Truy cập mở và các chuyên khảo

Thứ năm - 04/08/2016 05:53

Open access and monographs

Theo: http://www.hefce.ac.uk/rsrch/oa/monographs/

Bài được cập nhật lần cuối ngày 24/07/2015

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science


 

Trong việc lên kế hoạch cho tiếp cận truy cập mở và REF tiếp sau, các cơ quan cấp vốn cho giáo dục đại học của Vương quốc Anh đã nhận được tư vấn rất rõ ràng, trong quá trình tư vấn, rằng thế giới xuất bản các chuyên khảo còn chưa ở giai đoạn nơi mà nó có thể hỗ trợ cho yêu cầu truy cập mở. Chúng tôi đã lắng nghe tư vấn này; các chuyên khảo và các xuất bản phẩm dài hơn khác sẽ không cần phải được làm cho sẵn sàng ở dạng truy cập mở để trở nên hợp pháp để đệ trình cho REF tiếp sau.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hiểu sâu sắc các vấn đề tốt hơn và ủng hộ các nỗ lực để giải quyết chúng bất cứ nơi nào có thể. Chúng tôi lạc quan về tiềm năng truy cập mở sẽ duy trì bền vững và cải thiện được các truyền thông hàn lâm trong các khoa học xã hội và nhân văn, và chúng tôi tin tưởng rằng các sáng kiến xuất bản chuyên khảo truy cập mở sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Hơn nữa, các khung thời gian dài cho việc xuất bản chuyên khảo ngụ ý rằng các quyết định chính sách có lẽ là cần thiết bây giờ nếu các yêu cầu đã phải được giới thiệu cho REF tiếp sau.

Các chuyên khảo và dự án truy cập mở của HEFCE

Đối tác với Hội đồng Nghiên cứu Nghệ thuật và Nhân văn và Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội, chúng tôi đã ủy quyền một dự án nghiên cứu các vấn đề và giúp nhận diện các cách thức tiềm năng nhằm vào các nhà cấp vốn nghiên cứu, các cơ sở, các nhà xuất bản và các nhà nghiên cứu hàn lâm có quan tâm trong các chuyên khảo truy cập mở.

Báo cáo dự án truy cập mở và các chuyên khảo đã được xuất bản hôm 22/01/2015.

Geoffrey Crossick, Giáo sư nổi tiếng về Nhân văn ở Trường Nghiên cứu Cao cấp, Đại học Luân Đôn (Distinguished Professor of the Humanities at the School of Advanced Study, University of London), đã dẫn dắt công việc này. Giáo sư Crossick trước đây từng là Phó Hiệu trưởng của Đại học Luân Đôn và Warden of Goldsmiths.

Dự án đã được Nhóm Tham chiếu Chuyên gia (Expert Reference Group) ủng hộ, nhóm này đã giúp thiết lập bằng chứng cần thiết để thông tin về sự hiểu biết trong lĩnh vực này, và định hình chương trình công việc thích hợp để thu thập bằng chứng này.

Các bước tiếp sau

Báo cáo nhận diện các vấn đề phải được giải quyết nếu các yêu cầu truy cập mở cho các chuyên khảo đã được giới thiệu, và đưa ra một số lĩnh vực cho các công việc tiếp sau sẽ được các nhà cấp vốn triển khai. Cộng đồng các nhà cấp vốn nghiên cứu ở Vương quốc Anh lưu ý rằng bất kỳ các bước tiếp sau nào cũng phải tuân thoe một giai đoạn thảo luận và tư vấn với các cộng đồng các bên tham gia đóng góp thích hợp. Các chi tiết thêm về điều này sẽ được xuất bản trong các tháng tới.

Dự án các chuyên khảo và truy cập mở: Báo cáo cho HEFCE

Báo cáo của dự án các chuyên khảo và truy cập mở đã được xuất bản vào ngày 22/01/2015.

Nhóm Tham chiếu Chuyên gia

Nhóm Tham chiếu Chuyên gia đã họp lần đầu vào ngày 04/11. Tài liệu và các ghi chép thảo luận từ cuộc họp đó có sẵn bên dưới. Chúng tôi chào đón các bình luận về chúng, đặc biệt nơi mà họ đã đưa ra sự chú ý của chúng tôi về bất kỳ bằng chứng nào chúng tôi có thể cần để nhận thức được về khi nào việc sắp đặt chương trình làm việc của chúng tôi.

Các điều khoản tham chiếu

Tải về các Điều khoản Tham chiếu của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia dạng PDF (71 KB) | Tải về các Điều khoản Tham chiếu của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia dạng MS Word (58 KB)

Tài liệu về phạm vi và thảo luận

Tải về tài liệu thảo luận và phạm vi của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia dạng PDF (158 KB) | Tải về tài liệu thảo luận và phạm vi của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia dạng MS Word (85 KB)

Các ghi chép cuộc họp ngày 04/11/2013

Tải về các ghi chép cuộc họp đầu tiên của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia dạng PDF (167 KB) | Tải về các ghi chép cuộc họp đầu tiên của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia dạng MS Word (76 KB)

Các ghi chép cuộc họp lần 2 vào tháng 5/2014

Tải về các ghi chép cuộc họp lần 2 vào tháng 5/2014 dạng PDF (107 KB) | Tải về các ghi chép cuộc họp lần 2 vào tháng 5/2014 dạng MS Word (66 KB)

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về công việc các chuyên khảo của HEFCE, xin hãy liên hệ với Ben Johnson, tel 0117 931 7038, e-mail b.johnson@hefce.ac.uk

Dự án các chuyên khảo và truy cập mở: Báo cáo cho HEFCE

Báo cáo dự án các chuyên khảo và truy cập mở đã được xuất bản vào ngày 22/01/2015.

Nhóm Tham chiếu Chuyên gia

Nhóm Tham chiếu Chuyên gia đã gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 04/11. Tài liệu và các ghi chép thảo luận từ cuộc gặp là sẵn sàng bên dưới. Chúng tôi chào mừng các bình luận về chúng, đặc biệt ở những nơi chúng lôi cuốn sự chú ý của chúng tôi tới bất kỳ bằng chứng nào chúng tôi có lẽ cần để nhận thức được về khi nào việc sắp đặt chương trình công việc.

Các điều khoản tham chiếu

Tải về các điều khoản tham chiếu của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia ở dạng PDF (71 KB) | Tải về các điều khoản tham chiếu của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia ở dạng MS Word (58 KB)

Tài liệu phạm vi và thảo luận

Tải về tài liệu thảo luận và phạm vi của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia ở dạng PDF (158 KB) | Tải về tài liệu thảo luận và phạm vi của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia ở dạng MS Word (85 KB)

Các ghi chép cuộc họp lần thứ 4 vào tháng 11/2013

Tải về các ghi chép cuộc họp đầu tiên của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia ở dạng PDF (167 KB) | Tải về các ghi chép cuộc họp đầu tiên của Nhóm Tham chiếu Chuyên gia ở dạng MS Word (76 KB)

Các ghi chép cuộc họp lần thứ 2 vào tháng 5/2014

Tải về các ghi chép cuộc họp lần thứ 2 vào tháng 5/2014 ở dạng PDF (107 KB) | Tải về các ghi chép cuộc họp lần thứ 2 vào tháng 5/2014 ở dạng MS Word (66 KB)

Thông tin thêm

Thông tin thêm về công việc các chuyên khảo của HEFCE, xin liên hệ với Ben Johnson, tel 0117 931 7038, e-mail b.johnson@hefce.ac.uk


 

In planning an approach for open access and the next REF, the UK HE funding bodies received very clear advice, during consultation, that the monograph publishing world was not yet at a stage where it could support an open access requirement. We have listened to this advice; monographs and other longer publications will not need to be made available in an open access form to be eligible for submission to the next REF.

However, we remain keen to understand the issues better and to support efforts to solve them wherever possible. We are optimistic about the potential for open access to sustain and enhance scholarly communications in the humanities and social sciences, and we are confident that open-access monograph publishing initiatives will continue to grow over the coming years.

Furthermore, the long timescales for monograph publishing mean that policy decisions would be needed now if requirements were to be introduced for the REF after next.

HEFCE monographs and open access project

In partnership with the Arts and Humanities Research Council and the Economic and Social Research Council, we commissioned a project to investigate the issues and help identify potential ways forward for research funders, institutions, publishers and academics interested in open-access monographs.

The monographs and open access project report was published on 22 January 2015.

Geoffrey Crossick, Distinguished Professor of the Humanities at the School of Advanced Study, University of London, has led this work. Professor Crossick was formerly Vice-Chancellor of the University of London and Warden of Goldsmiths.

The project was supported by an Expert Reference Group which helped to establish what evidence was needed to inform understanding in this area, and to shape an appropriate programme of work to gather this evidence.

Next steps

The report identifies the issues that must be addressed if open-access requirements for monographs were to be introduced, and sets out a number of areas for further work to be undertaken by research funders. The community of research funders in the UK are mindful that any next steps must follow a period of discussion and consultation with the relevant stakeholder communities. Further details of this will be published in the coming months.

The monographs and open access project: Report to HEFCE

‌‌The monographs and open access project report was published on 22 January 2015.

Expert Reference Group

The Expert Reference Group met for the first time on 4 November. The discussion paper and notes from the meeting are available below. We welcome comments on these, in particular where they draw our attention to any evidence we may need to be aware of when devising our programme of work.

Terms of Reference

Download the Expert Reference Group Terms of Reference as PDF (71 KB) | Download the Expert Reference Group Terms of Reference as MS Word (58 KB)

Scoping and discussion paper

Download the Expert Reference Group Scoping and discussion paper as PDF (158 KB) | Download the Expert Reference Group Scoping and discussion paper as MS Word (85 KB)

Notes of meeting 4 November 2013

Download the Expert Reference Group Notes of the first meeting as PDF (167 KB) | Download the Expert Reference Group Notes of the first meeting as MS Word (76 KB)

Notes of meeting 2 May 2014

Download the Notes of meeting 2 May 2014 as PDF (107 KB) | Download the Notes of meeting 2 May 2014 as MS Word (66 KB)

Further information

For further information on HEFCE’s monographs work, please contact Ben Johnson, tel 0117 931 7038, e-mail b.johnson@hefce.ac.uk

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay13,859
  • Tháng hiện tại155,333
  • Tổng lượt truy cập17,431,320
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây