Giới thiệu Mở rộng trình duyệt tìm kiếm CC

Thứ hai - 10/02/2020 08:50
Giới thiệu Mở rộng trình duyệt tìm kiếm CC
Introducing the CC Search Browser Extension
By Mayank Nader, January 6, 2020
Theo: https://creativecommons.org/2020/01/06/cc-search-browser-extension/
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/01/2020
Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở


Đây là phần của loạt bài đăng giới thiệu các dự án được những người đóng góp nguồn mở xây dựng và được Creative Commons hướng dẫn trong quá trình cuộc thi Lập trình Mùa hè của Google năm 2019 - Google Summer of Code (GSoC) 2019. Mayank Nader là một trong những người đóng góp và chúng tôi biết ơn vì công việc của anh trong dự án này.
Creative Commons (CC) đang làm việc hướng tới cung cấp truy cập dễ dàng tới các tác phẩm được cấp phép CC và phạm vi công cộng. Một bước quan trọng hướng tới đạt dược mục tiêu đó là phát hành công cụ Tìm kiếm CC (CC Search) vào năm 2019. Thông qua công cụ tìm kiếm và đánh chỉ mục này, chúng tôi đang làm rất nhiều hình ảnh được cấp phép CC truy cập được ở một nơi. Vì CC Search mở rộng để bao gồm nhiều hơn chỉ các hình ảnh, CC cũng đang phát triển bộ các ứng dụng và giao diện để giúp những người sử dụng khắp trên thế giới tương tác, sử dụng, và sử dụng lại nội dung truy cập mở.
 
Mở rộng Trình duyệt cho Tìm kiếm CC (CC Search Browser Extension) là một ứng dụng như vậy. Mở rộng trình duyệt này là nguồn mở, một trình cài cắm (plugin) gọn nhẹ có thể được bất kỳ ai cài đặt và sử dụng với một trình duyệt web được cập nhật.
Vì sao chúng tôi đã tạo ra mở rộng trình duyệt này?
Các trình duyệt là cổng vào web, và những người sử dụng thường cài đặt các trình cài cắm của trình duyệt để cải thiện năng suất và toàn bộ trải nghiệm. Với Mở rộng Trình duyệt của Tìm kiếm CC, người sử dụng bây giờ có thể tìm kiếm các hình ảnh được cấp phép CC, tải chúng về, và thừa nhận ghi công cho người sở hữu/nhà sáng tạo mà không cần tới Flickr, Behance, Rawpixel hay bất kỳ nguồn nội dung được cấp phép CC nào khác. Một tính năng khác tuyệt vời? Mở rộng Trình duyệt của Tìm kiếm CC làm việc xuyên khắp các trình duyệt khác nhau, cung cấp trải nghiệm quen thuộc và trực quan cho tất cả những người sử dụng.
Hãy cài đặt phiên bản mới nhất của mở rộng đó qua Mozilla Firefox, Google Chrome, and Opera!
Các tính năng chính của Mở rộng Trình duyệt của Tìm kiếm CC:
 • Tìm kiếm và lọc nội dung được cấp phép CC
Bạn có thể sử dụng các bộ lọc của mở rộng này để lọc nội dung theo website nguồn, các dạng giấy phép, và/hoặc từng trường hợp sử dụng. 
 
 • Ghi công bằng một nhắp chuột
Một điều kiện của tất cả các giấy phép CC là ghi công. Việc ghi công cho chủ sở hữu/nhà sáng tạo nội dung được cấp phép CC được thấy bằng việc sử dụng mở rộng là dễ dàng với ghi công bằng một nhắp chuột. Cả các phiên bản văn bản giàu và HTML của ghi công đó đều là sẵn sàng. 
 
 • Tải về các hình ảnh (và ghi công)
Tải về hình ảnh để sử dụng nó trong các tác phẩm của bạn thông qua bản thân mở rộng đó. Bạn cũng có thể tải về thông tin thừa nhận ghi công như là tệp văn bản cùng với hình ảnh đó; điều nào có thể là hữu dụng khi tải về nhiều hình ảnh chỉ trong một phiên làm việc.
 • Đánh dấu các hình ảnh
Việc đánh dấu các hình ảnh sẽ lưu chúng trong mở rộng đó. Bạn có thể xem và loại bỏ các đánh dấu của bạn khỏi phần các đánh dấu đó. 
 
 • Xuất và nhập các đánh dấu
Như là người sử dụng, bạn có thể dễ dàng lưu trữ và/hoặc truyền đánh dấu của bạn. Tính năng này đảm bảo rằng quy trình lưu trữ và truyền các đánh dấu là không phức tạp và trực tiếp. 
 
 • Các lựa chọn giao diện người sử dụng sẵn sàng cho các thiết lập tùy chỉnh
Mở rộng đó cũng cho phép thiết lập mặc định các bộ lọc, .v.v. Trang “Options” (Các lựa chọn) giúp khai báo cửa sổ popup chính của mở rộng, đảm bảo rằng nó chỉ ra chỉ những thông tin cần thiết nhất. Trong tương lai, trang “Options” này cũng có các tính năng bổ sung và được cập nhật. 
 
 • Đồng bộ các thiết lập tùy chỉnh và các đánh dấu của bạn xuyên khắp các thiết bị
Chrome và Firefox có tính năng được xây dựng sẵn đồng bộ các thiết lập và các ưa thích của trình duyệt xuyên khắp các thiết bị có đăng nhập của bạn. Mở rộng đó tận dụng tính năng này để đồng bộ các thiết lập và đánh dấu tùy chỉnh của bạn. Điều này sẽ làm cho trải nghiệm của bạn thú vị và quen thuộc hơn.
 • Chế độ Tối
Mở rộng này cũng có chế độ tối mà bạn có thể “bật/tắt” bằng việc nhấn vào biểu tượng trên đầu đề. Điều này làm giảm độ sáng chói của màn hình và sự tiêu thụ của pin. Bạn có thể thiết lập chế độ tối như là mặc định trên trang “Options”.
Các kế hoạch phát triển trong tương lai
 • Tìm kiếm và sửa các lỗi
 • Thêm thẻ (tab) rà soát lại và phản hồi trên trang “Options”
 • Tích hợp Từ vựng (Vocabulary) vào mở rộng đó
 • Phát triển các cải tiến về tính ứng dụng
 • Loại bỏ việc cuộn vô hạn bà thay thế nó bằng phân trang hoặc tải tự nguyện
 • Thêm cú pháp tìm kiếm để chỉ định tốt hơn các kết quả và hướng dẫn cú pháp tìm kiếm
 • Làm cho mã thành dạng module nhiều hơn và thêm nhiều kiểm thử hơn
 • Chuyển các tính năng của ứng dụng web của CC Search mà là thích hợp theo ngữ cảnh của trình cài cắm của trình duyệt
Cài đặt
Phiên bản mới nhất của mở rộng là sẵn sàng để cài đặt qua Mozilla Firefox, Google Chrome, và Opera.
Ra nhập cộng đồng
Đóng góp và phản hồi của cộng đồng là phần cơ bản của quy trình phát triển, nên chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi nếu bạn có phản hồi hoặc gợi ý đặc biệt. Đây là một dự án nguồn mở, bạn có thể đóng góp ở dạng các báo cáo lỗi, yêu cầu tính năng, hoặc đóng góp mã.
Để cài đặt phiên bản phát triển của mở rộng, hãy đọc hướng dẫn cài đặt trên Github.
Cuối cùng, hãy tới và nói cho chúng tôi biết về kinh nghiệm của bạn trên Creative Commons Slack thông qua kênh của slack: #cc-dev-browser-extension.
This is part of a series of posts introducing the projects built by open source contributors mentored by Creative Commons during Google Summer of Code (GSoC) 2019. Mayank Nader was one of those contributors and we are grateful for his work on this project.
Creative Commons (CC) is working towards providing easy access to CC-licensed and public domain works. One significant step towards achieving that goal was the release of CC Search in 2019. Through this search and indexing tool, we’re making a plethora of CC-licensed images accessible in one place. As CC Search expands to include more than just images, CC is also developing a suite of applications and interfaces to help users across the world interact, consume, and reuse open access content.
The CC Search Browser Extension is one such application. This browser extension is an open-source, lightweight plugin that can be installed and used by anyone with an updated web browser.
Why did we create this browser extension?
Browsers are the gateway to the web, and users often install browser plugins to improve productivity and overall experience. With the CC Search Browser Extension, users can now search for CC-licensed images, download them, and attribute the owner/creator without needing to head over to Flickr, Behance, Rawpixel or any other source of CC-licensed content. The other great feature? The CC Search Browser Extension works across different browsers, providing a familiar and intuitive experience for all users.
Install the latest version of the extension via Mozilla Firefox, Google Chrome, and Opera!
Key features of the CC Search Browser Extension:
 • Search and filter CC-licensed content
You can use the extension filters to filter the content by the source website, types of licenses, and/or use-case.
 • One-click attribution
One condition of all CC licenses is attribution. Attributing the owner/creator of CC-licensed content found using the extension is easy with one-click attribution. Both the Rich-text and HTML versions of the attribution are available.
 • Download images (and attribution)
Download the image to use it in your works through the extension itself. You can also download the attribution information as a text file along with the image; this can be helpful when downloading multiple images in a single session.
 • Bookmark images
Bookmarking the images will save them in the extension. You can view and remove your bookmarks from the bookmarks section.
 • Export and import bookmarks
As a user, you can easily archive and/or transfer your bookmarks. This feature makes sure that the process of archiving and transferring bookmarks is uncomplicated and straightforward.
 • User-interface (UI) options available for custom settings
The extension also allows for setting default filters, etc. The “Options” page helps declutter the main popup of the extension, ensuring that it shows only the most necessary information. In the future, this “Options” page will also host additional and updated features.
 • Sync your custom settings and bookmarks across devices
Chrome and Firefox have a built-in feature that syncs browser settings and preferences across your logged-in devices. The extension leverages this feature to sync your custom settings and bookmarks. This will make your experience more pleasant and familiar.
 • Dark Mode
The extension also has a dark mode that you can toggle “on” by clicking the icon in the header. This reduces screen glare and battery consumption. You can set the dark mode as default in the “Options” page.
Future plans and development
 • Find and fix bugs
 • Add a review and feedback tab on the “Options” page
 • Integrate Vocabulary into the extension
 • Develop usability enhancements
 • Remove infinite scrolling and replace it with pagination or voluntary loading
 • Add search syntax for better specificity of results and a search syntax guide
 • Make the code more modular and add more tests
 • Port the features of the CC Search web application that are relevant in the context of the browser plugin
Installation
The latest version of the extension is available for installation via Mozilla Firefox, Google Chrome, and Opera.
Join the community
Community coackntribution and feedback is an essential part of the development process, so we encourage you to contact us if you have feedback or a specific suggestion. This is an open-source project, you can contribute in the form of bug reports, feature requests, or code contributions.
To install the development version of the extension, read the installation guide on Github.
Finally, come and tell us about your experience on the Creative Commons Slack via the slack channel: #cc-dev-browser-extension.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay7,920
 • Tháng hiện tại487,362
 • Tổng lượt truy cập33,834,802
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây