Giới thiệu ORCID

Thứ hai - 31/07/2023 06:36
Giới thiệu ORCID

About ORCID

Theo: https://info.orcid.org/what-is-orcid/

ORCID là Mã nhận diện Người đóng góp và Nhà nghiên cứu (Open Researcher and Contributor ID), là một tổ chức toàn cầu, phi lợi nhuận được các khoản phí của các tổ chức thành viên của chúng tôi duy trì bền vững. Chúng tôi được Ban quản trị gồm các Giám đốc đại diện cho cơ chế thành viên với sự đại diện rộng rãi của các bên liên quan, xây dựng và điều hành. ORCID được các nhân sự chuyên nghiệp chuyên tâm và có kiến thức hỗ trợ.

Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn của ORCID là một thế giới nơi tất cả những ai tham gia vào nghiên cứu, uyên thêm, và đổi mới sáng tạo được nhận diện duy nhất và được kết nối với những đóng góp của họ khắp các ngành, xuyên các đường biên giới, và thời gian.

Sứ mệnh của chúng tôi

Để hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi, ORCID nỗ lực để xúc tác có các kết nối minh bạch và tin cậy giữa các nhà nghiên cứu, những đóng góp của họ, và các cơ sở liên kết của họ bằng việc cung cấp một mã nhận diện thường trực duy nhất cho các cá nhân để sử dụng khi họ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, uyên thâm, & đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi làm điều này bằng việc cung cấp 3 dịch vụ có liên quan tới nhau:

 • Mã nhận diện ORCID (ORCID iD): một mã nhận diện thường trực duy nhất miễn phí cho các nhà nghiên cứu

 • Một bản ghi (hồ sơ) ORCID được kết nối với mã nhận diện ORCID, và

 • Một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng - API (Application Programming Interfaces), cũng như các dịch vụ và hỗ trợ các cộng đồng thực hành để xúc tác cho tính tương hợp giữa một bản ghi ORCID và các tổ chức thành viên sao cho các nhà nghiên cứu có thể chọn để cho phép kết nối với mã nhận diện của họ với các cơ sở liên kết và những đóng góp của họ

Các kế hoạch của chúng tôi

Cốt lõi trong trọng tâm chiến lược của chúng tôi các năm 2022-2025 là xây dựng cam kếttham gia với ORCID như một yếu tố cơ bản của trải nghiệm nghiên cứu, cả cho các nhà nghiên cứu và các thành viên. Chúng tôi mời bạn đánh giá Từ tầm nhìn đến giá trị: Kế hoạch Chiến lược 2022-2025 của ORCID. Chúng tôi hy vọng nó truyền cảm hứng cho các tổ chức thành viên của chúng tôi để tham gia với chúng tôi như họ lên kế hoạch cho các hoạt động và công việc của riêng họ.

Các giá trị của chúng tôi

ORCID là phần không thể thiếu của một hạ tầng kỹ thuật số rộng lớn hơn cần thiết cho các nhà nghiên cứu để chia sẻ thông tin ở phạm vi toàn cầu. Chúng tôi định vị các nhà nghiên cứu ở trung tâm của mọi điều chúng tôi làm.

Mở

Công việc của chúng tôi là mở, minh bạch, và không sở hữu độc quyền. Chúng tôi cộng tác ra các quyết định, liên quan tới nhân viên, Hội đồng quản trị của chúng tôi, nhữ người hỗ trợ cho sứ mệnh của chúng tôi, và các nhà nghiên cứu và cộng đồng, những điều là mục đích công việc của chúng tôi.

Tin cậy

Chúng tôi nỗ lực để là một thành phần tin cậy của hạ tầng nghiên cứu với mục tiêu cung cấp sự rõ ràng về độ rộng của những đóng góp nghiên cứu và những người tạo ra chúng. Chúng tôi được hướng dẫn bởi các nguyên tắc về quyền riêng tư và sự kiểm soát của nhà nghiên cứu và tầm nhìn của hạ tầng thông tin nghiên cứu được mã nhận diện hỗ trợ.

Toàn diện

Chúng tôi có cái nhìn toàn diện. Chúng tôi có đội ngũ đa dạng, được triển khai ở mức quốc tế trong văn phòng ảo của chúng tôi. Chúng tôi tham gia với một dải rộng lớn các tổ chức và con người để đảm bảo các quan điểm rộng.

Đa dạng, Công bằng, và Toàn diện (DEI) trong ORCID

Hãy đọc thêm về triết lý DEI của ORCID, các nguyên tắc của chúng tôi, các hoạt động DEI của chúng tôi trong cộng đồng của chúng tôi, và cách chúng tôi nhúng các thực hành DEI vào tất cả các khía cạnh các hoạt động.

Các nguyên tắc sáng lập của chúng tôi

 1. ORCID sẽ làm việc để hỗ trợ cho việc tạo lập một bản ghi (hồ sơ) nghiên cứu và truyền thông học thuật thường trực, rõ ràng, và không mù mờ bằng việc xúc tác ghi công tin cậy các tác giả và những người đóng góp.

 2. ORCID sẽ vượt qua ranh giới ngành nghề, địa lý, quốc gia và thể chế.

 3. Tham gia trong ORCID là mở cho bất kỳ tổ chức nào có quan tâm về nghiên cứu và truyền thông học thuật.

 4. Truy cập tới các dịch vụ ORCID sẽ dựa vào các điều khoản minh bạch và không phân biệt đối xử được đăng trên website ORCID.

 5. Các nhà nghiên cứu sẽ có khả năng tạo lập, sửa đổi, và duy trì một mã nhận diện bản ghi (hồ sơ) ORCID miễn phí.

 6. Các nhà nghiên cứu sẽ kiểm soát các thiết lập quyền riêng tư được xác định của các dữ liệu bản ghi (hồ sơ) ORCID của riêng họ.

 7. Tất cả dữ liệu được các nhà nghiên cứu đóng góp cho ORCID hoặc được họ công bố sẽ là sẵn sàng theo các định dạng tiêu chuẩn để tải về được tự do không mất tiền (tuân thủ với các thiết lập quyền riêng tư của bản thân các nhà nghiên cứu) mà sẽ được cập nhật một lần trong năm và được phát hành theo giấy phép miễn trừ CC0.

 8. Tất cả các phần mềm được ORCID phát triển sẽ được phát hành công khai theo một giấy phép Phần mềm Nguồn Mở được Sáng kiến Nguồn Mở phê chuẩn. Đối với phần mềm nó áp dụng, ORCID sẽ ưu tiên Nguồn Mở.

 9. Mã nhận diện ORCID và dữ liệu bản ghi (tuân thủ với các thiết lập quyền riêng tư) sẽ được làm cho sẵn sàng qua sự kết hợp các dịch vụ miễn phí và các API có phí. Bất kỳ khoản phí nào cũng sẽ được thiết lập nhằm đảm bảo tính bền vững của ORCID như một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận nhằm tới sự thường trực dài hạn của hệ thống ORCID.

 10. ORCID sẽ được điều hành bởi các đại diện từ nhiều bên liên quan, phần lớn trong số họ hoạt động phi lợi nhuận và sẽ cố gắng đạt được sự minh bạch tối đa bằng cách đăng tải công khai các bản tóm tắt của tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và báo cáo tài chính hàng năm.

ORCID, which stands for Open Researcher and Contributor ID, is a global, not-for-profit organization sustained by fees from our member organizations. We are community-built and governed by a Board of Directors representative of our membership with wide stakeholder representation. ORCID is supported by a dedicated and knowledgeable professional staff.

Our Vision

ORCID’s vision is a world where all who participate in research, scholarship, and innovation are uniquely identified and connected to their contributions across disciplines, borders, and time.

Our Mission

In order to realize our vision, ORCID strives to enable transparent and trustworthy connections between researchers, their contributions, and their affiliations by providing a unique, persistent identifier for individuals to use as they engage in research, scholarship, and innovation activities.

We do this by providing three interrelated services:

 • The ORCID iD: a unique, persistent identifier free of charge to researchers

 • An ORCID record connected to the ORCID iD, and

 • A set of Application Programming Interfaces (APIs), as well as the services and support of communities of practice that enable interoperability between an ORCID record and member organizations so researchers can choose to allow connection of their iD with their affiliations and contributions

Our Plans

The core of our strategic focus for 2022–2025 is to build commitment to and engagement with ORCID as an essential element of the research experience, both for researchers and members. We invite you to review From Vision to Value: ORCID’s 2022–2025 Strategic Plan. We hope it inspires our member organizations to engage with us as they plan their own work and activities.

Our Values

ORCID is an integral part of the wider digital infrastructure needed for researchers to share information on a global scale. We position the researcher at the center of everything we do.

Open

Our work is open, transparent, and non-proprietary. We make decisions collaboratively, involving our staff, Board, those who support our mission, and the researchers and community that are the purpose of our work.

Trusted

We strive to be a trusted component of research infrastructure with the goal of providing clarity in the breadth of research contributions and the people who make them. We are guided by the principles of privacy and researcher control and the vision of identifier-enabled research information infrastructure.

Inclusive

We take an inclusive view. We have a diverse team, deployed internationally in our virtual office. We engage with a wide range of organizations and people to ensure broad viewpoints.

Diversity, Equity, and Inclusion at ORCID

Read more about ORCID’s DEI philosophy, our principles, our DEI activities in our community, and how we embed DEI practices into all aspects of operations.

Our Founding Principles

 1. ORCID will work to support the creation of a permanent, clear, and unambiguous record of research and scholarly communication by enabling reliable attribution of authors and contributors.

 2. ORCID will transcend discipline, geographic, national, and institutional boundaries.

 3. Participation in ORCID is open to any organization that has an interest in research and scholarly communications.

 4. Access to ORCID services will be based on transparent and non-discriminatory terms posted on the ORCID website.

 5. Researchers will be able to create, edit, and maintain an ORCID identifier and record free of charge.

 6. Researchers will control the defined privacy settings of their own ORCID record data.

 7. All data contributed to ORCID by researchers or claimed by them will be available in standard formats for free download (subject to the researchers’ own privacy settings) that are updated once a year and released under a CC0 waiver.

 8. All software developed by ORCID will be publicly released under an Open Source Software license approved by the Open Source Initiative. For the software it adopts, ORCID will prefer Open Source.

 9. ORCID identifiers and record data (subject to privacy settings) will be made available via a combination of no-charge and for-a-fee APIs and services. Any fees will be set to ensure the sustainability of ORCID as a not-for-profit, charitable organization focused on the long-term persistence of the ORCID system.

 10. ORCID will be governed by representatives from a broad cross-section of stakeholders, the majority of whom are not-for-profit, and will strive for maximal transparency by publicly posting summaries of all Board meetings and annual financial reports.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm28
 • Hôm nay1,708
 • Tháng hiện tại546,994
 • Tổng lượt truy cập33,894,434
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây