Các cửa hậu mã hóa mà FBI mong muốn có thể làm hại việc thu thập tình báo, các tác chiến quân sự

Thứ tư - 03/12/2014 06:23

The FBI's Desired Encryption Back Doors Could Harm Intelligence Gathering, Military Operations

from the breaking-something-doesn't-just-break-it-for-the-'bad-guys' dept

by Tim Cushing, Wed, Nov 26th 2014

Theo: https://www.techdirt.com/articles/20141124/10434529237/fbis-desired-encryption-back-doors-could-harm-intelligence-gathering-military-operations.shtml

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/11/2014

Lời người dịch: Philip Zimmerman, người sáng chế ra PGP (Pretty Good Privacy) và một đồng sáng lập ra Silent Circle, chỉ ra rằng: “pháp luật làm cho mã hóa không sẵn sàng cho công chúng cũng có thể làm tổn hại cho sự thu thập tình báo. Cộng đồng tình báo ngày nay là lớn hơn nhiều và đa dạng hơn nhiều so với 50 năm trước. Các nguồn thông tin tiềm tàng tại chỗ như ở miền bắc Iraq hoặc Trung Quốc ít có khả năng hơn nhiều để cung cấp cho thông tin tình báo có giá trị nếu họ không thể giao tiếp qua một trung gian an toàn với các đặc vụ, nhà thầu, nhà báo hoặc các trung gian khác của Mỹ. Có được các nguồn tin tốt để nói đã trở thành khó khăn hơn nếu giao tiếp an toàn là quyền duy nhất của một nhúm nhỏ mọi người”. “Rằng bọn tội phạm (như bọn họ luôn từng là) vẫn là một tập con của nhóm “bất kỳ ai” đơn giản không phải là lý do đủ để làm cho sự lựa chọn không sẵn sàng cho bất kỳ ai hoặc làm tổn thương tới an toàn của nó vì sự tiện lợi của ép tuân thủ luật”. Xem thêm: Chương trình gián điệp của NSA trên không gian mạng;

Trong khi giám đốc James Comey của FBI thảo luận về tất cả các điện thoại gây sợ hãi không thể tránh khỏi sẵn sàng trút giận lên giới trẻ của đất nước, thì những người trong lĩnh vực mã hóa đang chỉ ra cách mà các điện thoại được mã hóa làm cho mọi điều an toàn hơn cho quân đội quốc gia của chúng ta.

Vic Hyder và Mike Janke, 2 cựu SEAL Hải quân với công ty Silent Circle, nói rằng kế hoạch của FBI để khóa các nhà sản xuất và các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại khỏi việc đưa ra mã hóa điện thoại có thể làm cho khó khăn hơn đáng kể cho những người đã triển khai giao tiếp ngược về nhà và thậm chí các thành viên của cộng đồng tình báo giao tiếp với những nguồn khác...

Rõ ràng, Janke và Hyder có lý trong lập luận của mình. Nhưng không chỉ nghiệp vụ của họ có thể bị tổn thương vì các luật mới nhằm vào việc phá hủy mã hóa mặc định của Apple và Google.

Trong khi họ nhận thức được rằng phe đối lập của họ được sinh ra từ sự vụ lợi, họ nói rằng việc khóa mã hóa cũng có thể làm tổn hại tới các khách hàng của họ, bao gồm nhiều người ở tiền tuyến. “Nếu các nỗ lực của Giám đốc Comey thực sự gây ra sự thay đổi pháp luật để dừng bán các dịch vụ mã hóa hoặc mã hóa, ông ta chỉ có thể làm tổn hại tới những người Mỹ, các doanh nghiệp, các thực thể chính phủ, những người mà các dịch vụ giao tiếp truyền thông có mã hóa của Silent Circle hiện đang bảo vệ”, Janke đã nói cho tờ Defense One.

Blackphone (điện thoại đen) của Silent Circle có các khách hàng rồi trong quân sự và lời hứa của hãng về các giao tiếp truyền thông có mã hóa đã thấy hãng đặt vào dịch vụ của các chính phủ khác khắp thế giới. Philip Zimmerman, người sáng chế ra PGP (Pretty Good Privacy) và một đồng sáng lập ra Silent Circle, nói ông đã có yêu cầu của FBI về giá thành vào tháng 8 năm ngoái, ngay trước khi Apple (và Google, ngay sau đó) làm cách nào đó đã biến mã hóa thành sân chơi của bọn lạm dụng tình dục trẻ em, bọn khủng bố và bọn tội phạm ghê tởm khác.

Chắc chắn, nhiều những gì các thành viên chủ chốt của Silent Circle đang nói ở đây không nhiều hơn là một bước hoặc hai bước thoát khỏi một con đường bán hàng trực tiếp, nhưng họ đang chào vài sự hiểu thấu mà những người ở bên ngoài cuộc Chiến tranh Mật mã Mới (New Crypto War) không có (cũng như những người ở bên ngoài giới nội bộ quân sự). Zimmerman đã khắc phục được một trong số đó, nhờ đưa ra PGP. Bây giờ, họ đang chỉ ra những gì Comey và những người khác chưa cân nhắc tới: rằng việc trung lập hóa mã hóa có thể làm hại cho việc thu thập và các tác chiến tình báo.

Hãng nói rằng pháp luật làm cho mã hóa không sẵn sàng cho công chúng cũng có thể làm tổn hại cho sự thu thập tình báo. Cộng đồng tình báo ngày nay là lớn hơn nhiều và đa dạng hơn nhiều so với 50 năm trước. Các nguồn thông tin tiềm tàng tại chỗ như ở miền bắc Iraq hoặc Trung Quốc ít có khả năng hơn nhiều để cung cấp cho thông tin tình báo có giá trị nếu họ không thể giao tiếp qua một trung gian an toàn với các đặc vụ, nhà thầu, nhà báo hoặc các trung gian khác của Mỹ. Có được các nguồn tin tốt để nói đã trở thành khó khăn hơn nếu giao tiếp an toàn là quyền duy nhất của một nhúm nhỏ mọi người.

Không may, vài tuyên bố được đưa ra trong quốc phòng về các giao tiếp truyền thông có mã hóa của các nhà sáng lập ra Silent Circle có xu hướng gợi ý rằng các sản phẩm của hãng có thể nằm lại trong tay của một nhóm nhỏ mọi người. Hyder đưa ra một danh sách các chính phủ hiện đang sử dụng các sản phẩm của Silent Circel, bao gồm Mexico, Brazil, Ukraine, Saudi Arabia, Jordan, Singapore Đức. (Không phải tất cả trong số họ được lưu ý về các bảo vệ tự do dân sự của họ và/hoặc thiếu sự giám sát nội địa). Các nhà sáng lập khác nói về việc chào giá cho FBI và tình báo quân đội. Đối với Comey và các cá nhân có suy nghĩ tương tự, thì mã hóa ở trong tay chính phủ là tốt tuyệt vời. Đó là khi nó được chào cho công chúng nói chung đang trở thành một vấn đề. (Trường hợp điển hình: Cảnh sát của Washington DC mã hóa các giao tiếp truyền thông radio của họ trong khi lãnh đạo bộ đó gọi sự mã hóa của Apple và Google là một công cụ cho “những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em và bọn tội phạm”).

Silent Circel muốn làm điều này cho số đông mọi người, nhưng nếu bức tranh pháp lý dịch chuyển bây giờ khi mà giữa kỳ bầu cử sẽ trôi qua, thfi nó có thể có nghĩa là chính phủ sẽ chỉ cho phép các giao tiếp truyền thông được mã hóa nếu nó có thể nhặt và chọn ai sẽ hưởng thụ “quyền ưu tiên” này.

Sự việc đơn giản là mã hóa làm cho các giao tiếp truyền thông của bất kỳ ai cũng sẽ an toàn hơn. Rằng bọn tội phạm (như bọn họ luôn từng là) vẫn là một tập con của nhóm “bất kỳ ai” đơn giản không phải là lý do đủ để làm cho sự lựa chọn không sẵn sàng cho bất kỳ ai hoặc làm tổn thương tới an toàn của nó vì sự tiện lợi của ép tuân thủ luật.

While FBI director James Comey discusses all the inevitable horrors encrypted phones are poised to wreak on the nation's youth, those in the encryption business are pointing out how encrypted phones make things safer for our nation's military.

Vic Hyder and Mike Janke, two former Navy SEALs with the company Silent Circle, say that the FBI’s plan to block phone makers and service providers from offering phone encryption would make it significantly more difficult for deployed people to communicate back home and even for members of the intelligence community to communicate with sources…

Obviously, Janke and Hyder have a horse in this race. But it's not just their business that may be hurt by new laws aimed at destroying Apple and Google's default encryption.

While they acknowledge that their opposition is borne out of self-interest, they say that blocking encryption would also hurt their customers, which includes a lot of men and women on the front lines. “If Director Comey’s efforts actually resulted in legislative change to halt the sale of encryption or encryption services, he would only be hurting the American people, businesses, government entities who Silent Circle’s encrypted communication services are currently protecting,” Janke told Defense One.

Silent Circle's Blackphone already has customers in the military and its promise of encrypted communications has seen it put into service by other governments around the world. Philip Zimmerman, the creator of PGP (Pretty Good Privacy) and a Silent Circle co-founder, says he had the FBI inquire about pricing last August, well before Apple (and Google, shortly thereafter) somehow turned encryption into the playground of pedophiles, terrorists and other heinous criminals.

Sure, a lot of what Silent Circle's principal members are saying here isn't more than a step or two away from a direct sales pitch, but they do offer some insight that those outside of the New Crypto War don't have (as well as those outside the inner circle of the military). Zimmerman has already weathered one of those, thanks to the release of PGP. Now, they're pointing out what Comey and others haven't considered: that neutering encryption can harm intelligence gathering and operations.

The company says that legislation making encryption unavailable to the public could also hurt intelligence collection. The intelligence community today is a great deal larger and more diverse than it was 50 years ago. Potential sources of information in places like northern Iraq or China may be much less likely to provide actionable intel if they can’t communicate over a secure medium with U.S. agents, contractors, journalists or intermediaries. Getting good sources to talk becomes more difficult if secure communication is the sole right of a small handful of people.

Unfortunately, some of the statements offered in defense of encrypted communications by Silent Circle's founders tend to suggest that its products may remain in the hands of a small group of people. Hyder rattles off a list of governments currently using Silent Circle's products, including Mexico, Brazil, Ukraine, Saudi Arabia, Jordan, Singapore and Germany. (Not all of which are noted for their civil liberty protections and/or lack of domestic surveillance.) The other founders talk about offering pricing to the FBI and military intelligence. To Comey and like-minded individuals, encryption in the hands of government is perfectly fine. It's when it's offered to the general public that it becomes a problem. (Case in point: Washington DC police encrypt their radio communications while the department's chief calls Apple and Google's encryption a tool for "pedophiles and criminals.")

Silent Circle wants to make this for the masses, but if the legislative landscape shifts now that midterm elections are over, it could mean that the government will only allow encrypted communications if it can pick and choose who gets to enjoy this "privilege."

The simple fact is that encryption makes everyone's communications safer. That criminals are (as they always have been) still a subset of the group "everyone" simply isn't reason enough to make the option unavailable to anyone or compromise its security for the convenience of law enforcement.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay1,370
  • Tháng hiện tại219,759
  • Tổng lượt truy cập21,361,271
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây