5.5 Mở cơ sở của bạn ra

Thứ ba - 14/05/2024 07:21
5.5 Mở cơ sở của bạn ra

5.5 Opening Up Your Institution

Theo: https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/6-5-opening-up-your-institution-2/

Các cơ sở giáo dục có thể hỗ trợ như thế nào cho nội dung, các thực hành, và cộng đồng giáo dục mở bằng chính sách.

Ảnh chụp của Stories of change, CC BY 2.0

Câu hỏi lớn / Vì sao nó lại quan trọng

Các cơ sở giáo dục trên khắp thế giới đang cố gắng tìm ra cách để hỗ trợ các nhà giáo dục, nhân viên và người học của họ trong việc sử dụng, sửa đổi và chia sẻ OER với các thực hành giáo dục mở mới và các cộng đồng duy trì chúng. Làm thế nào các nhà lãnh đạo giáo dục có thể sử dụng các công cụ chính sách khác nhau để hỗ trợ và thúc đẩy giáo dục mở?

Kết quả học tập

 • Xem xét liệu và tại sao bạn cần một chính sách để hoàn thành các mục tiêu giáo dục mở của mình

 • Hiểu danh mục các lựa chọn chính sách giáo dục mở

 • Đánh giá các chính sách hiện hành của cơ sở của bạn

 • Hiểu cách phát triển chính sách mở của cơ sở

Suy ngẫm cá nhân/Tại sao điều đó lại quan trọng với bạn

Điều gì sẽ xảy ra nếu có các chính sách của cơ sở hỗ trợ công việc giáo dục mở của bạn? Điều gì sẽ xảy ra nếu tiền và thời gian có sẵn cho các nhà giáo dục muốn thiết kế lại các khóa học của họ để làm cho chúng trở thành mở? Điều gì sẽ xảy ra nếu các nguyên tắc thăng tiến và bổ nhiệm khuyến khích việc chia sẻ tài nguyên giáo dục và/hoặc nghiên cứu của bạn? Các chính sách giáo dục ủng hộ mở có thể có tác động gì tới bạn và những người học của bạn?

Có được kiến thức cơ bản

Các cơ sở giáo dục có một danh mục rộng lớn các lựa chọn chính sách giáo dục mở để lựa chọn.

 1. Nâng cao nhận thức về sự tồn tại của OER và những lợi ích cho người học và giảng viên của bạn.

 • Hành động: Tổ chức ngày “giáo dục mở” hàng năm tại trường phổ thông hoặc đại học của bạn.

 1. Trao quyền cho các bên liên quan để thúc đẩy chiến lược giáo dục mở trong cơ sở của bạn.

 • Hành động: Thành lập Lực lượng đặc nhiệm Giáo dục Mở bao gồm người học, giảng viên, chuyên gia về khả năng tiếp cận, trưởng khoa, hiệu sách, hỗ trợ tài chính, thư viện, nhà thiết kế giảng dạy, Học tập điện tử, v.v.

 1. Đảm bảo tất cả nội dung bạn cấp vốn là OER.

 1. Ban hành lời kêu gọi hành động để giải quyết thách thức về giáo dục.

 • Hành động: Thiết lập Chương trình Trợ cấp OER. Các quỹ thích hợp để hỗ trợ các giảng viên và nhân viên chuyển 50 khóa học được ghi danh nhiều nhất của bạn từ nội dung đóng sang OER.

 • Ví dụ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Quận Maricopa đã bắt đầu một sáng kiến sách giáo khoa mở để giảm chi phí tài liệu giảng dạy. Họ cung cấp các khoản tài trợ để tạo ra các khóa học mở và đào tạo giảng viên về OER. Tìm hiểu thêm về quá trình của họ.

 1. Tận dụng các tài liệu chiến lược hiện có để hỗ trợ giáo dục mở.

 • Hành động: Bổ sung thêm các mục tiêu giáo dục mở vào các tài liệu chiến lược chính của cơ sở.

 • Hành động: Xác định và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính được cải thiện khi các khóa học/bằng cấp áp dụng OER.

  • Ví dụ: Tăng kết quả học tập của sinh viên, tăng tỷ lệ người học có thể tiếp cận 100% tài nguyên học tập vào ngày đầu tiên, giảm tình trạng bỏ học trong thời gian thêm/bớt, tăng tín chỉ lấy trong mỗi học kỳ, giảm nợ của sinh viên, giảm thời gian lấy bằng.

 1. Làm cho việc chia sẻ OER trở nên dễ dàng.

 • Hành động: Tham gia kho OER toàn cầu và làm cho các nhà giáo dục và người học của bạn dễ dàng tìm thấy OER của người khác và chia sẻ OER của họ. Cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp.

 1. Đảm bảo các nhà giáo dục có quyền hợp pháp để chia sẻ.

 • Hành động: Thay đổi hợp đồng giữa cơ sở và giảng viên/giáo viên để nhà giáo dục có các quyền hợp pháp để cấp phép CC cho tác phẩm của họ.

  • Ví dụ: Chính sách Creative Commons ở New Zealand cấp cho giáo viên quyền trước để phổ biến tài nguyên của họ trên trực tuyến để chia sẻ và sử dụng lại. Chính sách này cũng đảm bảo rằng cả nhà trường và giáo viên - cũng như các giáo viên trên khắp đất nước và trên thế giới - có thể tiếp tục sử dụng và tùy chỉnh các tài nguyên do giáo viên New Zealand tạo ra trong quá trình làm việc của họ. Creative Commons NZ đã phát triển một mẫu chính sách có chú thích để các trường học tùy chỉnh.

 1. Cung cấp thông tin OER cho người học.

 1. Thưởng cho việc chia sẻ.

 • Hành động: Điều chỉnh các chính sách thăng tiến và nhiệm kỳ để khen thưởng cho việc tạo lập/áp dụng/duy trì OER và xuất bản trên các tạp chí Truy cập Mở. Việc tạo lập và tùy chỉnh OER cần được thừa nhận một cách thích hợp như là sự đổi mới chương trình giảng dạy và phục vụ cho giới học thuật trong quá trình xem xét đánh giá thăng tiến và nhiệm kỳ.

Thực thi các chính sách giáo dục mở

Quan điểm của hầu hết các chính sách giáo dục mở là đảm bảo các tài nguyên giáo dục được nhà nước (hoặc tổ chức) cấp vốn sẵn có cho công chúng với các quyền 5R. Khi nói về việc thực thi các chính sách giáo dục mở, nhiều người có vai trò quan trọng.

Nhà cấp vốn và các quan chức chương trình của nó cần hiểu chính sách mở, truyền đạt tầm quan trọng của nó tới những người nhận trợ cấp bằng lời nói và bằng văn bản, và theo dõi bằng cách kiểm tra để đảm bảo công chúng có quyền truy cập đầy đủ tới nội dung được cấp phép mở theo các điều khoản của chính sách.

Ban quản trị đại học/cao đẳng nên cung cấp hỗ trợ (ví dụ: thuê thủ thư OER/truy cập mở (OA) toàn thời gian) cho giảng viên tạo lập, phối lại, chia sẻ và áp dụng OER, và/hoặc thiết kế lại các khóa học của họ theo hướng sư phạm/thực hành mở. Các cơ sở cũng có thể xem xét và sửa đổi (nếu cần) các chính sách thăng chức và bổ nhiệm để đảm bảo các giảng viên tham gia vào công việc giáo dục mở được khen thưởng (không bị trừng phạt) trong quá trình xem xét đánh giá thăng chức và bổ nhiệm.

Các lưu ý cuối cùng

Khi các cơ sở giáo dục hỗ trợ các nhà giáo dục, nhân viên và người học của họ trong việc chuyển từ nội dung và thực hành đóng sang mở, giáo dục mở sẽ phát triển mạnh. Các nhà giáo dục muốn thiết kế các khóa học tốt nhất, điều chỉnh phương pháp thực hành và phương pháp sư phạm của họ để trao quyền cho người học cùng sáng tạo kiến thức và vượt qua các giới hạn của kiến thức bằng cách chia sẻ mở các ý tưởng và tài nguyên của họ với khán thính phòng toàn cầu. Nhưng các nhà giáo dục không thể làm điều đó một mình. Họ cần sự hỗ trợ về chính trị, tài chính, thời gian, nhân viên và chính sách để chuyển sang và nhận thức đầy đủ các lợi ích của giáo dục mở.

-----------------------------------------------------------------------

Giấy phép và Ghi công

Nội dung được cấp phép CC, Bản gốc

 

How education institutions can support open education content, practices, and community with policy.

Photo by Stories of change, CC BY 2.0

Big Question / Why It Matters

Education institutions around the world are trying to figure out how to support their educators, staff, and learners in using, revising, and sharing OER, with new open education practices, and the communities that sustain them. How can education leaders use various policy tools to support and promote open education?

Learning Outcomes

 • Consider if and why you need a policy to accomplish your open education goals

 • Understand the menu of open education policy options

 • Assess your existing institutional policies

 • Understand how to develop an institutional open policy

Personal Reflection / Why it Matters To You

What if there were institutional policies that supported your open education work? What if money and time were available to educators who wanted to redesign their courses to make them open? What if promotion and tenure guidelines rewarded sharing your educational resources and/or research? What effect might pro-open education policies have on you and your learners?

Acquiring Essential Knowledge

Education institutions have a broad menu of open education policy options from which to choose.

 1. Raise awareness of the existence of OER and the benefits for your learners and faculty.

 • Action: Host an annual “open education” day at your school or university.

 1. Empower stakeholders to drive your institution’s open education strategy.

 • Action: Create an Open Education Task Force comprised of learners, faculty, accessibility experts, deans, bookstore, financial aid, library, instructional designers, eLearning, etc.

 1. Ensure all of the content you fund is OER.

 1. Issue a call-to-action to solve an education challenge.

 • Action: Create an OER Grant Program. Appropriate funds for supporting faculty and staff to shift your 50 highest enrolled courses from closed content to OER.

 • Example: The Maricopa County Community College started an open textbook initiative to lower costs of teaching materials. They provided grants to create open courses and train faculty on OER. Learn more about their process.

 1. Leverage existing strategic documents to support open education.

 • Action: Add open education goals to key institutional strategy documents.

 • Action: Identify and track key performance indicators that improve when courses / degrees adopt OER.

  • Example: Increasing student outcomes, increasing the percentage of learners who can access 100% of the learning resources on day 1, reducing dropouts during add/drop periods, increasing credits taken per semester, decreasing student debt, decreasing time to degree.

 1. Make it easy to share OER.

 • Action: Join a global OER repository and make it simple for your educators and learners to find others’ OER and share their OER. Provide professional development.

 1. Ensure educators have the legal rights to share.

 • Action: Change the contract between the institution and the faculty / teachers so the educator has the legal rights to CC license their work.

  • Example: A Creative Commons policy in New Zealand gives teachers advance permission to disseminate their resources online for sharing and reuse. The policy also ensures that both the school and the teacher — as well as teachers from around the country and around the world — can continue to use and adapt resources produced by New Zealand teachers in the course of their employment. Creative Commons NZ have developed an annotated policy template for schools to adapt.

 1. Provide OER information to learners.

 1. Reward sharing.

 • Action: Adjust promotion and tenure policies to reward the creation / adoption / maintenance of OER and publishing in Open Access journals. The creation and adaptation of OER should be appropriately recognized as curricular innovation and service to the academic profession during promotion and tenure review.

Enforcing Open Education Policies

The point of most open education policies is to ensure the publicly (or foundation) funded educational resources are available to the public with 5Rs permissions. When it comes to enforcing open education policies, many people play important roles.

The funder and its program officers need to understand the open policy, communicate the importance of it to grantees verbally and in writing, and follow-up by checking to ensure the public has full access to the openly licensed content under the terms of the policy.

The university / college administration should provide support (e.g., hire a full-time OER / OA librarian) to faculty creating, remixing, sharing and adopting OER, and/or redesigning their courses toward open pedagogy / practices. Institutions can also review and modify (as needed) promotion and tenure policies to ensure faculty engaged in open education work are rewarded (not punished) during promotion and tenure review.

Final remarks

When education institutions support their educators, staff, and learners in moving from closed to open content and practices, open education thrives. Educators want to design the best courses, adjust their practices and pedagogy to empower learners to co-create knowledge, and push the limits of knowledge by openly sharing their ideas and resources with a global audience. But educators can’t do it alone. They need political, financial, time, staff, and policy support to shift to, and fully realize, the benefits of open education.

Licenses and Attributions

CC licensed content, Original

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập68
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm60
 • Hôm nay26,000
 • Tháng hiện tại544,618
 • Tổng lượt truy cập33,892,058
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây