Tham gia Tuần lễ Giáo dục Mở (OEWEEK) như thế nào

Thứ năm - 30/01/2020 06:50
How to Participate OEWEEK
Theo: https://www.openeducationweek.org/page/contribute
Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở


AI THAM GIA?
Các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, các tổ chức và cá nhân từ khắp nơi trên thế giới cam kết với các lý tưởng của giáo dục mở tham gia trong Tuần lễ Giáo dục Mở.
Trong năm 2019, hơn 6.450 người tham gia từ 123 quốc gia đã đóng góp cho Tuần lễ Giáo dục Mở.
Tóm tắt Tuần lễ Giáo dục Mở 2019
ĐÓNG GÓP NHƯ THẾ NÀO?
Có nhiều cách bạn có thể đóng góp cho Tuần lễ Giáo dục Mở.
1. CÁC SỰ KIỆN
Cân nhắc tổ chức một hoặc nhiều sự kiện sau đây và để nó được nêu trên Lịch của Tuần lễ Giáo dục Mở:
Các sự kiện địa phương:
 • Khóa tập huấn: Tổ chức khóa tập huấn cho công chúng nói chung hoặc khán thính phòng đặc thù, như các thành viên giảng viên hoặc các sinh viên, về cách sử dụng các tư liệu mở, iểu các giấy phép mở, cách để sửa các tư liệu để sử dụng trong các lớp học, cách để tạo lập Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources), .v.v.
 • Diễn đàn/hội nghị nhỏ về giáo dục mở: Mời các giáo sư địa phương, những người sử dụng hoặc đóng góp cho OER, các bài báo trên các tạp chí truy cập mở hoặc các thực hành mở khác. Liên kết với các cơ sở khác để có chat hoặc tranh luận sống động.
Các sự kiện trên trực tuyến:
 • Webinars: Chào webinar mở ra thế giới trong Tuần lễ Giáo dục Mở. Chủ đề có thể là về bất kỳ điều gì có liên quan tới giáo dục mở: các công cụ, tài nguyên, tác động, thực hành, các trường hợp điển hình, các tranh luận, .v.v. Bạn cũng có thể ghi hình và phát trực tiếp sự kiện địa phương của bạn, hoặc simulcast các bài giảng hoặc bài nói chuyện.
 • Các thảo luận trên trực tuyến: Thực hiện chat sống động, diễn đàn thảo luận hoặc hội thoại toàn cầu xung quanh các chủ đề có liên quan, các xu thế, các thách thức, hoặc các vấn đề thông qua nền tảng tương tác trên trực tuyến. Các thảo luận có thể được đồng bộ và có điều tiết hoặc là mở và không đồng bộ. Ý tưởng là để tạo ra không gian cho đối thoại.
Đưa vào một, hai, nhiều hoặc tất cả các khía cạnh của mở. Tổ chức sự kiện với các tổ chức có liên quan tới “mở” trong khu vực của bạn. Cân nhắc việc cấp phép mở, văn hóa mở, truy cập mở, điều hành mở, dữ liệu mở, phần mềm nguồn mở, .v.v. trong thiết kế sự kiện của bạn. Bạn có điều gì mới để chào chăng?
2. CÁC TÀI NGUYÊN
Website của Tuần lễ Giáo dục Mở sẽ hướng dẫn các khách viếng thăm tới các tài nguyên cung cấp các công cụ và hỗ trợ các tư liệu để cải thiện các thực hành giáo dục mở. Bạn được chào đón để đệ trình các tài nguyên bằng bất kỳ ngôn ngữ và định dạng nào. Vui lòng chắc chắn rằng các tài nguyên bạn đang chia sẻ được cấp phép mở với ít nhất quyền để sử dụng lại và sửa đổi (như CC BY hoặc CC BY-SA).
Các tài nguyên thông tin có thể là các tài liệu, các kho, các tư liệu nghiên cứu, các thư tin, các bài trình chiếu slide, các liên kết hoặc các blog. Nếu bạn đã tạo ra hoặc biết các tài nguyên có thể hữu dụng để phát triển hoặc duy trì các dự án và các thực hành giáo dục mở, vui lòng chia sẻ chúng bằng việc sử dụng Mẫu Đề xuất của OEW. Chúng là vài chủ đề bạn có thể cân nhắc:
 • Vì sao là giáo dục mở?
 • Việc cấp phép mở và thừa nhận ghi công các tác phẩm
 • Phát triển các chính sách hỗ trợ tính mở trong giáo dục như thế nào
 • Đánh giá mở việc học tập
 • Tăng hiệu quả và giảm chi phí qua các thực hành giáo dục mở
 • Các công cụ tìm kiếm và sử dụng tài nguyên giáo dục mở (OER)
 • Các tác động của giáo dục mở lên những người học và các nhà giáo dục (nghiên cứu và học tập)
 • Sử dụng phần mềm nguồn mở - OSS (Open Source Software) để tạo lập OER như thế nào
 • Các trường hợp điển hình giáo dục mở trong hành động
Chúng tôi cũng chào đón các VIDEO đặc trưng của các dự án giáo dục mở, trình bày các thông điệp ngắn gọn về giáo dục mở và các thực hành mở, hoặc cung cấp các hướng dẫn cách làm về các khía cạnh của giáo dục mở. Vài chủ đề được gợi ý bao gồm:
 • Những lợi ích của tài nguyên giáo dục mở (OER)
 • Tìm kiếm và sử dụng OER
 • Tạo lập OER truy cập được
 • Thúc đẩy các chính sách mở
 • Hiểu các giấy phép mở
 • Khuyến khích áp dụng OER
 • Các công cụ phần mềm nguồn mở - OSS (Open Source Software) cho OER
 • Các thực hành giáo dục mở: giảng dạy mở, đánh giá mở, sư phạm mở
Vui lòng tải lên video của bạn tới nền tảng được bạn ưu tiên, như Vimeo hoặc YouTube và gửi cho chúng tôi địa chỉ URL bằng việc sử dụng Mẫu Đệ trình OEW và chắc chắn nó được cấp phép mở với ít nhất quyền sử dụng lại và sửa đổi (như CC BY hoặc CC BY-SA).
Để đảm bảo đóng góp của bạn được nêu trong Tuần lễ Giáo dục Mở, vui lòng hoàn tất Mẫu Đệ trình OEW không chậm hơn ngày 23/02/2020. Bạn được chào đón đệ trình nhiều tài nguyên hoặc sự kiện. Vui lòng điền một mẫu cho từng đóng góp.
3. QUẢNG BÁ
Hãy giúp chúng tôi đi ra với thế giới giáo dục mở! Đây là vài ý tưởng cho các hoạt động quảng bá:
Quảng bá sự kiện của bạn
Sự kiện của bạn có thể được nêu trong Lịch Sự kiện của Tuần lễ Giáo dục Mở (Open Education Week Events Calendar) bằng việc điền Mẫu Đệ trình OEW. Hãy tạo ra nhiều sự khích lệ hơn bằng việc quảng bá sự kiện của bạn qua các mạng địa phương và truyền thông địa phương của bạn. Vui lòng sử dụng thẻ #OEWeek trên phương tiện xã hội sao cho chúng tôi có thể thấy được và khuếch đại các thông điệp của bạn.
Quảng bá Tuần lễ Giáo dục Mở
Bạn không tổ chức sự kiện? Không vấn đề gì. Đây là vài ý tưởng bổ sung về cách để tham gia giúp chúng tôi quảng bá Tuần lễ Giáo dục Mở:
 • Hiện thị banner của Tuần lễ Giáo dục Mở trên website hoặc blog của bạn
 • Đăng hoặc tweet lại các bài tweet bằng việc sử dụng #OEWeek
 • Bám theo @OEWeek trê Twitter
 • Viết mẩu ý kiến cho trang biên tập báo địa phương của bạn hoặc trên các website ưa thích của bạn
 • Liên hệ với các nhóm giáo dục cộng đồng hoặc trong các khu trường và chào để giúp họ tổ chức sự kiện
 • Viết các bài đăng trên blog về Tuần lễ Giáo dục Mở (gửi thư điện tử cho chúng tôi tới info@openeducationweek.org và chúng tôi sẽ đăng đường liên kết trên website)
 • Tùy biến quảng cáo của Tuần lễ Giáo dục Mở và treo chúng lên
 • Gửi thư điện tử cho các đồng nghiệp và bạn bè của bạn để cho họ biết về tất cả các sự kiện và thông tin sẵn sàng tại www.openeducationweek.org
WHO PARTICIPATES?
Universities, colleges, schools, organizations and individuals from around the world committed to the ideals of open education participate in Open Education Week.
In 2019, over 6,450 participants from 123 countries contributed to Open Education Week.
2019 Open Education Week Summary

HOW TO CONTRIBUTE?
There are many ways you can contribute to the Open Education Week.
1. EVENTS
Consider hosting one or more the following events and have it featured on the Open Education Week Calendar:
Local Events:
 • Workshop: Hold a workshop for the general public or a specific audience, such as faculty members or students, on how to use open materials, understanding open licenses, how to modify materials for classroom use, how to create OER, etc.
 • Mini-conference/forum on open education: Invite local professors who use or contribute OER, open access journal articles or other open practices. Link up with other institutions for a live chat or debate.
Online Events:
 • Webinars: Offer a webinar open to the world during Open Education Week. The topic can be on anything related to open education: tools, resources, impacts, practices, case studies, debates, etc. You can also stream your local event, or simulcast lectures or talks.
 • Online discussions: Feature a live chat, discussion forum or global conversation around related topics, trends, challenges or issues via an interactive online platform. Discussions can be synchronous and moderated or open and asynchronous. The idea is to create a space for dialog.
Involve one, two, many or all aspects of open. Organize an event with organizations related to “open” in your region. Consider open licensing, open culture, open access, open governance, open data, open source software, etc. in the design of your event. Do you have something new to offer?2. RESOURCES
The Open Education Week website will direct visitors to resources that provide tools and supporting materials to enhance open educational practices. You are welcome to submit resources in any language and format. Please be sure that the resources you are sharing are openly licensed with at least permission to re-use and modify (such as CC-BY or CC-BY-SA).
Informational resources can be documents, repositories, research materials, newsletters, slide presentations, links or blogs. If you have created or are aware of resources that would be helpful for developing or maintaining open education projects and practices, please share them using the OEW Submission Form. These are some topics you may consider:
 • Why open education?
 • Open licensing and attributing works
 • How to develop policies that support openness in education
 • Open assessment of learning
 • Increased efficiency and decreased cost through open educational practices
 • Tools for finding and using OER
 • Impacts of open education on learners and educators (research and studies)
 • How to use OSS to create OER
 • Case studies of open education in action
We also welcome VIDEOS featuring open education projects, presenting short messages about open education and open practices, or providing how-to tutorials on aspects of open education. Some suggested topics include:
 • The benefits of open educational resources (OER)
 • Finding and using OER
 • Creating accessible OER
 • Fostering open policies
 • Understanding open licenses
 • Encouraging adoption of OER
 • Open Source Software (OSS) tools for OER
 • Open education practices: open teaching, open assessment, open pedagogy
Please upload your video to your preferred platform, such as Vimeo or YouTube and send us the URL using the OEW Submission Form and be sure it is openly licensed with at least permission to re-use and modify (such as CC-BY or CC-BY-SA).
To ensure your contribution is featured during Open Education Week, please complete the OEW Submission Form no later than February 23rd, 2020. You are welcome to submit multiple resources or events. Please fill out one form for each contribution.3. PROMOTION
Help us get the word out about open education! Here are some ideas for promotional activities:
Promoting your event
Your event can be featured on the Open Education Week Events Calendar by filling out the OEW Submission Form. Generate more excitement by promoting your event through your local networks and local media. Please use the hashtag #OEWeek on social media so we can find and amplify your messages.
Promoting Open Education Week
You are not hosting an event? No problem. Here are some additional ideas on how to participate helping us promote Open Education Week:
 • Display the Open Education Week banner on your website or blog
 • Post or retweet tweets using #OEWeek
 • Follow @OEWeek on Twitter
 • Write an opinion piece for the editorial page of your local newspaper or your favorite websites
 • Contact community education or on-campus groups and offer to help them organize an event
 • Write blog posts on Open Education Week (email us at info@openeducationweek.org and we’ll post a link on the website)
 • Customize the Open Education Week poster and hang them up
 • Send an email to your colleagues and friends to let them know about all the events and information available at www.openeducationweek.org
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm34
 • Hôm nay4,534
 • Tháng hiện tại405,465
 • Tổng lượt truy cập31,883,791
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây