Các con đường dẫn tới Truy cập Mở: Các lựa chọn và cơ hội

Thứ ba - 23/10/2018 05:13
Các con đường dẫn tới Truy cập Mở: Các lựa chọn và cơ hội
Pathways to Open Access: Choices and Opportunities
By Maria Gould in Features on July 26, 2018.
Theo: https://osc.universityofcalifornia.edu/2018/07/pathways-to-open-access-choices-and-opportunities/
Bài được đưa lên Internet ngày: 26/07/2018
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
Lời kêu gọi hành động
Hôm 21/06, Ban Cố vấn về Thông tin Hàn lâm và Thư viện Toàn bộ Hệ thống của Đại học California (SLASIAC) đã ban hành Lời kêu gọi Hành động ở đây trên blog này, theo đó họ đã công bố ý định của họ tiến vào pha hoạt động mới trong các thương lượng với các tạp chí tập trung vào Truy cập Mở - OA (Open Access) tới nghiên cứu. Lời kêu gọi Hành động đã xuất hiện cùng với thảo luận một tài liệu khác được Đại học California phát hành gần đây, Tuyên bố về các Quyền v à các Nguyên tắc Biến đổi Truyền thông Hàn lâm, do ban thư viện thuộc hội đồng quản trị các giảng viên toàn hệ thống của chúng tôi (UCOLASC) đưa ra và hướng dẫn các thư viện hướng tới Truy cập Mở khi thương lượng với các nhà xuất bản.
Có 2 sự thay đổi nằm bên dưới Lời kêu gọi Hành động của SLASIAC, và Tuyên bố về các Quyền và Nguyên tắc của UCOLASC: Một mặt, xác định cách để duy trì các thuê bao các tạp chí hàn lâm trong ngữ cảnh các chi phí thuê bao leo thang và ngân sách các bộ sưu tập co lại, và mặt khác, việc theo đuổi mệnh lệnh về đạo đức phải đạt được hệ thống truyền thông hàn lâm thực sự mở theo đó kết quả đầu ra nghiên cứu khổng lồ của Đại học California (UC) là sẵn sàng và truy cập được tới thế giới. Các thư viện của UC đã và đang làm việc để giải quyết các nhu cầu đúp đó, và chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây vài nỗ lực các thư viện của chúng tôi đã triển khai theo khía cạnh này - đặc biệt các nỗ lực theo đó chúng tôi cùng đồng thuận.
Các con đường dẫn tới Truy cập Mở của các thư viện UC
Vào tháng 02/2018, thông qua việc phát hành bộ công cụ Các don đường dẫn tới Truy cập Mở (“Pathways”), các thư viện của UC đã xác định và phân tích bộ các chiến lược có hả năng chỉ dẫn các vốn cấp thoát ra khỏi các mô hình trả tiền thuê bao và hướng tới việc xuất bản Truy cập Mở - OA (Open Access). Các con đường nắm lấy tiếp cận công bằng khi phân tích các chiến lược để giúp từng khu trường riêng rẽ đánh giá được (các) lựa chọn nào phục vụ tốt nhất cho các mục tiêu của họ khi họ làm việc để dịch chuyển các vốn cấp khỏi các thuê bao. Nó cũng cân nhắc các gợi ý đầu tư có tính tập thể trong các chiến lược khác nhau được đưa ra.
Các bước tiếp sau có khả năng được gợi ý trong Các con đường là nhiều, bao gồm:
 • Xác định và tham gia với các lĩnh vực để lật các tạp chí của chúng sang OA
 • Khai thác cơ chế thành viên và cấp vốn nguồn đám đông
 • Xem xét các cơ hội tận dụng eScholarship như là nền tảng xuất bản
 • Khai thác cam kết về hạ tầng xuất bản hàn lâm mở
 • Theo đuổi các thỏa thuận bù trừ khi chuyển đổi, theo đó các chi tiêu thuê bao hiện hành giúp trang trải các khoản phí xử lý bài báo mở cho các tạp chí lai - và tiềm tàng dự phòng các thương lượng bù trừ với những hủy bỏ đối với các nhà xuất bản nào từ chối tham gia
Chúng tôi đã thông báo rồi các ý định theo đuổi ít nhất một thí điểm tập thể: triển khai số lượng có giới hạn các thí điểm bù trừ - chiến lược biến đổi sang OA chặn đầu các chi tiêu của cơ sở trong gói thuê bao của nhà xuất bản trong khi quản trị tập trung và bao cấp chi phí các khoản phí xử lý bài báo lai đối nghịch với tổng chi tiêu dựa vào sự đồng thuận - sao cho việc chi tiêu trong các chuyển đổi hiệu ứng mạng ra khỏi các thuê bao và hướng tới xuất bản bài báo OA, không có các chi phí cao hơn từ các cơ sở.
Đáng lưu ý, các thư viện Đại học California được điều chỉnh xung quanh các mục tiêu và các tiếp cận chung để đạt được sự biến đổi sang OA, nhưng cũng đáp ứng các nhu cầu và ưu tiên đặc thù khu trường. Bất kể các chiến lược riêng rẽ nào các khu trường của chúng tôi theo đuổi, chúng tôi vẫn cam kết với mục tiêu chia sẻ của việc tái định tuyến một cách tập thể các vốn cấp của chúng tôi rời khỏi các thuê bao và hướng tới xuất bản truy cập mở.
Nắm lấy lộ trình của Các con đường
Đại học California không đơn độc trong các lựa chọn nó đối mặt với khía cạnh tăng tốc sự biến đổi sang truy cập mở. Trên các con đường tương tự và khác biệt với những gì chúng tôi đang trải nghiệm, các cơ sở và các cộng đồng hàn lâm khắp trên thế giới đang vật lộn với các câu hỏi và các lựa chọn của riêng họ khi họ hình dung những gì các con đường của họ dẫn tới OA có thể kéo theo. Bắc Mỹ có vai trò sống còn đặc biệt để đóng trong nỗ lực biến đổi của thế giới, biết rằng kích cỡ kết quả đầu ra xuất bản của nó và lượng doanh thu thuê bao nó đóng góp. Chúng tôi không tin bất kỳ chiến lược OA hành động được nào cũng phù hợp với tất cả các cơ sở của Bắc Mỹ, để lại một mình tất cả các cộng đồng tác giả. Thay vào đó, chúng tôi hy vọng tận dụng được bộ công cụ Các con đường để giúp các tác giả, các thư viện nghiên cứu, và các tổ chức tiến hành các lựa chọn của riêng họ dựa vào các nhu cầu của các cộng đồng của riêng họ.
Thừa nhận tiềm năng lớn cho sự biến đổi có tính tập thể, và sự phân kỳ lớn các triển vọng và các yêu cầu đạt được sự biến đổi như vậy, các Thư viện Đại học California đang tổ chức diễn đàn làm việc để đưa ra thời gian và không gian chuyên dụng cho các lãnh đạo thư viện và các bên tham gia đóng góp hàn lâm chính ở Bắc Mỹ để sử dụng Các con đường như là nền tảng để thảo luận và thiết kế những gì các bước tiếp sau của riêng họ hướng tới truy cập mở có thể sẽ giống.
Diễn đàn làm việc tháng 10, với tiêu đề Chọn các Con đường dẫn tới Truy cập Mở, sẽ dựa vào mô hình tư duy thiết kế để nuôi dường tiếp cận nghị luận và dựa vào các giải pháp. Mục tiêu là để tạo thuận lợi cho các khả năng của những người tham gia để hiểu và đánh giá các chiến lược OA nào có thể là thích hợp để tái mục đích các chi tiêu ở các cơ sở của riêng họ, để thu hút những người tham gia vào việc khai thác những thấu hiểu được những người khác chia sẻ về các gợi ý triển khai các chiến lược đó, và để hỗ trợ cho những người tham gia trong việc phác thảo hoặc phát triển các kế hoạch hành động của riêng họ cho các cơ sở của họ hoặc cho cộng đồng các tác giả của họ.
Diễn đàn đó, không mất tiền để tham gia, sẽ không có các trình chiếu theo nghĩa truyền thống, thay vào đó sẽ thu hút những người tạo thuận lợi để giúp chỉ dẫn các thảo luận về các chiến lược xuất bản OA. Tổng thể định dạng chia sẻ thông tin và tập trung vào thảo luận này cố gắng đạt được sự cân bằng giữa sự tham gia sâu hơn với các chiến lược OA và các cơ hội có ý nghĩa để xác định các bước tiếp sau - bao gồm qua sự điều chỉnh cho phù hợp hoặc quan hệ đối tác với các cộng đồng các cơ sở có quan tâm tương tự như nhau.
Việc chọn Các con đường dẫn tới OA nhằm trao tiếng nói cho các chiến lược trong tất cả các tiếp cận OA, với sự hiểu biết rằng từng cơ sở hoặc nhóm tác giả có thể muốn hỗ trợ dải các chiến lược và các tiếp cận phù hợp với các cộng đồng của họ và để điều chỉnh phù hợp với các mục tiêu tương ứng của họ. Trong khi các cơ sở và các cộng đồng có thể bố trí dựa vào các chiến lược đầu tư khác nhau, sự phản ánh và quy trình ra quyết định đều sống còn và đúng lúc.
Học thêm Maria Gould là thủ thư về Bản quyền và Truyền thông Hàn lâm và là đồng chủ tọa của ban kế hoạch cho diễn đàn Chọn lựa Các con đường dẫn tới OA.
A Call to Action
On June 21, the University of California’s Systemwide Library and Scholarly Information Advisory Committee (SLASIAC) issued a Call to Action here on this blog in which they announced their intent to embark on a new phase of activity in journal negotiations focused on open access (OA) to research. The Call to Action appeared alongside discussion of another recently-released University of California document, the Declaration of Rights and Principles to Transform Scholarly Communication, put forth by our system-wide faculty senate library committee (UCOLASC) and intended to guide our libraries toward OA when negotiating with publishers.
There are twin challenges underlying SLASIAC’s Call to Action, and UCOLASC’s Declaration of Rights and Principles: On the one hand, determining how to maintain subscriptions to scholarly journals in a context of escalating subscription costs and shrinking collections budgets, and on the other, pursuing the moral imperative of achieving a truly open scholarly communication system in which the UC’s vast research output is available and accessible to the world. The UC libraries have been working to address these dual needs, and we wish to highlight here some of the efforts our libraries have undertaken in this regard — particularly those in which we are working in concert.
UC Libraries’ Pathways to Open Access
In February 2018, through the release of the Pathways to Open Access toolkit (“Pathways”), UC Libraries identified and analyzed the panoply of possible strategies for directing funds away from paywalled subscription models and toward OA publishing. Pathways takes an impartial approach to analyzing the menu of strategies in order to help each individual campus evaluate which option(s) best serve their goals as they work to shift funds away from subscriptions. It also considers implications for cooperative investment in the various strategies it sets forth.
The possible next steps suggested in Pathways are manifold, including:
 • Identifying and engaging with disciplines for flipping their journals to OA
 • Exploring memberships and crowd-funding
 • Examining opportunities to leverage eScholarship as a publishing platform
 • Exploring commitment to open scholarly publishing infrastructure
 • Pursuing transitional offsetting agreements, in which current subscription spends help cover open article processing charges for hybrid journals—and potentially backing up offsetting negotiations with cancellations for publishers who refuse to engage
We have already announced intentions to pursue at least one collaborative experiment: to undertake a limited number of offsetting pilots—a transitional strategy to OA that caps institutional spending on a publisher’s subscription package while centrally administering and subsidizing the cost of hybrid article processing charges against a total agreed-upon spend—such that the net effect transitions spending away from subscriptions and toward OA article publication, without higher institutional costs.
Notably, the University of California libraries are aligned around common goals and approaches to achieving a transition to Open Access, but also are responsive to campus-specific needs and priorities. No matter which individual strategies our campuses pursue, we remain committed to the shared goal of collectively redirecting our funds away from subscriptions and toward open access publishing.
Taking the Pathways Journey
The University of California is not alone in the choices it faces with respect to accelerating a transition to open access. In ways both similar to and distinct from what we are experiencing, institutions and scholarly communities around the world are wrestling with their own questions and options as they envision what their pathways to OA might entail. North America has a particularly crucial role to play in the worldwide transition effort, given the size of its publishing output and amount of subscription revenue that it contributes. We do not believe any single actionable OA strategy would suit all North American institutions, let alone all author communities. Instead, we hope to leverage the Pathways toolkit to help authors, research libraries, and organizations make their own choices based on their own communities’ needs.
In acknowledgment of both the great potential for collaborative transformation, and the great divergence of perspectives and requirements for achieving such a transformation, the University of California Libraries are organizing a working forum to provide a dedicated time and space for North American library leaders and key academic stakeholders to use Pathways as a foundation to discuss and design what their own next steps toward open access might look like.
October’s working forum, aptly titled Choosing Pathways to Open Access, will be based on a design thinking model to cultivate discourse and a solutions-based approach. The goal is to facilitate participants’ abilities to understand and assess which OA strategies might be appropriate for repurposing spends at their own institutions, to engage participants in exploring insights shared by others about the implications of implementing those strategies, and to support participants in outlining or developing their own action plans for their institution or author community.
The forum, free of charge to attend, will not include presentations in the traditional sense, but instead will engage facilitators to help guide discussions on given OA publishing strategies. This overall information-sharing and discussion-centered format strives to achieve a balance between deeper engagement with OA strategies and meaningful opportunities to determine next steps—including through alignment or partnership with similarly-interested institutions or communities.
Choosing Pathways to OA aims to give voice to strategies within all OA approaches, with the understanding that each institution or author group might wish to support a range of strategies and approaches as appropriate for their communities and in alignment with their respective goals. While institutions and communities may settle on different investment strategies, the reflection and decision-making process are both crucial and timely.
Learn more Maria Gould is UC Berkeley’s Scholarly Communication and Copyright Librarian and is co-chair of the planning committee for the Choosing Pathways to OA forum.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay4,275
 • Tháng hiện tại266,691
 • Tổng lượt truy cập21,700,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây