OER và tính toàn diện: Các kỳ vọng đã hoàn thành?

Thứ hai - 24/09/2018 06:08
OER và tính toàn diện: Các kỳ vọng đã hoàn thành?
OER and Inclusiveness: Are Expectations Fulfilled?
Posted on March 6, 2018 by Robert by Robert
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/03/2018
(Bài viết này trên blog được đồng sáng tạo với Ben Janssen. Phiên bản tiếng Hà Lan của bài viết này đã được xuất bản trên SURFspace).
Mục tiêu Phát triển Bền vững 4 của UNESCO là “Đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”. Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) có tiềm năng đóng góp cho mục tiêu này. Nhưng ở mức độ nào tiềm năng này đang được hiện thực hóa rồi?
Năm ngoái, Ben Janssen và tôi đã triển khai nghiên cứu (do UNESCO ủy quyền) về áp dụng OER (bao gồm cả các khóa học trực tuyến mở) trong lĩnh vực “Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp” - TVET ( Technical and Vocational Education and Training). Được UNESCO thiết lập (2015, trang 2): “TVET được hiểu là thành phần không thể thiếu của giáo dục và học tập suốt đời và tham chiếu tới tất cả các dạng học tập tri thức, các kỹ năng và thái độ có liên quan tới thế giới công việc. TVET gồm các hoạt động giáo dục, huấn luyện và phát triển các kỹ năng có liên quan tới các lĩnh vực nghề nghiệp, sản xuất và sinh kế. (…) TVET liên quan tới sự đa dạng rộng lớn các cơ hội học tập và phát triển các kỹ năng. Nó có thể diễn ra ở các mức trung học, sau trung học và mức giáo dục 3 (sau trung học)”. Trong hình bên dưới, các lĩnh vực có các đường chấm vạch bao quanh thường được coi như là TVET (Orr, 2017).

Báo cáo Phát triển 2018 của Ngân hàng Thế giới (2018) cung cấp dữ liệu về kiến thức giáo dục của dân số thế giới ở độ tuổi 15-64. Điều này cho phép TVET được đặt trong ngữ cảnh rộng lớn hơn. Ba hình tiếp theo minh họa dữ liệu đó.

 

 

 

 
Từ các hình minh họa đó có thể kết luận rằng người dân ở các nước còn chưa được coi là các quốc gia “có thu nhập cao” (“phần còn lại của thế giới”), 90,2% không có giáo dục đại học. Điều đó giải thích vì sao chính sách ở nhiều quốc gia đó nên tập trung chủ yếu vào TVET (mức trên trung học).
Trong nghiên cứu chúng tôi thấy rằng các bên tham gia đóng góp trong lĩnh vực TVET dành nhiều cơ hội cho OER để cải thiện chất lượng giáo dục trong TVET. Tuy nhiên, các quan điểm đó tương phản mạnh với các hoạt động thực tế để làm gia tăng áp dụng OER trong TVET. Nghiên cứu cũng đã dạy chúng tôi rằng khó có bất kỳ báo cáo và bài báo nghiên cứu nào về áp dụng OER trong lĩnh vực TVET sẵn sàng ở các định dạng truy cập mở. Chúng tôi đã tập trung vào các xuất bản phẩm tiếng Anh. Để minh họa: cơ sở dữ liệu OER Knowledge Cloud (Đám mây Tri thức OER) có thể đủ điều kiện như là nguồn cho tư liệu quốc tế về OER sẵn sàng theo truy cập mở, không có các bài báo về TVET và OER, với ngoại lệ các nghiên cứu trong OER ở các trường Cao đẳng Cộng đồng ở nước Mỹ.
Ở mức toàn cầu, bức tranh là hầu hết các nỗ lực áp dụng OER (cả về các khía cạnh nghiên cứu và triển khai) tập trung vào giáo dục đại học. Tuy nhiên, các nỗ lực đó chỉ chiếm 14,6% dân số thế giới. Chúng tôi có thể giả thiết rằng OER có thể thậm chí tạo ra khác biệt nhiều hơn để có được các rào cản truy cập thấp hơn đối với giáo dục chất lượng trong “phần còn lại của thế giới” so với ở các quốc gia “có thu nhập cao”. Nhưng chỉ 9,8% mọi người với tới được trogn các phần đó của thế giới khi tập trung vào giáo dục đại học. Khối thịnh vượng chung về Học tập là một trong các tổ chức tập trung vào sự áp dụng OER ở ngoài giáo dục đại học ở phần đó của thế giới.
Chủ đề của Hội nghị Thế giới OER lần thứ 2 ở Ljubljana vào tháng 9/2017 từng là “OER vì Giáo dục Chất lượng Toàn diện và Bình đẳng: Từ Cam kết tới Hành động”. Tuy nhiên, nếu “Hành động” này không tập trung nhiều hơn so với trước đó vào các khu vực khác với giáo dục đại học, với trọng tâm vào “phần còn lại của thế giới”, thì sẽ có mối nguy hiểm thực sự rằng OER sẽ đóng góp để làm gia tăng khoảng cách giữa “những người có” và “những người không có” thay vì lấp đi khoảng cách đó. Và đó không phải là ý định của thế giới mở: làm giảm sự truy cập toàn diện tới giáo dục chất lượng thay vì làm gia tăng nó!
Các tham chiếu
(This blogpost is a co-production with Ben Janssen. A Dutch version of this post was published on SURFspace).
Sustainable Development Goal 4 of UNESCO reads “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”. Open Educational Resources (OER) have the potential to contribute to this objective. But to what extent is this potential already being realised?
Last year, Ben Janssen and I undertook a study (commissioned by UNESCO) on the adoption of OER (including open online courses) in the sector “Technical and Vocational Education and Training” (TVET). Formulated by UNESCO (2015, p. 2): “TVET is understood to be integral to education and lifelong learning and to refer to all forms of learning of knowledge, skills and attitudes relating to the world of work. TVET comprises education, training and skills development activities relating to occupational fields, production and livelihoods. (…) TVET involves a wide variety of learning and skills development opportunities. It can take place at secondary, post-secondary and tertiary levels.”
In the figure below, areas encompassed by dotted lines are normally considered as TVET (Orr, 2017).
The Development Report 2018 of the Worldbank (2018) provides data about educational attainment of the world population in the age of 15-64 year. This allows TVET to be placed in a broader context. The next three figures illustrate the data.
From these graphs it can be concluded that of the people in the countries that are not considered to be “High Income” countries (“the rest of the world”), 90.2% does not have higher education. That is why education policy in many of these countries should focus mainly on TVET (upper secondary level).
In the research we found that stakeholders in the TVET sector attribute many opportunities to OER for improving the quality of education in TVET. However, these opinions contrast sharply with actual activities to increase the adoption of OER in TVET. The research also taught us that there are hardly any research reports and articles about adoption of OER in the TVET sector available in open access formats. We focused on English publications. To illustrate: the OER Knowledge Cloud database, which may be qualified as the source for international literature on OER available under open access, does not contain articles about TVET and OER, with the exception of studies into OER in Community Colleges in the USA.
At a global level, the picture is that most efforts for adoption of OER (both in terms of research and implementation) focus on higher education. However, these efforts address only 14.6% of the world’s population. We may assume that OER may make even more difference to achieve lower access barriers to quality education in the “rest of the world” than in the “High Income” countries. But only 9.8% of people are reached in those parts of the world when focusing on higher education. The Commonwealth of Learning is one of the few organizations that focus on the adoption of OER outside of higher education in that part of the world.
The theme of the 2nd OER World Congress in Ljubljana in September 2017 was “OER for Inclusive and Equitable Quality Education: From Commitment to Action“. However, if this “Action” does not focus much more than previously on sectors other than higher education, with a focus on the “rest of the world”, there is a real danger that OER will contribute to increasing the gap between the “Haves” and “Have-nots” instead of bridging this gap. And that is not the intention of the open world: reducing inclusive access to quality education instead of increasing it!
References
Orr, D. (2017). ICT for a Futureproof TVET. Opportunities and Challenges. Presentation at International Forum on ICT and Education 2030, 10-11 July 2017, Qingdao. https://www.slideshare.net/DominicOrr/ict-for-a-futureproof-tvet-opportunities-and-challenges
UNESCO (2015). Preliminary report accompanied by a first draft of the recommendation concerning technical and vocational education and training. Paris. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002296/229649e.pdf
World Bank (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1096-1
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay4,413
  • Tháng hiện tại194,144
  • Tổng lượt truy cập33,171,672
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây