Kỷ niệm 10 năm thành lập DORA tại Hội thảo đổi mới quản lý khoa học và công nghệ quốc gia Trung Quốc

Thứ hai - 10/07/2023 05:59

Commemorating DORA’s 10th Anniversary at the Chinese National Science and Technology Management Innovation Seminar

June 21, 2023

Theo: https://sfdora.org/2023/06/21/commemorating-doras-10th-anniversary-at-the-chinese-national-science-and-technology-management-innovation-seminar/

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/06/2023

Báo cáo ở sự kiện địa phương của DORAat10

Vào tháng 5/2023, DORA đã kỷ niệm 10 năm thành lập của nó với 2 phiên toàn thể và một chương trình dài 1 tuần phi tập trung các sự kiện địa phương được các thành viên cộng đồng từ khắp trên thế giới tổ chức. Các nhà tổ chức sự kiến đã có lựa chọn để viết các báo cáo ngắn gọn về các sự kiện của họ để tóm tắt các bài học và khuyến nghị chính.

Bài của By Li Xiaoxuan

Để kỷ niệm 10 năm ấn phẩm Tuyên bố San Francisco về Đánh giá nghiên cứu - DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment), vào ngày 19/05/2023, Văn phòng Trung Quốc của Liên minh Đánh giá Nghiên cứu Khoa học Quốc tế DORA, cùng với Ủy ban Chuyên gia về Quản lý và Đánh giá Khoa học và Công nghệ của Hiệp hội Trung Quốc về Nghiên cứu Chính sách Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá và Đổi mới Quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã cùng tổ chức “Hội thảo Đổi mới Quản lý Khoa học và Công nghệ Quốc gia và cuộc Họp Kỷ niệm 10 năm thành lập DORA” ở khách sạn Wuzhou, Bắc Kinh. Hội nghị đã được tiến hành thông qua một tập hợp các phương pháp trên trực tuyến và phi trực tuyến, với hơn 100 học giả từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu vấn đề chủ đề khác, các hiệp hội, các doanh nghiệp và khách nước ngoài tham dự hội nghị.

Giáo sư Xiaoxuan Li, Ủy ban Điều hành DORA và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá và Đổi mới Quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã giới thiệu nguồn gốc của DORA và nền tảng của cuộc họp này cho những người tham dự trong bài khai mạc của ông. Sau đó, tất cả những người tham dự đã cùng nhau xem video tài liệu kỷ niệm 10 năm DORA. Trong video đó, trả lời cho câu hỏi “DORA có ý nghĩa gì đối với tôi?”, Giáo sư Stephen Curry, Chủ tịch của Ban Điều hành DORA, Giáo sự Ginny Barbour, Phó Chủ tịch, cũng như vài thành viên của Ban Điều hành Claire Moulton, Giáo sư Bernd Pulverer, Giáo sư Xiaoxuan Li, và Giám đốc Anna Hatch, .v.v., đã giới thiệu kiến thức và hiểu biết của họ về DORA một cách tương ứng, và đã bày tỏ sự chào mừng kỷ niệm 10 năm Tuyên bố DORA.

Trong phiên báo cáo hội nghị buổi sáng, Giáo sư Liu Yun, Phó Chủ tịch của Trường Hành chính Công ở Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Giáo sư Li Xiaoxuan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá và Đổi mới Quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Giáo sư Wei Meng, Phó Chủ tịch Viện Hành chính Công của Đại học Bình dân Đông Trung Quốc, Jian Wu, Thư ký Đảng Ủy Viện Toán học và Khoa học Hệ thống của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc,và Qiuyi Guo, Nhà nghiên cứu Cộng sự của Trung tâm Tư vấn Đánh giá Chiến lược khoa học quân sự, từng người đã thực hiện báo cáo chủ đề tập trung vào các vấn đề nóng của đánh giá khoa học và công nghệ. Giáo sư Ginny Barbour, Phó Chủ tịch của Lieenminh Đánh giá Nghiên cứu Khoa học Quốc tế DORA, đã trình bày báo cáo với tiêu đề “DORA 10 năm: những gì đã được phát triển và nhìn về tương lai” trên trực tuyến, hơn nữa, chia sẻ với những người tham dự lịch sử phát triển của DORA một thập kỷ qua, công việc chính hiện đang được triển khai và những cân nhắc cho phát triển trong tương lai.

Trong phiên thảo luận bàn tròn vào buổi chiều, các chuyên gia và học giả từ các trường đại học, tổ chức, ngành công nghiệp và các lĩnh vực khác đã tập trung vào các vấn đề và cải cách đánh giá khoa học và công nghệ của Trung Quốc, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến và đề xuất mang tính xây dựng. Ví dụ, trong khung lý thuyết Bridge về kết hợp đánh giá định lượng và định tính, làm thế nào để phát huy hết vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI)? Làm thế nào để tham gia tốt hơn vào hợp tác quốc tế trong quản trị đánh giá công nghệ toàn cầu, tích cực lên tiếng quốc tế và đề xuất giải pháp cho Trung Quốc?…

Lễ kỷ niệm DORA Trung Quốc đi đến hồi kết. Việc triệu tập hội nghị này thành công không chỉ cung cấp một nền tảng trao đổi cho các mức độ học thuật và thực hành quản lý và đánh giá khoa học và công nghệ ở Trung Quốc, mà còn xúc tác cho các học giả trong lĩnh vực đánh giá khoa học và công nghệ ở Trung Quốc có sự hiểu biết sâu hơn về Tuyên bố DORA và Tổ chức DORA. Cùng lúc, như các quan điểm được thể hiện trong thảo luận của những người tham gia trong cuộc gặp, khái niệm được DORA biện hộ để “tránh sử dụng quá đáng các chỉ số định lượng như các yếu tố tác động của tạp chí - JIF (Journal Impact Factor) trong đánh giá khoa học và công nghệ” là nhất quán với khái niệm của cải cách đánh giá khoa học và công nghệ của Trung Quốc được đại diện bằng “việc phá bỏ tứ đức” kể từ 2018. Những người tham dự đồng ý mạnh mẽ với tầm nhìn của DORA và đã nêu rằng trong nghiên cứu và quản lý trong tương lai, các đột phá mới trong các phương pháp đánh giá công nghệ nên được khai phá tích cực dựa vào các vấn đề thực tế và các điều kiện quốc gia của Trung Quốc. Trong khi chờ đợi, mỗi người sẽ tiếp tục chú ý tới phát triển tương lai của tổ chức DORA, kỳ vọng mang sự thông thái quốc tế tới Trung Quốc thông qua tổ chức DORA, trong quá trình, nuôi dưỡng ngược lại cộng đồng khoa học và công nghệ quốc tế và cung cấp sự thông thái của Trung Quốc.

A DORAat10 Local Event Report

In May 2023, DORA celebrated it’s 10th Anniversary with two plenary sessions and a decentralized weeklong program of local events organized by community members from around the world. Event organizers were given the option to write brief reports on their events that summarize key takeaways and recommendations.

By Li Xiaoxuan

To commemorate the 10th anniversary of the publication of The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), on  May 19, 2023, the China Office of DORA International Scientific Research Evaluation Alliance, together with the Science and Technology Management and Evaluation Professional Committee of the Chinese Society for Science and Technology Policy Research Association, the Management Innovation and Evaluation Research Center of the Chinese Academy of Sciences, jointly organized the “National Science and Technology Management Innovation Seminar and DORA 10th Anniversary Commemorative Meeting” in Wuzhou Hotel, Beijing. The conference was conducted through a combination of online and offline methods, with over a hundred scholars from universities, scientific research institutions, societies, enterprises and overseas attended the conference.

Professor Xiaoxuan Li, Executive Committee of DORA and Director of the Management Innovation and Evaluation Research Center of the Chinese Academy of Sciences, introduced the origin of DORA and the background of this meeting to the attendees in his opening speech. Subsequently, all attendees watched the DORA 10th anniversary documentary video together . In the video, in response to the question of “What does DORA mean to me?”, Professor Stephen Curry, Chairman of the DORA Executive Committee, Professor Ginny Barbour, Vice Chairman, as well as some Executive Committee members Claire Moulton, Professor Bernd Pulverer, Professor Xiaoxuan Li, and Director Anna Hatch, etc., introduced their knowledge and understanding of DORA respectively, and expressed congratulations on the tenth anniversary of the DORA Declaration.

In the morning conference report session, Professor Liu Yun, Vice President of the School of Public Administration at National University of Science and Technology, Professor Li Xiaoxuan, Director of the Management Innovation and Evaluation Research Center of the Chinese Academy of Sciences, Professor Wei Meng, President of the Institute of Public Administration of East China Normal University, Jian Wu, Secretary of the Party Committee of the Institute of Mathematics and Systems Science of the Chinese Academy of Sciences, and Qiuyi Guo, Associate Researcher of the Strategic Assessment Consulting Center of the military science, separately made theme reports focusing on hot issues of science and technology evaluation. Professor Ginny Barbour, Vice Chairman of the DORA International Scientific Research Evaluation Alliance, presented a report entitled “DORA at 10 years: what’s been developed and a look into the future” online, furthermore, sharing with attendees the development history of DORA over the past decade, the main work currently carried out and considerations for future development.

In the round-table discussion session in the afternoon, experts and scholars from universities, institutions, industries, and other fields focused on the issues and reforms of China’s science and technology evaluation, and put forward many constructive opinions and suggestions. For example, within the Bridge theoretical framework of combining quantitative and qualitative evaluation, how to give full play to the role of AI? How to better participate in international cooperation in global technology evaluation governance, actively speak up internationally, and propose solutions for China?, etc.

The one-day commemoration of DORA China has come to an end. The successful convening of this conference not only provides an exchange platform for the academic and practical levels of science and technology management and evaluation in China,  but also enables scholars in the field of science and technology evaluation in China to have a deeper understanding of DORA Declaration and DORA Organization. At the same time,  just as the views expressed in the discussion of the participants at the meeting, the concept advocated by DORA of “avoiding excessive use of quantitative indicators such as journal impact factors in science and technology evaluation” is consistent with the concept of China’s science and technology evaluation reform represented by “breaking the four virtues” since 2018. The attendees strongly agree with DORA’s vision and stated that in future research and management, new breakthroughs in technology evaluation methods should be actively explored based on China’s national conditions and practical issues. Meanwhile, everyone will continue to pay attention to the future development of DORA organization, expecting to bring international wisdom to China through DORA organization, in the process, feeding back the international scientific and technological community and providing Chinese wisdom.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,392
  • Tháng hiện tại194,123
  • Tổng lượt truy cập33,171,651
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây