Chính sách Tự Lưu trữ (Đại học Cambridge)

Thứ tư - 26/04/2023 06:42

Self-Archiving Policy (Cambridge University)

Theo: https://www.openaccess.cam.ac.uk/cambridge-open-access-policy/self-archiving-policy

Chính sách Tự Lưu trữ cho các Bài báo - SAP (Self-Archiving Policy) bổ sung cho chính sách sở hữu trí tuệ (Chính sách IPR) như được nên trong Chương XIII Pháp lệnh của nó (có thể được được sửa đổi bổ sung qua thời gian) và nằm trong Khung Chính sách Xuất bản Truy cập Mở. SAP sẽ được áp dụng từ ngày 01/04/2023.

 1. Nền tảng. SAP đã được phát triển như là kết quả của những thay đổi đối với các chính sách của các nhà cấp vốn nghiên cứu chủ chốt và các khái niệm cấp vốn trợ cấp đòi hỏi các kết quả nghiên cứu được họ cấp vốn phải được làm cho sẵn sàng một các tự do không mất tiền cho công chúng trên cơ sở “truy cập mở” (điều này bao gồm nghiên cứu được chính phủ và cấp vốn từ thiện hỗ trợ).

 2. Mục đích. SAP sẽ cho phép trường Đại học phổ biến nghiên cứu và học thuật càng rộng càng tốt để:

  • tiếp tục sứ mệnh đóng góp cho xã hội thông qua việc theo đuổi giáo dục, học tập và nghiên cứu; và

  • tuân thủ với các yêu cầu của nhà cấp vốn trợ cấp nghiên cứu;

SAP nhằm đạt được mục đích này trong khi cho phép các nhà nghiên cứu của trường Đại học xuất bản công trình của họ trên một tạp chí mà họ lựa chọn.

 1. Áp dụng cho ai. SAP áp dụng tự động cho các cá nhân được trường Đại học thu hút vào các hoạt động nghiên cứu bao gồm các nhân viên, cán bộ, nhà thầu, các đồng nghiệp nghiên cứu và các sinh viên nghiên cứu. Các cá nhân tương tự được các trường đại học thu hút vào các hoạt động nghiên cứu có thể tham gia vào SAP nếu điều này không mâu thuẫn với các bổn phận của họ đối với trường Đại học, hoặc nếu trường Đại học của họ rõ ràng yêu cầu họ tham gia. Tất cả các cá nhân như vậy sẽ được gọi là các Nhà nghiên cứu vì mục đích của SAP này. Các nhà nghiên cứu có thể chọn không tham gia SAP phù hợp với đoạn 6(g) ở dưới.

 2. Áp dụng cho cái gì. SAP áp dụng cho các quyền được Nhà nghiên cứu sở hữu hoặc đảm bảo trong các bài báo nghiên cứu được rà soát lại ngang hàng, bao gồm các bản rà soát lại và các tài liệu hội nghị được chấp nhận cho xuất bản cuối cùng hoặc trên một tạp chí, kỷ yếu hội nghị hoặc nền tảng xuất bản ((các) bản thảo được chấp nhận) được gửi đi sau ngày 01/04/2023.

SAP không mở rộng tới các quyền trong các tác phẩm khác được các Nhà nghiên cứu sở hữu hoặc sáng tạo ra. Tuy nhiên, ý định là để chính sách sẽ được phát triển trong mối quan hệ đối tác với các nhà nghiên cứu trước ngày 01/01/2024 để cho phép họ ký gửi các sách chuyên khảo, các ấn phẩm học thuật, các sách giáo khoa, các chương sách, bộ sưu tập các tiểu luận, các tập hợp dữ liệu, hoặc các kết quả đầu ra khác không phải là các Bản thảo Được chấp nhận (Accepted Manuscripts). Trong khi chờ đợi, Đại học này mạnh mẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu làm cho chúng càng sẵn sàng mở càng tốt. Trợ giúp và tư vấn là sẵn sàng thông qua Văn phòng Truyền thông Học thuật, vui lòng gửi qua email tới info@osc.cam.ac.uk.

 1. Phản hồi. Phản hồi về SAP này có thể được cung cấp cho Giám đốc các Dịch vụ Nghiên cứu Mở bằng việc gửi thư điện tử tới info@osc.cam.ac.uk.

 2. SAP

  1. SAP không được bổ sung hoặc sửa đổi Chính sách IPR.

  2. Trừ phi các Nhà nghiên cứu chọn một con đường lựa chọn thay thế tuân thủ với các yêu cầu truy cập mở của nhà cấp vốn trợ cấp thích hợp (hoặc nhà cấp vốn nghiên cứu không có các yêu cầu truy cập mở) và lưu ý trường Đại học về điều này bằng việc gửi thư điện tử tới info@openaccess.cam.ac.uk, các Nhà nghiên cứu sẽ:

   1. (nếu nhà cấp vốn trợ cấp yêu câu nó) đưa các cụ từ sau đây vào bản thảo được gửi đi của họ và bất kỳ thư giới thiệu/ghi chú nào:

Vì mục đích của truy cập mở, tác giả đã áp dụng giấy phép Creative Commons Ghi công (CC BY) cho phiên bản của Bản thảo được Tác giả Chấp nhận phát sinh từ việc gửi đi này; và

   1. tự động trao cho trường Đại học một giấy phép toàn cầu không độc quyền, không thể thu hồi, cấp phép phụ được, có hiệu lực khi chấp nhận Bản thảo Được chấp nhận để xuất bản, để làm cho Bản thảo Được chấp nhận đó sẵn sàng công khai trong kho kỹ thuật số của cơ sở của nó theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công (CC BY) từ thời điểm xuất bản đầu tiên (và/hoặc giấy phép lựa chọn thay thế như vậy như được đồng thuận trước bằng văn bản với nhà cấp vốn trợ cấp thích hợp và với trường Đại học).

  1. Với điều kiện là các nhà xuất bản được thông báo về việc Nhà nghiên cứu (i) áp dụng giấy phép CC BY cho Bản thảo Được chấp nhận và (ii) giấy phép không độc quyền cho trường Đại học, các giấy phép này thường sẽ vẫn có hiệu lực nếu nhà xuất bản tìm cách áp đặt các điều khoản giấy phép mâu thuẫn. Các Nhà nghiên cứu sẽ được trường Đại học hỗ trợ đầy đủ để đạt được truy cập mở theo các điều khoản của chính sách này.

  2. Nếu Bản thảo Được chấp nhận là đồng tác giả hoặc bao gồm các quyền của bên thứ ba, Nhà nghiên cứu sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để có được giấy phép cho trường Đại học từ tất cả các đồng tác giả hoặc bên thứ ba có liên quan theo cùng các điều khoản như giấy phép được nêu ở đoạn 6 (b)(ii) trên.

  3. Nhà nghiên cứu sẽ cung cấp cho trường Đại học một bản sao điện tử của Bản thảo Được chấp nhận khi được chấp nhận bằng cách ký gửi nó vào Symplectic Elements, đồng thời sẽ thông báo cho trường Đại học nếu có bất kỳ quyền hoặc sự cho phép nào cần thiết để tạo nội dung của bên thứ ba (chẳng hạn như hình ảnh, ảnh chụp, hoặc bản đồ) được sẵn sàng công khai theo giấy phép CC BY chưa được bảo mật.

  4. Trường Đại học sẽ ký gửi bản thảo được chấp nhận vào trong kho lưu trữ kỹ thuật số của cơ sở, với siêu dữ liệu bài báo thường có sẵn tức thì khi ký gửi và bản thảo được chấp nhận có thể truy cập được vào ngày xuất bản đầu tiên.

  5. Nhà nghiên cứu có thể tự nguyện chọn không tham gia SAP nói chung hoặc đối với một bài báo nghiên cứu cụ thể bằng cách gửi email tới info@openaccess.cam.ac.uk. Nếu Nhà nghiên cứu chọn không tham gia, kỳ vọng là họ sẽ đi theo một lộ trình thay thế để tuân thủ các yêu cầu truy cập mở của nhà cấp vốn đối với (các) Bản thảo Được chấp nhận có liên quan. Mặt khác, việc từ chối có thể khiến trường Đại học và, tùy thuộc vào hoàn cảnh, Nhà nghiên cứu có liên quan vi phạm các điều khoản của nhà cấp vốn trợ cấp. Thông tin về các lộ trình thay thế để tuân thủ các yêu cầu truy cập mở của nhà cấp vốn thường có thể được truy cập được thông qua trang web của nhà cấp vốn có liên quan hoặc vui lòng gửi email tới info@openaccess.cam.ac.uk để được tư vấn. Trường Đại học không có ưu tiên về lộ trình nào đối với việc tuân thủ truy cập mở sẽ được Nhà nghiên cứu tuân theo nếu cuối cùng đạt được sự tuân thủ.

Phiên bản chính sách:

1

Ngày đầu tạo ra chính sách:

Tháng 4/2023

Tên Người sáng tạo ra:

Văn phòng Truyền thông Học thuật

Ngày rà soát lại tiếp theo:

Tháng 4/2023

Tần suất rà soát lại:

Thường niên

Trách nhiệm rà soát lại là của:

Chuyên gia Truyền thông Học thuật

Địa điểm của chính sách:

https://www.openaccess.cam.ac.uk/cambridge-open-access-policy/self-archi...

 

This Self-Archiving Policy for Articles (SAP) supplements the University’s intellectual property policy (IPR Policy) as set out in Chapter XIII of its Ordinances (as may be amended from time to time) and sits within the Open Access Publications Policy Framework. The SAP is deemed to apply from 1 April 2023.

 1. Background. The SAP has been developed as a result of changes to major research funders’ policies and grant funding terms that require the results of research funded by them to be made freely available to the public on an “open access” basis (this includes research supported by government and charity funding).

 2. Purpose. The SAP will enable the University to disseminate research and scholarship as widely as possible to:

 • further its mission to contribute to society through the pursuit of education, learning and research; and

 • comply with research grant funder requirements.

The SAP aims to achieve this purpose while enabling the University’s researchers to publish their work in a journal of their choice.

 1. Who it applies to. The SAP applies automatically to individuals engaged by the University in research activities including employees, workers, contractors, research fellows and research students. Equivalent individuals engaged by Colleges in research activities may participate in the SAP if this does not conflict with their obligations to their College, or if their College expressly requires them to participate. All such individuals shall be called Researchers for the purpose of this SAP.  Researchers can opt out of the SAP in accordance with paragraph 6(g) below.

 2. What it applies to. The SAP applies to rights owned or otherwise secured by the Researcher in peer-reviewed research articles, including reviews and conference papers, that are accepted for final publication in either a journal, conference proceeding or publishing platform (Accepted Manuscript(s)) that are submitted on or after 1 April 2023.

The SAP does not extend to rights in other works owned or created by Researchers. However, the intention is for a policy to be developed in partnership with researchers before 1 January 2024 to enable them to deposit monographs, scholarly editions, textbooks, book chapters, collections of essays, datasets, or other outputs that are not Accepted Manuscripts. In the meantime, the University strongly encourages researchers to make these as openly available as possible. Help and advice is available through the Office of Scholarly Communication, please email info@osc.cam.ac.uk.


 

 1. Feedback. Feedback on this SAP can be provided to the Head of Open Research Services by emailing info@osc.cam.ac.uk.

 2. The SAP

 1. The SAP does not amend or alter the IPR Policy.

 2. Unless the Researcher takes an alternative route to compliance with the relevant grant funder’s open access requirements (or the research funder has no open access requirements) and notifies the University of this by emailing info@openaccess.cam.ac.uk, the Researcher will:

 1. (If the grant funder requires it) include the following wording in their submitted manuscript and any submission cover letter/note:

For the purpose of open access, the author has applied a Creative Commons Attribution (CC BY) licence to any Author Accepted Manuscript version arising from this submission; and

 1. automatically grant the University a non-exclusive, irrevocable, sub-licensable, worldwide licence, taking effect upon acceptance of the Accepted Manuscript for publication, to make the Accepted Manuscript publicly available in its institutional digital repository under the terms of a Creative Commons Attribution (CC BY) licence from the moment of first publication (and / or such alternative licence as agreed with the relevant grant funder and the University in advance in writing).

 1. Provided that publishers are notified of the Researcher’s (i) application of a CC BY licence to the Accepted Manuscript and (ii) the non-exclusive licence to the University, these licences will normally remain valid if a publisher seeks to impose conflicting licence terms. Researchers will be fully supported by the University to achieve open access under the terms of this policy.

 2. If the Accepted Manuscript is co-authored or includes third party rights, the Researcher will use all reasonable endeavours to obtain a licence to the University from all the co-authors or relevant third parties on the same terms as the licence set out in paragraph 6(b)(ii) above.

 3. The Researcher will provide the University with an electronic copy of the Accepted Manuscript on acceptance by depositing it in Symplectic Elements and, at the same time, will notify the University if any rights or permissions needed to make third party content (such as images, photographs, or maps) publicly available under a CC BY licence have not been secured.

 4. The University will deposit the accepted manuscript in its digital institutional repository, with article metadata usually available immediately upon deposit and the accepted manuscript being made accessible by the date of first publication.

 5. The Researcher can voluntarily opt out of the SAP generally or in respect of a particular research article by emailing info@openaccess.cam.ac.uk. If the Researcher opts out, the expectation is that they will follow an alternative route to compliance with funder open access requirements in respect of the relevant Accepted Manuscript(s). Otherwise, the opt-out may cause the University and, depending on the circumstances, the Researcher concerned to be in breach of grant funder terms. Information on alternative routes to compliance with funder open access requirements can normally be accessed via the relevant funder’s website or please email info@openaccess.cam.ac.uk for advice. The University has no preference on which route to open access compliance is followed by the Researcher if compliance is ultimately achieved.

Policy Version:

1

Original Policy Creation Date:

April 2023

Name of Creator:

Office of Scholarly Communication

Date for Next Review:

April 2024

Frequency of Reviews:

Annually

Review is the responsibility of:

Scholarly Communication Specialist

Location of Policy:

https://www.openaccess.cam.ac.uk/cambridge-open-access-policy/self-archi...

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập38
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm30
 • Hôm nay9,385
 • Tháng hiện tại723,597
 • Tổng lượt truy cập32,952,982
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây