘Open innovation’ is a term coined by Professor of Business Henry Chesbrough in his 2003 book Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting f-rom Technology. In the years since its publication, Chesbrough’s ideas on how technology should be managed and exploited have become extremely influential. Over the same period, the public profile of free and open source software (FOSS) has risen. This document explores open innovation and examines the areas of agreement and difference between the notions of ‘open innovation’ and ‘free and open source software’.

So what is open innovation?

Many people confuse innovation with invention. However, innovation is not invention. Invention focuses on the creation of something new without necessarily realising economic benefit. Innovation, on the other hand, is the application of inventions to generate economic benefit. You can’t have innovation without invention.

Open innovation is a specific form of innovation. Simply put, open innovation is a practice involving:

  • seeking useful inventions and innovative technologies outside your organisation

  • making your own internally developed inventions and innovative technologies as widely available to others as possible

  • working collaboratively with external partners whe-rever it is advantageous

Underlying Chesbrough’s promotion of the sharing of inventions across organisational boundaries is the conviction that - in an increasingly complex technological world - no individual organisation can command a monopoly of top talent. Given this, previous ‘vertical’ models of technological development (in which a single organisation invents and develops every aspect of its products) are no longer optimal, or in some cases even possible. Proponents of open innovation argue that organisations must avoid what has become known as the ‘not invented here’ phenomenon, in which external technologies are treated as inferior simply because they come f-rom outside.

OSS Watch organises events, such as Open Source Junction, which form a collaboration catalyst for partners in industry and academia interested in codeveloping and exploiting software using open innovation practices.

Đổi mới mở và các trường đại học

Thú vị để lưu ý rằng - so sánh với các thực thể thương mại hơn - các trường đại học từng háo hức với 'các nhà sáng tạo mở' từ lâu. Động có khai thác công nghệ truyền thống được các trường đại học sử dụng là công ty được ra đời từ nghiên cứu (spin-out). Một công ty ra đời từ nghiên cứu thường sẽ là một thực thể pháp lý riêng biệt được tạo ra để sở hữu và khai thác một tài nguyên sở hữu trí tuệ. Đại học mà tạo ra công ty đó sẽ vẫn giữ mở một mức độ nào đó sự kiểm soát đối với công ty và lợi ích trong số phận của nó. Tuy nhiên, sự nhận biết riêng rẽ các công ty đó tạo ra vốn đầu tư gia tăng dễ dàng hơn và cho phép đại học được tách biệt khỏi những rủi ro của hành động pháp lý và sự phá sản. Thường thì đại học sinh ra công ty đó sẽ trước hết cam kết tham gia trong việc cấp phép công nghệ, hơn là tạo và marketing các sản phẩm nhất định; họ làm việc với các công ty là các bên thứ 3 để cung cấp những giải pháp đặc thù mà nuôi dưỡng trong việc tạo ra các sản phẩm từ bên thứ 3 đó. Thường xuyên, tài sản chính của một công ty như vậy sẽ là một bằng sáng chế hoặc bộ các bằng sáng chế bao trùm các qui trình trong các khoa học một cách vật lý hoặc của cuộc sống.

Vì các đại học có xu hướng đẻ ra các thực thể pháp lý riêng rẽ để chứa và khai thác những đổi mới công nghệ của họ - về cơ bản vì khai thác công nghệ không phải là sự tinh thông ban đầu của họ - họ có thể được xem như là những người tiên phong mở đường trong lãnh thổ của đổi mới mở. Đổi lại, như những tổ chức thương mại trở nên mở hơn đối với đổi mới được bên ngoài phát triển, thị trường cho đổi mới sinh ra từ các đại học trở nên rộng lớn hơn.

Điều có liên quan tới FOSS như thế nào?

Đối mặt với nó, sự gợi ý của Chesbrough về truy cập 'mở' tới đổi mới công nghệ dường như có nhiều thứ chung với các nguyên tắc đằng sau phần mềm tự do nguồn mở (FOSS). Sự tương tự gần giống có thể được vẽ ra giữa những bình luận của Chesbrough về các tổ chức đóng, theo hàng dọc và những bình luận của Eric Raymond về 'các nhà thờ lớn' trong tiểu phẩm của ông 'Nhà thờ lớn và cái chợ'. Cả 2 đều có xu hướng ưu tiên cho sự tinh thông bên trong nội bộ hơn là bên ngoài, và cả 2 tiềm tàng đánh mất đi những ưu thế mà sự truy cập tới một thị trường rộng lớn hơn các ý tưởng có thể mang lại. Chesbrough cũng thúc đẩy mạnh mẽ sự cộng tác giữa các nhà công nghệ bên trong và bên ngoài như một biện pháp có lợi đôi bên. Điều này có thể được so sánh với phương pháp luận cộng tác phát triển mở đi kèm gần gũi với lý tưởng của FOSS.

Open innovation and universities

It is interesting to note that - in comparison to more commercial entities - universities have been eager ‘open innovators’ for a long time. The traditional technological exploitation vehicle employed by universities is the spin-out company. A spin-out company will generally be a separate legal entity cre-ated to own and exploit an intellectual property resource. The university that cre-ates the spin-out will retain a certain degree of control over the company and a stake in its fortunes. However, the spin-out’s separate identity makes raising investment capital easier and allows the university to be insulated f-rom risks of legal action and bankruptcy. Often university spin-outs will be primarily engaged in technology licensing, rather than the creation and marketing of specific products; they work with third-party companies to provide specific solutions that feed into the creation of products by that third party. Frequently, the main asset of a spin-out company will be a patent or suite of patents covering processes in the physical or life sciences.

So because universities tend to spawn separate legal entities to contain and exploit their technological innovations - essentially because technological exploitation is not their primary expertise - they can be seen as trailblazers in the territory of open innovation. In turn, as commercial organisations become more open to externally developed innovation, the market for university-spawned innovation becomes wider.

How does that relate to FOSS?

On the face of it, Chesbrough’s appeal to ‘open’ access to technological innovation seems to have a lot in common with the principles behind free and open source software. Rough analogies can be drawn between Chesbrough’s criticisms of closed, vertical organisations and Eric Raymond’s criticisms of ‘cathedrals’ in his seminal essay ‘The Cathedral and the Bazaar’. Both tend to favour internal expertise over external, and both are potentially losing the advantages that access to a wider market of ideas could bring. Chesbrough also heavily promotes the collaboration between internal and external technologists as a mutually beneficial measure. This could be compared to the open development collaborative methodology that so closely accompanies the FOSS ideology.

Tuy nhiên, hoàn toàn không đơn giản như vậy. Những ví dụ của Chesbrough về những thay đổi công nghệ phần lớn dựa xung quanh các qui trình có khả năng cấp bằng sáng chế và việc cấp phép có trả tiền của chúng đối với các tổ chức bên ngoài được chọn. Điều này chỉ là tự nhiên, khi các bằng sáng chế là dạng của sở hữu trí tuệ phù hợp nhất cho việc bảo vệ tất cả những bieeurhieenj của một qui trình công nghệ có tính đổi mới, và việc cấp phép có trả tiền có sự lựa chọn là một cách thức truyền thống khai thác các bằng sáng chế. Tuy nhiên, FOSS thường dựa vào các giấy phép bản quyền được trao để tạo thuận lợi cho mô hình của nó, với sự trao bằng sáng chế thường thấy hoặc rõ ràng dứt khoát, hoặc ngăn cấm đi kèm theo chúng.

Kết luận

Vì thế chính xác đổi mới mở và FOSS có liên quan gần gũi thế nào? Đơn ginả, FOSS là một ví dụ về đổi mới mở trong phần mềm. Tính sẵn sàng phổ biến của mã nguồn và các bằng sáng chế được nhúng kèm đưa ra một tài nguyên khổng lồ cho các tổ chức tìm kiếm để cộng tác và chia sẻ sự tinh thông. FOSS đưa ra một môi trường trong đó các hãng công nghệ cạnh tranh có thể vì thế hợp tác trong những mức độ nhất định về chức năng phần mềm; một ví dụ ban đầu của điều này có thể là vô số và việc cạnh tranh mà các tay chơi công nghệ lớn đóng góp mã nguồn cho nhân Linux. Tuy nhiên, có những chiến lược khai thác phần mềm khác mà không dựa vào FOSS nhưng tuy nhiên dễ dàng nhận diện như là đổi mới mở. Thực tiễn của việc giành được và cấp phép cho các bằng sáng chế phần mềm là một chiến lược như vậy. Chiến lược này không gì ngoài việc tuân thủ mở với định nghĩa tính mở đi với lý tưởng của FOSS, mà nó phù hợp gọn gàng trong định nghĩa tính mở mà chúng ta có thể dẫn xuất từ ghi chép của Chesbrough về đổi mới mở. Bài học là, có lẽ, rằng các nhà bình luận về tính mở không phải lúc nào cũng luôn nói về thứ y hệt. Các ý tưởng của tính mở vẫn giữ là mở cho sự giải nghĩa.

It’s not quite as simple as that, however. Chesbrough’s examples of exchanges of technology are largely based around patentable processes and their paid licensing to se-lected external organisations. This is only natural, as patents are the form of intellectual property best suited to protecting all embodiments of an innovative technological process, and se-lective paid licensing is a traditional mode of patent exploitation. However, FOSS relies upon universally granted copyright licences to facilitate its model, with either implicit or explicit universal patent grants accompanying them.

Conclusion

So exactly how closely related are open innovation and FOSS? Put simply, FOSS is an example of open innovation in software. The universal availability of source code and accompanying embodied patents provides a vast resource for organisations looking to collaborate and share expertise. FOSS provides an environment in which competing technology firms can nevertheless collaborate on certain levels of software functionality; a prime example of this would be the numerous and competing large technology players who contribute code to the Linux kernel. However, there are other software exploitation strategies that are not based on FOSS but are nevertheless easy to identify as open innovation. The practice of obtaining and licensing out software patents is one such strategy. This strategy is anything but open according to the definition of openness that goes with the FOSS ideology, but it fits neatly into the definition of openness we can derive f-rom Chesbrough’s writings on open innovation. The lesson is, perhaps, that commentators on openness are not always talking about the same thing. Ideas of openness remain open to interpretation.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây