Tổng kết các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong năm 2017

Thứ sáu - 29/12/2017 06:39
Tổng kết các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong năm 2017
 
 
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong nửa sau năm 2017:
A. Tài liệu về khoa học mở - truy cập mở, dữ liệu mở và giáo dục mở
 1. Chỉ dẫn Mở ra: Sử dụng Dữ liệu Mở để Chống Tham nhũng’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hiến chương Dữ liệu Mở (Open Data Charter) cùng các đối tác là Minh bạch Mexico (Transparencia Mexicana), Đối tác Giao kết Mở (Open Contracting Partnership) và Dữ liệu Mở vì Mạng Phát triển (Open Data for Development Network) xuất bản, lần đầu tiên xuất hiện trên Internet vào ngày 17/05/2017. Tài liệu có ý định là một phần của công việc đang phát triển có sử dụng dữ liệu mở để đấu tranh chống tham nhũng. Bản dịch tiếng Việt có 60 trang. Tải về:
 1. Ấn bản lần 4 Báo cáo toàn cầu của ODB’ (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở) - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu được Open Data Barometer (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở) xuất bản tháng 05/2017, đánh giá xếp hạng 115 quốc gia trên thế giới về Dữ liệu Mở ở 3 khía cạnh: (1) Tính sẵn sàng; (2) Triển khai; (3) Ảnh hưởng. Bản dịch tiếng Việt có 43 trang. Tải về:
 1. Ấn bản lần 3 Báo cáo toàn cầu của ODB’ (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở) - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu được Open Data Barometer (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở) xuất bản tháng 04/2016, đánh giá xếp hạng 92 quốc gia trên thế giới về Dữ liệu Mở ở 3 khía cạnh: (1) Tính sẵn sàng; (2) Triển khai; (3) Ảnh hưởng. Bản dịch tiếng Việt có 69 trang. Tải về:
 1. PHẦN B: PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ TÍNH SẴN SÀNG CỦA DỮ LIỆU MỞ’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu phần tiếp sau trong bộ công cụ đánh giá tính sẵn sàng dữ liệu mở của Nhóm làm việc về dữ liệu chính phủ mở của Ngân hàng Thế giới - WB (World Bank) nhằm giúp cho các quốc gia xây dựng chính sách dữ liệu mở dựa vào phương pháp luận với 8 chiều để đánh giá tính sẵn sàng dữ liệu mở ở quốc gia mình. Bản dịch tiếng Việt có 49 trang. Tải về:
 1. PHẦN A: CHỈ DẪN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ TÍNH SẴN SÀNG DỮ LIỆU MỞ’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu phần đầu trong bộ công cụ đánh giá tính sẵn sàng dữ liệu mở của Nhóm làm4 việc về dữ liệu chính phủ mở của Ngân hàng Thế giới - WB (World Bank) nhằm chỉ dẫn cho các quốc gia xây dựng chính sách dữ liệu mở dựa vào phương pháp luận với 8 chiều để đánh giá tính sẵn sàng dữ liệu mở ở quốc gia mình. Bản dịch tiếng Việt có 31 trang. Tải về:
 1. Chia sẻ tác phẩm của bạn theo truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển thứ 5, cũng là quyển cuối cùng trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch có 52 trang. Tải về:
 1. Đo đếm đánh giá nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển thứ 4 trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch sang tiếng Việt có 163 trang. Tải về:
 1. Các quyền sở hữu trí tuệ’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển thứ 3 trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch sang tiếng Việt 60 trang. Tải về:
 1. Các khái niệm về tính mở và truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển thứ 2 trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch sang tiếng Việt có 102 trang. Tải về:
 1. Truyền thông hàn lâm’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển đầu tiên trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch sang tiếng Việt có 95 trang. Tải về:
 1. Tài nguyên giáo dục mở: Từ cam kết tới hành động’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) vừa xuất bản sau sự kiện Hội nghị Thế giới lần thứ 2 (Lần thứ nhất đã được tổ chức tại Paris, Pháp trong các ngày 20-22/06/2012) về OER (2nd World OER Congress) vừa diễn ra tại Ljubljana, Slovenia vào các ngày 18-20/09/2017. Bản dịch sang tiếng Việt có 27 trang. Tải về:
 1. Chỉ dẫn chính sách để phát triển và thúc đẩy truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Alma Swan, do UNESCO xuất bản năm 2012. Bản dịch sang tiếng Việt có 157 trang. Tải về:
 1. 'Tính tương hợp và truy xuất’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển thứ cuối cùng trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch sang tiếng Việt có 224 trang. Tải về:
 1. Tối ưu hóa tài nguyên’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển thứ 3 trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch sang tiếng Việt có 102 trang. Tải về:
 1. Hạ tầng truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển thứ 2 trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch sang tiếng Việt có 138 trang. Tải về:
 1. Giới thiệu truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là quyển đầu tiên trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Bản dịch sang tiếng Việt có 127 trang. Tải về:
 1. Đại học và nhà quản trị có thể làm gì để thúc đẩy truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu phát tay sử dụng trong Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế (International Open Access Week). Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:
 1. Các nhà cấp vốn có thể làm gì để thúc đẩy truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu phát tay sử dụng trong Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế (International Open Access Week). Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Các thủ thư có thể làm gì để thúc đẩy truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu phát tay sử dụng trong Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế (International Open Access Week). Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Giáo viên có thể làm gì để thúc đẩy truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu phát tay sử dụng trong Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế (International Open Access Week). Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. #GoOpen gói khởi xướng của khu trường’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Văn phòng Công nghệ Giáo dục, Bộ Giáo dục Mỹ, phiên bản v1.3, xuất bản tháng 03/2017. Tài liệu đã được thiết kế để cung cấp các câu hỏi chỉ dẫn đặc thù, các thực hành tốt nhất, các ví dụ của các khu trường của các trường phổ thông trong hệ thống K-12khắp nước Mỹ, và các bước thực hành để nắm lấy #GoOpen. Bản dịch sang tiếng Việt có 61 trang. Tải về:
 1. Lộ trình Trích dẫn Dữ liệu cho các Kho Dữ liệu Hàn lâm’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của nhóm các tác giả đứng đầu là Martin Fenner et al, đưa ra lộ trình thực tế cho các kho dữ liệu hàn lâm để triển khai trích dẫn dữ liệu tuân thủ với Tuyên bố Chung về các Nguyên tắc Trích dẫn Dữ liệu - JDDCP (Joint Declaration of Data Citation Principles) (Nhóm Tổng hợp về Trích dẫn Dữ liệu - Data Citation Synthesis Group, 2014). Lộ trình đưa ra 11 khuyến cáo đặc biệt, được nhóm thành 3 pha triển khai: a) Các bước được yêu cầu cần thiết để hỗ trợ cho JDDCP; b) các bước được khuyến cáo để tạo thuận lợi cho các tiến trình công việc xuất bản bài báo/dữ liệu; và c) các bước tùy chọn để tiếp tục cải thiện sự hỗ trợ trích dẫn dữ liệu được các kho dữ liệu cung cấp. Bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:
 1. Lộ trình Trích dẫn Dữ liệu cho các Nhà xuất bản Khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của nhóm các tác giả đứng đầu là Helena Cousijn et al, đưa ra lộ trình thực tế cho các nhà xuất bản hàn lâm để triển khai trích dẫn dữ liệu tuân thủ với Tuyên bố Chung về các Nguyên tắc Trích dẫn Dữ liệu – JDDCP (Joint Declaration of Data Citation Principles), bản tóm tắt và hài hòa hóa các khuyến cáo của các cơ quan chủ chốt ra chính sách về khoa học. Bản dịch tiếng Việt có 20 trang. Tải về:
 1. Mây mù, gia tăng FAIR; xem lại các nguyên tắc chỉ dẫn Dữ liệu FAIR cho Đám mây Khoa học Mở châu Âu’ - Bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của nhóm các tác giả đứng đầu là Barend Mons et al, xem xét lại và căn chỉnh lại nội hàm của các nguyên tắc Tìm thấy được, Truy cập được, Tương hợp được, Sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) với mục đích để mọi người, đặc biệt là các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học, hiểu được đúng về các nguyên lý đó, để họ có thể đưa ra các dữ liệu nghiên cứu có tính FAIR trong tương lai, để không chỉ cho người đọc được, mà quan trọng bậc nhất và trên hết, là để máy có thể hiểu được và hành động được với các dữ liệu FAIR đúng nghĩa đó một cách độc lập - không có sự can thiệp của con người. Bản dịch tiếng Việt có 17 trang. Tải về:
 1. PHỤ LỤC - CHO THỎA THUẬN XUẤT BẢN TRUY CẬP MỞ’ - BẢN DỊCH SANG TIẾNG VIỆT, là tài liệu hướng dẫn của chương trình Horizon 2020 của Ủy ban châu Âu để làm PHỤ LỤC cho cho thỏa thuận xuất bản truy cập mở cho một bên là (các) tác giả của các bài báo nghiên cứu và một bên là nhà xuất bản với mục đích để (các) tác giả giữ lại bản quyền tác giả để làm thỏa mãn yêu cầu về truy cập mở của Ủy ban châu Âu khi thỏa thuận với nhà xuất bản để xuất bản các bài báo khoa học có sử dụng nguồn kinh phí từ dự án Horizon 2020 của Ủy ban châu Âu. Bản dịch tiếng Việt có 3 trang. Tải về:

 
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong nửa đầu năm 2017:
A. Tài liệu về khoa học mở - truy cập mở và dữ liệu mở - dữ liệu mở liên kết
 1. Chương trình làm việc 2016-2017 của Horizon 2020 - 16. Khoa học với và vì xã hội’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2017. Nó liệt kê, mô tả ngắn gọn, kể cả các thông tin cấp vốn cho từng hạng mục công việc của EC trong các năm 2016-2017 theo chương trình Khoa học Mở - Truy cập Mở Horizon 2020 dành cho các nhà nghiên cứu của các Quốc gia Thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và cả cho các nhà nghiên cứu nằm bên ngoài EU. Bản dịch tiếng Việt có 104 trang. Tải về:
 1. Giấy phép để xuất bản’ - bản dịch sang tiếng Việt, là mẫu giấy phép để xuất bản từ Hộp công cụ về Bản quyền của JISC/SURF, nó giúp các nhà khoa học không trao bản quyền tác giả cho các nhà xuất bản khi làm việc với các nhà xuất bản để đăng các bài báo của mình, để làm thỏa mãn các yêu cầu về Khoa học Mở và Truy cập Mở. Bản dịch tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Nghiên cứu các mô hình kinh doanh cho Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết (BM4LOGD)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Phil Archer et al, do Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 12/11/2013. Tài liệu đưa ra các ví dụ điển hình về 14 cơ quan của các nước thành viên Liên minh châu Âu và tổ chức thế giới sử dụng Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data) và Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết - LOGD (Linked Open Government Data) trong các hệ thống thông tin của mình để cung cấp các dịch vụ chính phủ điện tử (CPĐT) cho các khách hàng, đặc biệt là dịch vụ tích hợp dữ liệu một cách mềm dẻo khi các dữ liệu nằm rải rác khắp nơi trên Internet và với các định dạng khác nhau. Bản dịch sang tiếng Việt có 290 trang. Tải về:
 1. Dữ liệu Mở Liên kết: Những điều cơ bản - Ấn bản Môi giới Tri thức Khí hậu’, các tác giả Florian Bauer (REEEP) và Martin Kaltenböck (Công ty Web Ngữ nghĩa), xuất bản năm 2016, là tài liệu chỉ dẫn khởi đầu nhanh cho những người ra quyết định và các nhà môi giới tri thức khí hậu tìm cách để bắt kịp tốc độ với khái niệm Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data). Bản dịch tiếng Việt có 85 trang. Tải về:
B. Tài liệu về quản lý thư viện điện tử, sách điện tử và phần cứng nguồn mở
 1. Chỉ dẫn làm quen nhanh với Calibre’ - bản dịch sang tiếng Việt. Calibre được đánh giá là giải pháp thư viện điện tử toàn diện, đặc biệt cho những người sử dụng đầu cuối. Bản dịch sang tiếng Việt của sách chỉ dẫn sẽ tạo thuận lợi để có nhiều người sử dụng được hơn. Bản dịch tiếng Việt có 17 trang. Tải về bản dịch với các định dạng: ODT; ePub; PDF.
 2. 'Nguồn mở trong thư viện: Chỉ dẫn cho những người yêu sách với tư duy mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, Opensource.com xuất bản năm 2014. Bản dịch của tài liệu có 22 trang. Tải về bản dịch với các định dạng: ODT; ePub; PDF.
 3. Bit và Bu lông: Quá khứ, hiện tại và tương lai của phần cứng mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, Opensource.com xuất bản năm 2014. Bản dịch của tài liệu có 56 trang. Tải về bản dịch với các định dạng: ODT; ePub; PDF.
C. Gần 200 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2016 trở về trước ở các đường liên kết:
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay4,483
 • Tháng hiện tại285,277
 • Tổng lượt truy cập26,989,907
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây