Giáo dục mở

Thứ ba - 03/11/2015 05:27

Open Education

Theo: http://tech.ed.gov/open-education/

Lời người dịch: Thông tin trên website của Bộ Giáo dục Mỹ nói về Giáo dục Mở và các sáng kiến mở khác nhau đang được thực hiện trong Bộ như (1) Đăng ký Học tập (Learning Registry); (2) Datapalooza Giáo dục (Education Datapalooza); và (3) Sáng kiến Dữ liệu của tôi (MyData Initiative). Trên trang này cũng đưa ra định nghĩa về 'tài nguyên giáo dục được cấp phép mở' và thông tin về ngày 29/10/2015 vừa qua Bộ Giáo dục Mỹ đã đề xuất một quy định mới có thể yêu cầu tất cả các tài sản trí tuệ có bản quyền được tạo ra bằng tiền ngân sách trợ cấp của Bộ sẽ có giấy phép mở, cùng với công bố đó là phát động chiến dịch Đi với Mở (#GoOpen), một chiến dịch khuyến khích các bang, các khu trường học và các nhà giáo dục sử dụng các tư liệu giáo dục được cấp phép mở. Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng các cơ hội giáo dục nên là sẵn sàng cho tất cả những người học. Việc tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mở có liên quan atới việc tạo ra các tư liệu, dữ liệu học tập và các cơ hội giáo dục sẵn sàng mà không có các hạn chế được các luật bản quyền, các rào cản truy cập, hoặc các hệ thống sở hữu độc quyền đặt ra, chúng thiếu tính tương hợp và hạn chế sự trao đổi thông tin một cách tự do.

 

Các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở

Các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở là các tư liệu học tập có thể được sử dụng cho việc dạy, học và đánh giá mà không có chi phí. Chúng có thể được sửa đổi và được phân phối lại mà không vi phạm các luật bản quyền.

 

Bộ Giáo dục công bố Lưu ý về việc tạo ra quy tắc được đề xuất

Vào ngày 29/10/2015, Bộ đã công bố rằng Bộ đang đề xuất một quy định mới có thể yêu cầu tất cả các tài sản trí tuệ có bản quyền được tạo ra bằng tiền ngân sách trợ cấp của Bộ sẽ có giấy phép mở.

 

Các tuyên bố đã được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề về Giáo dục Mở do Bộ và Văn phòng Nhà Trắng về Chính sách Khoa học và Công nghệ tổ chức cho các nhà quản lý và các nhà giáo dục khác từ khắp đất nước cam kết áp dụng các tư liệu giáo dục được cấp phép mở.

 

“Bằng việc yêu cầu một giấy phép mở, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các tài nguyên chất lượng cao được tạo ra thông qua tiền ngân sách nhà nước được chia sẻ với công chúng, vì thế đảm bảo sự truy cập công bằng cho tất cả các giáo viên và học viên bất kể địa vị hoặc nền tảng cơ sở của họ”, John King, cố vấn cấp cao được ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Giáo dục, nói. “Chúng tôi phấn khích ra nhập với các cơ quan khác của liên bang trong công việc này để đảm bảo rằng chúng tôi là một phần của giải pháp giúp các lớp học chuyển sang các tư liệu thế hệ tiếp sau”.

 

Bộ sẽ tiếp nhận các bình luận về chính sách được đề xuất này tại http://www.regulations.gov.

Lưu ý về quy tắc được đề xuất: OET Open License NPRM

 

Bộ Giáo dục công bố #GoOpen

Bộ Giáo dục Mỹ đã công bố ngày hôm nay phát động #GoOpen, một chiến dịch khuyến khích các bang, các khu trường học và các nhà giáo dục sử dụng các tư liệu giáo dục được cấp phép mở.

 

“Để đảm bảo rằng tất cả các sinh viên - bất kể mã ZIP của họ - có sự truy cập tới các tài nguyên học tập chất lượng cao, chúng tôi khuyến khích các khu trường và các bang chuyển khỏi các sách giáo khoa truyền thống và hướng tới các tư liệu được cấp phép mở, truy cập được tự do”, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Arne Duncan nói. “Các khu trường khắp đất nước đang biến đổi việc học tập bằng việc sử dụng các tư liệu có thể được cập nhật và được tinh chỉnh liên tục để đáp ứng được các nhu cầu của sinh viên”.

 

Các công bố đã được đưa ra trong một Hội nghị chuyên đề về Giáo dục Mở do Bộ và Văn phòng Nhà Trắng về Khoa học và Công nghệ tổ chức cho những người quản lý khu trường và các nhà giáo dục khác từ khắp đất nước cam kết áp dụng các tư liệu giáo dục được cấp phép mở. Họ đã được giao kết bởi những người đổi mới từ các công ty công nghệ giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận, những người đã cam kết làm việc cùng với các khu trường đó để tạo ra các công cụ mới giúp cho các nhà giáo dục tìm kiếm, tùy biến thích nghi, tạo ra và chia sẻ các tài nguyên.

 

Đọc Thông cáo Báo chí

Tờ cáo thị về Giáo dục Mở

 

Vì sao sử dụng các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở?

Các tài nguyên được cấp phép mở có lợi cho các trường học theo một số cách thức, nhưng nổi bật nhất là chúng giúp để:

 

 • Gia tăng sự bình đẳng - Tất cả các sinh viên có sự truy cập tới các tư liệu học tập chất lượng cao mà có nội dung thích hợp và cập nhật nhất vì các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở có thể được phân phối tự do cho bất kỳ ai.

 • Tiết kiệm tiền - Việc chuyển sang các tư liệu giáo dục được cấp phép mở cho phép các trường học tái mục đích tiền đầu tư cho các sách giáo khoa tĩnh vào các nhu cầu cấp bạch khác, như việc đầu tư vào việc chuyển sang học tập số. Trong một vài khu trường, việc thay thế chỉ một cuốn sách giáo khoa đã làm cho hàng chục ngàn USD sẵn sàng cho các mục đích khác.

 • Giữ cho nội dung thích hợp và chất lượng cao - các cuốn sách giáo khoa truyền thống bị lỗi thời vĩnh viễn, ép các khu trường tái đầu tư phần đáng kể ngân sách của họ vào việc thay thế chúng. Các điều khoản sử dụng các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở cho phép các nhà giáo dục duy trì chất lượng và sự thích hợp các tư liệu của họ thông qua các cập nhật liên tục.

 • Trang bị cho các giáo viên - Các tài nguyên được cấp phép mở trang bị cho các giáo viên như những nhà chuyên nghiệp sáng tạo bằng việc trao cho họ khả năng tùy biến thích nghi các tư liệu học tập để đáp ứng được các nhu cầu của các sinh viên của họ mà không vi phạm các luật bản quyền.

 

Các khu trường Đại sứ của #GoOpen

Các khu trường Đại sứ của #GoOpen hiện đang sử dụng các tư liệu giáo dục được cấp phép mở và cam kết giúp các khu trường khác Sẵn sàng trong Tương lai để hiểu cách phát hiện và giám tuyển có hiệu quả các tài nguyên đó.

 

Các khu trường Đại sứ của #GoOpen gồm:

 • Bethel School District, Spanaway, WA

 • Bristol Tennessee Schools, Bristol, TN

 • Chesterfield County Public Schools, Chesterfield, VA

 • Columbus Municipal School District, Columbus, MS

 • Upper Perkiomen School District, Pennsburg, PA

 • Williamsfield Community School District, Williamsfield, IL

 

Các trường học ở Williamsfield đã quyết định đến với #GoOpen như thế nào

Xem video tại: https://www.youtube.com/watch?v=QqaPWn6QPxM

 

Dữ liệu mở

Dữ liệu mở (Open Data) là ý tưởng rằng dữ liệu nên là sẵn sàng một cách tự do cho công chúng - cả về kỹ thuật và pháp lý - để sử dụng và tái phân phối mà không có giới hạn nào. Khi các tập hợp dữ liệu có giá trị cao là sẵn sàng công khai cho những người thực hành, các nhà nghiên cứu, và công chúng có thể sử dụng cá dữ liệu đó để thông báo cho công việc của họ trong lớp học và các cộng đồng khắp nước Mỹ.

 

Dữ liệu mở tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Công khai - sẵn sàng cho tất cả với sự tuân thủ luật và Chỉ thị Chính phủ MỞ của Văn phòng Quản lý và Ngân sách (Office of Management and Budget’s Open Government Directive).

 • Truy cập được - sẵn sàng cho dải rộng lớn nhất những người sử dụng ở định dạng máy đọc được mà là không độc quyền và sử dụng được không có hạn chế.

 • Có khả năng pha trộn được - sẵn sàng theo một giấy phép mở, cho phép những người khác sử dụng, chia sẻ, và thêm dữ liệu mà không có hạn chế.

 

Ví dụ về các tập hợp dữ liệu mà Bộ Giáo dục đã làm sẵn sàng cho công chúng, xin tới http://www.data.gov/education/

 

Các sáng kiến nổi bật

Đăng ký Học tập (Learning Registry)

 

Đăng ký Học tập là một cơ sở dữ liệu mở nơi mà các nhà sáng tạo nội dung và các nhà giáo dục có thể chia sẻ thông tin về các tài nguyên giáo dục số. Đăng ký Học tập dựa vào Sáng kiến Siêu dữ liệu Tài nguyên Học tập - LRMI (Learning Resource Metadata Initiative), nó cung cấp ngôn ngữ chung cho việc gắn thẻ cho các tài nguyên theo chất lượng, từ khóa, và phù hợp với các tiêu chuẩn thịnh hành. Đăng ký Học tập hỗ trợ các tiếng nói của các nhà giáo dục để giúp xác định các tài nguyên nào là thích hợp hoặc hữu dụng nhất.

 

Datapalooza Giáo dục (Education Datapalooza)

Datapalooza Giáo dục là một cơ hội cho các lập trình viên, các nhà nghiên cứu, và các doanh nhân tới cùng nhau để tạo ra các công cụ giáo dục mới dựa vào các dữ liệu mở. Vào năm 2014, Datapalooza đã nhấn mạnh công việc của các nhà đổi mới từ các khu vực tư nhân, phi lợi nhận, và hàn lâm, những người đã sử dụng các dữ liệu chính phủ sẵn sàng tự do để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ, và các ứng dụng tiến tiến cho giáo dục sau trung học.

 

Sáng kiến Dữ liệu của tôi (MyData Initiative)

Sáng kiến Dữ liệu của tôi tìm cho từng sinh viên (hoặc phụ huynh của một học sinh vị thành niên) có sự truy cập tới các dữ liệu của riêng anh hoặc chị ta, bất kỳ ở đâu dữ liệu đó được lưu trữ, theo định dạng mà máy đọc được và con người đọc được.

 

Các tài nguyên

 • Data.gov/giáo dục – http://www.data.gov/education/

 • Dự án Dữ liệu Mở – https://project-open-data.cio.gov/

 • Bảng điểm trường cao đẳng – https://collegescorecard.ed.gov/

 • Sáng kiến Chính phủ Mở của Mỹ – https://www.whitehouse.gov/open

 

We believe that educational opportunities should be available to all learners. Creating an open education ecosystem involves making learning materials, data, and educational opportunities available without restrictions imposed by copyright laws, access barriers, or exclusive proprietary systems that lack interoperability and limit the free exchange of information.

Openly Licensed Educational Resources

Open licensed educational resources are learning materials that can be used for teaching, learning, and assessment without cost. They can be modified and redistributed without violating copyright laws.

Department of Education Announces Notice of Proposed Rulemaking

On October 29, 2015 the Department announced that it is proposing a new regulation that would require all copyrightable intellectual property created with Department grant funds to have an open license.

The announcements were made at an Open Education Symposium hosted by the Department and the White House Office of Science and Technology Policy for state and district superintendents and other educators from across the country committed to adopting openly licensed educational materials.

“By requiring an open license, we will ensure that high-quality resources created through our public funds are shared with the public, thereby ensuring equal access for all teachers and students regardless of their location or background,” said John King, senior advisor delegated the duty of the Deputy Secretary of Education. “We are excited to join other federal agencies leading on this work to ensure that we are part of the solution to helping classrooms transition to next generation materials.”

The Department will be receiving comments on this proposed policy at http://www.regulations.gov.

The Notice for Proposed Rule: OET Open License NPRM

Department of Education Announces #GoOpen

The U.S. Department of Education announced today the launch of #GoOpen, a campaign to encourage states, school districts and educators to use openly licensed educational materials.

“In order to ensure that all students – no matter their zip code – have access to high-quality learning resources, we are encouraging districts and states to move away from traditional textbooks and toward freely accessible, openly-licensed materials,” U.S. Education Secretary Arne Duncan said. “Districts across the country are transforming learning by using materials that can be constantly updated and adjusted to meet students’ needs.”

The announcements were made at an Open Education Symposium hosted by the Department and the White House Office of Science and Technology Policy for state and district superintendents and other educators from across the country committed to adopting openly licensed educational materials. They were joined by innovators from education technology companies and nonprofit organizations who have committed to working alongside these districts to create new tools that help educators find, adapt, create, and share resources.

Read the Press Release

Open Education Fact Sheet

Why use Openly Licensed Educational Resources?

Resources that are openly licensed benefit schools in a number of ways, but most notably they help to:

 

 • Increase Equity – All students have access to high quality learning materials that have the most up-to-date and relevant content because openly licensed educational resources can be freely distributed to anyone.

 • Save Money – Switching to educational materials that are openly licensed enables schools to repurpose funding spent on static textbooks for other pressing needs, such as investing in the transition to digital learning. In some districts, replacing just one textbook has made tens of thousands of dollars available for other purposes.

 • Keep Content Relevant and High Quality – Traditional textbooks are perpetually outdated, forcing districts to re-invest significant portions of their budgets on replacing them. The terms of use of openly licensed educational resources allows educators to maintain the quality and relevance of their materials through continuous updates.

 • Empower Teachers – Openly licensed educational resources empower teachers as creative professionals by giving them the ability to adapt and customize learning materials to meet the needs of their students without breaking copyright laws.

#GoOpen Ambassador Districts

#GoOpen Ambassador Districts currently use openly licensed educational materials and are committed to helping other Future Ready districts understand how to effectively discover and curate these resources.

 

The #GoOpen Ambassador districts are:

 • Bethel School District, Spanaway, WA

 • Bristol Tennessee Schools, Bristol, TN

 • Chesterfield County Public Schools, Chesterfield, VA

 • Columbus Municipal School District, Columbus, MS

 • Upper Perkiomen School District, Pennsburg, PA

 • Williamsfield Community School District, Williamsfield, IL

How Williamsfield schools decided to #GoOpen

https://www.youtube.com/watch?v=QqaPWn6QPxM

Open Data

Open data is the idea that data should be freely available to the public—both technically and legally—to use and redistribute without limitation. When high-value data sets are publicly available practitioners, researchers, and the public can use the data to inform their work in classroom and communities across America.

Open data follows the following principles:

 • Public – available to all in accordance with the law and the Office of Management and Budget’s Open Government Directive.

 • Accessible – available to the widest range of users in a machine-readable format that is non-exclusive and usable without restriction.

 • Remixable – available under an open license that allows others to use, share, and add to data without restriction.

For examples of data sets that the Department of Education has made available to the public, please go to http://www.data.gov/education/

Featured Initiatives

Learning Registry

The Learning Registry is an open database where content creators and educators can share information about digital educational resources. The Learning Registry is based on the Learning Resource Metadata Initiative (LRMI) which provides common language for tagging resources according to quality, keyword, and alignment to curricular standards. The Learning Registry supports educator voices to help define which resources are most relevant or useful.

Education Datapalooza

The Education Datapalooza is an opportunity for developers, researchers, and entrepreneurs to come together to create new educational tools based on open data. In 2014, Datapalooza highlighted the work of innovators from the private, nonprofit, and academic sectors who have used freely available government data to build products, services, and apps that advanced postsecondary education.

MyData Initiative

The MyData Initiative seeks for every student (or parent of an underage student) to have access to his or her own academic data, wherever that data is stored, in both machine-readable and human-readable format.

Resources

 • Data.gov/education – http://www.data.gov/education/

 • Project Open Data – https://project-open-data.cio.gov/

 • College Scoreboard – https://collegescorecard.ed.gov/

 • U.S. Open Government Initiative – https://www.whitehouse.gov/open

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập36
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm28
 • Hôm nay2,952
 • Tháng hiện tại221,723
 • Tổng lượt truy cập25,182,009
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây