Kế hoạch chiến lược của tổ chức Đầu tư vào Hạ tầng Mở (IOI) cho 2021-2024

Thứ năm - 13/10/2022 06:08

IOI's Strategic Plan for 2021-2024

Posted Jun 25, 2021 by Kaitlin Thaney

Theo: https://investinopen.org/about/strategic-plan-2021-2024/

Bài được đưa lên Internet ngày: 25/06/2021

Kế hoạch Chiến lược 3 năm lần này mô tả cách Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo của IOI coi lộ trình của chúng tôi hướng tới việc biến hạ tầng mở thành một sự lựa chọn có tính cạnh tranh, khả thi, và hiệu quả về chi phí cho các cơ sở. Nó đưa ra 5 mục tiêu, từng trong số đó với cơ sở lý luận và các mục đích chính nằm bên dưới của nó.

Giới thiệu

Đầu tư và Hạ tầng Mở - IOI (Invest in Open Infrastructure) đã được thành lập với lòng tin rằng để hạ tầng mở thịnh vượng, chúng tôi cần cải thiện sự hiểu biết tập thể và chiến lược của chúng tôi nhằm duy trì bền vững sử dụng và áp dụng nó trong các cơ sở thể chế.

Học thuật sẽ là tốt nhất khi các cộng đồng các nhà nghiên cứu, người học, và các học giả có thể chia sẻ, phát hiện, và cộng tác. Hệ thống hiện hành cho nghiên cứu học thuật và sản xuất kiến thức bị sa lầy bởi sự hợp nhất ngày càng tăng của các công cụ và dịch vụ, nền kinh tế giám sát không rõ ràng và kiểm soát độc quyền.

Điều này dẫn tới việc các điều kiện thị trường chèn ép các lựa chọn thay thế mở, do cộng đồng điều hành, khóa trói hơn nữa trong sự bất bình đẳng mà hành động chống lại các cộng đồng được phục vụ, và cấm đoán sự tham gia công bằng và truy cập tới kiến thức.

Tổ chức của chúng tôi tập trung vào việc dịch chuyển sự năng động đó, và đảm bảo rằng các lựa chọn thay thế khả thi tồn tại là phù hợp hơn với, và được các cộng đồng mà chúng phục vụ, điều hành. Chúng tôi tin tưởng đầu tư bổ sung là cần thiết để duy trì bền vững hạ tầng mở được chia sẻ toàn cầu, và chúng tôi tìm cách cung cấp hướng dẫn về ở đâu là tốt nhất để định hướng hỗ trợ đó và làm thế nào để mở khóa và phối hợp các nguồn vốn cấp mới.

Chúng tôi định nghĩa hạ tầng như là các hệ thống, giao thức, và phần mềm mà nghiên cứu và học thuật dựa vào. Hạ tầng Mở liên tục được xây dựng dựa vào định nghĩa đó, xem xét một tập hợp nhỏ hẹp hơn các giải pháp nguồn mở tạo thuận lợi cho sự tạo lập và phổ biến nội dung mở, và trao quyền cho các cộng đồng để phân phối những lợi ích tập thế mới, được cải thiện mà không có các hạn chế đối với sự tham gia, tương tác, hoặc sử dụng. Các giải pháp đó là nguồn mở từ thiết kế, sử dụng các tiêu chuẩn mở, được thiết kế để tương tác và tương hợp với các dịch vụ mở khác, và được các nhu cầu của cộng đồng điều hành. Khung này được điều chỉnh phù hợp với định nghĩa hạ tầng mở bao gồm trong văn bản của Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO (bản dịch sang tiếng Việt), nó nêu rằng các hạ tầng nghiên cứu được chia sẻ “cần không vì lợi nhuận và đảm bảo truy cập thường trực và không bị hạn chế tới tất cả công chúng ở mức độ lớn nhất có thể”.

Kế hoạch Chiến lược này mô tả cách Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo IOI coi lộ trình của chúng tôi hướng tới việc biến hạ tầng mở thành một lựa chọn có tính cạnh tranh, khả thi, và hiệu quả về chi phí cho các cơ sở. Nó đưa ra 5 mục tiêu, từng trong số đó với cơ sở lý luận và các mục đích chính. Điều này có nghĩa là để phục vụ như một khung định hướng mức cao của tổ chức cho 3 năm tới.

Quy trình

Tài liệu này đã được tạo ra trong sự cộng tác với Ban Chỉ đạo của IOI từ tháng 1 tới tháng 4/2021. Chúng tôi sau đó đã mở ra một giai đoạn bình luận và đã mời một nhóm hơn 50 nhà cấp vốn hàng đầu, các cơ sở có liên quan, các nhóm biện hộ, và các nhà cung cấp hạ tầng để cung cấp phản hồi. Nhóm này bao gồm các đại diện từ 6 châu lục và 15 quốc gia.

Phiên bản khởi động của tài liệu này đã được rà soát lại và thông qua để Ban Chỉ đạo của IOI đăng vào ngày 25/06/2021. Nó sau đó đã được Ban Chỉ đạo của IOI rà soát lại và thông qua vào ngày 30/06/2022.

Đường lối Chiến lược này tuân theo rà soát lại và tinh chỉnh hàng năm của Lãnh đạo IOI trong sự cộng tác với Ban Chỉ đạo của IOI. Nếu có câu hỏi? Hãy liên hệ.

Tầm nhìn

Chúng tôi hình dung tương lai nơi hạ tầng số mở là cường tráng, dễ sử dụng, và có sẵn trên toàn cầu để cung cấp các lựa chọn thay thế cho các giải pháp thương mại giá cao ngất trời mà hoạt động chống lại lợi ích tốt nhất của cộng đồng. Trong tương lai này, các thư viện, trường đại học, các cơ sở, và cộng đồng nghiên cứu toàn cầu hành động cùng nhau như một lực lượng mạnh để đảm bảo rằng hạ tầng hỗ trợ cho nghiên cứu, học tập, cộng tác và đổi mới sáng tạo.

Sứ mệnh

IOI làm việc để duy trì bền vững hạ tầng số hiệu quả cần thiết cho kiến thức mở thịnh vượng.

Các mục tiêu & mục đích chiến lược

Để có một hệ sinh thái tạo lập kiến thức mở, công bằng, và toàn diện thịnh vượng được, chúng tôi cần cải thiện sự hiểu biết tập thể, các cam kết tài chính, và chiến lược duy trì bền vững cho lĩnh vực này.

Các mục tiêu bên dưới nói lên công việc phía trước của IOI trong việc tiến hành nghiên cứu để cung cấp hỗ trợ chiến lược và hướng dẫn đầu tư cho các bên tìm cách áp dụng, và duy trì bền vững hạ tầng mở, và đặt công việc đó vào hành động thông qua việc triệu tập, thí điểm và cộng tác toàn cầu.

Mục tiêu 1: Nâng cao hiểu biết tập thể của chúng tôi về việc cấp vốn và bức tranh hạ tầng bằng việc tiến hành nghiên cứu.

IOI sử dụng tiếp cận nghiên cứu dẫn dắt để nâng cao hiểu biết bức tranh và lĩnh vực hiện hành, soi sáng vào các chi phí và các mô hình, và phân tích nơi đầu tư sẽ có tác động nhiều nhất mang lại lợi ích lớn nhất.

Công việc của chúng tôi dựa vào nghiên cứu xung quanh công nghệ mở trong các cơ sở nghiên cứu. Chúng tôi nghiên cứu hạ tầng mở, dòng vốn, và kinh tế học của công nghệ thông tin (CNTT) trong học thuật, và tùy chỉnh các báo cáo và phân tích để chia sẻ các phát hiện với những người hoạch định chính sách, các nhà cung cấp công cụ, và các thành viên của cộng đồng nghiên cứu.

Các mục đích chính:

 • Phát triển khung nhằm ưu tiên cho các nhu cầu đầu tư của hạ tầng mở, bao gồm các tiêu chí để đánh giá và thẩm định các dự án và các nhà cung cấp, mức độ phạm vi được xác định để tối đa hóa hiệu quả và đảm bảo tác động lớn nhất, và một tập hợp phác thảo các chỉ số.

 • Xây dựng một nhóm nghiên cứu và phân tích để nghiên cứu điều tra các mức độ và nhu cầu đầu tư hiện nay, và phát triển chương trình nghị sự nghiên cứu để hỗ trợ cho công việc của chúng tôi.

 • Xác định nguồn dữ liệu để giám sát và phân tích để hiểu các mức độ đầu tư hiện hành, các nhu cầu cấp vốn, và tác động của các khoản đầu tư (ví dụ, mức độ của tính mở của các hoạt động nghiên cứu, đầu tư bổ sung, dịch chuyển hành vi/sử dụng các công cụ).

 • Giành được sự hiểu biết tốt hơn về các tay chơi hiện hành và vai trò của họ trong không gian đóng góp cho tầm nhình của IOI, từ các cơ quan và các chương trình cấp vốn cho tới các nhà cung cấp và đặt chỗ hạ tầng.

 • Phân tích việc cấp vốn và dữ liệu dự án để xác định các xu thế chính như các khoảng trống, mức đột tập trung, và các thành kiến hiện có. Sinh ra nghiên cứu vả các phân tích để hiểu tốt hơn các cấu trúc chi phí, các mô hình và các nhu cầu hiện hành đối với các hạ tầng mở, và các mức đầu tư/các điều kiện hiện hành cho việc cấp vốn.

Mục tiêu 2: Tiếp tục chương trình nghị sự chung về đầu tư vào hạ tầng mở.

Công việc của IOI không - cũng như chúng tôi tin rằng nó không nên - hoạt động một cách cô lập. Việc nâng cao và duy trì bền vững đầu tư của hạ tầng mở ở mức rộng khắp hệ sinh thái kêu gọi sự hợp tác và cộng tác toàn cầu, giữa các chính phủ, các khung cấp vốn, các tập đoàn, và các chương trình và sáng kiến được điều chỉnh phù hợp, làm việc để cải thiện tính mở và sự tham gia công bằng trong nghiên cứu và học thuật.

Công việc này là quan trọng cho sự thành công của chúng tôi (và sức khỏa của lĩnh vực này) sao cho cùng nhau chúng tôi có thể thu hút hơn nữa sự chú ý và nguồn lực cho các nhu cầu hạ tầng được chia sẻ, nâng cao khả năng phục hồi các hệ thống của chúng tôi bằng việc mở rộng và đa dạng hóa kho các bên đầu tư vào hạ tầng mở sao cho các kết quả của chúng tôi tương hợp được, và tốt hơn bằng việc thách thức các giả định và thành kiến bằng việc phối hợp với các chuyên gia và các đối tác khắp trên thế giới.

Các mục đích chính:

 • Cộng tác phát triển lộ trình và chương trình nghị sự được chia sẻ về đầu tư vào hạ tầng mở cho nghiên cứu và học tập.

 • Hợp tác với các sáng kiến và chương trình cấp vốn phù hợp làm việc để dành các nguồn lực cho hạ tầng mở, đảm bảo công việc của chúng tôi mang tính bổ sung và khuếch đại ở bất cứ nơi nào có thể các nỗ lực hiện có và lân cận để duy trì bền vững hệ sinh thái hạ tầng mở.

 • Biện hộ cho đầu tư bền vững và tập trung vào việc đảm bảo các lựa chọn thay thế của hạ tầng mở là sẵn sàng rộng rãi, với các rào cản tối thiểu để tham gia, truy cập, và chi phí.

 • Gia tăng sử dụng và đầu tư vào hạ tầng mở đối với các cơ sở và các nhà cấp vốn trên toàn cầu, thông qua việc xây dựng liên minh và tầm với có chủ đích tới các cơ sở và các nhà cấp vốn để kích hoạt sự quan tâm, sử dụng và đầu tư của họ vào hạ tầng mở.

Mục tiêu 3: Cung cấp hỗ trợ chiến lược và hướng dẫn đầu tư cho các bên tìm cách áp dụng, xây dựng, và duy trì bền vững hạ tầng mở.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ chiến lược cho những người hoạch định chính sách (như, các nhà cấp vốn, những người nắm giữ ngân sách, các lãnh đạo cơ sở, các tập đoàn, các nhà cung cấp dịch vụ và hạ tầng) để giúp họ đánh giá, xây dựng, và đầu tư vào hạ tầng mở cho nghiên cứu và học tập. IOI đóng vai trò quan trọng trong làm việc để biến nghiên cứu và các phân tích thành các nguồn lực và các chiến lược sử dụng được cho các bên cấp vốn, xây dựng, và sử dụng hạ tầng mở trong nghiên cứu và học tập. Chúng tôi thấy cơ hội trong việc hoạch định chính sách về các chiến lược đầu tư, cấp vốn, và tính bền vững truy cập được nhiều hơn và tiếp cận được nhiều hơn tới khán thính phòng rộng lớn hơn, và chúng tôi có mục tiêu tạo ra các tài nguyên và các bộ công cụ để biến điều đó thành có thể.

Điều này có thể có một vài dạng - từ các hướng dẫn và các danh sách chọn để giúp thẩm định các dịch vụ hoặc các nhà cung cấp hạ tầng mở, cho tới các bộ công cụ để biến việc tiến hành phân tích chi phí/lợi ích thành truy cập được nhiều hơn. Tiếp cận của chúng tôi rút ra từ điều tốt nhất về tài chính và khu vực doanh nghiệp, trong khi cũng đảm bảo những gì chúng tôi cung cấp cho cộng đồng là tiếp cận được, hành động được, và sử dụng lại được.

Các mục đích chính:

 • Đánh giá và khớp nối các dự án hạ tầng, các nhu cầu cộng đồng, và kho các cơ hội vốn cấp và đầu tư để cải thiện tính bền vững của khu vực này.

 • Xác định các lĩnh vực cho sự cộng tác, tính tương hợp, và phát triển phối hợp.

 • Tạo ra các khuyến nghị đầu cho hạ tầng mở dựa vào khung ưu tiên nhu cầu và tác động.

 • Phát triển các nguyên tắc được chia sẻ và “các thực hành kinh doanh tốt nhất” cho các nhà cung cấp và các nhà bán hàng hạ tầng mở, xây dựng dựa vào đầu vào và công việc của cộng đồng xung quanh các mô hình dựa vào giá trị.

 • Xác định các chỉ số đánh giá sự tiến bộ hướng tới việc cải thiện sức khỏe, độ chín, và tính bền vững của hệ sinh thái.

Mục tiêu 4: Xúc tác cho hành động tập thể, có phối hợp để thí điểm các giải pháp và hành động thay đổi.

Chúng tôi triệu tập các bên liên quan chính để kiểm tra và thí điểm các giải pháp và hành động cùng nhau để cải thiện sự phát triển của khu vực và tiến hành thay đổi. IOI tích cực đối tác với các bên liên quan chính khắp lĩnh vực này. Chúng tôi làm việc với các đối tác để nghiên cứu hiện trạng và phác thảo các can thiệp, và chúng tôi phát triển/triển khai các kế hoạch liên quan tới việc cấp vốn và nguồn lực cho khu vực này.

Như một phần của điều đó, chúng tôi sẽ làm việc để đề xuất, hỗ trợ, và thí điểm các can thiệp với và vì các cộng đồng nghiên cứu mở. Điều này bao gồm (nhưng không bị hạn chế tới) việc cấp vốn cho các thí điểm (như Quỹ Phản ứng Nhanh JROST), giám sát và hành động công nghệ do cộng đồng dẫn dắt, các sự kiện như Hội nghị Lộ trình chung đối với các Công cụ của Khoa học Mở (JROST), cũng như các thảo luận bàn tròn nhỏ hơn để huy động các mẩu công việc cụ thể, và các hội thảo. Chúng tôi cũng coi vai trò của chúng tôi như đối tác với các sáng kiến bổ sung để giúp kiểm tra, kiểm thử, và thí điểm các can thiệp mới - từ các cơ chế cấp vốn cho tới các thí điểm đánh giá/thẩm định - khi chúng nổi lên.

Các mục đích chính:

 • Triệu tập các thảo luận “bàn tròn” nhỏ hơn có trọng tâm để cải thiện các khuyến nghị nổi lên qua nghiên cứu. Cung cấp không gian cho các thành viên của cộng đồng hạ tầng mở để chia sẻ kiến thức, các thách thức chung, và các cơ hội cộng tác.

 • Kiểm thử các mô hình và các can thiệp mới để đưa nghiên cứu vào hành động, bao gồm các thí điểm về cấp vốn và đánh giá.

 • Đối tác với các sáng kiến bổ sung để gia tăng tầm với, tác động, và dịch vụ cho các cộng đồng.

Mục tiêu 5: Xây dựng năng lực và tính hiệu quả của tổ chức để phân phối dựa vào sứ mệnh của chúng tôi.

Để đạt được các mục tiêu ở trên, IOI cần xây dựng năng lực tổ chức và điều hành hoạt động để trao quyền cho tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra của chúng tôi. Điều này bao gồm việc nâng cao năng lực hoạt động và nghiên cứu của chúng tôi thông qua việc cung cấp nhân lực, xây dựng kênh hỗ trợ cường tráng, xây dựng điều hành hoạt động để hỗ trợ cho việc ra quyết định, và tiếp tục tiến hóa các quy trình của chúng tôi để đảm bảo xuất sắc trong hoạt động.

Các mục đích chính:

 • Xây dựng kênh cấp vốn cường tráng và sự ổn định bằng việc thiết lập các luồng doanh thu đa dạng, và duy trì 8-12 tháng khả năng chi tiêu trong ngân hàng khi có thể, với mục tiêu kéo dài nguồn vốn trong nhiều năm.

 • Mở rộng năng lực hoạt động thông qua cung cấp nhân sự và hỗ trợ bằng vật chất, xây dựng nhóm IOI cốt lõi và mạng lưới các nhà thầu tin cậy, đảm bảo các thực hành tuyển dụng và thuê làm công bằng, và triển khai giới thiệu bên trong và bên ngoài hiệu quả cho các thành viên trong nhóm và các cộng tác viên.

 • Khuếch trương năng lực của tổ chức thông qua cộng tác với các sáng kiến phù hợp.

 • Xây dựng điều hành hoạt động để hỗ trợ cho việc ra quyết định. Điều này bao gồm việc rà soát lại cấu trúc Ban lãnh đạo/Cố vấn hiện có của chúng tôi, đưa ra các khoảng trống hiểu biết và đại diện và làm việc với Ban Điều hành & Đề cử để giải quyết chúng, nhúng cấu trúc chống phân biệt chủng tộc và chống phân biệt đối xử vào tuyển dụng của chúng tôi (theo sau công việc với DeEtta Jones & Associate), và xây dựng tài liệu hỗ trợ (như, sổ tay Ban lãnh đạo, các chính sách xung đột lợi ích, các giới hạn điều khoản, tài liệu làm việc với công chúng về cấu trúc điều hành của chúng tôi).

 • Tiến hóa hơn nữa các quy trình để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động, xây dựng các quy trình thiết lập và rà soát lại mục tiêu của chúng tôi, các nhóm cố vấn của chúng tôi và các vai trò của họ trong hoạch định chính sách, và hiệu năng và các thước đo thể chế của riêng chúng tôi.

 • Đảm bảo công bằng và truy cập nằm trong tâm công việc của chúng tôi, xây dựng các thực hành và quan hệ đối tác chống phân biệt chủng tộc và chống phân biệt đối xử; nhúng các giá trị của chúng tôi vào công việc của chúng tôi và ưu tiên truy cập, đại diện công bằng và toàn cầu; và thừa nhận và làm việc có chủ ý để giải quyết các thành kiến có tính hệ thống đang tồn tại trong công nghệ mở và giáo dục đại học.

This three-year Strategic Plan describes how the Steering Committee and IOI Leadership see our path towards making open infrastructure a competitive, viable, and cost-effective choice for institutions. It lays out five key goals, each with its underlying rationale and key objectives.

Introduction

Invest in Open Infrastructure (IOI) was founded with the belief that in order for open infrastructure to flourish, we need to advance our collective understanding and strategy for sustaining its use and adoption in institutional settings.

Scholarship is at its best when communities of researchers, learners, and scholars can share, discover, and collaborate. The current system for scholarly research and knowledge production is mired in the increasing consolidation of tools and services, opaque surveillance economies, and monopoly control.

This leads to market conditions that crowd out open, community-governed alternatives, further locking in inequities that act against communities served, and inhibiting equitable participation in and access to knowledge.

Our organization is focused on shifting that dynamic, and ensuring that viable alternatives exist that are more aligned with and governed by the communities they serve. We believe additional investment is needed to sustain shared open infrastructure globally, and we seek to provide guidance as to where best to direct that support and how to unlock and coordinate new funding sources.

We define infrastructure as the systems, protocols, and software that research and scholarship rely on. Open infrastructure further builds on that definition, looking at the narrower set of open source solutions that facilitate the creation and dissemination of open content, and empower communities to deliver new, improved collective benefits without restrictions to participation, engagement, or usage. These solutions are open source by design, employ open standards, are designed to interact and interoperate with other open services, and are governed by community needs. This frame is aligned with the definition of open infrastructures included in the text of the UNESCO Open Science Recommendation, which states that shared research infrastructures “should be not-for profit and guarantee permanent and unrestricted access to all public to the largest extent possible.”

This Strategic Plan describes how the Steering Committee and IOI Leadership see our path towards making open infrastructure a competitive, viable, and cost-effective choice for institutions. It lays out five key goals, each with its underlying rationale and key objectives. This is meant to serve as a frame for the high level direction of the organization for the next three years.

Process

This document was created in collaboration with IOI’s Steering Committee from January to April 2021. We then opened a comment period and invited a group of 50+ leading funders, institutional stakeholders, advocacy groups, and infrastructure providers to provide feedback. This group included representatives from six continents and 15 countries.

The initial version of this document was reviewed and approved for posting by the IOI Steering Committee on June 25, 2021. It was subsequently reviewed and approved on June 30, 2022, by the IOI Steering Committee.

This Strategic Direction is subject to annual review and refinement by IOI Leadership in collaboration with IOI’s Steering Committee. Have questions? Get in touch.

Vision

We envision a future where open digital infrastructure is robust, easily adoptable, and readily available globally to provide alternatives to cost-prohibitive commercial solutions that operate against the best interest of the community. In this future, libraries, universities, institutions, and the global research community act together as a powerful force to ensure that infrastructure supports research, learning, collaboration, and innovation.

Mission

IOI works to sustain effective digital infrastructure needed for open knowledge to flourish.

Strategic Goals & Objectives

In order for an open, equitable and inclusive knowledge creation ecosystem to flourish, we need to advance our collective understanding, financial commitments, and strategy for sustaining the sector.

The goals below speak to IOI’s work ahead in conducting research to provide strategic support and investment guidance to those looking to adopt, build, and sustain open infrastructure, and putting that work into action through convenings, pilots, and global coordination.

Goal 1: Increase our collective understanding of the funding and infrastructure landscape by conducting research.

IOI employs a research-driven approach to increase our understanding of the current landscape and sector, shed light on costs and models, and analyze where investment will be most impactful for the greatest good.

Our work is grounded in research around open technology in research settings. We study open infrastructure, the flow of capital, and economics of information technology in scholarship, and craft reports and analyses to share those findings with decision makers, tool providers, and members of the research community.

Key objectives:

 • Develop a framework for prioritizing open infrastructure needs for investment, including criteria for evaluating and assessing projects and providers, a defined scope to maximize effectiveness and ensure the greatest impact, and a draft set of indicators.

 • Build a research and analysis team to investigate current levels of investment and need, and develop a research agenda to support our work.

 • Identify data sources to monitor and analyze in order to understand current levels of investment, funding needs, and impact of investments (ie., degree of openness of research activities, additional investment, shifts in behavior/use of tools).

 • Gain a better understanding of the current players and their roles in the space in contributing to IOI’s vision, from funding bodies and programs to infrastructure providers and hosts.

 • Analyse funding and project data to identify key trends such as gaps, concentrations, and existing biases. Generate research and analyses to better understand the cost structures, existing models and needs for open infrastructures, and current levels of investment/conditions for funding.

Goal 2: Further a shared agenda for investment in open infrastructure.

The work of IOI does not — nor do we believe it should — operate in isolation. Increasing and sustaining open infrastructure investment at an ecosystem-wide level calls for global cooperation and coordination, among governments, funding frameworks, consortia, and aligned programs and initiatives working to advance openness and equitable participation in research and scholarship.

This work is crucial to our success (and to the health of the sector) so that together we can further increase attention and resourcing to shared infrastructure needs, heighten the resilience of our systems by expanding and diversifying the pool of those investing in open infrastructure that’s interoperable, and better our outcomes by challenging our assumptions and biases by coordinating with experts and partners around the world.

Key objectives:

 • Collaboratively develop a shared roadmap and agenda for investment in open infrastructure for research and learning.

 • Coordinate with aligned funding initiatives and programs working to dedicate resources to open infrastructure, to ensure our work is additive and amplifying wherever possible existing and adjacent efforts to sustain the open infrastructure ecosystem.

 • Advocate for sustained investment and focus on ensuring open infrastructure alternatives are available widely, with minimal barriers to participation, access, and cost.

 • Increase uptake and investment in open infrastructure by institutions and funders globally, via coalition building and targeted outreach to institutions and funders to activate their interest, use of, and investment in open infrastructure

Goal 3: Provide strategic support & investment guidance for those looking to adopt, build, and sustain open infrastructure.

We provide strategic support for decision makers (e.g., funders, budget holders, institutional leaders, consortia, service and infrastructure providers) to help them assess, build, and invest in open infrastructure for research and learning. IOI plays a critical role in working to translate research and analyses into usable resources and strategies for those funding, building, and using open infrastructure in research and learning. We see an opportunity in making discussions about investment strategies, funding, and sustainability more accessible and approachable to a broader audience, and we aim to create resources and toolkits that make that possible.

This can take a number of forms — from guides and checklists to help in vetting open infrastructure services or vendors, to toolkits that make conducting cost/benefit analysis more accessible. Our approach draws from the best of finance and the business sector, while also ensuring what we produce for the community is approachable, actionable, and reusable.

Key objectives:

 • Assess and match infrastructure projects, community needs, and pools of capital and investment opportunities to advance the sustainability of the sector.

 • Identify areas for collaboration, interoperability, and coordinated development.

 • Generate investment recommendations for open infrastructure based on the framework for prioritizing need and impact.

 • Develop shared principles and “better business practices” for open infrastructure providers and vendors, building on community input and existing work around values-based models.

 • Define indicators to assess progress towards improving the health, maturity, and sustainability of the ecosystem.

Goal 4: Enable collective, coordinated action to pilot solutions and enact change.

We convene key stakeholders to test and pilot solutions and to act together to advance the development of the sector and enact change. IOI actively partners with key stakeholders across the landscape. We work with partners to study the state of the landscape and outline interventions, and we develop and implement plans that evolve funding and resourcing for the sector.

As a part of that, we will work to propose, support, and pilot interventions with and for the open research communities. This includes (but is not limited to) funding pilots (like the JROST Rapid Response Fund), community-driven technology oversight and action, events like the  Joint Roadmap for Open Science Tools (JROST) Conference, as well as smaller roundtable discussions to mobilize specific pieces of work, and workshops. We also view our role as partnering with complementary initiatives to help test, trial, and pilot new interventions — from funding mechanisms to assessment/evaluation pilots —  as they arise.

Key objectives:

 • Develop guidance and action plans to shed light on and advance better business practices, including position statements, dependency maps to better assess risk, and working with the community to increase accountability and oversight of shared open infrastructure

 • Host events around open infrastructure, including building off the 2020 Joint Roadmap for Open Science Tools (JROST) Conference and open community calls/webinars.

 • Convene smaller “roundtable” focused discussions to advance recommendations surfaced through research. Provide space for members of the open infrastructure community to share knowledge, common challenges, and collaboration opportunities.

 • Test new models and interventions to put research into action, including funding and assessment pilots.

 • Partner with complementary initiatives to increase the reach, impact, and service to communities.

Goal 5: Build organizational capacity and effectiveness to deliver on our mission.

To achieve the objectives above, IOI needs to build operational capacity and functional governance to empower the organization to achieve our stated aim. This includes scaling our operational and research capacity through staffing, building a robust pipeline of support, building functional governance to support decision making, and further evolving our processes to ensure operational excellence.

Key objectives:

 • Building robust funding pipelines and stability by establishing diverse revenue streams, and maintaining 8-12 months of runway in the bank when possible, with a stretch goal of multi-year funding.

 • Scaling operational capacity through staffing and in-kind support, building out the core IOI team and network of trusted contractors, ensuring equitable recruitment and hiring practices, and implementing effective onboarding and offboarding for team members and contributors.

 • Amplify organizational capacity via collaborations with aligned initiatives.

 • Building functional governance to support decision making. This includes reviewing our existing Board/Advisory structure, outlining expertise and representation gaps and working with the Governance & Nominating Committee to fill them, embedding an anti-racist and anti-discriminatory structure to our recruitment (following on work with DeEtta Jones & Associates), and building out supporting documentation (i.e., Board handbook, conflict of interest policies, term limits, public facing documentation on our governance structure).

 • Further evolve processes to ensure operational effectiveness, building out our goal setting and review processes, our advisory groups and their roles in decision making, and our own performance and organizational metrics.

 • Ensuring equity and access are at the core of our work, building out anti-racist and anti- discriminatory governance practices and membership; embedding our values into our work and prioritizing access, equity and global representation; and acknowledging and working intentionally to address systemic biases that exist in open technology and higher education.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập35
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm30
 • Hôm nay5,778
 • Tháng hiện tại146,241
 • Tổng lượt truy cập33,123,769
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây