Chính phủ của chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa cộng sản để tiết kiệm tiền

Thứ tư - 03/06/2009 07:00
Our government should adopt communism to save money

7:00AM Wednesday May 20, 2009

Theo: http://blogs.nzherald.co.nz/blog/show-me-money/2009/5/20/our-government-shoul...

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/05/2009

Lời người dịch: “Chủ nghĩa cộng sản có thể làm cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa của chúng ta khoẻ mạnh hơn. Nó còn có thể cải thiện nền dân chủ của chúng ta”. Nghe lạ tai quá, phải không bạn?

Chính phủ của chúng ta đúng là đang đi qua từng dòng trong ngân sách của mình tại thời điểm này để tiết kiệm tiền. New Zealand cần cần chi ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn để giảm gánh nặng nợ nần của mình và đi qua được cuộc suy thoái kinh tế này theo một hình hài tốt hơn nhiều để tận dụng được ưu thé của sự phục hồi khi nó tới. Các hộ tư nhân đang tiết kiệm tiền bất cứ khi nào họ có thể và vì vậy chính phủ cũng phải thế.

Điều đó không có nghĩa việc cắt bớt và đốt đi những điều được phép làm hoặc những lợi ích, hoặc việc hạn chế đầu tư vào hạ tầng mới. Chúng ta cần sự đầu tư mới này để nâng cáo sức sản xuất của chúng và khuyến khích tiềm lực kiếm tiền dài hạn của chúng ta. Chúng ta phải giữ những lợi ích này để đảm bảo những người nghèo nhất sẽ không bị tổn thương nhất trong một cuộc suy thoái và để đảm bảo việc chi tiêu của người tiêu dùng không bị sụp đổ. Vì thế, một cách đúng đắn, chính phủ đang cắt giảm việc chi tiêu không cần thiết trong bộ máy quan liêu của mình và đảm bảo mỗi đồng đô la cuối cùng được tính tới.

Đây chính là nơi mà chủ nghĩa cộng sản có thể giúp. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Một số người nghĩ kỷ nguyên của chủ nghĩa cộng sản đã qua và sẽ là một sự giải thoát lớn tốt lành. Nhưng nó không phải thế, nhờ có phong trào phần mềm nguồn mở. Hàng trăm ngàn các lập trình viên phần mềm đầu tư thời gian và sự tinh thông của họ để xây dựng các phần mềm mà mỗi người có thể sử dụng một cách tự do. Phải công bằng mà nói, hầu hết cố kiếm tiền bằng việc tư vấn ở phía để giúp đỡ mọi người sử dụng và chỉnh trang các phần mềm này một khi nó được cài đặt, nhưng thường nhiều hơn là không mà nó có thể được sử dụng ngay và tiếp tục được phát triển cho tự do.

Điều đó giải thích vì sao tôi nghĩ chính phủ của chúng ta phải xem xét rất nghiêm túc việc từ bỏ thói nghiện của mình đối với Microsoft và chuyển các hệ thống và nền tảng công nghệ thông tin của mình sang các phần mềm nguồn mở như Ubuntu và OpenOffice.

Hiện chính phủ New Zealand và hàng loạt các vệ tinh của mình đã chi ít nhất 2 tỷ NZ$ mỗi năm vào công nghệ thông tin. Không rõ bao nhiêu trong số này được chi để mua những giấy phép mới để nâng cấp và chạy các phần mềm của Microsoft, nhưng một số người ước tính nó có thể cao tới 1 tỷ NZ$. Cái đó được chi cho Microsoft Windows, Microsoft Office và một loạt các máy chủ và phần mềm khác của Microsoft.

Our government is rightly going through every line in its budget at the moment to save money. New Zealand needs to spend less and save more to reduce its debt burden and get through this recession in a much better shape to take advantage of the recovery when it comes. Private households are saving money whe-rever they can and so should the government.

That doesn't mean slashing and burning entitlements or benefits, or restricting investment in new infrastructure. We need this new investment to lift our productivity and boost our long term earnings capacity. We must keep these benefits to ensure the poorest are not hurt the most in a recession and to ensure consumer spending does not collapse. So, rightly, the government is cutting out unnecessary spending in its bureaucracies and ensuring every last dollar counts.

This is whe-re communism can help. I think it's a wonderful idea.

Some think the age of communism is over and should be bid good riddance. But it's not, thanks to the open source software movement. Hundreds of thousands of software developers donate their time and expertise to build software that everyone can use for free. To be fair, most try to make money by consulting on the side to help people use and tweak the software once it's installed, but more often than not it can be used out of the box and continually developed for free.

That's why I think our government should look very seriously at d-ropping its addiction to Microsoft and moving its IT systems and platforms to open source software such as Ubuntu and Open Office. Currently the New Zealand government and its various satellites spend at least NZ$2 billion each year on Information Technology. It's not clear how much of this is spent buying new licenses to upgrade and run Microsoft software, but some estimate it could be as high as NZ$1 billion. That is spent on Microsoft Windows, Microsoft Office and various Microsoft server and other softwares.

Rất khó để phá bỏ thói nghiện ngập này. Nhưng các chính phủ khác đã làm được, bây giờ ngay cả tại một số nền kinh tế đã phát triển. Các chính phủ Venezuela và Peru đã đi theo nguồn mở trong các năm 2004 và 2005 một cách tương ứng. Bộ Quốc phòng Singapore đã chuyển trong năm 2004 và Cảnh sát Pháp đã chuyển vào đầu năm nay, tiết kiệm cho bản thân họ 50 triệu euro (114 triệu NZ$). Hệ thống giáo dục của Hà Lan và Áo cũng đã chuyển sang sử dụng các phần mềm nguồn mở.

Vì sao không phải là chính phủ của chúng ta xem xét làm thứ gì đó tương tự? Đây là về việc ký một vụ làm ăn khác với Microsoft và khoá trói chính phủ vào việc sử dụng các phần mềm của Microsoft thêm 3 năm nữa. Vụ làm ăn này được gọi là “G2009”. Tổ chức Xã hội Nguồn mở New Zealand (NZOSS) đã kêu gọi vì một sự dừng ngay lập tức đối với quá trình G2009 này. “Chúng ta hùng hổ chỉ trích các ngân hàng vì tham lợi nhuận, nhưng ở đây chúng ta đang thương thảo về sự tiết kiệm chi phí từ một trong những nhà cung cấp công nghệ thông tin lớn nhất của chính phủ trong khi họ lấy được những lợi nhuận khổng lồ từ những người đóng thuế”, Chủ tịch của NZOSS Don Christie, nói.

“Để bổ sung thêm sự lăng mạ sỉ nhục vào vết thương, những cam kết chi tiêu không cần thiết rất lớn này đang được tiến hành tại thời điểm khi mà nền kinh tế đang rơi tự do và New Zealand đang đánh mất các công ăn việc làm và nhà cửa của họ”, ông nói.

Tôi đồng ý và không chỉ vì về số tiền có liên quan.

Tôi là một người cải đạo sang nguồn mở và một người cải đạo sang 'máy tính đám mây'. Tôi đang viết bài blog này bằng việc sử dụng Gmail trên một trình duyệt Chrome, mà chúng đều là tự do, đáng tin cậy và tốt hơn Microsoft Outlook và Explorer. Tôi xuất bản blog của tôi trên WordPress, một nền tảng blog nguồn mở mà nó là tự do và tốt hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì khác trên thị trường. Ubuntu bây giờ là một hệ điều hành dễ dàng để sử dụng và OpenOffice làm việc cũng tốt như Office. Interest.co.nz được làm trên một máy chủ web sử dụng một hệ điều hành Linux, phần mềm máy chủ web Apache, một cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ scripting PHP, tất cả đều là các nền tảng nguồn mở.

It is a very hard addiction to break. But other governments have done it, even now in some developed economies. Governments in Venezuela and Peru went open source in 2004 and 2005 respectively. The Ministry of Defence in Singapore shifted in 2004 and the French Police moved earlier this year, saving themselves 50 million euros (NZ$114 million). The Dutch and Austrian education system have also moved to using open source software.

Why isn't our government considering doing something similar? It is about to sign another deal with Microsoft locking the government in to using Microsoft software for another 3 years. This deal is called "G2009". The New Zealand Open Source Society (NZOSS) has called for an immediate halt to the G2009 process. "We rush to criticise banks for profit-taking, but here we are negotiating for marginal cost savings f-rom one of the government's biggest IT suppliers while they take massive profits f-rom the taxpayer," says NZOSS President Don Christie.

"To add insult to injury, these very large and largely unnecessary spending commitments are being made at a time when the economy is in free fall and New Zealanders are losing their jobs and homes," he says.

I agree and not just because of the amount of money involved.

I am an Open Source convert and a convert to 'cloud computing'. I am writing this blog post using Gmail on a Chromium browser, which are free, reliable and better than Microsoft's Outlook and Explorer. I publish my blog on WordPress, an open source blogging platform that is free and much better than anything else on the market. Ubuntu is now an easy to use operating system and Open Office works just as well as Office. Interest.co.nz is hosted on a web server using a Linux operating system, Apache web serving software, a MySQL database and the PHP scripting language, all of which are Open Source platforms.

Xin lỗi múa rìu qua mắt thợ, nhưng nguồn mở đã thay đổi các nền kinh tế của các doanh nghiệp một cách hoàn toàn. Nó có nghĩa là chúng ta có thể xuất bản rẻ hơn và mềm dẻo hơn. Nếu chính phủ đã đá đi thói nghiện Microsoft của mình thì chính phủ có thể giám được chi phí vĩnh viễn và theo một cách bền vững. Nó cũng thay đổi nếp suy nghĩ của chính phủ. Việc sử dụng các phần mềm nguồn mở thường làm cho mọi người nghĩ thoáng hơn và bao trùm hơn. Chính phủ có thể làm với một chút về tính mở và tính bao trùm đó trong việc tư duy của mình. Nó còn có thể bắt đầu tạo ra nhiều quyết định theo một cách 'nguồn đám đông' hơn.

Cuối cùng, việc chi tiêu ít hơn cho các phần mềm sở hữu độc quyền có thể làm giảm thâm hụt ngân sách hiện hành của chúng ta và làm cho chúng ta ít có thể bị tổn thương hơn đối với dạng khủng hoảng kinh tế mà chúng ta đã thấy năm ngoái.

Chủ nghĩa cộng sản có thể làm cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa của chúng ta khoẻ mạnh hơn. Nó còn có thể cải thiện nền dân chủ của chúng ta.

- Bernard Hickey

Sorry to get all geeky with you, but being open source has changed the economics of our business utterly. It means we can publish cheaply and flexibly. If the government were to kick its addiction to Microsoft it would lower its costs permanently and in a sustainable way. It would also change the mindset of government. Using open source software often makes people think more openly and inclusively. Government could do with a bit of that openness and inclusiveness in its thinking. It may even start to make more decisions in a 'crowd sourced' way.

Finally, spending less on proprietary software would reduce our current account deficit and make us less vulnerable to the sort of financial crisis we've seen the last year.

Communism would make our capitalist economy healthier and stronger. It might even improve our democracy.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay4,110
  • Tháng hiện tại49,108
  • Tổng lượt truy cập17,111,428
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây