Hiện thực hóa giấc mơ 5R: Đòi hỏi của LibreText xây dựng nền tảng OER tập trung

Thứ hai - 18/11/2019 06:11
Hiện thực hóa giấc mơ 5R: Đòi hỏi của LibreText xây dựng nền tảng OER tập trung
Realizing the 5R Dream: The LibreTexts’s Quest to Build a Centralized OER Platform
By Delmar Larsenon, November 6, 2019
Theo: https://blog.libretexts.org/2019/11/06/realizing-the-5r-dream-the-libretextss-quest-to-build-a-centralized-oer-platform/
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/11/2019
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Đây là sự chi tiết hóa quảng cáo của OpenEd19 ở Phoenix, AZ ngày 30/10/2019.
Sứ mệnh của LibreText là để hợp nhất các sinh viên, giảng viên và học giả trong một nỗ lực hợp tác để phát triển một nền tảng trên trực tuyến dễ sử dụng để xây dựng, tùy biến thích nghi, và phổ biến tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) để giảm gánh nặng chi phí sách giáo khoa không hợp lý cho các sinh viên và xã hội của chúng ta.
Tác động và phạm vi
Chúng tôi đang triển khai nguồn/nền tảng/cổng portal OER do cộng đồng xây dựng mà nó là toàn diện và giám tuyển được ở nhiều mức.
Dự án LibreText gồm 13 thư viện vận hành giả độc lập và được kết nối lẫn nhau chứa gần 130.000 trang nội dung trong các lĩnh vực đặc thù với sự nhấn mạnh trong quá khứ vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), nhưng gần đây đã mở rộng sang các lĩnh vực khác.
Nguyên tắc chủ đạo nằm bên dưới nỗ lực của chúng tôi là xây dựng một “thư viện văn bản” các nội dung được kết nối lẫn nhau (thay vì các sách giáo khoa độc lập). Tổ chức này ánh xạ các mục tiêu giáo dục của chúng tôi vào việc phát triển sự đồng vận nội dung trong tâm trí các sinh viên và cung cấp mẫu template để trực quan hóa cách để nội dung được kết nối lẫn nhau.
 • Hơn 130.000 trang nội dung OER
 • 80 triệu lượt xem trang/năm
 • 400.000 lượt xem trang/ngày (lúc cao điểm)
 • 1 thiên niên kỷ đọc được khẳng định
 • 33% tăng trưởng năm học vừa qua
Thu hút các nỗ lực năm vừa qua gồm:
 • 75% qua tham chiếu kho nội dung của Thư viện sách giáo khoa mở (OpenTextbook Library)
 • 80% qua kho OpenSUNY
 • 90% qua kho OpenOregon
 • Đã bắt đầu phát hành kho Lumen
 • Vô số các dự án OER khác
LibreVerse lớn hơn
LibreText hình thành cốt lõi của LibreVerse lớn hơn, nó tích hợp một tập hợp ngày một gia tăng các công nghệ được kết nối với nhau để trang bị cho giáo dục các bộ óc của thế kỷ 21. LibreVerse gồm hệ thống Truy vấn bài tập về nhà, hệ thống các ghi chép jupyter, chú giải các giả thuyết, hệ thống thiết kế xây dựng OER LibreMaps, diễn đàn LibreForums để tạo thuận lợi cho các thảo luận.
 • Tích hợp các công nghệ tiên tiến cho việc học tập và đánh giá
  • Hệ thống bài tập về nhà trên trực tuyến (có tính tùy biến thích nghi)
  • Khả năng 3D
  • Đa phương tiện bao gồm các video và mô phỏng
  • Hạ tầng tính toán số
  • Theo dõi và đánh giá sinh viên
  • Hạ tầng chú giải được tích hợp
 • Có thể kết hợp được vào trong các hệ thống quản lý học tập
 • Có thể được các giảng viên với sự tinh thông tối thiểu về máy tính sử dụng để nhanh chóng tạo ra các OER tùy biến cho các lớp học và các sinh viên của họ
 • Tạo thuận lợi cho việc xây dựng OER cộng tác và được phân phối
 • Không có gánh nặng công nghệ thông tin nào thêm, >99,5% chạy liên tục

Nhóm LibreNet
Như một phần của kế hoạch bền vững dài hạn cho dự án, chúng tôi đã giới thiệu nhóm LibreNet.
 • Thiết lập các hub trong các khu trường đặc thù thư viện trong tất cả các thư viện.
 • Thiết lập cổng Portal của khu trường để hành động như là cổng portal trung tâm được tùy biến cho các khóa học của khu trường (qua tất cả các thư viện) với các lĩnh vực tùy chọn.
 • Truy cập ưu tiên tới đội phát triển để trợ giúp trong khu trường dựa vào các nỗ lực thu thập.
 • Truy cập ưu tiên cho đội Đánh giá và Ước tính. Đội này đang xây dựng các phân tích học tập dựa vào dữ liệu về sự tham gia của sinh viên và có thể quản lý các khóa học về hiệu quả/nghiên cứu (với sự phê chuẩn của IRB địa phương thích hợp).
 • Các hoạt động huấn luyện. Điều này liên quan tới các lớp “huấn luyện huấn luyện viên” và hướng dẫn cục bộ cho những người áp dụng là các giảng viên địa phương, những người áp dụng, và các nhà giáo dục.
 • Các hoạt động truyền thông chiến lược (PR) bao gồm phổ biến cơ chế thành viên của LibreNet.
 • Truy cập tới các tính năng cao cấp như hệ thống Truy vấn bài tập về nhà và jupyter Hub và những tính năng cao cấp khác.

5R của Tài nguyên Giáo dục Mở
Tài nguyên Giáo dục Mở thường được một tập hợp các quyền tạo thành mà chúng thường được bảo vệ với việc cấp phép (thường là Creative Commons) và được tham chiếu tới như là 5R.
Retain - Giữ lại: Quyền để tạo lập, sở hữu, và kiểm soát các bản sao nội dung
Nhiều giảng viên tạo ra các tư liệu chất lượng cao của riêng họ. Việc lưu giữ các tư liệu đó trong LibreText là dễ dàng và tự do. Nó giữ lại các tư liệu để sử dụng trong tương lai và cho phép những người khác sử dụng lại nó. Các tư liệu của bạn nằm trong vỏ khóa học mang thương hiệu cơ sở của bạn.

Tất cả công nghệ thông tin (IT) được lưu giữ trên nền tảng LibreText, nhưng khóa học trong LibreText có thể được nhập khẩu vào Hệ thống Quản lý Học tập của bạn hoặc được lưu giữ trên các hệ thống tệp cục bộ.
Nội dung của bạn ở trên đầu ngón tay của bạn.
Sử dụng lại: Quyền sử dụng nội dung trong một dải rộng lớn các cách thức
Việc kiểm soát chương trình giảng dạy của bạn đòi hỏi việc tùy biến sách giáo khoa của bạn để bao trùm những gì bạn muốn và các sinh viên của bạn cần. LibreText được xây dựng bằng việc kết hợp nội dung từ mạng các sách giáo khoa mở rộng (lớn nhất trên mạng và đang gia tăng) được mở rộng xuyên khắp giáo dục đại học mà các giảng viên có thể sửa và cải tiến để đáp ứng các nhu cầu của họ.
“Truy cập không bị chặn
Làm lại: Quyền tùy biến, tinh chỉnh, sửa đổi, hoặc sửa bản thân nội dung đó
Quá nhiều nội dung OER là “chết” ngụ ý nó cần phải được làm lại nhưng nó được lưu giữ ở các định dạng tệp không cho phép sửa (như các tệp PDF). Việc mang nội dung này vào LibreText sẽ làm lại nó và cho phép nó sử dụng lại được.

Thư viện Sống không bị chặn cung cấp sự tùy biến không bị chặn
Pha trộn: Quyền kết hợp nội dung gốc hoặc được làm lại với tư liệu khác để tạo ra thứ gì đó mới
Bộ pha trộn (Remixer) OER là công cụ tự phục vụ để nhanh chóng lắp ráp một sự pha trộn từ các nguồn đang có sẵn. Một sách hướng dẫn gồm cả giải thích và giao diện người sử dụng cũng như hướng dẫn từng bước cách để thực hiện các tác vụ cơ bản. Việc xây dựng sách giáo khoa được pha trộn đòi hỏi chỉ vài phút sau khi kéo ra thực đơn của những gì được đưa vào. Việc tự động đánh số các phần, các phương trình và các hình ảnh làm cho nó đơn giản để làm thậm chí đối với những người mới bắt đầu.

Bộ pha trộn OER cung cấp khả năng pha trộn không bị chặn
Phân phối lại: Quyền chia sẻ các bản sao của nội dung gốc ban đầu, các bản làm lại, hoặc các bản pha trộn của bạn với những người khác
Nội dung của bạn có thể được phân phối thông qua nhiều con đường khác nhau

Không có giới hạn! Điện tử, vật lý, wifi, trên trực tuyến và phi trực tuyến
This is the breakdown of the OpenEd19 poster given in Phoenix, AZ Oct. 30th 2019.
The LibreTexts mission is to unite students, faculty and scholars in a cooperative effort to develop an easy-to-use online platform for the construction, customization, and dissemination of open educational resources (OER) to reduce the burdens of unreasonable textbook costs to our students and society.
Impact & Scope
We are implementing a Community built OER resource/platform/portal that is Comprehensive and Curatable at multiple levels.
The LibreText project consists of 13 pseudo-independently operating and interconnected libraries that host close to 130,000 pages of content in specific fields with a past emphasis on science, technology, engineering, and mathematics fields, but recently expanding into other fields.
The guiding principle underlying our effort the construction of a “text-library” of interconnected content (rather than independent textbooks). This organization maps our educational goals in developing a synergy of content within students’ brains and provides a template in visualize how knowledge is interconnected.
 • Over 130,000 Pages of OER Content
 • 80 Million Pageviews/year
 • 400,000 Pageviews/day (peak)
 • 1 millennium of Confirmed Reading
 • 33% growth last academic year
Harvesting efforts over the past year include:
 • 75% through Opentextbook Library referratory
 • 80 through OpenSUNY repository
 • 90% through OpenOregon repository
 • Started unfettering the Lumen repository
 • Numerous other OER projects
Greater LibreVerse
The LibreTexts forms the core of the greater LibreVerse that integrates a growing set of interconnected technologies to empower the education of 21st century minds. The LibreVerse includes the Query homework system, the jupyter notebooks system, hypothesis annotation, the LibreMaps OER construction design system, the LibreForums for facilitated discussions.
 • Integrates advanced technologies for learning and assessment
  • Online Homework system (adaptive)
  • 3D capabilities oMultimedia including videos and simulations
  • Numerical calculations infrastructure
  • Student tracking and assessment
  • Integrated annotation infrastructure
 • Can be incorporated into learning management systems
 • Can be used by faculty with minimal computer expertise to quickly create custom OERs for their classes and students
 • Facilitates collaborative and distributed OER building
 • No additional IT burden, > 99.5% uptime
LibreNet Consortium
As part of the long-term sustainability plan for the project, we have introduced the LibreNet consortium.
 • Setting up library specific Campus hubs on all libraries.
 • Setting up a Campus Portal that acts as a customized central portal to the campus’s courses (over all libraries) with custom domains.
 • Priority access to the development team to aids in campus based harvesting efforts.
 • Priority access to the Assessment and Evaluation team. This team is building learning analytics based off of student engagement data and can run efficacy/research studies (with proper local IRB approval).
 • Training activities. This involves the “train-the-trainer” meetings and local guidance of local faculty adopters, adapters, and constructors.
 • Strategic Communication (PR) activities that include dissemination of LibreNet membership
 • Access to advanced features such as the QUERY homework system and jupyter Hub among others
The 5Rs of Open Educational Resources
Open Education Resources are often formulated by a set of permissions that are typically protected with (often Creative Commons) licensing and are referred to as the 5Rs.
Retain: The right to make, own, and control copies of the content
Many faculty make their own high-quality materials. Storing the materials on the LibreTexts is easy and free. It retains the materials for future use and allows it to be reused by others. Your materials reside within your institution’s branded course shell.
All IT is preserved within the LibreTexts platform, but course LibreTexts can be imported into your Learning Management System or stored on local filesystems.
Your content at your fingertips
Reuse: The right to use the content in a wide range of ways
Controlling your curriculum requires customizing your textbook to cover what you want and your students need.  Libretexts are built by incorporating content from an extensive (largest on the net and growing) network of textbooks extending across higher education that faculty can edit and enhance to meet their needs.
Unfettered Access
Revise: The right to adapt, adjust, modify, or alter the content itself
Too much OER content is “dead” meaning that it needs to be revised but it is stored in file formats that do not allow editing (such as pdfs). Bringing this content into LibreTexts revives it and allows it to be reused.
An unfettered Living Library Provides Unrestricted Customization
Remix: The right to combine the original or revised content with other material to create something new
The OER Remixer is a self-service tool to rapidly assemble a remix from existing sources.  A tutorial  includes both an explanation of the user Interface as well as a walkthrough of how to do basic tasks. Building a remixed textbook requires only minutes after drawing up a menu of what to include. Automatic renumbering of sections, equations and figures makes it simple to do even for beginners.
The OER Remixer provides Unparalleled Remixing Capability
Redistribute: The right to share copies of the original content, your revisions, or your remixes with others
Your content can be distributed via many different avenues
No limits! Electronic, physical, wifi, online & offline
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay2,477
 • Tháng hiện tại21,648
 • Tổng lượt truy cập20,875,774
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây