DORA 10 năm tuổi: Nhìn lại lịch sử và hướng tới tương lai của đánh giá nghiên cứu

Thứ ba - 04/04/2023 06:43
DORA 10 năm tuổi: Nhìn lại lịch sử và hướng tới tương lai của đánh giá nghiên cứu

DORA at 10: Looking back at the history and forward to the future of research assessment

January 25, 2023

Theo: https://sfdora.org/2023/01/25/dora-at-10-looking-back-at-the-history-and-forward-to-the-future-of-research-assessment/

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/01/2023

DORA sẽ tròn 10 năm tuổi vào tháng 5/2023 và chúng tôi đang lên kế hoạch đánh dấu sự kiện này! Chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm dài cả tuần cho DORA 10 năm tuổi và chúng tôi đang mời bạn tham gia bằng việc tổ chức một sự kiện về đánh giá nghiên cứu cho cộng đồng địa phương của bạn. Chúng tôi muốn có các thảo luận về những gì DORA đã làm được và những gì chúng tôi còn cần phải làm khắp trên thế giới! Lễ kỷ niệm DORA 10 năm tuổi sẽ gồm 2 phần:

Lễ kỷ niệm DORA 10 năm tuổi sẽ gồm 2 phần:

 • Hai phiên toàn thể trên trực tuyến để thảo luận về tình trạng của lĩnh vực này, công việc của chúng tôi trong thập kỷ vừa qua, và các kế hoạch trong tương lai.

 • Một chương trình toàn cầu các sự kiện địa phương hoặc khu vực sẽ cho phép các cộng đồng chia sẻ sự thấu hiểu và các thách thức trong việc cải cách, đổi mới, và nghiên cứu các chính sách và thực hành đánh giá nghiên cứu có trách nhiệm.

Các phiên toàn thể

Để kỷ niệm ngày xuất bản của DORA, chúng tôi đang tổ chức hai phiên toàn thể vào ngày 16/05/2023 để nắm được càng nhiều vúng thời gian càng tốt để đảm bảo các cơ hội cho sự tham gia của các cộng đồng khắp trên thế giới.

Phiên toàn thể ở châu Á - Thái bình dương

Thời điểm: Ngày 16/05/2023. 12AM UTC.

Chương trình dự kiến: Các phát biểu giới thiệu từ Phó Chủ tịch DORA, Ginny Barbour (Truy cập Mở Úc), bài trình bày chính của Mai Har Sham (Đại học Trung Hoa Hong Kong), tiếp theo là thảo luận nhóm với các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.

Đăng ký tham dự Phiên toàn thể của châu Á-Thái Bình dương

Phiên toàn thể của châu Phi, châu Mỹ và châu Âu

Thời điểm: Ngày 16/05/2023. 12 PM UTC.

Chương trình dự kiến: Các phát biểu giới thiệu từ Chủ tịch DORA, Stephen Curry (Cao đẳng Hoàng gia Luân Đôn), bài trình bày chính của Sarah de Rijcke (Đại học Leiden), tiếp theo là thảo luận nhóm với các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.

Đăng ký tham dự phiên toàn thể của châu Phi, Mỹ, Âu

Chương trình các sự kiện địa phương hoặc khu vực trên toàn cầu

Được tổ chức suốt cả tuần vào tháng 5/2023, Lễ kỷ niệm DORA 10 năm tuổi (#DORAat10) nhằm tổ chức các sự kiện nêu bật các nỗ lực cải cách, đổi mới trong đánh giá, nghiên cứu các hệ thống đánh giá, và hơn nữa! Nó sẽ là cơ hội để phản ánh về việc chúng tôi đã đi xa tới đâu, và tăng cường cho chính mình để đối mặt với các nhiệm vụ còn lại nhằm đảm bảo rằng các thực hành đánh giá nghiên cứu là tốt nhất chúng có thể.

Để kỷ niệm 10 năm tuổi, chúng tôi muốn khuyến khích và đề nghị các thành viên cộng đồng khắp trên thế giới tổ chức các sự kiện của riêng họ về đánh giá nghiên cứu có trách nhiệm trong một tuần vào tháng 5/2023. Chúng tôi sẽ quảng bá các sự kiện đó trên website của chúng tôi, và chúng tôi kêu gọi các nhà tổ chức, những người sẽ dẫn dắt các sự kiện ảo, lai, hoặc trực tiếp về đánh giá nghiên cứu có trách nhiệm.

Đề xuất sự kiện của các bạn

Thời điểm: Sự kiện của các bạn nên diễn ra trong một tuần được lên lịch cho lễ kỷ niệm DORA@10: ngày 15-19/05/2023. Các chi tiết của sự kiện sẽ được đăng trên website của DORA.

Các dạng sự kiện nào đủ điều kiện? Hãy hình dung! Các sự kiện có thể ở bất kỳ định dạng nào bao gồm các webinar, hội nghị, hội thảo, và hội thảo chuyên đề. Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@sfdora.org!

Các ví dụ về các dạng sự kiện và chủ đề cho lễ kỷ niệm 10 năm tuổi:

 • Cải cách các chính sách và thực hành đánh giá nghiên cứu

  • Sự kiện cho các giảng viên đại học mà phác thảo lộ trình thăng tiến mới

  • Sự kiện được một nhà xuất bản tổ chức về cách để họ cam kết sử dụng có trách nhiệm các thước đo, cải thiện các quy trình rà soát lại ngang hàng (giảm nhẹ thành kiến, sự tham gia của những người rà soát lại, đánh giá toàn diện, .v.v.) và/hoặc giới thiệu đánh giá nghiên cứu mở có trách nhiệm

 • Đổi mới trong các chính sách và thực hành đánh giá nghiên cứu

  • Sự kiện do một nhà cấp vốn dẫn dắt thảo luận về các mô hình mới cho các quyết định cấp vốn

 • Nghiên cứu về các chính sách và thực hành đánh giá nghiên cứu

  • Một hội thảo về nghiên cứu gần đây về đánh giá

 • Các thách thức đối với các nhà nghiên cứu trong cải cách đánh giá

  • Thảo luận nhóm do các nhà nghiên cứu sự nghiệp sớm dẫn dắt

  • Thảo luận khắp các môn về đánh giá nghiên cứu

Ai có thể gửi đề xuất sự kiện? Chúng tôi đang tìm kiếm các đề xuất sự kiện từ bất kỳ ai có quan tâm về đánh giá nghiên cứu tốt. Điều này bao gồm, ví dụ, các nhân viên hàn lâm hoặc các giảng viên, các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các thành kiến trong đánh giá, các thủ thư, các nhà quản lý nghiên cứu, các nhà nghiên cứu sự nghiệp sớm, những người làm biên mục thư viện, các nhà cấp vốn, các sáng kiến về đánh giá nghiên cứu có trách nhiệm, các nhà xuất bản, và các hiệp hội.

Các đề xuất sự kiện sẽ được đánh giá như thế nào: Việc đánh giá sẽ có động chạm một chút, chủ yếu nhằm đảm bảo rằng đề xuất là phù hợp với sứ mệnh của DORA để cải cách các chính sách và thực hành đánh giá nghiên cứu. Tính sáng tạo được chào đón! Chúng tôi muốn nêu bật nhiều cách thức cải cách đánh giá nghiên cứu đã diễn ra trong 10 năm qua và khám phá các ý tưởng để đẩy nhanh tốc độ cải cách. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích gửi từ tất cả các khu vực và các ngành khắp toàn cầu. Các đề xuất sẽ được các nhân viên DORA đánh giá dựa trên cơ sở lần lượt xoay vòng để đảm bảo chúng là phù hợp với cải cách đánh giá nghiên cứu.

Thời hạn chót để gửi: ngày 03/04/2023.

Điều gì sẽ xảy ra khi đề xuất của tôi được chấp nhận? Một khi đề xuất của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp các thông tin về sự kiện của bạn để đăng trên website của DORA. Ví dụ, chúng tôi sẽ cần liên kết đăng ký đối với sự kiện của bạn và các đường liên kết có liên quan khác. Bạn cũng sẽ được mời để gửi tóm tắt sự kiện của bạn trên để được đăng trên website của DORA.

Để có thêm thông tin, vui lòng xem phần Hỏi - Đáp thường gặp (FAQ) sự kiện địa phương của chúng tôi.

DORA will be 10 years old in May 2023 and we are planning to mark the occasion! We’ll be holding a weeklong celebration for DORA’s 10th Anniversary and we’re inviting you to join in by organizing an event on research assessment for your local community. We want to have conversations about what DORA has done and what we still need to do all over the globe! DORA’s 10th Anniversary Celebration will be comprised of two parts:

DORA’s 10th Anniversary Celebration will be comprised of two parts:

 • Two plenary online sessions to discuss the state of the field, our past decade of work, and our future plans.

 • A global program of local or regional events that will allow communities to share insights and challenges in reforming, innovating, and researching responsible research assessment policies and practices.

Plenary sessions

To commemorate DORA’s publication date, we are holding two plenary sessions on May 16, 2023 to capture as many time zones as possible and ensure opportunities for community participation worldwide.

Register for Africa, Americas, Europe Plenary

A global program of local or regional events

Asia-Pacific Plenary

When: May 16, 2023. 12AM UTC.

Draft Program: Introductory statements from DORA’s Vice-Chair, Ginny Barbour (Open Access Australasia), keynote address by Mai Har Sham (The Chinese University of Hong Kong), followed by a panel discussion with experts from across the globe.

Register for Asia-Pacific Plenary

Africa, Americas, Europe Plenary

When: May 16, 2023. 12PM UTC.

Draft Program: Introductory statements from DORA’s Chair, Stephen Curry (Imperial College London), keynote address by Sarah de Rijcke (Leiden University), followed by a panel discussion with experts from across the globe.

Held over one week in May 2023, the DORA 10th Anniversary Celebration (#DORAat10) aims to feature events that highlight reform efforts, innovation in evaluation, research into evaluation systems, and more! It will be a chance to reflect on how far we have come, and to galvanize ourselves to face the remaining tasks in ensuring that our research assessment practices are the best they can be. 

For our 10th Anniversary Celebration, we want to encourage and elevate community members across the globe to organize their own events on responsible research assessment during one week in May 2023. We will promote these events on our website, and so we are calling for organizers who will lead virtual, hybrid, or in-person events about responsible research assessment.

Propose your event

When: Your event should take place within the week scheduled for the DORA@10 celebrations: May 15-19th 2023.  Details of the event will be featured on DORA’s website.

What types of events qualify? Be imaginative! Events can be of any format including webinars, conferences, seminars, and workshops. If you have a question, contact us at info@sfdora.org!

Examples of the types of events and topics for the 10th Anniversary Celebration:

 • Reforming research assessment policies and practices

  • An event for university faculty that outlines a new promotion path

  • An event held by a publisher on how they are committing to responsible use of metrics, improving peer- review processes (bias mitigation,  reviewers engagement, inclusive assessment, etc) and/or introducing responsible open research assessment

 • Innovation in research assessment policies and practices

  • A funder-led event discussing new models for funding decisions

 • Research on research assessment policies and practices

  • A seminar on recent research on assessment

 • The challenges for researchers in reforming assessment

  • A panel discussion led by early career researchers

  • A cross disciplinary discussion of research assessment

Who can submit an event proposal? We are seeking event proposals from anyone interested in good research assessment. This includes, for example, academic staff or faculty, researchers studying biases in evaluation, librarians, research managers, early career researchers, bibliometricians, funders, initiatives for responsible research assessment, publishers, and societies.

How event proposals will be evaluated: The evaluation will be light touch, mainly to ensure that the proposal is relevant to DORA’s mission to reform research assessment policies and practices. Creativity is welcome! We are keen to highlight the broad range of ways that research assessment reform has taken place over the past 10 years and to explore ideas for accelerating the pace of reform. We strongly encourage submissions from all global regions and disciplines. Proposals will be evaluated by DORA staff on a rolling basis to ensure they are relevant to research assessment reform. 

Deadline for submission: April 3, 2023.

What happens when my proposal is accepted? Once your proposal is accepted, we will reach out to you for further information about your event to feature on the DORA website. For example, we will need the registration link for your event and other related links. You will also be invited to submit a blog summary of your event to be featured on the DORA website.

For more information on, please see our local event FAQ.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập45
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm35
 • Hôm nay8,765
 • Tháng hiện tại722,977
 • Tổng lượt truy cập32,952,362
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây