Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2022

Thứ bảy - 31/12/2022 05:06
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2022

A. Tài liệu về các khung năng lực số, khoa học mở - truy cập mở - dữ liệu mở...

 1. Công cụ tự đánh giá văn hóa các dịch vụ uyên thâm mở, xuất bản năm 2022’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban về Thông tin Nhà nước (TJNK) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (TSV) xuất bản năm 2022. “Công cụ tự đánh giá các dịch vụ đã được phát triển để hỗ trợ cho Chính sách Uyên thâm Mở (Policy for Open Scholarship), nó tính tới các khuyến nghị của tất cả các chính sách quốc gia trước đó về khoa học mở. Mục đích của công cụ là để trợ giúp cho các tổ chức nghiên cứu tự đánh giá và phát triển các dịch vụ và làm cho chúng sẵn sàng.” Bản dịch sang tiếng Việt 34 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/s82b6z5vnu2dwhw/447-Kirjan%20k%C3%A4sikirjoitus-1438-2-10-20221205_Vi-18122022.pdf?dl=0

 1. Chính sách uyên thâm mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Điều phối Khoa học Mở Quốc gia & Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan xuất bản năm 2022. “Văn hóa uyên thâm mở đòi hỏi các quy trình hành động mới. Để văn hóa trở thành mở hơn, một tổ chức có thể đòi hỏi thay đổi các quy trình hành động và, cùng lúc, nó phải chào các dịch vụ và ưu đãi để hỗ trợ cho hoạt động đó.” Bản dịch sang tiếng Việt 20 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/ngdke95ic6880oy/227-Kirjan%20k%C3%A4sikirjoitus-742-1-10-20220427_Vi-28112022.pdf?dl=0

 1. Mô hình giám sát nghiên cứu và khoa học mở - Các nguyên tắc và thực hành’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban Thông tin Nhà nước (TJNK) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (TSV) xuất bản năm 2022. “Có cơ sở mạnh mẽ cho việc giám sát nghiên cứu và khoa học mở ở Phần Lan. Bộ Giáo dục và Văn hóa đã chuẩn bị Đánh giá Độ chín Khoa học Mở trong 2015-2019. Mục đích của đánh giá độ chín từng là để xác định các trường đại học, các viện nghiên cứu, các bệnh viện đại học, các nhà cấp vốn nghiên cứu và các tác nhân khác trong cộng đồng nghiên cứu đã tiến bộ tốt như thế nào trong nghiên cứu và khoa học mở. Đánh giá đó cũng đã được thiết kế để hỗ trợ cho các nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy nghiên cứu và khoa học mở bằng việc xác định các điểm mạnh và yếu trong thúc đẩy tính mở, và để xác định các lĩnh vực phát triển chính.Bản dịch sang tiếng Việt 33 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/9je224hiwt5su15/238-Kirjan%20k%C3%A4sikirjoitus-865-4-10-20221018_Vi-17122022.pdf?dl=0

 1. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu mở. Chính sách và kế hoạch thực hiện của Quốc gia đối với cộng đồng giáo dục đại học và nghiên cứu 2021-2025. Thành phần chính sách 1: Truy cập mở tới dữ liệu nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do cơ quan Điều phối Khoa học Mở Quốc gia, Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan thực hiện, do Ủy ban Thông tin Nhà nước (TJNK) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (TSV) xuất bản năm 2021. “Ở Phần Lan, dữ liệu nghiên cứu được sản xuất bằng tiền nhà nước cấp phải truy cập được tới tất cả mọi người”. Bản dịch sang tiếng Việt 28 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/s8gdsw0ne5udowu/64-Kirjan%20k%C3%A4sikirjoitus-575-1-10-20211026_Vi-04122022.pdf?dl=0

 1. Sáng khoa học thay đổi thế giới. Các khuyến nghị giáo dục khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban Thông tin Nhà nước (TJNK) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (TSV) xuất bản năm 2021, giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. “Mục đích của các khuyến nghị giáo dục khoa học này là để cung cấp một điểm khởi đầu chung và nguồn thông tin cho tất cả những ai tham gia trong khoa học, học tập và giáo dục. Chúng có thể được tóm tắt theo 5 nguyên tắc: Giáo dục khoa học là truy cập được; Giáo dục khoa học là trên diện rộng; Giáo dục khoa học xúc tác cho sự tham gia; Giáo dục khoa học là tập thể; Giáo dục khoa học là truyền cảm hứng và bổ ích. Chúng tôi cũng chào các gợi ý và các ý tưởng để khơi gợi suy nghĩ để hỗ trợ cho triển khai các khuyến nghị”. Bản dịch sang tiếng Việt 22 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/7juxw1d6y7rhfkr/204-Kirjan%20k%C3%A4sikirjoitus-553-1-10-20220211_Vi-14122022.pdf?dl=0

 1. Báo cáo ‘Triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO - Nhóm làm việc về chính sách và công cụ chính sách Khoa học Mở, cuộc họp lần 2’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu báo cáo của Nhóm Làm việc về Chính sách và Công cụ Chính sách của UNESCO sau cuộc họp lần 2 của Nhóm vào ngày 05/09/2022. Báo cáo đưa ra phác thảo 2 sản phẩm quan trọng của Nhóm: (1) Kho lưu trữ toàn cầu các công cụ chính sách khoa học mở; và (2) Hướng dẫn phát triển chính sách khoa học mở cho các quốc gia. Bản dịch sang tiếng Việt có tại địa chỉ:

https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/bao-cao-trien-khai-khuyen-nghi-khoa-hoc-mo-cua-unesco-nhom-lam-viec-ve-chinh-sach-va-cong-cu-chinh-sach-khoa-hoc-mo-cuoc-hop-lan-2-ban-dich-sang-tieng-viet-824.html

 1. Giáo dục và tài nguyên giáo dục mở. Chính sách và kế hoạch thực hiện của quốc gia đối với cộng đồng nghiên cứu và giáo dục đại học 2021-2025. Các thành phần 1 (Truy cập mở tới tài nguyên giáo dục) & 2 (Các thực hành giáo dục mở) của chính sách’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban Thông tin Nhà nước (TJNK) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (TSV) xuất bản năm 2022. “Chính sách này áp dụng cho giáo dục mở, truy cập mở tới tài nguyên giáo dục và các thực hành giáo dục mở”. Bản dịch sang tiếng Việt 33 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/w1xba4okglwcep6/421-Kirjan%20k%C3%A4sikirjoitus-955-1-10-20220810_Vi-13122022.pdf?dl=0

 1. Khuyến nghị về Giáo dục Mở 2021’ của chính phủ Phần Lan - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban về Thông tin Nhà nước (TJNK) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (TSV) xuất bản năm 2021. Bản dịch sang tiếng Việt 36 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/bvsayna64xp6d2u/84-Kirjan%20k%C3%A4sikirjoitus-472-1-10-20211223_Vi-12122022.pdf?dl=0

 1. Sơ đồ các kỹ năng khoa học mở của Hiệp hội các Thư viện Nghiên cứu châu Âu (LIBER)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là sơ đồ các kỹ năng Khoa học Mở của Hiệp hội các Thư viện Nghiên cứu châu Âu – LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) dành cho các nhân viên thư viện và các nhà nghiên cứu. Tải về bản dịch tiếng Việt:

https://www.dropbox.com/s/a6zcphdlb9t3xp4/Open%20Science%20Skills%20Diagram-V2_Vi.png?dl=0

 1. Giáo dục và tài nguyên giáo dục mở. Chính sách quốc gia và kế hoạch thực hiện của cộng động nghiên cứu và giáo dục đại học 2021-2025’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về chính sách quốc gia của Phần Lan về Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở cho các năm 2021-2025 do tổ chức Phối hợp Khoa học Mở ở Phần Lan, Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan xây dựng và xuất bản năm 2020. Bản dịch sang tiếng Việt 29 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/krewo1r7c5fbun2/66-Kirjan%20k%C3%A4sikirjoitus-182-1-10-20211026_Vi-26112022.pdf?dl=0

 1. Thực hành tốt trong đánh giá nhà nghiên cứu. Khuyến nghị để đánh giá có trách nhiệm nhà nghiên cứu ở Phần Lan, 2020’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban Thông tin Nhà nước (TJNK) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (TSV) xây dựng và xuất bản năm 2020. Tài liệu này nằm trong chuỗi các cơ sở dữ liệu nghiên cứu có trách nhiệm của chính phủ Phần Lan. Bản dịch sang tiếng Việt 30 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/vrp2c0sg38nwyk3/responsible-evalution_Vi-02122022.pdf?dl=0

 1. Suy nghĩ lại đánh giá nghiên cứu - Loại bỏ thành kiến về thành phần và các quy trình có chủ ý của ủy ban’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do dự án DORA xuất bản. bản dịch sang tiếng Việt có 1 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/snoy18n554h6kp6/Debiasing-Committee-Composition%E2%80%94vF2022-Vi.png?dl=0

 1. Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm học thuật: Chính sách và kế hoạch thực hiện của quốc gia đối với cộng đồng nghiên cứu ở Phần Lan 2020-2025 (1)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu trong loạt các chính sách về Nghiên cứu có Trách nhiệm mức Quốc gia của Phần Lan. Tài liệu được xuất bản năm 2019. Bản dịch sang tiếng Việt có 25 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/74n88vkpb8alizr/openaccess2019_Vi-01122022.pdf?dl=0

 1. Chính sách tham gia và tiếp cận đối với các tổ chức ký kết Tuyên bố San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu chính sách do tổ chức Tuyên bố San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu - DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) thông qua và xuất bản ngày 31/10/2022 “nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng học tập quốc tế cam kết có thiện chí cải thiện có ý nghĩa trong đánh giá nghiên cứu và các nhà nghiên cứu”, tuân theo các nguyên tắc của DORA. Bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/q7cs89qjn4ync4z/Engagement-and-outreach-policy-for-DORA-organizational-signers_Approved-2022_Vi-21112022.pdf?dl=0

 1. Giáo dục Mở trong các Thư viện Giáo dục Đại học ở châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, Là tài liệu khảo sát của Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu – SPARC Europe – (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Europe) xuất bản tháng 10/2022. Thư viện đại học của bạn muốn đi theo Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở? Tài liệu này sẽ giúp bạn có những hoạt động hướng tới các mục tiêu đó! Bản dịch có 64 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/65bmdsvft5hjn03/SPARCEurope_OE_SurveyReport2022_Vi-20112022.pdf?dl=0

 1. Chính sách Khoa học Mở ở Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy (NTNU)’ - bản dịch sang tiếng Việt, Là tài liệu được Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy xuất bản 02/10/2020. “Chính sách Khoa học Mở áp dụng cho tất cả các hoạt động ở Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy (NTNU), bao gồm nghiên cứu, nghiên cứu nghệ thuật, giảng dạy và phổ biến tác phẩm khoa học và nghệ thuật, cũng như tất cả các nhân viên sử dụng các tài nguyên của trường Đại học để triển khai công việc của họ. bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/weqrjgbinc4qjb6/Policy%20for%20Open%20Science%20at%20NTNU_02-10-2020_endelig_Vi-21102022.pdf?dl=0

 1. Bản ghi nhớ - Giới thiệu Chiến lược Giữ lại các Quyền ở Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy (NTNU)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy (NTNU) xuất bản ngày 15/06/2022 hướng tới việc ban hành chính sách giữ lại các quyền tác giả cho các nhà nghiên cứu của nhà trường là các tác giả các xuất bản phẩm nghiên cứu. Bản dịch có 3 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/6z9c531vaim3qns/Introduction%20of%20Rights%20Retention%20Strategy%20at%20NTNU%20from%2016.06.2022_Vi-20102022.pdf?dl=0

 1. Tóm tắt Chính sách 14 của UIL: Biến đổi các cơ sở giáo dục đại học thành các cơ sở học tập suốt đời’ - bản dịch sang tiếng Việt, Là tài liệu do Viện Học tập Suốt đời của UNESCO thực hiện và xuất bản năm 2022. “Sự nổi lên của học tập suốt đời như là một khái niệm chính trong chính sách giáo dục đã thúc đẩy hơn nữa sứ mệnh thứ 3 của các cơ sở giáo dục đại học tới các chương trình nghị sự của các nhà hoạch định chính sách, những người coi giáo dục đại học như là một cơ hội để mở rộng tiếp cận tới việc học tập hơn nữa và thúc đẩy khái niệm học tập suốt đời như là nguyên tắc cốt lõi của phát triển bền vững”. Bản dịch sang tiếng Việc có 12 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/s6uw7fpcaygliv0/382491eng_Vi-19102022.pdf?dl=0

 1. Theo dõi các kết quả đầu ra nghiên cứu - Các phát hiện trong khảo sát cộng đồng của ORFG’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (Mỹ) xuất bản ngày 19/09/2022. Tài liệu trình bày các câu trả lời của cộng đồng cho lời kêu gọi của ORFG cải thiện việc theo dõi kết quả đầu ra của nghiên cứu, một trong những điểm nhấn của các câu trả lời đó là đề xuất của những người trả lời về việc sử dụng siêu dữ liệu theo nguyên tắc Tìm thấy được, Truy cập được, Tương hợp được, Sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) đi với các mã nhận diện thường trực, ví dụ như DOI, ORCID, PID, ID ROR và/hoặc Crossref .v.v. Bản dịch có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/jxi9htua9o97tf2/ORFG_Research_output_tracking_report_Vi-12102022.pdf?dl=0

 1. Bản phác thảo: Hướng dẫn - Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu được Nhóm Làm việc về Xây dựng Năng lực Khoa học Mở của UNESCO trình bày trong cuộc họp trên trực tuyến của nhóm ngày 26/09/2022. bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/qflcm81mixefxjb/UNESCO%20OPEN%20SCIENCE%20TOOLKIT%20GUIDANCE_Draft_Vi-17102022.pdf?dl=0

 1. Bản phác thảo: Chỉ mục các nguồn tài nguyên để xây dựng năng lực Khoa học Mở, là bản phác thảo liệt kê hàng loạt các nguồn tài nguyên để xây dựng năng lực Khoa học Mở, được trình bày tại cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm Làm việc về Xây dựng Năng lực Khoa học Mở của UNESCO, diễn ra trên trực tuyến ngày 26/09/2022. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/r5hkpvmlekdvaek/OS%20Capacity%20Building%20resource%20index_19Sept.pdf?dl=0

 1. Khuyến nghị của Hội đồng liên quan tới Truy cập tới Dữ liệu Nghiên cứu từ vốn cấp của nhà nước’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) xuất bản năm 2022. bản dịch sang tiếng Việt có 25 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/mhgexaovznn1nsx/OECD-LEGAL-0347-en_Vi-04102022.pdf?dl=0

 1. Bản phác thảo tài liệu hướng dẫn về các Hạ tầng Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt, là một trong các tài liệu được đem ra thảo luận tại cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm Làm việc về Hạ tầng Khoa học Mở của UNESCO vào ngày 30/09/2022 vừa qua. Tài liệu là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO. bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/sup13znhicoauks/Draft%20UNESCO%20guide_OS%20Infrastructure_Vi-05102022.pdf?dl=0

 1. Bản phác thảo các tham số thông tin về chỉ số toàn cầu các nền tảng chia sẻ kiến thức Khoa học Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là một trong các tài liệu được đem ra thảo luận tại cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm Làm việc về Hạ tầng Khoa học Mở của UNESCO vào ngày 30/09/2022 vừa qua. Bản dịch có 2 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/eyzfz084w77bmau/Draft%20Parameters%20for%20global%20index%20of%20OS%20Knowledge%20Sharing%20Platforms_Vi-05102022.pdf?dl=0

 1. Lời kêu gọi chung về Khoa học Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, kà lời kêu gọi chung về Khoa học Mở của Tổng Giám đốc UNESCO và WHO và Ủy viên Cấp cao về Nhân Quyền của Liên hiệp quốc, để ứng phó nhanh và hiệu quả với đại dịch COVID-19 và tăng tốc tiến bộ hướng tới triển khai Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc về Phát triển Bền vững đến năm 2030, qua đó tái khẳng định quyền cơ bản để hưởng thụ các lợi ích của tiến bộ khoa học và các ứng dụng của nó và biện hộ cho khoa học mở, toàn diện và cộng tác. Bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/h9wraskph0aua79/joint_appeal_for_open_sciences_fin_en_fin_Vi-22092022.pdf?dl=0

 1. Tóm tắt của UNESCO về quyền đối với khoa học và COVID-19’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của UNESCO xuất bản năm 2022. Bản dịch sang tiếng Việt có 26 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/f2smdr3iw67via8/381186eng_Vi-21092022.pdf?dl=0

 1. Khoa học Mở’ (theo Ủy ban châu Âu) - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2019, trước khi Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO được xuất bản. Tài liệu đã đưa ra định nghĩa về Khoa học Mở và vạch ra 8 tham vọng cho khoa học mở ở châu Âu và toàn cầu. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/mncw4bte57w5cdj/ec_rtd_factsheet-open-science_2019_Vi-15092022.pdf?dl=0

 1. Bản ghi nhớ cho các lãnh đạo các bộ và cơ quan điều hành về việc Đảm bảo quyền Truy cập Tự do không mất tiền, Tức thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang Cấp vốn’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Văn phòng Tổng thống (Mỹ) về Chính sách Khoa học và Công nghệ xuất bản 25/08/2022. “Nước Mỹ đã có Bản ghi nhớ về truy cập mở tới các xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu được liên bang cấp vốn từ năm 2013 với tùy chọn cấm vận 12 tháng kể từ ngày xuất bản. Bản ghi nhớ lần này thì khác, với việc tất cả các xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu được liên bang cấp vốn phải là truy cập công khai, tự do không mất tiền và tức thì tới tất cả các công dân Mỹ”. Bản dịch sang tiếng Việt 12 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/arpbbjzcgiqztoj/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo_Vi-29082022.pdf?dl=0

 1. UNESCO: Tóm tắt chính sách: Sự đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học cho học tập suốt đời, 2022’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu được Viện Học tập Suốt đời của UNESCO trình bày cho Hội nghị Giáo dục Đại học Thế giới của UNESCO (WHEC2022). Bản dịch sang tiếng Việt 22 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/diuos0u29tm0biz/381924eng_Vi-22082022.pdf?dl=0

 1. Khung Hành động Marrakech của CONFINTEA VII - Khai thác sức mạnh chuyển đổi của việc Học tập và Giáo dục Người trưởng thành’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của UNESCO xuất bản tháng 6/2022, là kết quả của sự kiện Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 về Giáo dục Người trưởng thành (CONFINTEA VII) diễn ra ở Marrakech, Vương quốc Morocco, và trên trực tuyến, từ 15 đến 17/06/2022. “Chúng tôi thừa nhận rằng học tập suốt đời là quan trọng cho tất cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững – SDG (Sustainable Development Goals), và rằng như là chiều cốt lõi của học tập suốt đời, ALE là chìa khóa cho thành tích của chúng”. Bản dịch sang tiếng Việt 16 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/h07jxl9x6od3u5b/382306eng_Vi-21082022.pdf?dl=0

 1. GreenComp - Khung năng lực về tính bền vững của châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chung – JRC (Joint Research Centre), một đơn vị dịch vụ của Ủy ban châu Âu tiến hành, xuất bản năm 2022 với giấy phép mở CC BY 40. Tài liệu có những định nghĩa các khái niệm như: khung năng lực số, năng lực số, kiến thức, kỹ năng, thái độ, .v.v. rất cần thiết khi nói về các khung năng lực số. Bản dịch sang tiếng Việt 82 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/1m5jub0pzeri6me/jrc128040_greencomp_f2_Vi-16082022.pdf?dl=0

 1. Khung SCOPE: Quy trình năm giai đoạn để đánh giá nghiên cứu có trách nhiệm’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu Khung Quốc tế do Nhóm Đánh giá Nghiên cứu - REG (Research Evaluation Group) thuộc Hiệp hội Quản lý Nghiên cứu - INORMS (International Network of Research Management Societies) tập hợp các đại diện từ một loạt các hiệp hội quản lý nghiên cứu thành viên toàn cầu đã thực hiện để hướng tới việc đánh giá nghiên cứu tốt hơn, công bằng hơn, và có ý nghĩa hơn. Tài liệu được xuất bản tháng 8/2021. Bản dịch sang tiếng Việt 33 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/go8i7fmkn6l6r2i/21655-scope-guide-v10_Vi-09082022.pdf?dl=0

 1. Thỏa thuận về cải cách đánh giá nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Science Europe xuất bản ngày 20/07/2022, tập trung vào việc cải cách hệ thống đánh giá nghiên cứu. Tài liệu đưa ra: (1) Các nguyên tắc để cải cách đánh giá nghiên cứu; (2) Thỏa thuận 10 điểm về cải cách đánh giá nghiên cứu cho bất kỳ bên ký kết nào thỏa thuận này, một trong số đó là: “Từ bỏ việc sử dụng không phù hợp trong đánh giá nghiên cứu các thước đo dựa vào tạp chí và xuất bản phẩm, đặc biệt việc sử dụng không phù hợp Yếu tố Tác động của Tạp chí - JIF (Journal Impact Factor) và chỉ số h (h-index)”. Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 30 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/zzf9xt39z7dsko9/20220720-rra-agreement_Vi-04082022.pdf?dl=0

 1. Digcomp 2.2: Khung năng lực số cho công dân - với các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ’, EC xuất bản năm 2022, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2022. Đây là khung năng lực số cơ bản nhất trong tất cả các khung năng lực số của châu Âu. Tại đây, bạn cũng có thể thấy các khung năng lực số khác được dịch sang tiếng Việt. Xem và tải về các (phần) tài liệu tại địa chỉ:

https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/digcomp-2-2-khung-nang-luc-so-cho-cong-dan-voi-cac-vi-du-moi-ve-kien-thuc-ky-nang-va-thai-do-ec-xuat-ban-nam-2022-713.html

 1. Bình luận của Science Europe đối với các kết luận của Hội đồng về Đánh giá Nghiên cứu và Khoa học Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Science Europe, xuất bản ngày 10/06/2022. Science Europe khẳng định: (1) Chất lượng và tính mở của nghiên cứu là những hòn đá tảng của văn hóa nghiên cứu tích cực; và (2) Việc thay đổi văn hóa nghiên cứu đòi hỏi tiếp cận cải cách toàn diện và hòa nhập. Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 4 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/q85p4l5daqwzgkj/20220610_science_europe_reaction_council_conclusions_on_os_rs_Vi-22072022.pdf?dl=0

 1. Tuyên bố quan điểm - Khung giá trị cho tổ chức nghiên cứu - 2022’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Science Europe xuất bản tháng 6/2022. Như tiêu đề của tài liệu, nó đưa ra quan điểm của Science Europe về một Khung giá trị cho một tổ chức nghiên cứu trong Khu vực Nghiên cứu châu Âu. Bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/hnhadlpzznt6zcj/202206-se-statement-values-framework_Vi-20072022.pdf?dl=0

 1. Tuyên bố quan điểm - Văn hóa Nghiên cứu: Trang bị cho các nhà nghiên cứu một hệ thống nghiên cứu thịnh vượng được tích hợp vào xã hội’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Science Europe xuất bản tháng 11/2021, đưa ra quan điểm về văn hóa nghiên cứu của nó cho các nhà nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu. Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/q8n4b4gq3egfd52/202111-statement-research-culture_v6_Vi-21072022.pdf?dl=0

 1. Xúc tác cho các nhà xuất bản độc lập nhỏ để tham gia trong các thỏa thuận Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Hiệp hội các Nhà xuất bản Xã hội Học tập và Nghề nghiệp – ALPSP (Association of Learned and Professional Society Publishers) và Liên minh S (cOAlition S) xuất bản tháng 6/2021. Tài liệu có ý định để giúp cho các Nhà xuất bản Độc lập Nhỏ tham gia vào các thỏa thuận Truy cập Mở với các yêu cầu như được Kế hoạch S (Plan S) của Liên minh S đề ra nhằm hướng tới việc truy cập mở tức thì và đầy đủ tới các xuất bản phẩm nghiên cứu. Bản dịch sang tiếng Việt có 17 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/anc67iywgt5fz6f/Small_publishers_20220324_Vi-10072022.pdf?dl=0

 1. Đánh giá nghiên cứu và triển khai Khoa học Mở - Các kết luận của hội đồng (thông qua 10/06/2022)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hội đồng Liên minh châu Âu xuất bản tháng 6/2022. Tài liệu nêu các kết luận của Hội đồng về đánh giá nghiên cứu và triển khai Khoa học Mở ở Liên minh châu Âu. Kết luận gồm 3 phần 32 điều. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/svvovo0ymd1zi6k/st10126-en22_Vi-06072022.pdf?dl=0

 1. Cải thiện việc theo dõi kết quả đầu ra nghiên cứu: Thư ngỏ từ Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là thư ngỏ do Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) gửi tới bất kỳ ai có quan tâm vào ngày 14/06/2022. Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/wbi981s5psnuj58/ORFG_OpenLetter_OutputTracking_Vi-03072022.pdf?dl=0

 1. Hiến chương Dữ liệu Mở Quốc tế’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tổ chức Hiến chương Dữ liệu Mở đưa ra hướng dẫn về dữ liệu mở cho tất cả những ai có quan tâm. “Dữ liệu mở là dữ liệu kỹ thuật số được làm cho sẵn sàng với các đặc tính kỹ thuật và pháp lý cần thiết để nó được tự do không mất tiền cho bất kỳ ai sử dụng, sử dụng lại, và phân phối lại bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu”. Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/mhco2acf8eohpb3/opendatacharter-charter_F_Vi-02072022.pdf?dl=0

 1. Hướng tới cải cách hệ thống đánh giá nghiên cứu - Báo cáo xác định phạm vi’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 11/2021 (trùng với thời điểm Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO được 193 quốc gia thành viên của nó nhất trí thông qua), với doi 10.2777/707440 và giấy phép mở CC BY 4.0. “Việc cải cách đánh giá nghiên cứu ngày càng được coi như là ưu tiên để đảm bảo chất lượng, hiệu suất và tác động của nghiên cứu.”; bản dịch sang tiếng Việt có 40 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/au0fdqqdscwi8sp/KI0921484ENN.en_Vi-26062022.pdf?dl=0

 1. Giới thiệu lưu ý về các nguyên tắc dữ liệu mở chống tham nhũng của G20’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm Làm việc Chống tham nhũng - ACWG (Anti-corruption Working Group) của G20 xuất bản năm 2015. Tài liệu đưa ra các nguyên tắc dữ liệu mở và vai trò quan trọng của nó trong việc phòng ngừa và chống tham nhũng; bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/rqjxaac3v99sx48/G20-Anti-Corruption-Open-Data-Principles_Vi-25062022.pdf?dl=0

 1. NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI MỞ - HƯỚNG DẪN NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Người Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5484072 - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0). “Hướng dẫn Người rà soát lại là một khung toàn diện, từng bước một được thiết kế để giúp bất kỳ ai đang đi qua quy trình viết rà soát lại một bản thảo, dù là cho một tạp chí hay chỉ để rà soát lại bài báo chưa được rà soát lại ngang hàng (Preprint) tự tổ chức.”; bản dịch sang tiếng Việt có 42 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/q09o4y5id4m8xtm/OpenReviewers_ReviewerGuide_v1_Vi-06062022.pdf?dl=0

 1. NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI MỞ - HƯỚNG DẪN PHẢN ÁNH THÀNH KIẾN’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5484052 - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0). Hướng dẫn Phản ánh Thành kiến là công cụ dành cho bất kỳ ai đang rà soát lại một bản thảo nghiên cứu trước hoặc sau khi xuất bản nó; bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/42q5afmzuxep07o/OpenReviewers_BiasReflectionGuide_v1_Vi-04062022.pdf?dl=0

 1. NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI MỞ - PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÀ SOÁT LẠI’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5484072 - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0). Phiếu Đánh giá Rà soát lại (Review Assessment Rubric) là một công cụ dành cho bất kỳ ai đang đánh giá sự rà soát lại một bản thảo nghiên cứu. Người này có thể là một giảng viên đang đào tạo rà soát lại ngang hàng (Peer Review Training), một đồng nghiệp giúp tác giả rà soát lại đó đánh giá bản rà soát lại của họ, hoặc thậm chí tác giả rà soát lại đó bản thân họ tự đánh giá bản rà soát lại của riêng họ. Phiếu đánh giá gồm 10 tuyên bố theo đó người đánh giá được yêu cầu cung cấp điểm số và bình luận bằng văn bản để giúp cải thiện sự rà soát lại đó; bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/mr56yffqu3zq0xo/OpenReviewers_ReviewAssessmentRubric_v1_Vi-03062022.pdf?dl=0

 1. Khung Khoa học Mở (OSF)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Trung tâm Khoa học Mở - COS (Center for Open Science) xuất bản năm 2017, DOI: dx.doi.org/10.5195/jmla.2017.88, giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế.
  Tài liệu giới thiệu Khung Khoa học Mở (OSF) hỗ
  trợ đa dạng các công cụ và dịch vụ để trợ giúp trong quá trình nghiên cứu. Bản này chủ yếu tập trung vào chức năng cốt lõi của OSF, với các mô tả ngắn gọn của vài công cụ và dịch vụ đang tồn tại; bản dịch sang tiếng Việt có 10 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/udfp57r3cvq8z0f/Open%20Science%20Framework_Vi-14052022.pdf?dl=0

 1. Trả lời cho “Yêu cầu thông tin về Khung Chính sách Liêm chính Khoa học của Phòng Chính sách Khoa học Công nghệ của Nhà Trắng”’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) (hiện gồm 24 thành viên là các tổ chức cấp vốn nghiên cứu mở ở nước Mỹ), xuất bản đầu năm 2022, trả lời cho “Yêu cầu thông tin về Khung Chính sách Liêm chính Khoa học của Phòng Chính sách Khoa học Công nghệ của Nhà Trắng”. ORFG nắm giữ khối tài sản 250 tỷ USD, với tổng tiền tài trợ thường niên nằm trong dải 12 tỷ USD; bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về

https://www.dropbox.com/s/9bob10h8gx46f0m/OSTP_SI_RFI_2022_OpenResearchFundersGroup_Vi-20042022.pdf?dl=0

 1. Các nguyên tắc Hong Kong đánh giá các nhà nghiên cứu: Thúc đẩy liêm chính nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do nhánh Sinh vật học của Thư viện Khoa học Công cộng - PLoS (Public Library of Science) xuất bản ngày 16/07/2020. Nó đưa ra 5 nguyên tắc cho Liêm chính Nghiên cứu, dựa vào đó để đánh giá các nhà nghiên cứu trong thăng tiến, nhiệm kỳ và cấp vốn trợ cấp nghiên cứu; bản dịch sang tiếng Việt có 29 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/wqu96e7zgnl58qo/HongKong_Principles_Vi-24042022.pdf?dl=0

 1. Khung Ra quyết định Ẩn danh’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Elaine Mackey, Mark Elliot, Kieron O’Hara, do Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản năm 2016. Ẩn danh không chỉ là vấn đề của kỹ thuật và công nghệ. Khung Ra quyết định Ẩn danh – ADF (Anonimization Decision - making Framework) có ý định thống nhất các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý, xã hội và đạo đức của ẩn danh để cung cấp hướng dẫn toàn diện việc tiến hành ẩn danh trong thực tế; bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/tc6jemt79ozr0x8/Mackey-Elliot-and-OHara-Anonymisation-Decision-making-Framework-v1-Oct-2016_Vi-26042022.pdf?dl=0

 1. Tóm tắt các Khái niệm GDPR cho các Dự án Phần mềm Tự do Nguồn Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Quỹ Linux (Linux Foundation) xuất bản ngày 24/05/2018, nó “cung cấp các chi tiết cơ bản về Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung - GDPR (General Data Protection Regulation). Nó có ý định đề cập vài khái niệm mức cao và chủ đề liên quan tới tuân thủ GDPR” cho các dự án phần mềm tự do nguồn mở; bản dịch sang tiếng Việt có 11 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/vxy7fzwgfukl2y5/lf_gdpr_052418_Vi-12042022.pdf?dl=0

 1. Ẩn danh và dữ liệu mở: Giới thiệu việc quản lý rủi ro tái nhận dạng’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản năm 2019 với giấy phép mở Creative Commons Ghi công - Chia sẻ tương tự (CC BY-SA). Tài liệu này bám theo sự triển khai gần đây Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung - GDPR (General Data Protection Regulation) của Liên minh châu Âu vào tháng 5/2018. Đây là một trong những quy định toàn diện nhất làm việc với dữ liệu cá nhân, và đang thay đổi cách các tổ chức thu thập và sử dụng dữ liệu; bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/qmc5gbcmdci1et2/%23OPEN%20RDP8%20Anonymisation%20and%20open%20data%20An%20introduction%20to%20managing%20the%20risk%20of%20re-identification_Vi-11042022.pdf?dl=0

 1. Các nguyên tắc Minh bạch và Thực hành Tốt nhất trong Xuất bản Học thuật’ phiên bản 3 năm 2018 - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do 4 tổ chức học thuật: (1) Ủy ban về Đạo đức Xuất bản - COPE (Committee on Publication Ethics); (2) Thư mục Tạp chí Truy cập Mở - DOAJ (Directory of Open Access Journals); (3) Hiệp hội các Nhà xuất bản Học thuật Truy cập Mở - OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association); và (4) Hiệp hội Thế giới các Biên tập viên Y học - WAME (World Association of Medical Editors) cùng xuất bản và đưa ra các nguyên tắc minh bạch và thực hành tốt nhất cho các xuất bản phẩm học thuật và làm rõ rằng các nguyên tắc đó tạo nên cơ sở của các tiêu chí chung nhằm đảm bảo tính bền vững cho các thành viên là các nhà xuất bản các tạp chí của họ. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/v1zr4rtsgmwu65f/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv3_0_Vi-02042022.pdf?dl=0

 1. Xúc tác cho Truy cập Mở: yêu cầu đối với các nhà xuất bản’ - bản dịch sang tiếng Việt, là bức thư của Liên minh S (cOAlition S) đề ngày 01/03/2022 gửi cho các nhà xuất bản với yêu cầu họ làm cho các chính sách và hợp đồng của họ minh bạch hơn ngay từ đầu quy trình xuất bản với ý định làm cho các tiến trình và các quy trình đệ trình của nhà xuất bản càng rõ ràng và trực tiếp càng tốt đối với các tác giả và để giúp cho các tác giả đáp ứng được các điều kiện của trợ cấp họ đã nhận được. Bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/3s92yztowhcgyu3/Letter_to_publishers_web_Vi-01042022.pdf?dl=0

 1. Chương trình của Nhóm các Nhà cấp vốn Truy cập Mở - Cấu trúc và Chương trình giảng dạy’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (Mỹ) - ORFG (Open Research Funder Group), được cập nhật lần cuối vào ngày 17/02/2022, với giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. Tài liệu này là chương trình nhằm vào việc đào tạo cho các nhà cấp vốn nghiên cứu mở các kiến thức cơ bản về truy cập mở để họ có thể xây dựng, xã hội hóa và triển khai một chính sách truy cập mở trong tổ chức của họ. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/pouviyqr79r7wav/OA%20Cohort%20Curriculum%20-%20clean%20-%20620f0d385e7bc20098b88ec3_Vi-12032022.pdf?dl=0

 1. Giáo dục trong thế giới hậu COVID: Chín ý tưởng cho hành động công’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban Quốc tế về Tương lai của Giáo dục, một đơn vị trực thuộc UNESCO, xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY-SA 3.0 IGO. Tài liệu đưa ra 9 ý tưởng cho hành động công, gồm các ý tưởng như: 6. Các công nghệ tự do không mất tiền và nguồn mở cho các giảng viên và học sinh. Theo đó: “Giáo dục công không thể bị phụ thuộc vào các nền tảng kỹ thuật số được các công ty tư nhân cung cấp”. Bản dịch sang tiếng Việt có 35 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/3mko7h0x20g7q3w/373717eng_Vi-08032022.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch Hành động về Truy cập Mở Kim cương’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu kết quả của ‘Hội thảo về Truy cập Mở Kim cươngđược tổ chức trên trực tuyến ngày 02/02/2022, và từ các thành viên Nhóm Làm việc của Science Europe về Khoa học Mở. DOI: 10.5281/zenodo.6282402. Tháng 3/2022. Giấy phép mở CC BY 4.0. Tài liệu đưa ra các khuyến nghị tập trung vào 4 yếu tố trung tâm cho sự phát triển hơn nữa của xuất bản Truy cập Mở Kim cương: (1) hiệu quả; (2) các tiêu chuẩn chất lượng; (3) xây dựng năng lực; và (4) tính bền vững. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/r536r1jz942zsbo/202203-diamond-oa-action-plan_Vi-06032022.pdf?dl=0

 1. Nghị quyết về phê chuẩn hướng dẫn về truy cập mở tới các xuất bản phẩm và dữ liệu khoa học’ của chính phủ Litva - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Hội đồng Nghiên cứu Litva xuất bản ngày 29/02/2016 để hướng dẫn cho các nhà nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu khoa học ở Litva về Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học và dữ liệu nghiên cứu. Những hướng dẫn rất cụ thể này là tham khảo tốt cho bất kỳ bên liên quan nào tới nghiên cứu khoa học ở Việt Nam để tham khảo theo hướng Khoa học Mở và Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học và dữ liệu nghiên cứu được nhà nước cấp vốn. Bản dịch sang tiếng Việt có 11 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/zyuf6jqrhd1je0p/eng_-atvira-prieiga-_-galutinis_Vi-04032022.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch Khoa học Mở Quốc gia’ của Chính phủ Hà Lan - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan xuất bản năm 2017 với giấy phép mở CC BY 4.0. Kế hoạch này liệt kê các tham vọng và cung cấp các chi tiết của các bên có ý định hành động, cũng như các khung thời gian ở đó họ tin tưởng họ có thể hiện thực hóa được các mục tiêu của họ. “Các tham vọng chính gồm: (1) Truy cập mở đầy đủ tới các xuất bản phẩm vào năm 2020. Tiếp tục tiếp cận của Hà Lan cho tất cả các tổ chức nghiên cứu của Hà Lan và các lĩnh vực nghiên cứu trong khi thừa nhận những khác biệt và tương đồng của chúng; (2) Làm cho dữ liệu nghiên cứu phù hợp tối ưu để sử dụng lại. Làm rõ và đồng thuận về những điều kiện tiên quyết để tạo thuận lợi cho sử dụng lại dữ liệu nghiên cứu, bao gồm cung cấp sự hiểu biết và hỗ trợ cần thiết; (3) Thừa nhận và thưởng. Xem xét cách để khoa học mở có thể là một yếu tố của hệ thống đánh giá và thưởng cho các nhà nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu & các đề xuất nghiên cứu.”Bản dịch sang tiếng Việt có 49 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/f0sl1pakplx9ife/nationalplanopenscience_en_Vi-03032022.pdf?dl=0

 1. Tuyên bố về Khoa học và Nghiên cứu Mở (Phần Lan) 2020-2025’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do tổ chức Phối hợp Khoa học Mở ở Phần Lan (Open Science Coordination in Finland) và Liên đoàn các Hiệp hội Học tập Phần Lan (Federation of Finnish Learned Societies) xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY. Tài liệu đưa ra tầm nhìn, sứ mệnh và khẳng định đường lối Khoa học và Nghiên cứu Mở ở Phần Lan trong giai đoạn 2020-2025 dưới cái ô “Chính sách Thông thái Mở” (Policy for Open Scholarship) cho tất cả các bên liên quan tới khoa học và giáo dục ở Phần Lan. Các chính sách đó bao gồm: (1) Chính sách Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm học thuật; (2) Chính sách Truy cập Mở tới các dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; và (3) Chính sách Giáo dục và Tài nguyên Giáo dục Mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/5n8kjv6ckm2kjzu/declaration2020_0_Vi-01032022.pdf?dl=0

 1. Mở như thế nào? Hướng dẫn chính sách cho các nhà cấp vốn nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các nhà cấp vốn cho Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funder Group) xuất bản nhằm hỗ trợ cho các nhà cấp vốn nghiên cứu phát triển các chính sách mở. Giấy phép tài liệu CC BY. “Số lượng ngày một gia tăng các tổ chức cam kết chia sẻ mở các kết quả đầu ra nghiên cứu. Hướng dẫn này có ý định giúp cho các nhà cấp vốn nghiên cứu phát triển các chính sách mở để cải thiện các giá trị của tổ chức của họ. Một chính sách toàn diện cần tính tới một số cân nhắc khác nhau, thừa nhận các sắc thái tồn tại trong từng lĩnh vực. Hướng dẫn này lên khung cho các lựa chọn các tổ chức cấp vốn cần cân nhắc, và nhấn mạnh tính liên tục tồn tại giữa chính sách mở đầy đủ và chính sách đóng đầy đủ.” Bản dịch sang tiếng Việt có tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/nlrp6maqca2fzez/ORFG%2BFunder%2BPolicy%2BGuide_Vi-W1500_05032022.pdf?dl=0. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ: https://static1.squarespace.com/static/5817749f8419c25c3b5b318d/t/5963bdcc414fb59e9c249fa9/1499708906446/ORFG+Funder+Policy+Guide.pdf

 1. Kế hoạch Khoa học Mở lần thứ 2 của Pháp: Phổ cập Khoa học Mở ở Pháp 2021-2024’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo của nước Pháp, xuất bản tháng 7/2021, giấy phép mở CC BY 4.0. Đây là lần thứ hai nước Pháp có chính sách Khoa học Mở. Tài liệu kế hoạch lần này tập trung vào 4 phần chính sau: (1) Phổ cập Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm; (2) Cấu trúc, chia sẻ và mở ra dữ liệu nghiên cứu; (3) Mở ra và thúc đẩy mã nguồn do nghiên cứu tạo ra; (4) Biến đổi các thực hành để làm cho Khoa học Mở thành nguyên tắc mặc định. Bản dịch sang tiếng Việt có 43 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/aslqalaih8fdzlb/Second_French_Plan-for-Open-Science_web_Vi-28022022.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch Quốc gia về Khoa học Mở’ của chính phủ Pháp - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về ‘Kế hoạch Quốc gia về Khoa học Mở’ của chính phủ Pháp, xuất bản ngày 04/07/2018 đưa ra các định nghĩa khái niệm, các cam kết của chính phủ, lộ trình và các hành động cụ thể hướng tới Khoa học Mở của chính phủ Pháp. Xuất bản khoa học mở phải trở thành một tiếp cận tiêu chuẩn càng sớm càng tốt. Để dẫn dắt động thái này, các xuất bản phẩm nghiên cứu là kết quả từ các lời kêu gọi cho các dự án được nhà nước cấp vốn phải được phổ biến qua các nền tảng truy cập mở, dù trên các tạp chí hay các cuốn sách hoặc thông qua một kho công cộng mở như HAL.Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/1tdtmbfllgvpwcn/National-Plan-for-Open-Science_A4_20180704_Vi-26022022.pdf?dl=0

 1. Quy định về Dữ liệu Nghiên cứu Mở’ của 4 nhà cấp vốn nghiên cứu của Vương quốc Anh - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của một nhóm 4 nhà cấp vốn nghiên cứu của Vương quốc Anh phát triển và xuất bản ngày 28/07/2016, đưa ra 10 nguyên tắc về Dữ liệu Nghiên cứu Mở. “Vương quốc Anh đang trong quá trình làm cho tất cả các xuất bản phẩm nghiên cứu được người đóng thuế cấp tiền là sẵn sàng ở định dạng truy cập mở”. Bản dịch sang tiếng Việt có 32 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/nn94k57z7yqoib2/UKRI-020920-ConcordatonOpenResearchData_Vi-24022022.pdf?dl=0

 1. SPARC châu Âu: Báo cáo: Phân tích các chính sách Khoa học Mở ở châu Âu, Phiên bản 7’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Europe) xuất bản tháng 4/2021. Tài liệu trình bày sự rà soát lại được cập nhật các chính sách Dữ liệu Mở và Khoa học Mở ở một loạt các quốc gia châu Âu cho tới tháng 3/2021 dựa vào 11 yếu tố chính sách gồm: (1) phạm vi chính sách, (2) định nghĩa dữ liệu, (3) các chỉ thị, (4) các ngoại lệ, (5)nhắc về FAIR, (6) DMP, (7) trích dẫn dữ liệu, (8) các tuyên bố về tính sẵn sàng của dữ liệu, (9) sử dụng lại, (10) sở hữu trí tuệ (IP) và cấp phép, và (11) chi phí. Bản dịch sang tiếng Việt có 76 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/e8s48e9bwr9n1ei/Open%20Science%20Policies%20in%20Europe%20Review%20v7_Vi-22022022.pdf?dl=0

 1. Báo cáo trường hợp điển hình: Hình dung lại đánh giá sự nghiệp hàn lâm: Câu chuyện đổi mới sáng tạo và thay đổi’ - bản dịch sang tiếng Việt, Là tài liệu đồng sáng tạo của 3 tổ chức: (1) Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu - DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment); (2) Hiệp hội Đại học châu Âu - EUA (European University Association); và (3) Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm của châu Âu - SPARC châu Âu (Europe’s Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), mang giấy phép mở CC BY-NC 4.0. Họ thu thập, các trường hợp điển hình độc lập phục vụ như là nguồn cảm hứng cho các cơ sở đang tìm cách cải thiện các thực hành đánh giá sự nghiệp hàn lâm của họ theo hướng loại bỏ việc đánh giá nghiên cứu và các nhà nghiên cứu theo tiếp cận định lượng dựa vào Yếu tố Tác động của Tạp chí - JIF (Journal Impact Factor), và mở rộng việc đánh giá nghiên cứu và các nhà nghiên cứu theo tiếp cận định tính hơn, ví dụ như theo Ma trận Đánh giá Sự nghiệp Khoa học Mở - OS-CAM (Open Science - Career Assessement Matrix), phù hợp với xu thế Khoa học Mở không thể đảo ngược của thế giới ngày nay. Bản dịch sang tiếng Việt có 69 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/0mwualnrdbmbu6x/eua-dora-sparc_case%20study%20report_Vi-14022022.pdf?dl=0

 1. Các thủ thư trong Hành động về Giáo dục Mở: Triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Europe) & Mạng Thủ thư Giáo dục Mở châu Âu – ENOEL (European Network of Open Education Librarians) xuất bản năm 2021. Nó đưa ra các hướng dẫn để triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO (đã được 193 quốc gia thành viên của nó thông qua ngày 25/11/2019) trong các thư viện giáo dục đại học ở châu Âu trong giai đoạn 2021-2023. Bản dịch sang tiếng Việt có 11 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/rjogzpb166yyo68/ENOEL-Strategic-Plan-2021-2023_Vi-12022022.pdf?dl=0

 1. Báo cáo Giáo dục Mở trong các thư viện giáo dục đại học của châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Aurope) xuất bản tháng 11/2021. Giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. “Mục tiêu của khảo sát này là để khai phá và thu thập thông tin về công việc được các thủ thư hàn lâm thực hiện để triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO (Bản dịch sang tiếng Việt), được xuất bản tháng 11 năm 2019. Khảo sát này được thiết kế xung quanh 5 lĩnh vực hành động của Khuyến nghị đó.” Bản dịch sang tiếng Việt có 94 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/tx22dcpb0x7s5jw/Open%20Education%20in%20European%20Libraries%20of%20Higher%20Education_2021_Vi-08022022.pdf?dl=0

 1. THE SKIM: Giáo dục Mở trong các Thư viện Giáo dục Đại học châu Âu (Báo cáo năm 2021)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Aurope) tóm tắt các kết quả khảo sát các thư viện trong giáo dục đại học của châu Âu và các vai trò của họ trong Giáo dục Mở - OE (Open Education) và Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources). Tài liệu này được thực hiện trong sự tư vấn với Mạng các Thủ thư Giáo dục Mở châu Âu - ENOEL (European Network of Open Education Librarians). Khung của báo cáo này dựa hoàn toàn vào Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO (bản dịch sang tiếng Việt) đã được 193 quốc gia thành viên thông qua ngày 25/11/2019. bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/3vupdy55l0153yi/THE%20SKIM%20Open%20Education%20in%20European%20Libraries%20of%20Higher%20Education%202021%20report_Vi-07022022.pdf?dl=0

 1. SPARC châu Âu: Báo cáo thường niên 2021 của SPARC châu Âu *làm cho mở thành mặc định*’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm châu Âu - SPARC châu Âu (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition of Aurope) xuất bản năm 2021. Tài liệu nói về hàng loạt các hoạt động mà SPARC châu Âu đã tham gia trong năm 2021 với tầm nhìn chiến lược vì một hệ sinh thái Khoa học Mở và Giáo dục Mở công bằng, đa dạng và bền vững hơn với 6 mục tiêu chính. bản dịch sang tiếng Việt có 32 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/dkn1f3v09e47i98/2021-SPARC-Europe-Annual-Report_Vi-06022022.pdf?dl=0

 1. Khung Năng lực Toàn cầu Chương trình giảng dạy cho các Nhà giáo dục Người trưởng thành’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu xuất bản năm 2021, bản quyền chung của 4 cơ quan: (1) DVV International, (2) Viện Giáo dục Người trưởng thành của Đức – Leibniz Centre for Lifelong, (3) Hội đồng Quốc tế về Giáo dục Người trưởng thành & (4) Viện Học tập Suốt đời của UNESCO. Xuất bản phẩm này hỗ trợ chuyên nghiệp hóa việc học tập và giáo dục người trưởng thành bằng việc chỉ định các năng lực cốt lõi như là khung tham chiếu cho trình độ của các nhà giáo dục người trưởng thành... Trong khi có nhiều cách để giảng dạy các nội dung nhất định, các năng lực cốt lõi phải được duy trì như là xương sống của các chương trình đào tạo cho các nhà giáo dục người trưởng thành.” Bản dịch sang tiếng Việt có 99 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/8cde5v7zawig261/377422eng_Vi-28012022.pdf?dl=0

 1. Hướng dẫn Đánh giá trên Trực tuyến cho các Nhà giáo dục’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Duan vd Westhuizen, do Khối Thịnh vượng chung về Học tập – COL (Commonwealth of Learning) xuất bản năm 2016 với giấy phép mở CC BY-SA 4.0. Ngày nay, khi nhiều hoạt động giáo dục và đào tạo phải chuyên lên trên trực tuyến, nhu cầu về đánh giá việc học tập trên trực tuyến cũng gia tăng. Việc đánh giá học tập trên trực tuyến có nhiều điểm khác biệt so với nó ở dạng truyền thống trong các lớp học mặt đối mặt.

https://www.dropbox.com/s/9gsc6yvoo4pk7f6/2016_vdWesthuizen_Guidelines-Online-Assessment_Vi-16012021.pdf?dl=0

 1. Hướng dẫn Giáo dục Từ xa trong thời kỳ COVID-19’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) xuất bản tháng 5/2020 với các hướng dẫn cho các bên liên quan trong việc học tập từ xa nhằm đối phó với việc đóng cửa các cơ sở giáo dục vì đại dịch COVID-19. Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/leuykkzyc4ad08r/2020_COL_Guidelines_Distance_Ed_COVID19_Vi-06012022.pdf?dl=0


 

B. Hơn 420 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2021 trở về trước ở các đường liên kết:


 

TP. Hồ Chí Minh, thứ bảy, ngày 31/12/2022

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập71
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm60
 • Hôm nay25,712
 • Tháng hiện tại544,330
 • Tổng lượt truy cập33,891,770
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây