Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Thí điểm cấp vốn xuất bản Truy cập Mở sau trợ cấp của FP7

FP7 post-grant Open Access publishing funds pilot

Updated on 18 November 2016

Theo: https://www.openaire.eu/postgrantoapilot

Bài được cập nhật trên Internet ngày: 18/11/2016

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science


 

EC đã tung ra Thí điểm (Pilot) để cấp vốn cho các xuất bản phẩm Truy cập Mở - OA (Open Access) cho các dự án FP7 hoàn chỉnh thông qua dự án OpenAIRE. "Truyền thông và Khuyến cáo về truy cập và bảo tồn thông tin khoa học" và Khuyến cáo C(2012) 4890 về truy cập và bảo tồn thông tin khoa học (Tháng 7/2012) của Ủy ban châu Âu (EC), đã nhận diện nhu cầu phải xem xét “liệu và theo các điều kiện nào các phí xuất bản truy cập mở có thể được hoàn trả sau khi kết thúc thỏa thuận trợ cấp”. Hệ quả là, công cụ cấp vốn thí điểm để hỗ trợ việc xuất bản Truy cập Mở (OA) cho các dự án FP7 đã hoàn thành việc rà soát lại đã được khởi tạo. Thí điểm OA đã qua rà soát lại rồi đưa ra công cụ bổ sung để cải thiện sự truy cập tới các kết quả nghiên cứu từ các dự án FP7, nhưng không ảnh hưởng tới sự lựa chọn của các tác giả về cách các xuất bản phẩm của dự án của họ được làm thành Truy cập Mở.

Thí điểm sau rà soát lại của FP7 đang được phát triển theo ngữ cảnh của dự án OpenAIRE2020, và được làm cho phù hợp với hạ tầng Truy cập Mở và mạng hỗ trợ được OpenAIRE cung cấp. Thí điểm Truy cập Mở sau rà soát lại của FP7 không nên bị nhầm với Thí điểm Truy cập Mở Xanh (Green Open Access Pilot) trước đó của FP7 đã được tung ra vào tháng 8/2008.

Tóm tắt

 • Thí điểm Truy cập Mở sau rà soát lại này đưa ra công cụ bổ sung để làm cho các kết quả nghiên cứu các dự án của FP7 thành Truy cập Mở. Nó không ảnh hưởng tới quyền tự do của các tác giả để lựa chọn cách nào các xuất bản phẩm dự án của họ sẽ được làm thành Truy cập Mở.

  • Chính sách này sẽ tuân theo sự rà soát đầu năm 2016. Điều này sẽ dựa vào dữ liệu thu thập được để đảm bảo rằng các chỉ dẫn tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu dự án.

  • Thí điểm Truy cập Mở sau rà soát lại sẽ bao trùm các Khoản phí Xử lý Bài báo (APC) Truy cập Mở cho các dự án của FP7 cho tới 2 năm sau khi các dự án đó kết thúc.

  • Tối đa 3 xuất bản phẩm cho 1 dự án theo FP7 sẽ được cấp vốn.

  • Các xuất bản phẩm được cấp vốn phải được rà soát lại ngang hàng và phải được làm cho sẵn sàng theo giấy phép CC BY ở những nơi có thể.

  • Các xuất bản phẩm nên được ký gửi trong kho tuân thủ với OpenAIRE

  • Các chuyên khảo OA sẽ là đủ điều kiện cho thí điểm này

  • Các xuất bản phẩm của FP7 được xuất bản trước đó sẽ không đủ điều kiện

  • Các dự án của Hội đồng Nghiên cứu châu Âu và của Marie Curie là đủ điều kiện


 

The EC has launched a Pilot to fund OA publications for finalized FP7 projects through the OpenAIRE project. The European Commissions's "Communication and Recommendation on access to and preservation of scientific information" and Recommendation C(2012) 4890 on access to and preservation of scientific information (July 2012), identified a need to consider "whether and under what conditions open access publication fees can be reimbursed after the end of the grant agreement". As a consequence, a pilot funding instrument to support Open Access publishing for post-grant FP7 projects has been initiated. The post-grant Open Access Pilot provides an additional instrument to improve access to research results from FP7 projects, but does not affect authors' choice on how their project publications are made Open Access.

The FP7 post-grant pilot is being developed in the context of the OpenAIRE2020 project, and is aligned with the Open Access infrastructure and support network provided by OpenAIRE. The current FP7 post-grant Open Access Pilot should not be confused with the previous FP7 Green Open Access Pilot launched in August 2008.

   • Summary

  • This post-grant Open Access Pilot provides aadditional instrument to make FP7 project research results Open Access. It does not affect authors' freedom to choose which way their project publications should be made Open Access.

  • This policy will be subject to an early 2016 review. This will be based on the data gathered to ensure that the guidelines continue to support the project objectives.

  • The post-grant Open Access Pilot will cover OA Article Processing Charges (APCs) for FP7 projects up to two years after they end.

  • A maximum of three publications per FP7 project will be funded.

  • Funded publications must be peer-reviewed and be made available under a CC-BY licence where possible.

  • Publications should be deposited into an OpenAIRE-compliant repository

  • OA monographs will be eligible for the pilot

  • Previously published FP7 publications will not be eligible

  • European Research Council and Marie Curie projects are eligible 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây