Các cửa hàng IT Trung Quốc yêu tính tự do của nguồn mở

Thứ ba - 13/10/2009 06:47

ChineseIT shops love the free-ness of open source

Trờilà màu xanh, còn nước thì ướt

Skyis blue, water is wet

By Timothy PrickettMorgan

Posted in Software, 2ndOctober 2009 21:31 GMT

Theo:http://www.theregister.co.uk/2009/10/02/actuate_open_source_survey/

Bài được đưa lênInternet ngày: 02/10/2009

Lờingười dịch: Đây là các con số về việc áp dụng phầnmềm nguồn mở của các công ty công nghệ thông tin tạikhu vực Bắc Mỹ và Canada: “Khoảng 73% những ngườiđược hỏi tại Bắc Mỹ nói họ sử dụng các phần mềmnguồn mở trong phát triển các ứng dụng, tiếp sau là58.6% cho các hệ điều hành máy chủ, 52% cho các cơ sởdữ liệu, 41.4% cho các phần mềm trung gian, và 33.6% cho“các ứng dụng doanh nghiệp”. Khoảng 1/4 các công tynói họ đã sử dụng các hệ điều hành cho máy tính đểbàn nguồn mở ít nhất đâu đó trong các công ty của họ,mà nó là cao hơn so với những gì bạn mong đợi”. “Cònvì sao họ đang triển khai các sản phẩm nguồn mở, có58.1% các công ty tại Bắc Mỹ nói rằng việc không cóphí giấy phép là một yếu tố quan trọng trong quyếtđịnh của họ, tiếp sau là 51.1% số người đã việndẫn tới “tính mềm dẻo” (đoán chừng có thể trộnvà làm cho phù hợp và tích hợp những gì họ muốn), và42% số người thích sự độc lập đối với các nhàcung cấp. Việc không bị khóa trói vào kho phần mềm củaMicrosoft đã được chỉ ra bởi 36.5% những người đượchỏi ý kiến là quan trọng, và chỉ 39.9% nói rằng sựtruy cập được tới mã nguồn là quan trọng”. Còn tạiTrung Quốc thì “Khoảng 80.3% các cửa hàng IT được hỏiý kiến tại Trung Quốc đã nói rằng họ đã triển khaicác công nghệ nguồn mở trong các doanh nghiệp của họ,và 72.6% đã nói rằng sự truy cập được tới mã nguồnlà quan trọng đối với họ”. Có lẽ, chính các công tycông nghệ thông tin tại những nước tiên tiến, nơi màtrí đã đủ tầm, thì họ sử dụng các phần mềm nguồnmở. Nó hoàn toàn đối nghịch với những gì đang diễnra tại Việt Nam.

Nếu mọi thứ đềulà tự do trên Đất này mà không có IP – không phải làTCP/IP, mà là sở hữu trí tuệ – thì nó sẽ là lý do màcác lãnh đạo và lập trình viên IT tại Trung Quốc cóthể yêu phần mềm nguồn mở.

Theo một cuộc khảosát hàng năm về nguồn mở lần thứ 4 của Actuate, mộtnhà sản xuất các công cụ báo cáo và nghiệp vụ kinhdoanh, thì các lập trình viên Trung Quốc quả thực là yêunguồn mở.

Đây là năm đầutiên Actuate đã lấy ý kiến của các lập trình viên tạiTrung Quốc cũng như tại Anh, Bắc Mỹ, Pháp và Đức, khihãng này đã thực hiện trong các năm trước. Khoảng80.3% các cửa hàng IT được hỏi ý kiến tại Trung Quốcđã nói rằng họ đã triển khai các công nghệ nguồn mởtrong các doanh nghiệp của họ, và 72.6% đã nói rằng sựtruy cập được tới mã nguồn là quan trọng đối vớihọ. Tại Đức, chỉ 41.4% các site nói có được sự truycập tới mã nguồn cho các phần mềm mà họ triển khaitại các công ty của họ là quan trọng, tiếp theo là39.9% tại Bắc Mỹ, 36% tại Pháp và 35.2% tại Anh.

Đối với sự thâmnhập của phần mềm nguồn mở tại các công ty, Pháp kháxa sau Trung Quốc, với 67% nói họ đã triển khai các phầnmềm nguồn mở cho ít nhất một số các tải công việccủa họ, tiếp sau là Đức, với 60.6%, Anh với 42.1% vàBắc Mỹ với 41%.

Việc thăm dò ý kiếncủa Actuate và nghiên cứu đi cùng của hãng này, mà nócòn chưa được đưa lên trực tuyến, dựa trên các thôngtin thu thập được từ 1427 lãnh đạo cao cấp về IT hoặccác nhân viên thông qua một nghiên cứu trực tuyến màActuate đã thực hiện vào tháng 5. Hãng này đã thu thậpcác dữ liệu từ các công ty dịch vụ tài chính, truyềnthông, và sản xuất cũng như từ một loạt các tổ chứccủa khu vực nhà nước.

Còn chưa có dữ liệuvề xu thế đối với thị trường Trung Quốc, vì là nămđầu tiên trong báo cáo của hãng, nhưng tại Anh, tỷtrọng các công ty nói rằng họ đang triển khai các phầnmềm nguồn mở trong các doanh nghiệp của họ là gia tăngmột cách vững chắc – dù chậm – bước, và các nềncông nghiệp khác nhau đang chỉ ra các tỷ lệ ứng dụngkhác nhau. Về tổng thể, sự thâm nhập của nguồn mởđã chiếm được khoảng 46% các công ty được hỏi tạiAnh, từ 38.8% vào năm 2005. Trong khu vực nhà nước, khoảng52% các cửa hàng IT nói rằng sự độc lập với nhà cungcấp là lợi ích chính của nguồn mở, từ 37% vào năm2007. (Điều này là con số thống kê đặc biệt cho nướcAnh, và nó không đặc biệt hữu dụng).

Ifeverything is free in the Land with No IP - not TCP/IP, but ratherintellectual property - then it stands to reason that IT managers andprogrammers in China would love open source software.

Andaccording to the fourth annual open source survey done by Actuate, amaker of open source business intelligence and reporting tools,Chinese programmers do indeed love open source.

Thisis the first year that Actuate polled programmers in China as well asin the UK, North America, France, and Germany, as it has done in pastyears. Some 80.3 per cent of the IT shops polled in China said thatthey deployed open source technologies at their businesses, and 72.6per cent said that access to source code was important to them. InGermany, only 41.4 per cent of sites said having access to sourcecode for the software they deploy at their companies was important,followed by 39.9 per cent in North America, 36 per cent in France,and 35.2 per cent in the UK.

Asfor the penetration of open source software at companies, the Frenc-hare pretty far behind the Chinese, with 67 per cent saying they havedeployed open source software for at least some of their workloads,followed by Germany, with 60.6 per cent, the UK with 42.1 per cent,and North America with 41 per cent.

TheActuate poll and its accompanying study, which is not yet postedonline, is based on information culled f-rom 1,427 senior IT managersor staff through an online study that Actuate conducted in May. Thecompany gathered data f-rom financial services, telecommunications,and manufacturing companies as well as f-rom various public sectororganizations.

Thereis no trend data for the Chinese market yet, being its first year inthe report, but in the UK, the proportion of companies saying thatthey are deploying open source software in their businesses is on therise at a steady - albeit slow - pace, and different industries areshowing different adoption rates. Overall, penetration of open sourcehas stalled at around 46 per cent of the companies polled in the UK,up f-rom 38.8 per cent in 2005. In the public sector, some 52 per centof IT shops said that vendor independence was the major benefit ofopen source, up f-rom 37 per cent in 2007. (This was the only otherUK-specific statistic, and it is not particularly useful.)

Thông tin chi tiếtnhất trong nghiên cứu này tới từ Bắc Mỹ. Trong khi 41%các ý kiến được hỏi tại Mỹ và Canada nói họ đã sửdụng nguồn mở, thì 12.6% nói họ đã giám sát các sảnphẩm nhưng còn chưa đánh giá, và 11.8% khác nói họ đãkhông nghĩ về nguồn mở và đã không có các kế hoạcháp dụng. 13.9% giơ tay hàng và nói họ không biết, trongkhi 11.4% nói họ đã đánh giá các sản phẩm nguồn mởnhưng còn chưa quyết định. Lát bánh nhỏ còn lại củachiếc bánh là những người trong quá trình áp dụng cácphần mềm nguồn mở lần đầu của họ (5.6% số đượchỏi) hoặc lên kế hoạch áp dụng nó trong tương lai(3.7%).

Như bạn có thể mongđợi, 61.1% các công ty truyền thông nói họ đã triểnkhai các phần mềm nguồn mở trong các kho phần mềm ứngdụng của họ, so với 40.3% các công ty dịch vụ tàichính và 39.3% các tổ chức trong khu vực nhà nước.

Trong khắp toàn bộcác nền kinh tế của Bắc Mỹ, thì Apache, với 43.2% nhữngngười được hỏi, là chương trình phần mềm nguồn mởphổ biến nhất được triển khai, theo sau là Linux(42.9%), Tomcat (31.5%), MySQL (30.7%), Mozilla (30.2%), PHP (22.1%),Jboss (18.1%), và Eclipse (27.2%).

Themost detailed information in the study comes f-rom North America.While 41 per cent of those polled in the U.S. and Canada said theywere already using open source stuff, 12.6 per cent said they weremonitoring products but not yet evaluating, and another 11.8 per centsaid they were not thinking about open source and had no plans toadopt. Another 13.9 per cent threw their hands up in the air and saidthey didn't know, while 11.4 per cent said they were evaluating opensource products but had made no decision. The remaining tiny slicesof the pie were for those in the process of adopting their first opensource software (5.6 per cent of those polled) or planning to adoptit in the future (3.7 percent).

Asyou might expect, 61.1 per cent of telecom companies said they hadalready deployed open source software in their application stacks,compared to 40.3 per cent of financial services companies and 39.3per cent of organizations in the public sector.

Acrossall industries in North America, Apache, at 43.2 per cent ofrespondents, was the most popular open source program deployed,followed by Linux (42.9 per cent), Tomcat (31.5 per cent), MySQL(30.7 per cent), Mozilla (30.2 per cent), PHP (22.1 per cent), JBoss(18.1 per cent), and Eclipse (27.2 per cent).

Vậyđâu là nơi mà các phần mềm nguồn mở này tới? Khoảng73% những người được hỏi tại Bắc Mỹ nói họ sửdụng các phần mềm nguồn mở trong phát triển các ứngdụng, tiếp sau là 58.6% cho các hệ điều hành máy chủ,52% cho các cơ sở dữ liệu, 41.4% cho các phần mềm trunggian, và 33.6% cho “các ứng dụng doanh nghiệp”. Khoảng1/4 các công ty nói họ đã sử dụng các hệ điều hànhcho máy tính để bàn nguồn mở ít nhất đâu đó trongcác công ty của họ, mà nó là cao hơn so với những gìbạn mong đợi.

Cònvì sao họ đang triển khai các sản phẩm nguồn mở, có58.1% các công ty tại Bắc Mỹ nói rằng việc không cóphí giấy phép là một yếu tố quan trọng trong quyếtđịnh của họ, tiếp sau là 51.1% số người đã việndẫn tới “tính mềm dẻo” (đoán chừng có thể trộnvà làm cho phù hợp và tích hợp những gì họ muốn), và42% số người thích sự độc lập đối với các nhàcung cấp. Việc không bị khóa trói vào kho phần mềm củaMicrosoft đã được chỉ ra bởi 36.5% những người đượchỏi ý kiến là quan trọng, và chỉ 39.9% nói rằng sựtruy cập được tới mã nguồn là quan trọng.

Sowhe-re is this open source software going? Some 73 per cent ofrespondents in North America said they use open source software inapplication development, followed by 58.6 per cent for serveroperating systems, 52 per cent for databases, 41.4 per cent formiddleware, and 33.6 per cent for "enterprise applications."About a quarter of the companies said they were using open sourcedesktop operating systems at least somewhe-re in their companies,which is higher than you might expect.

Asfor why they are deploying open source products, 58.1 per cent ofcompanies in North America said that having no license fees was animportant factor in their decision, followed by 51.1 per cent whocited "flexibility" (presumably to mix and match andintegrate what they want), and 42 per cent who like independence f-romvendors. Not being locked into the Microsoft stack was cited by 36.5per cent of those polled as being important, and only 39.9 per centsaid that access to source code was important. ®

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,305
  • Tháng hiện tại92,605
  • Tổng lượt truy cập19,813,911
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây