NHỮNG KHÁI NIỆM THƯỜNG GẶP TRONG ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Thứ ba - 29/09/2020 06:14

Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.


 

Để làm việc tốt được với tài liệu Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình, bạn cần nắm được các khái niệm cơ bản được nêu trong tài liệu, như sau:

Achieving the Dream - Đạt được Giấc mơ

Tổ chức hỗ trợ các trường Cao đẳng Cộng đồng chuyển đổi cơ sở bền vững để gia tăng thành công của sinh viên, đặc biệt các sinh viên thu nhập thấp và các sinh viên da màu. Một sáng kiến cho mạng cộng đồng của họ tập trung vào áp dụng gia tăng OER.

Affordable Educational Resources - Tài nguyên Giáo dục Kham được

Còn được gọi là Nội dung Khóa học Kham được hoặc các Tư liệu Khóa học Kham được: các tư liệu kham được đáng kể đối với các sinh viên so với các sách giáo khoa thương mại truyền thống và các tư liệu khóa học khác. Thường thì từng cơ sở định nghĩa “kham được” ngụ ý gì tùy theo ngữ cảnh, với các chi phí trải từ 25 USD tới 50 USD và 40 USD đang là ngưỡng trung bình cho chỉ định “kham được”.

Course Catalog - Danh mục khóa học

Còn được gọi là thời khóa biểu khóa học hoặc nền tảng thời khóa biểu khóa học: liệt kê vét cạn các khóa học và chương trình của một trường cao đẳng hoặc đại học hiện thời và trong lịch sử được chào, bao gồm các tên và mô tả khóa học; các danh mục khóa học cũng có thể có thông tin về các chính sách và thủ tục của cơ sở.

Course Markings - Các đánh dấu khóa học

Còn được gọi là các thuộc tính, các chỉ định, các thẻ, các cờ, các nhãn: các thuộc tính hoặc chỉ định đặc biệt, tìm kiếm được và được áp dụng cho các khóa học, cho phép các sinh viên nhanh chóng nhận diện ra các thông tin quan trọng để hỗ trợ ra quyết định và cho phép họ lên kế hoạch hiệu quả sự nghiệp hàn lâm của họ. Các đánh dấu khóa học có thể gồm các ký tự, con số, biểu tượng đồ họa, hoặc màu sắc và có thể chỉ định cho bất kỳ thông tin nào về khóa học, bao gồm tình trạng học tập của dịch vụ, các chi phí bổ sung, các yêu cầu tuần tự của khóa học, và liệu khóa học có làm thỏa mãn các yêu cầu giáo dục chung nhất định hay không.

Course Throughput Rate - Tỷ lệ đi qua được khóa học

Đo đếm hiệu quả sự kết hợp các câu trả lời của sinh viên cho các khóa học, nó bao gồm việc bỏ học, rút lui khỏi khóa học, và hoàn thành khóa học với điểm C hoặc điểm cuối cùng tốt hơn (Hilton et al. 2016). Các nhà nghiên cứu sử dụng tỷ lệ tổng hợp đi qua được khóa học để so sánh các kết quả đầu ra của sinh viên trong các học phần sử dụng các tư liệu học tập truyền thống so với các học phần sử dụng các tư liệu mở và kham được.

Educators - Các nhà giáo dục

Còn được gọi là những người hướng dẫn, giảng viên, giáo viên: khái niệm được sử dụng khắp cuốn sách để tham chiếu tới sự đa dạng các nhân viên giảng dạy trong giáo dục đại học. Điều này bao gồm bất kỳ ai có thể giảng dạy một khóa học có tín chỉ, bao gồm các giảng viên (cả có nhiệm kỳ và không có nhiệm kỳ), điều hành viên, các sinh viên tốt nghiệp (nghiên cứu sinh), nhân viên và thủ thư.

Enrollment Intensity - Mật độ ghi danh

Phân biệt giữa các sinh viên ghi danh như là toàn thời gian và bán thời gian dựa vào số lượng các tín chỉ.

Higher Education Opportunity Act - Luật Cơ hội Giáo dục Đại học (Luật của Mỹ)

Luật năm 2008 tái ủy quyền Luật Giáo dục Đại học năm 1965 và điều chỉnh các chính sách của cao đẳng và đại học quốc gia, bao gồm các chi phí tư liệu khóa học và minh bạch giá thành.

In-House Software - Phần mềm phát triển trong nội bộ

Phần mềm đã được phát triển trong nội bộ bởi một cơ sở nhất định đáp ứng được các yêu cầu đặc thù, bản địa. Phần mềm được phát triển trong nội bộ thường được tùy chỉnh cao và được các lập trình viên bản địa của cơ sở duy trì.

Inclusive Access - Truy cập Toàn diện

Khái niệm tiếp thị được sử dụng để mô tả thỏa thuận giữa các nhà xuất bản sách giáo khoa và các giáo sư/cơ sở cho phép tất cả các sinh viên ghi danh vào một khóa học nhất định tự động được truy cập các tư liệu khóa học qua các khoản phí của cơ sở. Ở nước Mỹ, các tổ chức có quyền yêu cầu cung cấp cho các sinh viên các lựa chọn không chọn các chương trình mua sắm tự động. Nhiều vụ kiện đã được đệ trình chống lại các nhà xuất bản và các cửa hàng sách đối với các chương trình như vậy, bao gồm vụ kiện lớp học hành động được đệ trình vào tháng 4/2020 của FeganScott nhân danh các sinh viên cao đẳng chống lại Cengage Learning, McGraw Hill, Pearson Education, Follett Higher Education Group, and Barnes & Noble College Bookseller.

Learning Analytics - Phân tích học tập

Hành động thu thập và phân tích lượng lớn sinh viên, dữ liệu thông qua công nghệ với mục đích cải thiện thành công và ở lại của sinh viên. Phân tích học tập có thể được thu thập qua các nền tảng học tập trên trực tuyến, các hệ thống quản lý học tập, hoặc các nền tảng và ngữ cảnh khác. Với mối quan tâm và sử dụng phân tích học tập đang gia tăng trong giáo dục đại học, các vấn đề về tính riêng tư, sự đồng ý, và đạo đức là tối thượng.

Open Educational Resources (OER) - Tài nguyên Giáo dục Mở

Các tư liệu dạy và học tự do không mất tiền được cấp phép mở để cho phép làm lại và sử dụng lại.

Open Source Software - Phần mềm nguồn mở

Phần mềm nguồn mở được chia sẻ tự do không mất tiền theo một giấy phép mở sao cho các cơ sở có thể tải về, đặt chỗ, và tùy chỉnh phần mềm đó cho các nhu cầu của riêng họ. Sử dụng phần mềm nguồn mở thường đòi hỏi sự tinh thông kỹ thuận trong nội bộ.

Openwashing - Tráng qua hàng mở

Sử dụng khái niệm “mở” khi các tư liệu không đáp ứng tất cả các đặc tính của mở (tự do không mất tiền + cấp phép mở để cho phép không có hạn chế để sử dụng, giữ lại, phân phối, và sửa đổi). Thường sử dụng để tham chiếu tới các sản phẩm thương mại.

Openwrapping - Vỏ bọc mở

Tương tự như tráng qua hàng mở, tham chiếu tới thực hành ở đó các tư liệu mở được “gói lại” trong các sản phẩm không mở, thường được các công ty thương mại tham chiếu tới như là các đặc tính giá trị gia tăng. Công ty tham chiếu tới toàn bộ sản phẩm như là “mở”, nhưng các đặc tính bổ sung hạn chế truy cập của những người sử dụng tới nội dung mở.

Schedule of Classes - Thời khóa biểu các khóa học

Còn được gọi là thời khóa biểu khóa học hoặc thời khóa biểu của các khóa học: danh sách các khóa học của trường cao đẳng hoặc đại học được chào từng học kỳ hoặc quý học, nó gồm các chi tiết về thời gian lớp học, các điều kiện tiên quyết, hướng dẫn hồ sơ, và các thông tin khác, nó được cập nhật cho từng giai đoạn học tập.

Self-Service Client - Khách hàng tự phục vụ

Còn được gọi là cổng tự phục vụ: ứng dụng dựa vào web cho phép những người sử dụng hoàn thành các hành động chính trước mắt, như bổ sung thêm các trường, các thẻ, hoặc thay đổi trật tự các trường.

Student Information System (SIS) - Hệ thống thông tin sinh viên

Còn được gọi là Hệ thống đăng ký, phần mềm thời khóa biểu khóa học hoặc nền tảng thời khóa biểu khóa học: ứng dụng dựa vào web được thiết kế để tổng hợp thông tin chính về các sinh viên, bao gồm cả thông tin nhân chủng học, thông tin liên hệ, tình trạng đăng ký, sự tiến bộ trong trình độ, điểm số, và các thông tin khác. Vài SIS hỗ trợ các sinh viên ghi danh, trợ giúp tài chính các quy trình, và thanh toán cuối cùng cho các khóa học.

Z-Degree - Mức-Z

Còn được gọi là Zed Cred: con đường bằng cấp, chứng chỉ, hoặc chương trình giảng dạy hoàn toàn sử dụng các tư liệu khóa học tự do không mất tiền hoặc chi phí bằng 0 sao cho các sinh viên tiến bộ qua trình độ mà họ không phải trả tiền cho các tư liệu khóa học. Tất cả các khóa học trong chương trình trình độ đó phải cam kết có chi phí bằng 0 để trình độ đó được chỉ định là Mức-Z.

Zero Textbook Cost (ZTC) - Sách giáo khoa chi phí bằng 0

Các khóa học không yêu cầu các sinh viên bỏ tiền mua sách giáo khoa. Có thể đạt được qua sử dụng tài nguyên giáo dục mở (OER), nội dung được thư viện cấp phép mở, hoặc các tài nguyên tự do không mất tiền khác.

Zero Textbook Course (ZTC) - Khóa học không mất chi phí mua sách giáo khoa

Các khóa học không yêu cầu các sinh viên bỏ tiền mua sách giáo khoa; các khóa học có “chi phí sách giáo khoa bằng 0”. Có thể đạt được qua việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở (OER), nội dung được thư viện cấp phép mở, hoặc các tài nguyên tự do không mất tiền khác.

Zx23

Trợ cấp qua hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Virginia hỗ trợ tạo lập Mức-Z trong tất cả 23 cơ sở VCCS trong hệ thống.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay8,640
  • Tháng hiện tại488,082
  • Tổng lượt truy cập33,835,522
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây