Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Nguồn mở vẫn phù hợp cho các hệ thống nghiệp vụ sống còn

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Open source still suitable for business-critical systems

Posted on September 24, 2012 by Sander van der Waal

Theo: http://osswatch.jiscinvolve.org/wp/2012/09/24/open-source-still-suitable-for-business-critical-systems/

Bài được đưa lên Internet ngày: 24/09/2012

Lời người dịch: Nhiều người nghĩ rằng nguồn mở là không phù hợp cho các hệ thống nghiệp vụ sống còn. Suy nghĩ này là sai. Đó là nội cung của bài viết này. Ngoài ra, khi nói về nguồn mở và đám mây, bài viết cho thấy nguồn mở hơn là đám mây. Lý do: “đặc biệt trong lĩnh vực quản lý rủi ro, một số bước cần phải được tiến hành để chắc chắn rằng các hệ thống và dữ liệu là an ninh và an toàn trong một môi trường đám mây. Kiểm soát và tính trực quan của các hệ thống là ít rõ ràng hơn nhiều trong môi trường đám mây, và việc kiểm toán các qui trình cần phải hiện diện để đảm bảo điều này được giải quyết đúng đắn phù hợp”.

Nguồn mở là sẵn sàng cho các nghiệp vụ. Không chỉ đối với các công ty nhỏ hơn đang tìm kiếm một hệ thống quản trị nội dung (CMS) đơn giản, mà còng cho cả các hệ thống nghiệp vụ sống còn với lượng giao thông cao. Đây không phải là tin gì mới mẻ, và các ví dụ là phổ biến, như sử dụng Linux tại Thị trường Chứng khoán Luân Đôn. Nhưng một báo cáo thú vị của Jim Norton, cựu chỉ tịch của BCS, gần đây đã tái khẳng định thông điệp này và nó thú vị để đọc. Đối với một người, báo cáo đã được Amadeus, một nhà cung cấp công nghệ cho nền công nghiệp lữ hành đỡ đầu. Như Glyn Moody lưu ý đúng, đây không phải là một công ty có quan tâm trong việc hỗ trợ một quan điểm công nghệ đặc biệt, mà đang tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thực tế.

Các lợi ích của nguồn mở

Báo cáo liệt kê những lợi ích của nguồn mở là phù hợp cho các dạng những người tham gia đóng góp khác nhau. Đặc biệt cho các khách hàng doanh nghiệp, Norton lưu ý rằng nguồn mở cung cấp:

  • Sự truy cập tới đổi mới lớn hơn - Một cộng đồng tự tăng cường đã nổi lên đối với nghiên cứu và phát triển được chia sẻ mà các khách hàng của phần mềm nguồn mở có thể tham gia.

  • Khả năng đáp ứng của nhà cung cấp được cải thiện - Sự truy cập tới một cộng đồng cho phép thời gian đáp ứng các vấn đề tốt hơn nhiều. Khách hàng không còn phụ thuộc vào một nhà cung cấp để đáp ứng thích hợp và đúng lúc, mà có một cộng đồng rộng lớn hơn những người có thể giúp khi có những vấn đề.

  • Khả năng truy cập hệ thống được cải thiện - có các hệ thống khác nhau rộng lớn hơn đã được triển khai cởi mở trong vòng ít thập kỷ qua. Điều này cho phép các khách hàng sử dụng và tiếp tục sử dụng các hệ thống nếu họ có sẵn sự tinh thông theo yêu cầu. Các khách hàng không có nhu cầu phải phụ thuộc vào chu kỳ vòng đời phần mềm mà nhà cung cấp yêu cầu.

Khi tập trung nhiều hơn vào các khách hàng đầu cuối, những lợi ích bổ sung sau đây được nhấn mạnh:

  • Sự lựa chọn và độ sâu của các dịch vụ lớn hơn - Norton viện lý rằng các dịch vụ nhất định là có sẵn đối với nguồn mở từng đơn giản là không khả thi về mặt tài chính theo mô hình kinh tế của phần mềm sở hữu độc quyền.

  • Dân chủ hóa các dịch vụ - Bằng việc xây dựng các dịch vụ trong phần mềm nguồn mở, việc loại bỏ các hạn chế như các phí có liên quan tới số lượng, đổi mới lớn hơn là có khả năng và cho phép nhiều hơn nhiều các dịch vụ tinh vi phức tạp sẽ được phát triển. Đơn giản là, vì các thành phần như các máy chủ web, các máy tìm kiếm và các khung phát triển là sẵn sàng như các dịch vụ nguồn mở có thể được phát triển trên đỉnh của điều này mà không có nhu cầu phải lo lắng về các thành phần mức thấp hơn đó.

Nguồn mở hơn là đám mây

Norton cũng đã phân tích xu thế tỏa khắp của đám mây và kết luận rằng đặc biệt trong lĩnh vực quản lý rủi ro, một số bước cần phải được tiến hành để chắc chắn rằng các hệ thống và dữ liệu là an ninh và an toàn trong một môi trường đám mây. Kiểm soát và tính trực quan của các hệ thống là ít rõ ràng hơn nhiều trong môi trường đám mây, và việc kiểm toán các qui trình cần phải hiện diện để đảm bảo điều này được giải quyết đúng đắn phù hợp.

Thách thức khác là tính tương hợp và tính khả chuyển của các giải pháp đám mây, chúng vẫn còn là đang được phát triển. Các sáng kiến như OpenStack và Apache CloudStack phát triển các giải pháp và các cộng đồng thú vị để giải quyết các vấn đề đó.

Cuối cùng, báo cáo đưa ra một phân tích để thông báo cho quản lý CNTT cách biến đổi từ các hệ thống đóng sang mở. Nó đề cập tới một số các lo ngại thực tế có thực mà các nhà quản lý có thể có và giúp họ hiểu cách tận dụng một số lợi ích của nguồn mở. Một phần quan trọng của điều này là tập trung vào nhân viên và nhu cầu huấn luyện các nhân viên và để cho họ làm quen với hệ thống mới và hiểu được công nghệ. OSS Watch đã cung cấp một số tài nguyên có thể giúp bạn hiểu được đổi mới mở trong phần mềm (bản dịch tiếng Việt). Hãy tự nhiên liên hệ nếu bạn muốn tìm thấy nhiều hơn. Về cộng đồng liên hệ với Sander van der Waal. Hãy đánh dấu liên kết này.

Người ta nghĩ về “Nguồn mở vẫn phù hợp cho các hệ thống nghiệp vụ sống còn”.

Open source is business-ready. Not just for smaller companies that are looking for a simple CMS, but also for business-critical systems with high-volume traffic. This is not really news, and the examples are well-known, such as the use of Linux at the London Stock Exchange. But an interesting report (pdf) by Jim Norton, former president of the BCS, recently reinforced this message and it is an interesting read. For one, the report had been sponsored by Amadeus, a technology provider to the travel industry. As Glyn Moody rightly notes, this is not a company that has an interest in supporting a particular technological viewpoint, but is focusing on providing real solutions.

Benefits of open source systems

The report lists benefits of open source that are relevant to different kinds of stakeholders. Specifically for enterprise customers, Norton notes that open systems provide:

  • Access to greater innovation – A self-reinforcing open community has emerged of shared research and development that customers of open source software can tap into.

  • Improved supplier responsiveness – Access to an open community allows much better response time for problems. A customer is no longer dependent upon one supplier to respond adequately and timely, but has a wide community of people that may help out when there are problems.

  • Enhanced system accessibility – There is a wide variety of systems that has been developed openly over the last few decades. This enables customers to use and continue to use systems if they have the required expertise available. Customers do not need to depend on supplier-demanded software life cycles.

When focusing more on end consumers, the following added benefits are highlighted:

  • Greater choice and depth of services – Norton argues that certain services that are available for open source have simply not been financially viable under the economic model of proprietary software

  • Democratisation of services – By building services on open source software, removing limitations such as volume-related fees, greater innovation is possible and enables much more sophisticated services to be developed. Simply put, because components such as web servers, search engines and development frameworks are available as open source services can be developed on top of this without the need to worry about these lower level components.

Open source rather than cloud

Norton also analysed the pervasive trend of cloud and concludes that specifically in the area of risk management, some steps need to be taken in order to make sure that systems and data are secure and safe in a cloud environment. Control and visibility of systems are much less clear and obvious in a cloud environment, and auditing processes need to be in place to ensure this is properly addressed.

Another challenge is the interoperability and portability of cloud solutions, which is still very much under development. Open initiatives such as OpenStack and Apache CloudStack develop interesting solutions and communities that address these issues.

Finally, the report provides an analysis to inform IT management how to make transition f-rom closed to open systems. It addresses some of the real practical concerns IT managers may have and helps them understand how to harness some of the benefits of open source. One important part of this is the focus on staff and the need to train staff and make them familiar with the new system and understand the technology. OSS Watch has provided a number of resources that can help you understand open innovation in software. Feel free to get in touch if you would like to find out more.

Community by Sander van der Waal. Bookmark the permalink.

One thought on “Open source still suitable for business-critical systems”

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây