Các dạng tác phẩm nào ORCID hỗ trợ?

Thứ hai - 14/08/2023 05:40
Các dạng tác phẩm nào ORCID hỗ trợ?

What work types does ORCID support?

November 14, 2022 By Rob Blackburn

Theo: https://info.orcid.org/ufaqs/what-work-types-does-orcid-support/

Bài được đưa lên Internet ngày: 14/11/2022

ORCID cho phép bổ sung một số loại tác phẩm. Dưới đây là danh sách các loại công việc hiện được hỗ trợ, phần lớn phù hợp với Tiêu chuẩn đầu ra CASRAI.

Publications – Các ấn bản:

 • Book – Sách: Các cuốn sách được viết bởi một tác giả duy nhất hoặc được viết cộng tác dựa vào các phát hiện nghiên cứu hoặc học thuật thường bắt nguồn từ vốn cấp bình duyệt ngang hàng.

 • Book-chapter - Chương sách: Chương sách được viết bởi một tác giả duy nhất hoặc được viết cộng tác dựa vào các phát hiện và chuyên môn nghiên cứu hoặc học thuật trong một lĩnh vực.

 • Book-review - Bình duyệt sách: Đánh giá phê bình các tác phẩm hư cấu hoặc phi hư cấu làm nổi bật những đóng góp cho một nghệ thuật, lĩnh vực hoặc môn.

 • Dictionary-entry - Mục từ trong từ điển: Các mục từ mới, nghĩa mới của các từ hiện có, thay đổi chính tả và gạch nối trong một khoảng thời gian dài hơn, và thay đổi ngữ pháp.

 • Dissertation - Luận án: Chuyên luận thúc đẩy một quan điểm ban đầu xuất phát từ nghiên cứu: một yêu cầu đối với bằng tiến sĩ. Tính năng này chỉ khả dụng với API v2.x

 • Dissertation-Thesis - Luận án - luận văn: Một tài liệu thường dựa trên nghiên cứu ban đầu và đưa ra bằng chứng về sự thành thạo của ứng viên cả về chủ đề và phương pháp học thuật của chính họ. Tính năng này chỉ khả dụng với API v3.0+

 • Encyclopaedia-entry - Mục đầu vào của bách khoa toàn thư: Các mục của tác giả trong một tác phẩm tham khảo hoặc một bản tóm tắt tập trung vào một lĩnh vực cụ thể hoặc trên tất cả các nhánh kiến thức.

 • Edited-book - Sách được biên soạn: Sách được biên tập bởi một tác giả duy nhất hoặc cộng tác để phổ biến các kết quả nghiên cứu hoặc học thuật thường là kết quả từ vốn cấp được bình duyệt ngang hàng.

 • Journal-article - Bài báo trên tạp chí: Các bài báo trong các xuất bản phẩm được bình duyệt ngang hàng phổ biến các kết quả nghiên cứu và học thuật gốc ban đầu.

 • Journal-issue - Vấn đề trên tạp chí: Các ấn phẩm trên tạp chí nhằm vào việc thúc đẩy tranh luận và tìm hiểu bằng trí tuệ.

 • Magazine-article - Bài báo theo chủ đề được xuất bản định kỳ trên tạp chí: Các bài báo trong các ấn phẩm theo chủ đề được xuất bản theo một giai đoạn thời gian cố định.

 • Manual - Sách hướng dẫn: Các tư liệu khóa học và bài tập được sản xuất vì các mục đích giảng dạy.

 • Online-resource - Tài nguyên trên trực tuyến: Thông tin chỉ truy cập được trên web thông qua các phương pháp kỹ thuật truyền thống.

 • Newsletter-article - Bài báo dạng thư tin: Các bài viết trong các ấn phẩm nhằm vào các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và công chúng mà báo cáo về một dự án nghiên cứu hoặc các hoạt động nghiên cứu của một chủ trì nghiên cứu hoặc một trung tâm nghiên cứu.

 • Newspaper-article - Bài báo dạng tin tức: Các bài báo trong một ấn bản hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng nêu tin tức và các vấn đề xã hội nhằm vào công chúng.

 • Preprint - Bài báo chưa được bình duyệt: Phiên bản tài liệu được làm cho sẵn sàng công khai trước khi bình duyệt ngang hàng và xuất bản chính thức. Điều này chỉ sẵn sàng với API v3.0+

 • Report - Báo cáo: Các báo cáo phổ biến các kết quả đầu ra và các sản phẩm của một hợp đồng nghiên cứu.

 • Review - Bình duyệt: Đánh giá chính thức một tác phẩm của người khác. Điều này chỉ sẵn sàng với API v3.0+

 • Research-tool - Công cụ nghiên cứu: Một loạt các quan sát, đo lường hoặc sự kiện được nhận diện từ nghiên cứu.

 • Supervised-student-publication - Ấn phẩm của sinh viên được giám sát: Các bài báo về các phát hiện nghiên cứu được cùng xuất bản với hoặc được giám sát bởi cố vấn của luận văn đó.

 • Test - Bài kiểm tra: Các đánh giá gồm các bài kiểm tra được thiết kế để lựa chọn trường đại học chung, lựa chọn trong các khóa học cụ thể hoặc các mục đích đánh giá khác.

 • Translation - Bản dịch: Các bản dịch của các cuốn sách hoặc bài báo mà xác định những sửa đổi cho ấn bản gốc ban đầu, như một lời nói đầu mới hoặc được sửa lại.

 • Website: Các địa điểm đứng một mình trên web nơi nhiều dạng thông tin về một chủ đề cụ thể là sẵn sàng.

 • Working-paper - Tài liệu làm việc: Phiên bản sơ bộ của các bài báo chưa được bình duyệt nhưng có thể được chia sẻ để bình luận.

Conference – Hội nghị:

 • Conference-abstract - Bản tóm tắt hội nghị: Các đoạn văn bản với độ dài xác định nêu vấn đề sẽ được thảo luận trong một tài liệu hội nghị được đề xuất.

 • Conference-paper - Tài liệu hội nghị: Các tài liệu được viết một mình hoặc cộng tác, được trình bày tại một hội nghị học thuật, và được xuất bản trong kỷ yếu (không trên các tạp chí học thuật).

 • Conference-poster - Áp phích hội nghị: Các áp phích được hiển thị trong một hội nghị thiết lập và truyền đạt các điểm nổi bật của nghiên cứu theo một cách thức hiệu quả bằng việc biên soạn các hình đồ họa.

Intellectual Property – Sở hữu trí tuệ:

 • Disclosure - Tiết lộ phát minh: Các ấn phẩm xác định phát minh là tình trạng kỹ thuật đã biết do đó ngăn cản người khác cấp bằng sáng chế cho phát minh hoặc khái niệm tương tự.

 • License - Giấy phép hợp đồng: Các thỏa thuận được ký kết để khai thác một phần sở hữu trí tuệ như một quy trình, sản phẩm, dữ liệu, hoặc phần mềm.

 • Patent - Bằng sáng chế: Một hình thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ xác định sự độc quyền theo luật cho các nhà phát minh và người được chuyển nhượng sử dụng và khai thác các phát minh, sản phẩm hoặc quy trình của họ trong một khoảng thời gian có giới hạn.

 • Registered-copyright - Bản quyền được đăng ký: Quyền sở hữu được đăng ký các quyền theo một hệ thống luật nhằm khuyến khích cả sự sáng tạo và quyền truy cập tới các tác phẩm sáng tạo nghệ thuật, văn học, âm nhạc, kịch và khác.

 • Trademark - Thương hiệu và/hoặc nhãn hiệu: Các dấu hiệu như tên, từ ngữ, câu chữ, logo, biểu tượng, thiết kế, hình ảnh của một sản phẩm hoặc dịch vụ cho biết nguồn gốc và cung cấp quyền kiểm soát việc sử dụng mã nhận diện.

Other – Khác:

 • Annotation - Chú thích: Các chú thích có các bình luận hoặc mô tả về một tài nguyên khác. Điều này chỉ sẵn sàng với API v3.0+

 • Artistic-performance - Biểu diễn nghệ thuật: Bộ sưu tập các hồ sơ thông tin, kết hợp với nhau, thể hiện lịch sử đầy đủ và cập nhật về các kết quả nghệ thuật hoặc hiệu suất xuất phát từ hoặc liên quan đến hoạt động nghiên cứu hoặc học thuật của người đó.

 • Data-management-plan - Kế hoạch quản lý dữ liệu: Một tuyên bố chính thức mô tả cách dữ liệu nghiên cứu sẽ được quản lý và ghi thành tài liệu qua suốt một dự án nghiên cứu và các điều khoản liên quan tới ký gửi sau đó dữ liệu với một kho dữ liệu để quản lý và bảo tồn lâu dài. Điều này chỉ sẵn sàng với API v3.0+

 • Data-set - Tập hợp dữ liệu: Một loạt các quan sát, đo lường hoặc sự việc có cấu trúc, được xác định từ nghiên cứu mà có thể được lưu trữ trong một phương tiện cơ sở dữ liệu.

 • Invention - Phát minh: Các kết quả đầu ra thực tế và gốc ban đầu phát sinh từ nghiên cứu.

 • Lecture-speech - Bài giảng - diễn thuyết: Một cuộc nói chuyện thông tin liên quan đến nghiên cứu gửi đến một khán thính phòng.

 • Physical-object - Đối tượng vật lý: Một mẫu vật, mẫu hoặc vật thể khác được sử dụng cho mục đích nghiên cứu; một vật thể hoặc chất ba chiều vô tri vô giác. Tính năng này chỉ khả dụng với API v3.0+.

 • Research-technique - Kỹ thuật nghiên cứu: Một phương pháp hoặc các kỹ năng thực hành được áp dụng cho các nhiệm vụ cụ thể được xác định là một phần của nghiên cứu.

 • Software - Phần mềm: Một chương trình được sử dụng để vận hành một máy tính hoặc thiết bị kỹ thuật khác.

 • Spin-off-company - Công ty spin-off: Một công ty do một Tổ chức Nghiên cứu thành lập để sử dụng cho mục đích thương mại các kết quả và phát hiện của dự án Nghiên cứu.

 • Standards-and-policy - Chính sách và tiêu chuẩn: Sự phát triển của một quy tắc hoặc nguyên tắc được sử dụng làm cơ sở để đánh giá.

 • Technical-standard - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Tiêu chuẩn kỹ thuật (công nghiệp hoặc tiêu chuẩn khác) bắt nguồn từ các dự án nghiên cứu trong đó có thể phát triển các giao thức, phương pháp hoặc tư liệu mới.

 • Other - Khác: Bất kỳ dạng tác phẩm nào khác.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập35
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm28
 • Hôm nay8,878
 • Tháng hiện tại173,962
 • Tổng lượt truy cập33,151,490
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây