Giữ cho hệ thống của bạn an toàn bằng SELinux

Thứ hai - 17/08/2015 05:13

Keeping your system secure with SELinux

Posted 12 Aug 2015 by Ben Cotton

Theo: http://opensource.com/business/15/8/linuxcon-2015-interview-susan-lauber-selinux

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/08/2015

 

Ít điều trong thế giới Linux gợi lên sự phản ứng mạnh như SELinux, một cải tiến an toàn cho Linux. Ở hội nghị LinuxCon, Susan Lauber hy vọng làm nhẹ bớt nhu cầu đó và chỉ cho mọi người ánh sáng. Trong bài nói chuyện của bà, SELinux - tất cả là về các cái nhãn, Lauber sẽ dạy những điều cơ bản về SELinux và mô tả vì sao đây là một thứ phải được chạy trên các máy của bạn.

Trong cuộc phỏng vấn này, bà nói cho chúng tôi nhiều hơn

 

Làm thế nào bà đã tham gia vào việc cung cấp các khóa huấn luyện về SELinux?

Từ những ngày đầu của tôi về quản trị hệ thống và hỗ trợ các máy tính cá nhân, tôi đã có một sự quan tâm trong các khía cạnh an toàn của điện toán. Tôi từng bắt đầu dạy các hệ điều hành mạng khác nhau nên mối quan tâm đó đã trở nên thậm chí còn mạnh hơn. Tôi thậm chí đã làm luận án thạc sỹ của tôi về nhu cầu kiểm soát truy cập bắt buộc ở mức hệ điều hành. Đó từng là 9 năm về trước! Như một Người chỉ dẫn có chứng chỉ của Red Hat, tôi đã nhảy vào cơ hội học và dạy tất cả các lớp học lần vết an toàn của chúng, bao gồm cả khóa học Quản trị SELinux và Viết Chính sách.

 

SELinux có uy tín ít màu hồng hơn với nhiều người, bất chấp những lợi ích của nó. Ngoài cuốn sách màu mè ra, SELinux có thể được truyền bá như thế nào?

Nhiều người sợ những gì họ không hiểu. Đưa ra ngày càng nhiều ví dụ về cách mà SELinux được thiết lập cấu hình và cách nó bảo vệ - thậm chí với các thiết lập mặc định sử dụng ngay được - trao cho những người quản trị sự tin cậy nhiều hơn để giữ cho SELinux ở trong chế độ ép buộc. Hơn nữa, có nhiều nhà quản trị có gu tồi tệ với tính sẵn sàng trong những ngày đầu của SELinux. Họ nên thử lại một lần nữa! Ngày nay, chính sách “ngắm đích” được xuất ra làm việc được đối với nhiều người. Không có nhiều nhu cầu về việc viết chính sách phức tạp và nhiều công cụ hỗ trợ với các sửa đổi chính sách đơn giản. Hầu hết những thay đổi có thể thực sự được làm với các công cụ quản trị và thậm chí được quản lý tập trung. Từ phía quản lý an toàn, đáng lưu ý rằng có SELinux ở chế độ ép buộc, thậm chí với chính sách ngắm đích mặc định, đã ngăn chạn được thiệt hại từ một số khai thác. Tôi sẽ có các liên kết tới vài bài viết trên Blog về An toàn của Red Hat chi tiết hóa cách mà SELinux đã làm giảm nhẹ thiệt hại gần đây và các khai thác lỗi ngày số 0 rất phổ biến.

 

Các lập trình viên có thể làm gì để giúp chắc chắn phần mềm của họ không là lý do SELinux làm cho không chạy được trong máy?

Các lập trình viên phần mềm cần nghĩ về an toàn từ các pha thiết kế sớm. Không có bất kỳ ai sẽ sử dụng phần mềm theo cách nó đã định hoặc đã được tưởng tượng cả. Đi sau sự khuyến cáo về liên nền tảng như việc thẩm tra đầu vào, có xác thực nếu cần, và không là quá mở trong các quyền cho phép của các tệp cũng sẽ giúp trong việc có được ứng dụng của bạn làm việc được với SELinux ở chế độ ép buộc.

 

Tôi nhớ khi các bộ công cụ khác nhau lần đầu được đưa ra để tạo ra các ứng dụng của Android cho các điện thoại, và những lập trình viên mới có thể đơn giản chọn tất cả các ô để cho phép bất kỳ điều gì họ có lẽ muốn làm cùng lúc trong tương lai. Tôi vẫn còn không nghĩ là trò chơi solitaire của tôi cần có sự truy cập tới danh sách các mối liên hệ của tôi!

 

Thậm chí các chính sách mặc định của SELinux đang cho phép mọi điều mà có nghĩa. Nếu ứng dụng của tôi đang tạo nội dung web thì tất cả điều tôi cần làm là hãy đảm bảo rằng điều đó làm cho nội dung có được nhãn httpd_sys_content được áp dụng. Mặt khác, nếu ứng dụng của tôi cố đọc và xuất bản các nội dung của tệp trong /etc/sahdow, thì tôi kỳ vọng SELinux sẽ bóp chết yêu cầu đó.

Nếu ứng dụng đó chỉ đọc và ghi vào các tệp nó sở hữu, thì SELinux sẽ cho phép điều đó sẽ là chính sách mặc định, thậm chí nếu ứng dụng đó đang chạy không bị hạn chế. Bây giờ có một số công cụ viết chính sách của SELinux có thể hỗ trợ trong việc tạo chính sách cho ứng dụng của bạn nhưng nó chỉ giôgns như bạn có thể có khả năng sử dụng một module chính sách đang tồn tại với ít, nếu có, những sửa đổi.

 

Phần ưa thích nào của bà trong việc đóng góp cho các dự án nguồn mở?

Không nghi ngờ gì, đó là cộng đồng. Như một người luôn đi đây đó để huấn luyện, phần lớn cuộc sống xã hội của tôi là ảo và các cộng đồng nguồn mở là mở 24/7. Tôi có thể đóng góp chỉ một chút hoặc đi sâu vào một chủ đề cụ thể. Luôn có thứ gì đó mới để học và khai thác. Các ý tưởng mới đã tới từ khắp nơi trên thế giới và sự đổi mới xảy ra ở tất cả các giờ, cả ngày lẫn đêm. Nếu tôi không có các nơ ron thần kinh cho các nội dung kỹ thuật mới, thì tôi luôn có thể tìm thấy thông tin về rượu táo chát hoặc âm nhạc các vùng từ bất kỳ nền văn hóa nào tôi chọn.

 

Những phiên LinuxCon nào bà không thể bỏ qua năm nay?

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào trong các kho chứa và an toàn, hãy chọn tất cả các bài nói của Dan Walsh. Ông ta là một người nói chuyện tuyệt vời, tác giả của cuốn sách màu mè tôi tham chiếu tới, và là người của SELinux. Tôi đã nghe cả 2 bài trình bày ở hội nghị thượng đỉnh của Red Hat và chúng là tuyệt vời.

 

Rikki Endsley đang lặp lại bài nói chuyện Willie Nelson của bà từ OSCON. Tôi đã nghe những điều tuyệt vời và tôi có kế hoạch nắm bắt chúng vào lúc này.

 

Trọng tâm kỹ thuật hàng đầu của tôi là các bài nói chuyện về bất kỳ điều gì có liên quan tới quản trị an toàn nhưng ngoài ra tôi có quan tâm trong cả Atomic Host, Kubernetes, và Apache Hadoop. Có bài nói chuyện về “Việc đảm bảo an toàn cho Dữ liệu Lớn” mà tôi đang hy vọng nắm bắt và tôi cũng đang ngồi ở Seattle cho ngày đầu của Hội nghị Thượng đỉnh An toàn Linux.

 

Bài báo này là một phần của Loạt bài Phỏng vấn các Diễn giả cho LinuxCon, CloudOpen, và ContainerCon Bắc Mỹ 2015. LinuxCon Bắc Mỹ là một sự kiện nơi mà “các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống, các kiến trúc sư và tất cả các mức tài năng kỹ thuật tụ tập dưới cái gốc về giáo dục, cộng tác và giải quyết vấn đề cho nền tảng Linux trong tương lai”.

 

Few things in the Linux world evoke a strong reaction like SELinux, the security enhancement for Linux. At LinuxCon, Susan Lauber hopes to soften that response and show people the light. In her talk, SELinux—it's all about the labels, Lauber will teach SELinux basics and describe why it's a must-run on your systems.

In this interview, she tells us more

How did you get involved in providing SELinux training?

From my early days of PC support and system administration, I had an interest in the security aspects of computing. Once I began teaching various network operating systems that interest became even stronger. I even did my Master's paper on the need for mandatory access controls at an operating system level. That was 9 years ago! As a Red Hat Certified Instructor I jumped on the opportunity to learn and teach all of their security track classes, including the SELinux Administration and Policy Writing course.

SELinux has a less-than-rosy reputation with a lot of people, despite its benefits. Apart from the coloring book, how can SELinux be evangelized?

Many people fear what they do not understand. Giving more and more examples of how SELinux is configured and how it protects—even with default out of box settings—gives more administrators the confidence to keep SELinux in enforcing mode. Additionally, there are a lot of administrators who got a bad taste with the early days of SELinux availability. They should try again! Today, the shipped "targeted" policy works for many people. There is not a lot of need for complex policy writing and plenty of tools for assisting with simple policy modifications. Most changes can actually be made with administration tools and even centrally managed. From the security management side, it is worth noting that having SELinux in enforcing mode, even with the default targeted policy, has prevented damage from a number of exploits. I will have links to several Red Hat Security Blog posts detailing how SELinux mitigated damage in recent and very public zero-day exploits.

What can developers do help make sure their software isn't the reason SELinux gets turned off on a system?

Software developers need to think about security from the early design phases. Not everyone will use software the way it was intended or envisioned. Following cross platform advice such as verifying input, having authentication if necessary, and not being too open in file permissions will also assist in having your application work with SELinux in enforcing mode.

I remember when various toolkits first came out to create Android apps for phones, and new developers would simply check all the boxes to allow for anything they might want to do at some time in the future. I still do not think my solitaire game needs access to my contacts list!

Even default SELinux policies are going to allow things that make sense. If my application is creating web content all I need to do is ensure that that the resulting content has the httpd_sys_content label applied. On the other hand, if my application tries to read and publish the contents of the /etc/shadow file, then I expect SElinux to squash that request.

If the application only reads and writes to files it owns, SELinux should allow that will the default policy, even if the application is running unconfined. There are now a number of SELinux policy writing tools that can assist in creating a policy for your application but it just as likely that you may be able to use an existing policy module with few if any modifications.

What's your favorite part of contributing to open source projects?

Without a doubt, it's the community. As a traveling trainer much of my social life is virtual and open source communities are open 24/7. I can contribute just a little or dive in deep to a specific topic. There is always something new to learn and explore. New ideas come from all over the world and innovation happens at all hours of the day and night. If I don't have the brain cells for new technical content, I can always find information on regional hard ciders or music from any culture I choose.

What are your can't-miss LinuxCon sessions this year?

If you have any interest in containers and security, check out both talks by Dan Walsh. He is a great speaker, the author of the coloring book I reference, and the SELinux man. I heard both presentations at Red Hat summit and they were great.

Rikki Endsley is repeating her Willie Nelson talk from OSCON. I heard great things and I plan to catch that one this time around.

My top technical focus is talks on anything related to security administration but beyond that I have interests in Atomic Host, Kubernetes, and Apache Hadoop. There is a "Securing Big Data at Rest" talk that I am hoping to catch and I am staying in Seattle for the first day of the Linux Security Summit as well.

This article is part of the Speaker Interview Series for LinuxCon, CloudOpen, and ContainerCon North America 2015. LinuxCon North America is an event where "developers, sysadmins, architects and all levels of technical talent gather together under one roof for education, collaboration and problem-solving to further the Linux platform."

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay9,413
  • Tháng hiện tại133,692
  • Tổng lượt truy cập20,076,551
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây