Creative Commons: 1,2 tỷ mạnh mẽ và tăng trưởng

Thứ sáu - 07/07/2017 05:09

Creative Commons chia sẻ tình trạng báo cáo đồ dùng chung năm 2016, và đây là một ít điều nhấn mạnh.

Creative Commons: 1.2 billion strong and growing

Creative Commons shares 2016 State of the Commons report, and here are a few highlights.

By Ben Cotton, 28 Apr 2017

Theo: https://opensource.com/article/17/4/creative-commons-2016-report

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/04/2017

Xem thêm: Khoa học Mở - OpenScienceGiáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở


 

“Tình trạng đồ dùng chung là mạnh”. Báo cáo Tình trạng đồ dùng chung năm 2016, được Creative Commons phát hành sáng nay, không bắt đầu bằng các từ đó, như có thể. Báo cáo chỉ ra sự gia tăng trong áp dụng bộ các giấy phép, nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Như CEO Ryan Merkley của Creative Commons nói trong báo cáo, “chiến lược của tổ chức mới của CC tập trung vào việc làm gia tăng tính cường tráng và khả năng sử dụng các đồ dùng chung (không chỉ độ rộng và số lượng của nó)”. Creative Commons sản xuất và duy trì bộ các giấy phép tập trung vào việc xúc tác cho mọi người để chia sẻ tri thức của họ và các tác phẩm có tính sáng tạo, cũng như phát triển cộng đồng xung quanh ý tưởng này.

Nhiều dự án có liên quan tới sử dụng các giấy phép Creative Commons có trọng tâm là giáo dục. Ví dụ, Tạp chí Quản lý của Nam Á (South Asian Journal of Management), một tạp chí hàng đầu theo ScholarOne of Thomson Reuters, sử dụng các giấy phép Creative Commons.

PLOS ONE, được Thư viện Công cộng về Khoa học (Public Library of Sciences) sản xuất, là tạp chí truy cập mở đa ngành đầu tiên. 5% các bài báo của PLOS ONE sử dụng giấy phép CC0 — dâng hiến hoàn toàn cho phạm vi công cộng. Tại trường Y UCSF (UCSF School of Medicine), các sinh viên y khoa của Dr. Amin Azzam đóng góp các bài báo cho Wikipedia. Bản thân Wikipedia có lẽ là dự án nổi tiếng nhất về cấp phép CC trên thế giới. 42,5 triệu bài báo của Wikipedia trong 294 ngôn ngữ hoàn toàn được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công - Chia sẻ tương tự (CC BY-SA hay Creative Commons Attribution-ShareAlike).

Bổ sung thêm cho giáo dục, các tác phẩm văn hóa và nghệ thuật được nhấn mạnh trong báo cáo năm nay. Sáng kiến Chuyện kể châu Phi (African Storybook) là mô hình truy cập mở. 264 ấn bản cũ, trải trong các năm 1960-1990, của tạp chí văn học Horison của Indonesia đã được số hóa với sự hợp tác của CC Indonesia. Các ấn bản đó bây giờ đang được kết hợp vào trong chương trình giảng dạy của các trường học. Tại Viện bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan Museum of Art ở New York, 375.000 tác phẩm số đã được phát hành trong phạm vi công cộng qua giấy phép CC0.

Phương tiện nhìn do người sử dụng sản xuất là phần mạnh khác của những đồ dùng chung. YouTube có 30 triệu video được cấp phép CC, và thêm vào 5.8 triệu video khác của Vimeo. Hơn nữa, trang chia sẻ ảnh chụp Flickr có 381.101.415 hình ảnh được cấp phép CC hoặc trong phạm vi công cộng, bổ sung thêm 4,5 triệu hình ảnh trong phạm vi công cộng chỉ trong năm ngoái. Khi nói về các văn bản viết, Medium nổi tiếng khoe 257.000 bài đăng được cấp phép CC. (Cũng đáng lưu ý là Opensource.com cũng là người tham gia ở đây, với các bài báo mặc định được cấp giấy phép CC BY-SA).

Phương tiện truyền thống không có tuyên bố độc quyền về các đồ dùng chung. Cả in 3D và mô hình hóa máy tính đã theo chiều hướng hoàn toàn mới về các tác phẩm sáng tạo. Viện bảo tàng Anh (British Museum) đã phát hành 128 mẫu 3D trên trực tuyến và nền tảng chia sẻ VR Sketchfab. Điều này cho phép truy cập chưa từng có tới bộ sưu tập của viện bảo tàng. Và nếu bạn muốn có một đĩa kẹo có hình giống như bộ xương người, thì có thiết kế cho điều đó trên Thingiverse. 5 mức pha trộng của cộng đồng đã sản xuất thứ này, một trong số 1,6 triệu đối tượng được cấp phép CC trên trang in 3D nổi tiếng.

Tổng cộng tất cả, Creative Commons có 1.204.935.089 tác phẩm được cấp phép CC (từ hơn 1,1 tỷ vào năm 2015). Trong số đó, gần 93 triệu là trong phạm vi công cộng. 65% các tác phẩm sử dụng giấy phép “văn hóa tự do” (CC0, CC BY, CC BY-SA, và các công cụ phạm vi công cộng khác), chúng cho phép pha trộn và sử dụng thương mại.

30 người tình nguyện viên đã làm việc để dịch báo cáo Tình trạng các Đồ dùng chung 2016 thành 12 thứ tiếng cho phát hành hôm nay. Báo cáo này có sẵn trên website của Creative Commons. Hãy thảo luận về nó trong các bình luận bên dưới và trên các phương tiện mạng xã hội với thẻ hashtag “#sotc”.

Về tác giả

Ben Cotton được huấn luyện thành nhà khí tượng học và làm việc như là kỹ sư máy tính hiệu năng cao. Ben làm việc như là nhà truyền giáo kỹ thuật ở Cycle Computing. Anh là người sử dụng và người đóng góp cho Fedora, đồng sáng lập nhóm gặp gỡ nguồn mở địa phương, và là thành viên của Sáng kiến Nguồn Mở và người ủng hộ Bảo vệ Tư do cho Phần mềm. Hãy tìm anh ta trên Twitter (@FunnelFiasco).

"The state of the commons is strong." The 2016 State of the Commons report, issued by Creative Commons this morning, does not begin with those words, but it could. The report shows an increase in adoption for the suite of licenses, but that is not the whole story. As Creative Commons CEO Ryan Merkley says in the report, "CC's new organizational strategy is focused on increasing the vibrancy and usability of the commons (not just its breadth and volume)." Creative Commons produces and maintains a suite of licenses focused on enabling people to share their knowledge and creative works, as well as developing a community around this idea.

Many of the projects involving the use of Creative Commons licenses have an educational focus. For example, the South Asian Journal of Management, a leading journal according to ScholarOne of Thomson Reuters, uses Creative Commons licenses. PLOS ONE, produced by the Public Library of Sciences, is the first multidisciplinary open access journal. Five percent PLOS ONE articles use the CC0 license—a universal dedication to the public domain. At the UCSF School of Medicine, Dr. Amin Azzam's medical students contribute to Wikipedia articles. Wikipedia itself is probably the best-known CC-licensed project in the world. Wikipedia's 42.5 million articles in 294 languages are entirely licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license.

In addition to education, cultural and artistic works are highlighted in this year's report. The African Storybook initiative has a collection of thousands of picture books for children provided under an open access model. 264 back issues, spanning 1960-1990, of the Indonesian literary magazine Horison were digitized in cooperation with CC Indonesia. These issues are now being incorporated into school curricula. At the Metropolitan Museum of Art in New York, 375,000 digital works have been released into the public domain via CC0.

User-produced visual media is another strong part of the commons. YouTube has 30-million CC-licensed videos, and Vimeo adds another 5.8 million. Additionally, photo sharing site Flickr has 381,101,415 CC-licensed or public domain images, including 4.5-million public domain images added in the past year. When it comes to the written word, the popular Medium boasts 257,000 CC-licensed posts. (Also worth noting is that Opensource.com is also a participant here, with a default CC BY-SA license on articles.)

Traditional media does not have an exclusive claim to membership in the commons. Both 3D printing and computer modeling have brought a whole new dimension to creative works. The British Museum released 128 models to the 3D online and VR sharing platform Sketchfab. This allows unprecedented access to the museum's collection. And if you'd like to have a candy dish shaped like a human skull, there's a design for that on Thingiverse. Five levels of community-remix produced this thing, one of 1.6-million CC-licensed objects on the popular 3D printing site.

All told, Creative Commons counts 1,204,935,089 CC-licensed works (up from 1.1 billion in 2015). Of those, nearly 93 million are in the public domain. Sixty-five percent of works use a "free culture" license (CC0, CC BY, CC BY-SA, and other public domain tools), which allow remix and commercial uses.

Thirty volunteers worked to translate the 2016 State of the Commons report into 12 languages for today's release. The report is available on the Creative Commons website. Discuss it in the comments below and on social media with the hashtag "#sotc".

About the author

Ben Cotton is a meteorologist by training and a high-performance computing engineer by trade. Ben works as a technical evangelist at Cycle Computing. He is a Fedora user and contributor, co-founded a local open source meetup group, and is a member of the Open Source Initiative and a supporter of Software Freedom Conservancy. Find him on Twitter (@FunnelFiasco)

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Creative Commons: 1,2 tỷ mạnh mẽ và tăng trưởng

Creative Commons chia sẻ tình trạng báo cáo đồ dùng chung năm 2016, và đây là một ít điều nhấn mạnh.

Creative Commons: 1.2 billion strong and growing

Creative Commons shares 2016 State of the Commons report, and here are a few highlights.

By Ben Cotton, 28 Apr 2017

Theo: https://opensource.com/article/17/4/creative-commons-2016-report

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/04/2017

Xem thêm: Khoa học Mở - OpenScienceGiáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở


 

“Tình trạng đồ dùng chung là mạnh”. Báo cáo Tình trạng đồ dùng chung năm 2016, được Creative Commons phát hành sáng nay, không bắt đầu bằng các từ đó, như có thể. Báo cáo chỉ ra sự gia tăng trong áp dụng bộ các giấy phép, nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Như CEO Ryan Merkley của Creative Commons nói trong báo cáo, “chiến lược của tổ chức mới của CC tập trung vào việc làm gia tăng tính cường tráng và khả năng sử dụng các đồ dùng chung (không chỉ độ rộng và số lượng của nó)”. Creative Commons sản xuất và duy trì bộ các giấy phép tập trung vào việc xúc tác cho mọi người để chia sẻ tri thức của họ và các tác phẩm có tính sáng tạo, cũng như phát triển cộng đồng xung quanh ý tưởng này.

Nhiều dự án có liên quan tới sử dụng các giấy phép Creative Commons có trọng tâm là giáo dục. Ví dụ, Tạp chí Quản lý của Nam Á (South Asian Journal of Management), một tạp chí hàng đầu theo ScholarOne of Thomson Reuters, sử dụng các giấy phép Creative Commons.

PLOS ONE, được Thư viện Công cộng về Khoa học (Public Library of Sciences) sản xuất, là tạp chí truy cập mở đa ngành đầu tiên. 5% các bài báo của PLOS ONE sử dụng giấy phép CC0 — dâng hiến hoàn toàn cho phạm vi công cộng. Tại trường Y UCSF (UCSF School of Medicine), các sinh viên y khoa của Dr. Amin Azzam đóng góp các bài báo cho Wikipedia. Bản thân Wikipedia có lẽ là dự án nổi tiếng nhất về cấp phép CC trên thế giới. 42,5 triệu bài báo của Wikipedia trong 294 ngôn ngữ hoàn toàn được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công - Chia sẻ tương tự (CC BY-SA hay Creative Commons Attribution-ShareAlike).

Bổ sung thêm cho giáo dục, các tác phẩm văn hóa và nghệ thuật được nhấn mạnh trong báo cáo năm nay. Sáng kiến Chuyện kể châu Phi (African Storybook) là mô hình truy cập mở. 264 ấn bản cũ, trải trong các năm 1960-1990, của tạp chí văn học Horison của Indonesia đã được số hóa với sự hợp tác của CC Indonesia. Các ấn bản đó bây giờ đang được kết hợp vào trong chương trình giảng dạy của các trường học. Tại Viện bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan Museum of Art ở New York, 375.000 tác phẩm số đã được phát hành trong phạm vi công cộng qua giấy phép CC0.

Phương tiện nhìn do người sử dụng sản xuất là phần mạnh khác của những đồ dùng chung. YouTube có 30 triệu video được cấp phép CC, và thêm vào 5.8 triệu video khác của Vimeo. Hơn nữa, trang chia sẻ ảnh chụp Flickr có 381.101.415 hình ảnh được cấp phép CC hoặc trong phạm vi công cộng, bổ sung thêm 4,5 triệu hình ảnh trong phạm vi công cộng chỉ trong năm ngoái. Khi nói về các văn bản viết, Medium nổi tiếng khoe 257.000 bài đăng được cấp phép CC. (Cũng đáng lưu ý là Opensource.com cũng là người tham gia ở đây, với các bài báo mặc định được cấp giấy phép CC BY-SA).

Phương tiện truyền thống không có tuyên bố độc quyền về các đồ dùng chung. Cả in 3D và mô hình hóa máy tính đã theo chiều hướng hoàn toàn mới về các tác phẩm sáng tạo. Viện bảo tàng Anh (British Museum) đã phát hành 128 mẫu 3D trên trực tuyến và nền tảng chia sẻ VR Sketchfab. Điều này cho phép truy cập chưa từng có tới bộ sưu tập của viện bảo tàng. Và nếu bạn muốn có một đĩa kẹo có hình giống như bộ xương người, thì có thiết kế cho điều đó trên Thingiverse. 5 mức pha trộng của cộng đồng đã sản xuất thứ này, một trong số 1,6 triệu đối tượng được cấp phép CC trên trang in 3D nổi tiếng.

Tổng cộng tất cả, Creative Commons có 1.204.935.089 tác phẩm được cấp phép CC (từ hơn 1,1 tỷ vào năm 2015). Trong số đó, gần 93 triệu là trong phạm vi công cộng. 65% các tác phẩm sử dụng giấy phép “văn hóa tự do” (CC0, CC BY, CC BY-SA, và các công cụ phạm vi công cộng khác), chúng cho phép pha trộn và sử dụng thương mại.

30 người tình nguyện viên đã làm việc để dịch báo cáo Tình trạng các Đồ dùng chung 2016 thành 12 thứ tiếng cho phát hành hôm nay. Báo cáo này có sẵn trên website của Creative Commons. Hãy thảo luận về nó trong các bình luận bên dưới và trên các phương tiện mạng xã hội với thẻ hashtag “#sotc”.

Về tác giả

Ben Cotton được huấn luyện thành nhà khí tượng học và làm việc như là kỹ sư máy tính hiệu năng cao. Ben làm việc như là nhà truyền giáo kỹ thuật ở Cycle Computing. Anh là người sử dụng và người đóng góp cho Fedora, đồng sáng lập nhóm gặp gỡ nguồn mở địa phương, và là thành viên của Sáng kiến Nguồn Mở và người ủng hộ Bảo vệ Tư do cho Phần mềm. Hãy tìm anh ta trên Twitter (@FunnelFiasco).

"The state of the commons is strong." The 2016 State of the Commons report, issued by Creative Commons this morning, does not begin with those words, but it could. The report shows an increase in adoption for the suite of licenses, but that is not the whole story. As Creative Commons CEO Ryan Merkley says in the report, "CC's new organizational strategy is focused on increasing the vibrancy and usability of the commons (not just its breadth and volume)." Creative Commons produces and maintains a suite of licenses focused on enabling people to share their knowledge and creative works, as well as developing a community around this idea.

Many of the projects involving the use of Creative Commons licenses have an educational focus. For example, the South Asian Journal of Management, a leading journal according to ScholarOne of Thomson Reuters, uses Creative Commons licenses. PLOS ONE, produced by the Public Library of Sciences, is the first multidisciplinary open access journal. Five percent PLOS ONE articles use the CC0 license—a universal dedication to the public domain. At the UCSF School of Medicine, Dr. Amin Azzam's medical students contribute to Wikipedia articles. Wikipedia itself is probably the best-known CC-licensed project in the world. Wikipedia's 42.5 million articles in 294 languages are entirely licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license.

In addition to education, cultural and artistic works are highlighted in this year's report. The African Storybook initiative has a collection of thousands of picture books for children provided under an open access model. 264 back issues, spanning 1960-1990, of the Indonesian literary magazine Horison were digitized in cooperation with CC Indonesia. These issues are now being incorporated into school curricula. At the Metropolitan Museum of Art in New York, 375,000 digital works have been released into the public domain via CC0.

User-produced visual media is another strong part of the commons. YouTube has 30-million CC-licensed videos, and Vimeo adds another 5.8 million. Additionally, photo sharing site Flickr has 381,101,415 CC-licensed or public domain images, including 4.5-million public domain images added in the past year. When it comes to the written word, the popular Medium boasts 257,000 CC-licensed posts. (Also worth noting is that Opensource.com is also a participant here, with a default CC BY-SA license on articles.)

Traditional media does not have an exclusive claim to membership in the commons. Both 3D printing and computer modeling have brought a whole new dimension to creative works. The British Museum released 128 models to the 3D online and VR sharing platform Sketchfab. This allows unprecedented access to the museum's collection. And if you'd like to have a candy dish shaped like a human skull, there's a design for that on Thingiverse. Five levels of community-remix produced this thing, one of 1.6-million CC-licensed objects on the popular 3D printing site.

All told, Creative Commons counts 1,204,935,089 CC-licensed works (up from 1.1 billion in 2015). Of those, nearly 93 million are in the public domain. Sixty-five percent of works use a "free culture" license (CC0, CC BY, CC BY-SA, and other public domain tools), which allow remix and commercial uses.

Thirty volunteers worked to translate the 2016 State of the Commons report into 12 languages for today's release. The report is available on the Creative Commons website. Discuss it in the comments below and on social media with the hashtag "#sotc".

About the author

Ben Cotton is a meteorologist by training and a high-performance computing engineer by trade. Ben works as a technical evangelist at Cycle Computing. He is a Fedora user and contributor, co-founded a local open source meetup group, and is a member of the Open Source Initiative and a supporter of Software Freedom Conservancy. Find him on Twitter (@FunnelFiasco)

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay856
  • Tháng hiện tại109,424
  • Tổng lượt truy cập23,931,294
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây