Các chỉ thị mới về Truy cập Mở ở Pháp, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ tư - 31/10/2018 06:21
New Open Access Mandates in France, Serbia and Turkey!
Updated on 30 August 2018
Theo: https://www.openaire.eu/france-has-its-oa-mandate?idU=1
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 30/08/2018
Xem thêm: Khoa học mở - Open Science
Tin tốt lành từ mặt trận chính sách Truy cập Mở!
Hôm 04/07, Frédérique Vidal, Bộ trưởng của Pháp về Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Cách tân, đã khởi xướng kế hoạch khoa học mở quốc gia Pháp tại LIBER 2018 ở Lille, Pháp. Và hôm 14/07, Serbia đã phê chuẩn chính sách khoa học quốc gia gọi là ‘Nền tảng Khoa học Mở’. Và cuối cùng nhưng chưa phải tất cả, ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nghị viện đã chỉ thị rằng tất cả luận án và luận văn từ nay trở đi sẽ được làm thành truy cập mở qua Trung tâm Luận văn Quốc gia YÖK.
Pháp
Kế hoạch Khoa học Mở Quốc gia (National Open Science Plan) đang tiến lên phía trước; Nó bây giờ là bắt buộc đối với các nhà nghiên cứu của Pháp để phổ biến các bài báo, sách và dữ liệu nghiên cứu của họ qua truy cập mở.
Bộ trưởng đã đề xuất 3 lĩnh vực hành động:
  • Mở ra các xuất bản phẩm: Bộ trưởng đã tuyên bố giới thiệu bổn phận phổ biến truy cập mở các bài báo và tác phẩm là kết quả từ các dự án nghiên cứu do nhà nước cấp vốn. Một Quỹ cho Khoa học Mở cũng sẽ được tạo ra.
  • Xây dựng và, càng xa có thể càng tốt, mở ra các dữ liệu nghiên cứu: Quyết định này sẽ đi kèm với bổn phận làm cho dữ liệu nghiên cứu được nhà nước cấp vốn sẵn sàng theo truy cập mở. Sự kết hợp các dữ liệu có cấu trúc và mở với các bài báo được các nhà nghiên cứu xuất bản cũng sẽ được Bộ trưởng khuyến khích.
  • Pháp trong sự năng động bền vững ở châu Âu và quốc tế: Khoa học Mở như là giải pháp mềm dẻo, hàng ngày đối với các nhà nghiên cứu là ưu tiên đối với Bộ trưởng. Các kết hoạch huấn luyện và truyền thông về các xuất bản phẩm mở cũng được liệt kê như là các ưu tiên trong kế hoạch quốc gia này.
Xem thêm:
Toàn văn bài nói chuyện (tiếng Pháp)
Kết hoạch Khoa học Quốc gia (tiếng Anh)
Bài viết trên OpenAIRE về điều này
Serbia
Thảo luận về Khoa học Mở ở Serbia đã bắt đầu vào năm 2014. Khi đó, Truy cập Mở từng chỉ là bắt buộc cho các luận án tiến sỹ. Vì thế, nhóm làm việc đã được Bộ Phát triển Giáo dục, Khoa học và và Công nghệ (MESTD) thành lập với nhiệm vụ chuẩn bị chính sách Khoa học Mở cho các nhà cấp vốn. Vì Bộ này là nhà cấp vốn chính cho nghiên cứu ở Serbia, chính sách như vậy cũng có thể phục vụ như là chính sách Truy cập Mở quốc gia.
Phiên bản Serbia của chính sách là sẵn sàng trên trang web chính thức của Bộ (MESTD) của Serbiaphiên bản tiếng Anh là sẵn sàng trên OpenAIRE.
Dự thảo ban đầu của chính sách này đã được đội PASTEUR40A cung cấp. Dự thảo đã được phát triển tiếp sau khi dự án này kết thúc.
Các yếu tố chính của chính sách là:
Truy cập Mở là bắt buộc cho tất cả các xuất bản phẩm là kết quả từ nghiên cứu được MESTD cấp vốn, bao gồm các bài báo trên tạp chí, các sách chuyên khảo, các chương sách, các đối tượng ở hội nghị, các luận án tiến sỹ (là bắt buộc rồi từ 2014);
Chính sách đó là chỉ thị truy cập mở ‘Xanh’ (các kho) - việc xuất bản trên một tạp chí tùy chọn và việc ký gửi bản sao của tác giả vào một kho truy cập mở;
Các giai đoạn cấm vận được phép là 12 tháng sau ngày xuất bản trong trường hợp các khoa học vật lý, y họ, và kỹ thuật, hoặc không chậm hơn 18 tháng trong trường hợp của khoa học xã hội và nhân văn;
MESTD sẽ thừa nhận các khoản phí xử lý bài báo - APC (Article Processing Charges) và các khoản phí xử lý sách – BPC (Book Processing Charges) được thấy trước trong ngân sách dự án như là các chi phí hợp lệ;
Truy cập mở cho dữ liệu không là bắt buộc; nó chỉ được khuyến cáo; Nền tảng đó chỉ định các tình huống nơi các dữ liệu nên không được chia sẻ.
Chính sách đó không nhắc tới đánh giá, nhưng có thể được kỳ vọng là các chính sách của cơ sở sẽ tìm cách thiết lập liên kết giữa nội dung truy cập mở sẵn sàng trong các kho của cơ sở và các thủ tục đề bạt thăng tiến.
Bổ sung thêm vào việc bắt buộc Truy cập Mở tới nghiên cứu do MESTD cấp vốn, chính sách đó nêu rằng các trường đại học và các viện nghiên cứu nên xác định và tùy biến thích nghi các chính sách và hạ tầng của cơ sở của họ về Khoa học Mở trong vòng 6 tháng để tuân thủ với chính sách quốc gia.
Xem thêm:
Bài viết về điều này trên OpenAIRE
Trung tâm Luận văn Quốc gia của Hội đồng Giáo dục Đại học (YÖK) và OpenAIRE NOAD Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc cật lực để bắt buộc truy cập mở tới các luận án và luận văn. Như là kết quả của các nỗ lực đó, Điều 10 Luật số 7100 đã có hiệu lực lúc xuất bản Công báo số 30352 và đề ngày 06/03/2018. Theo bài báo này, nó gồm Điều 40 bổ sung của Luật Giáo dục Đại học số 2547: “Trừ phi quyết định của bộ trưởng được đưa ra bởi các cơ sở và tổ chức được ủy quyền, các luận án tốt nghiệp sẽ là truy cập mở trong môi trường điện tử bởi Trung tâm Luận văn Quốc gia của Hội đồng Giáo dục Đại học để đóng góp cho khoa học”.
Xem thêm:
Bài viết về điều này trên OpenAIRE
Chúc mừng các OpenAIRE NOAD ở Pháp, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ vì các công việc hoàn thành tuyệt vời này!
Good news from the Open Access policy front!
On July 4, Frédérique Vidal, the French Minister of Higher Education, Research and Innovation, launched the French national open science plan at LIBER 2018 in Lille, France. And on July 14th, Serbia has adopted a national science policy called the 'Open Science Platform'. And last but not least, in Turkey, Parliament has mandated that all theses and dissertations are from now on to be made open access via the YÖK National Theses Center.
France
The National Open Science Plan is pushing forward: It is now compulsory for French researchers to disseminate their articles, books and research data via open access.
The Minister proposed three fields of action:
  • Opening up publications: The Minister declared the introduction of an obligation for open access dissemination of articles and works resulting from publicly funded research projects. A fund for Open Science will also be created.
  • Structuring and, as far as possible, opening up the research data: This decision will be accompanied by an obligation to make publicly funded research data available in open access. The association of structured and open data with articles published by researchers will also be encouraged by the Minister.
  • France in a sustainable European and international dynamic: Open science as a reflexive, everyday solution for researchers is a priority for the Minister. Training and communication plans on open publications are also listed as priorities in this national plan.
See also:
Full text of the speech (en français)
National Science Plan (in English)
OpenAIRE blogpost about this
Serbia
The discussion about Open Science in Serbia started in 2014. At the time, Open Access was mandated only for PhD theses. Therefore, a working group was established by the Ministry of Education, Science and Technological Development (MESTD) with the task of preparing an Open Science policy for funders. As the Ministry is the main funder of research in Serbia, such a policy would also serve as a national Open Access policy.
The Serbian version of the policy is available on the official webpage of the Serbian Ministry (MESTD) and the version in English is available on OpenAIRE.
The initial draft of the policy was provided by the PASTEUR40A team. The draft was further developed after this project ended.
The main elements of the policy are:
Open access is mandatory for all publications resulting from research funded by the MESTD, including journal articles, monographs, book chapters, conference objects, PhD theses (already mandated since 2014);
The policy is a ‘Green’ open access mandate (repositories) – publishing in a journal of choice and depositing an author’s copy in an open access repository;
The allowed embargo periods are 12 months after the date of publication in case of physical, medical sciences, and engineering, or no later than 18 months in case of social sciences and humanities;
The MESTD will recognize Article Processing Charges (APCs) and Book Processing Charges (BPCs) foreseen in the project budget as eligible costs;
Open access for data is not mandated; it is merely recommended; the Platform specifies situations where data should not be shared.
The policy does not mention evaluation, but it may be expected that institutional policies will seek to establish a link between the open access content available in institutional repositories and promotion procedures.
In addition to mandating Open Access to MESTD-funded research, the policy states that universities and research institutes should define and adapt their Open Science institutional policies and infrastructure within six months to comply with the national policy.
See also:
OpenAIRE blogpost about this
Turkey
Thổ Nhĩ Kỳ
The Council of Higher Education (YÖK) National Theses Center and the Turkey OpenAIRE NOAD worked hard to make compulsory open access to theses and dissertations. As a result of these efforts, the Art. 10 of the Law numbered 7100 has been entered into force upon publication of the Official Gazette numbered 30352 and dated March 06, 2018. According to this article, which constitutes Additional Art 40 of the Higher Education Code numbered 2547: “Unless a decision of secrecy is taken by the authorized institutions and organizations, the graduate theses shall be opened to access in electronic environment by the National Theses Center of the Council of Higher Education in order to contribute to science.
See also:
OpenAIRE blogpost about this
Congratulations to the OpenAIRE NOADs in France, Serbia and Turkey for these great accomplishments!!
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,215
  • Tháng hiện tại3,215
  • Tổng lượt truy cập24,374,289
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây