California phê chuẩn 115 triệu USD đầu tư vào chương trình sách giáo khoa chi phí bằng 0 và Tài nguyên Giáo dục Mở

Thứ hai - 23/08/2021 05:54

California Approves $115 Million Investment in Zero Textbook Cost Degrees and OER

Wednesday, July 28, 2021 News

Theo: https://sparcopen.org/news/2021/california-approves-115-million-investment-in-zero-textbook-cost-degrees/

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/07/2021

Thống đốc California Gavin Newsom đã ký thành luật khoản đầu tư chưa từng thấy 115 triệu USD để mở rộng chương trình sách giáo khoa chi phí bằng 0 (Zero Textbook Cost degrees) và Tài nguyên Giáo dục Mở (Open Educational Resources) ở các trường cao đẳng cộng đồng của bang. Việc xây dựng dựa vào thí điểm thành công đã kết thúc vào năm 2019, việc cấp vốn sẽ hỗ trợ cho phát triển các con đường bằng cấp và chứng chỉ các sinh viên có thể hoàn thành không phải bỏ ra đồng tiền nào vào các sách giáo khoa. Chương trình đó sẽ được quản lý qua Văn phòng Chủ tịch Cao đẳng Cộng đồng California và đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất bang duy nhất vào tài nguyên giáo dục mở cho tới nay.

“Đầu tư có tính lịch sử của California vào chương trình sách giáo khoa chi phí bằng 0 là chính sách công tốt nhất. Nó mở rộng phạm vi mô hình thành công để đáp lại thách thức đầy áp lực, và nó đầu tư vào những thay đổi sẽ làm giảm chi phí các sách giáo khoa cho các sinh viên cao đẳng cộng đồng California những năm tới,” Nicole Allen, Giám đốc Giáo dục Mở cho SPARC, nói. “SPARC hoan nghênh Thống đốc Newsom vì sự lãnh đạo của ông trong đấu tranh chống việc tăng chi phí các sách giáo khoa”.

California đã khởi xưởng sáng kiến sách giáo khoa chi phí bằng 0 (ZTC) khắp bang vào năm 2016 với 5 triệu USD được phân bổ. Mô hình ZTC nhằm thay thế các sách giáo khoa truyền thống bằng tài nguyên giáo dục mở và các tư liệu không mất chi phí khác trong toàn bộ chương trình cấp bằng hoặc chứng chỉ, sao cho các sinh viên có con đường tốt nghiệp rõ ràng về chi phí sách giáo khoa. Thí điểm đó đã phát triển thành công 37 cách thức ZTC xoay quanh 404 khóa học khắp 19 trường cao đẳng, từng con đường chào tiềm năng tiết kiệm cho sinh viên tới 700 USD mỗi năm theo báo cáo năm 2019 của chủ tịch.

Các trường cao đẳng trong thí điểm đó ước tính các chương trình ZTC của họ sẽ tác động tới 23.373 sinh viên hàng năm, có thể đạt được tiết kiệm lũy tiến tới 42 triệu USD trong 3 năm - hơn 800% hoàn vốn đầu tư. Dựa vào dữ liệu này, khoản đầu tư mới 115 triệu USD có tiềm năng tiết kiệm cho các sinh viên gần 1 tỷ USD trong những năm tới.

“Vấn đề là không chỉ về giá thành phi mã của sách giáo khoa sẽ không còn nữa. Nền công nghiệp xuất bản đang phát minh ra các cách thức mới để lấy tiền từ sinh viên, từ các giao dịch nổi bật để tự động tính phí sách giáo khoa đối với sinh viên đến việc bán mã truy cập mà sinh viên cần để kiếm được một phần điểm số của mình, ”Allen nói. Đầu tư vào Tài nguyên Giáo dục Mở là chiến lược được chứng minh sẽ loại bỏ các chi phí sách giáo khoa như là rào cản trong khi trang bị cho các sinh viên, giảng viên, và các cơ sở quyền sở hữu đối với các tư liệu khóa học của họ.”

Các trường Cao đẳng Cộng đồng California là hệ thống giáo dục đại học lớn nhất quốc gia, phục vụ cho 2,1 triệu sinh viên khắp 116 trường cộng đồng theo website của nó. Ngoài ra để loại bỏ học phí hoàn toàn đối với gần nửa các sinh viên của nó qua Trợ cấp Hứa hẹn của Cao đẳng California, hệ thống này cũng có mức học phí cao đẳng cộng đồng thấp nhất trên toàn quốc ở mức 46 USD cho mỗi đơn vị. Kết quả là, chi phí sách giáo khoa chiếm một số tiền cao không tương xứng trong tổng chi phí của sinh viên cao đẳng cộng đồng California — và thường xuyên có thể vượt quá bản thân chi phí học phí (một khóa học ba đơn vị điển hình sẽ có giá 138 USD cho học phí, nhưng sách giáo khoa vẫn có thể có giá 200 USD hoặc hơn).

“Ý tưởng cao đẳng cộng đồng tự do không mất tiền là trước hết và trung tâm trong chính sách giáo dục đại học ngay bây giờ, và chi phí sách giáo khoa phải là trọng tâm lớn hơn. Với 7/10 sinh viên cao đẳng cộng đồng nêu rằng họ không có sự an toàn về ăn và ở, chi phí các tư liệu khóa học có thể tạo ra hoặc phá bỏ khả năng của sinh viên bám theo các mục tiêu giáo dục,” Allen nói. “Thậm chí nếu học phí là tự do không mất tiền, các sinh viên vẫn không thể học từ các sách giáo khoa học không kham được”.

SPARC đã ra nhập cùng hơn một tá các tổ chức kêu gọi các nhà làm luật của California phê chuẩn việc cấp vốn cho ZTC được đề xuất của Thống đốc Newsom. Hàng ngàn sinh viên, thủ thư, giảng viên, và các nhà biện hộ khắp bang đã tham gia trong một hành động cơ sở để kêu gọi các nhà làm luật ủng hộ cấp vốn cho đề xuất này. SPARC đánh giá cao lãnh đạo Trung tâm Michelson về Chính sách Công, nó đã được TS. Gary K. Michelson thành lập, tổ chức nỗ lực này.

Trong khi 115 triệu USD đầy tưu của California đứng đầu biểu đồ, nhiều bang khác đã thông qua các sáng kiến giáo dục mở đáng chú ý năm nay. Idaho đã phê chuẩn 1 triệu USD cho nỗ lực mới để phát triển chương trình sách giáo khoa chi phí bằng 0, trong khi New York và Colorado mỗi nơi đã cấp vốn mới cho các chương trình Tài nguyên Giáo dục Mở thành công khắp bang. Các khoản đầu tư mức bang đó được bổ sung bằng vốn cấp tiếp tục cho chương trình trợ cấp Thí điểm Sách giáo khoa Mở của chính phủ liên bang, nó cung cấp hỗ trợ sống còn cho cho các nỗ lực của các nhóm và nhiều bang để phát triển và phổ biến sách giáo khoa mở.

SPARC là tổ chức biện hộ toàn cầu làm việc để làm cho nghiên cứu và giáo dục là mở và công bằng từ thiết kế - cho tất cả mọi người. Về khuyến cáo chính sách bang bổ sung để nâng cao khả năng kham được, và bình đẳng về các tư liệu khóa học, hãy tải về Sổ tay Chính sách Bang về OER của SPARC. Để có các bình luận thêm, hãy liên hệ với Nicole Allen tại nicole@sparcopen.org hoặc 202-750-1637.

California Governor Gavin Newsom signed into law an unprecedented $115 million investment in the expansion of Zero Textbook Cost degrees and open educational resources at the state’s community colleges. Building on a successful pilot that concluded in 2019, the funding will support the development of degree and certificate pathways that students can complete without spending a single dollar on textbooks. The program will be administered through the California Community College Chancellor’s Office and marks the single largest state investment in open educational resources to date. 

California’s historic investment in Zero Textbook Cost degrees is public policy at its best. It scales up a successful model in response to a pressing challenge, and it invests in changes that will reduce the cost of textbooks for California’s community college students for years to come,” said Nicole Allen, Director of Open Education for SPARC. “SPARC applauds Governor Newsom for his leadership in fighting the rising cost of textbooks.”

California launched its statewide Zero Textbook Cost (ZTC) degree initiative in 2016 with a $5 million appropriation. The ZTC model aims to replace conventional textbooks with open educational resources and other no-cost materials in an entire degree or certificate program, so that students have a path to graduation clear of textbook costs. The pilot successfully developed 37 ZTC pathways encompassing 404 courses across 19 colleges, each pathway offering the potential to save students up to $700 per year according to the chancellor’s 2019 report.

Colleges involved in the pilot estimate that their ZTC programs will impact 23,373 students annually, which would achieve a cumulative savings of up to $42 million within three years—a more than 800% return on investment. Based on this data, the new $115 million investment has the potential to save students nearly a billion dollars in the coming years.

The problem is not just about skyrocketing textbook prices anymore. The publishing industry is inventing new ways to extract money from students, from striking deals to automatically bill students for textbook fees to selling access codes that students need to earn a portion of their grade,” said Allen. “Investment in open educational resources is a proven strategy to eliminate textbook costs as a barrier while empowering students, faculty, and institutions with ownership over their course materials.”

The California Community Colleges is the largest higher education system in the nation, serving 2.1 million students across 116 colleges according to its website. In addition to waiving tuition entirely for nearly half of its students through the California College Promise Grant, the system also has the nation’s lowest community college tuition rates at $46 per unit. As a result, the cost of textbooks represents a disproportionately high amount of California community college students’ overall expenses—and can regularly exceed the cost of tuition itself (a typical three-unit course would cost $138 for tuition, but textbooks can still cost $200 or more).

The idea of free community college is front and center in higher education policy right now, and the cost of textbooks must be a greater focus. With 7 in 10 community college students reporting that they are food or housing insecure, the cost of course materials can make or break a student’s ability to pursue their educational goals,” said Allen. “Even if tuition is free, students still can’t learn from textbooks they can’t afford.”

SPARC joined more than a dozen organizations in calling on California lawmakers to approve Governor Newsom’s proposed ZTC funding. Thousands of students, librarians, faculty, and advocates across the state engaged in grassroots action to call on legislators to support funding for the proposal. SPARC appreciates the leadership of the Michelson Center for Public Policy, which was founded by ​​Dr. Gary K. Michelson, in organizing this effort.

While California’s $115 million investment tops the charts, multiple other states have passed notable open education initiatives this year. Idaho approved $1 million for a new effort to develop Zero Textbook Cost degrees, while New York and Colorado each renewed funding for their successful statewide OER programs. These state-level investments are complemented by continued funding for the federal government’s Open Textbook Pilot grant program, which provides vital support for consortial and multi-state efforts to develop and disseminate open textbooks.

SPARC is a global advocacy organization working to make research and education open and equitable by design—for everyone. For additional state policy recommendations to increase affordability, access, and equity for course materials, download the SPARC OER State Policy Playbook. For further comments, contact Nicole Allen at nicole@sparcopen.org or 202-750-1637.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay3,899
  • Tháng hiện tại144,362
  • Tổng lượt truy cập33,121,890
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây