Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở của Bang California, Mỹ

Chủ nhật - 03/10/2021 06:04

OER Policy State-by-State

https://sparcopen.org/our-work/state-policy-tracking/

Bang California

Hoạt động năm 2021:

 • AB403 (đã diễn ra): Dữ luật này để làm thành Luật Truy cập Công bằng tới các Sách giáo khoa Đại học để ngăn cấm các cơ sở giáo dục đại học (ngoại trừ các khu trường của Đại học California) khỏi việc đánh giá lấy tiền một cách tự động đối với các học liệu, như được định nghĩa, đối với sinh viên, hoặc đưa vào hợp đồng một nhà xuất bản sách hoặc một thực thế nào khác để tính phí, ngoại trừ theo những điều kiện nhất định. Nó sẽ cấm các cơ sở đó tính phí tự động trên cơ sở bất kỳ thứ gì khác ngoài giá thành nguyên vật liệu, trừ khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Dự luật yêu cầu từng khu trường của Đại học California tuân thủ với các điều khoản đó. Hành động mới nhất: Tham chiếu lại tới Com. trong HIGHER ED. (2021-03-26).

 • AB 132 (đã ban hành): Dự luật theo sau giáo dục trung học. Trong số các dàn xếp khác, cung cấp 115 triệu USD trong một lần cho các khu trường cao đẳng cộng đồng để phát triển các chương trình có cấp bằng với các sách giáo khoa chi phí bằng 0 (Zero-Textbook-Cost) bằng việc sử dụng Tài nguyên Giáo dục Mở. Hành động mới nhất: Thống đốc bang đã ký (21/07/2021). (Xem thêm: California phê chuẩn 115 triệu USD đầu tư vào chương trình sách giáo khoa chi phí bằng 0 và Tài nguyên Giáo dục Mở)

 • Đề xuất Ngân sách Bang: Trong đề xuất ngân sách bang năm 2021-2022, Thống đốc Gavin Newsom đã đề xuất Quỹ Chung Đề xuất 98 trị giá 15 triệu USD một lần để phát triển và triển khai các chương trình có cấp bằng với các sách giáo khoa chi phí bằng bằng việc sử dụng các tài nguyên giáo dục mở.

 • AB 13: Dự luật này sẽ ban hành thành Luật về Trách nhiệm giải trình các Hệ thống ra Quyết định được Tự động hóa năm 2021. Dự luật sẽ yêu cầu doanh nghiệp ở California cung cấp người, như được định nghĩa, với chương trình hoặc thiết bị sử dụng hệ thống ra quyết định được tự động hóa - ADS (Automated Decision System) tiến hành các bước khẳng định để đảm bảo có các quy trình kiểm thử liên tục các khuynh hướng khi phát triển và sử dụng các ADS, trong số các yêu cầu khác. Hành động mới nhất: Đọc lần 2 và sửa đổi bổ sung. Tham chiếu lại tới Com. trong APPR. (2021-07-15)

Các chính sách hiện hành:

 • AB 2385 (2018): Luật hiện hành của bang thúc giục các nhà xuất bản sách giáo khoa tiến hành các hành động cụ thể nhằm giảm lượng tiền các sinh viên trả cho các sách giáo khoa, bao gồm việc cung cấp cho các giảng viên và các phòng khoa đang cân nhắc đặt mua sách giáo khoa một danh sách các sản phẩm khác nhau nhà xuất bản đó bán. Sửa đổi bổ sung vào ngày 19/03/2018: Sửa đổi bổ sung sẽ thúc giục các nhà xuất bản sách giáo khoa đăng ở vị trí nổi bật trên website của họ trên Internet, trong số những điều khác, mô tả chi tiết ấn bản mới nhất khác như thế nào với ấn bản trước đó. Dự luật sẽ ủy quyền cho Ủy ban Giáo dục Đại học của Quốc hội và Ủy ban Giáo dục của Thượng viện đệ trình các khiếu nại từ các sinh viên về sách giáo khoa theo đó các website của các nhà xuất bản không có thông tin mô tả và sẽ ủy quyền hoặc cho một ủy ban, hoặc cả 2 ủy ban để chuyển tiếp các trường hợp nghiêm trọng nhất tới Ủy ban Kiểm tra Lập pháp Chung để điều tra.

 • SB 840 (2018): Dự luật ngân sách giáo dục đại học này bao gồm điều khoản cung cấp vốn tới 3 triệu USD mỗi năm tài chính cho các trường Cao đẳng Cộng động California để cung cấp các sách giáo khoa hoặc nội dung các khóa học kỹ thuật số cho các tù nhân thuộc thẩm quyền của Bộ Cải tạo và Phục hồi, những người đã ghi danh vào một hoặc nhiều khóa học của Cao đẳng Cộng đồng California. Ở mức độ có thể, các khu trường các trường cao đẳng cộng đồng cung cấp các sách giáo khoa hoặc nội dung số các khóa học được khuyến khích trước hết sử dụng tài nguyên giáo dục mở.

 • AB 1809 (2018): Luật Ngân sách năm 2018: Trong số các điều khoản khác, dự luật này sẽ phân bổ 6 triệu USD từ Quỹ Chung cho Hội đồng Thống đốc của các trường Cao đẳng Cộng đồng California cho năm tài chính 2018-2019 để hỗ trợ phát triển, mở rộng sử dụng tài nguyên giáo dục mở cho các trường Cao đẳng Cộng đồng California. Dự luật sẽ yêu cầu Hội đồng Quản trị các trường Cao đẳng Cộng đồng California gửi báo cáo, bao gồm dữ liệu cụ thể liên quan đến tiến bộ trong hỗ trợ và mở rộng việc sử dụng các tài nguyên giáo dục mở theo dự luật. Dự luật này cũng thành lập Cao đẳng Cộng đồng Trực tuyến California và yêu cầu trường cao đẳng này sử dụng và tận dụng các chương trình và hoạt động của văn phòng thống đốc, bao gồm Chương trình Trợ cấp Sách giáo khoa Chi phí bằng 0 và Tài nguyên Giáo dục Mở.

 • AB 97/SB 72 (2017): dự luật phân bổ cho phép vốn cấp được sử dụng cho các dịch vụ gia tăng cho các sinh viên có nhu cầu cao, có thể bao gồm việc phát triển các tài nguyên giáo dục mở và các chương trình có cấp bằng với các sách giáo khoa chi phí bằng 0 để giảm chi phí cho sinh viên. Các khu trường cao đẳng cộng đồng sử dụng các tài nguyên cho mục đích này được khuyến khích trước hết phát triển các tài nguyên giáo dục mở và các chương trình có cấp bằng với các sách giáo khoa chi phí bằng 0 cho các khóa học chuyển đổi được cho các trường học khác trong bang.

 • SB 1359 (2016): Yêu cầu từng khu trường của các trường Cao đẳng Cộng đồng California và Đại học Bang California, và sẽ yêu cầu từng khung trường của Đại học California, xác định trong phiên bản trên trực tuyến của khóa học trong khu trường lên lịch cho các khóa học chỉ sử dụng các tư liệu số trong khóa học, như được chỉ định, và truyền đạt cho sinh viên rằng các tư liệu khóa học cho các khóa học đó là tự do không mất tiền và vì thế không yêu cầu phải mua.

 • AB 1602 (2016): Trong số các điều khoản khác, thiết lập Chương trình Trợ cấp có Cấp bằng khi sử dụng Sách giáo khoa Chi phí bằng 0, nó yêu cầu hiểu trưởng các trường cao đẳng cộng đồng California trao các trợ cấp cho các khu trường cao đẳng cộng đồng nào đáp ứng được các tiêu chí nhất định cho việc phát triển và triển khai các chương trình có cấp bằng cao đẳng và chứng chỉ giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp kiếm được hoàn toàn bằng việc hoàn thành các khóa học loại bỏ các chi phí sách giáo khoa thông thường bằng việc sử dụng các tài liệu và phương pháp giảng dạy thay thế. Các chương trình có cấp bằng sử dung sách giáo khoa chi phí bằng 0 phải được triển khai trong năm học 2018-2019, và hiệu trưởng phải gửi báo cáo trước ngày 30/06/2019.

 • AB 798 (2015): Tạo ra Quỹ Khuyến khích Áp dụng Tài nguyên Giáo dục Mở để cung cấp ưu đãi và thưởng cho các nỗ lực của khu trường, nhân viên, và giảng viên để tăng tốc áp dụng tài nguyên giáo dục mở. Mục đích của dự luật này là để giảm thiểu các chi phí sách giáo khoa cho các sinh viên cao đẳng và khuyến khích các giảng viên tăng tốc áp dung các tài nguyên giáo dục mở chất lượng cao, chi phí thấp hơn.

 • SB 1052 (2012): Đã thành lập Hội đồng Tài nguyên Giáo dục Mở California. Dự luật đã yêu cầu Hội đồng xác định danh sách 50 khóa học phân loại thấp nhất trong phân khúc sau trung học công lập theo đó các sách giáo khoa dạng số nguồn mở chất lượng cao, kham được và các tư liệu có liên quan có thể được phát triển hoặc giành được. Dự luật đã yêu cầu hội đồng rà soát lại và phê chuẩn các tư liệu nguồn mở được phát triển, thúc đẩy các chiến lược để sản xuất, truy cập, và sử dụng, và thường xuyên khêu gợi và cân nhắc, phản hồi từ từng trong số các hiệp hội sinh viên khắp bang.

 • SB 1053 (2012): Đã thành lập Thư viện Nguồn Mở Số California, dưới sự quản lý của Đại học Bang California, phối hợp với các trường Cao đẳng Cộng đồng California, vì mục đích tập hợp các tư liệu nguồn mở trong khi cung cấp một cách thức dựa vào web trên Internet cho các sinh viên, giảng viên, và các nhân viên để dễ dàng tìm kiếm, áp dụng, sử dụng, hoặc sửa đổi các tư liệu khóa học mà không mất hoặc mất ít chi phí. Dự luật đã yêu cầu rằng các tư liệu trong thư viện đó mang giấy phép Creative Commons Ghi công (CC BY), cho phép những người khác để sử dụng, phân phối, và tạo lập các tác phẩm phái sinh dựa vào các tư liệu số đó trong khi vẫn cho phép các tác giả hoặc nhà sáng tạo ra tư liệu đó nhận được sự thừa nhận ghi công cho các nỗ lực của họ.

 • #GoOpen State (Bang #GoOpen): California đã tham gia chiến dịch #GoOpen của Bộ Giáo dục Mỹ về tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trong giáo dục phổ thông K-12. Để trở thành Bang #GoOpen, các bang đáp ứng một tập hợp các tiêu chí bao gồm việc thêm Tài nguyên Giáo dục Mở vào chiến lược công nghệ giáo dục rộng khắp bang.

2021 Activity:

 • AB403 (held): This bill would establish the Fair Access to College Textbooks Act to prohibit institutions of higher education (except for University of California campuses) from assessing an automatic charge for instructional materials, as defined, to a student, or enter into an agreement with a book publisher or other entity to assess the charge, except under certain conditions. It would further prohibit those institutions from calculating an automatic charge on the basis of anything other than the price of the materials, unless certain conditions are met. The bill would request each campus of the University of California to comply with these provisions. Last Action: Re-referred to Com. on HIGHER ED. (2021-03-26)

 • AB 132 (enacted): Postsecondary education trailer bill. Among other appropriations, provides $115 million on a one time basis to community college districts to develop zero-textbook-cost degrees using open education resources. Last Action: Signed by Governor (07-21-2021)

 • State Budget Proposal: In the 2021-22 state budget proposal, Governor Gavin Newsom proposed a $15 million one-time Proposition 98 General Fund to develop and implement zero-textbook-cost degrees using open educational resources.

 • AB 13: This bill would enact the Automated Decision Systems Accountability Act of 2021. The bill would require a business in California that provides a person, as defined, with a program or device that uses an automated decision system (ADS) to take affirmative steps to ensure that there are processes in place to continually test for biases during the development and usage of the ADS, among other requirements. Last Action: Read second time and amended. Re-referred to Com. on APPR. (2021-07-15)

Existing Policies:

 • AB 2385 (2018): Existing state law urges textbook publishers to take specified actions aimed at reducing the amounts that students pay for textbooks, including providing to faculty and departments considering textbook orders a list of all the different products the publisher sells. Amendment on 3/19/2018: The amendment would urge textbook publishers to post in a prominent location on their Internet websites, among other things, a detailed description of how the newest edition differs from the previous edition. The bill would authorize the Assembly Higher Education Committee and the Senate Committee on Education to field complaints from students about textbooks for which the publishers’ websites do not contain the described information and would authorize either committee, or both committees to forward the most egregious cases to the Joint Legislative Audit Committee for investigation.

 • SB 840 (2018): This higher education budget bill includes a provision that provides up to $3,000,000 funding in each fiscal year to the California Community Colleges to provide textbooks or digital course content to inmates under the jurisdiction of the Department of Corrections and Rehabilitation who are enrolled in one or more California Community College courses. To the extent possible, community college districts providing textbooks or digital course content are encouraged to first use open educational resources.

 • AB 1809 (2018): Budget Act of 2018: Among other provisions, this bill would appropriate $6,000,000 from the General Fund to the Board of Governors of the California Community Colleges for the 2018-19 fiscal year to support the development of, and expansion of the use of, open educational resources for the California Community Colleges. The bill would require the Academic Senate for the California Community Colleges to submit a report, including specified data related to the progress of supporting and expanding the use of open educational resources pursuant to the bill. This bill also establishes the California Online Community College and requires the college to utilize and leverage the programs and activities of the chancellor’s office, including the Zero-Textbook-Cost Degree Grant Program and Open Educational Resources.

 • AB 97/SB 72 (2017): an appropriations bill that allows funding to be used for increased services for high-needs students, which may include the development of open educational resources and zero-textbook-cost degrees that reduce costs for students. Community college districts utilizing resources for this purpose are encouraged to first develop open educational resources and zero-textbook-cost degrees for courses that are transferable to other schools within the state.

 • SB 1359 (2016): Requires each campus of the California Community Colleges and the California State University, and would request each campus of the University of California, to identify in the online version of the campus course schedule its courses that exclusively use digital course materials, as specified, and communicate to students that the course materials for these courses are free of charge and therefore not required to be purchased.

 • AB 1602 (2016): Among other provisions, establishes the Zero-Textbook-Cost Degree Grant Program, which requires the California community colleges chancellor to award grants to community college districts that meet specified criteria for developing and implementing associate degrees and career technical education certificate programs earned entirely by completing courses that eliminate conventional textbook costs by using alternative instructional materials and methodologies. Zero-textbook-cost degrees must be implemented by the. 2018-19 academic year, and the chancellor must submit a report by June 30, 2019.

 • AB 798 (2015): Creates the Open Educational Resources Adoption Incentive Fund to provide incentives and reward campus, staff, and faculty efforts to accelerate the adoption of open educational resources. The purpose of this bill was to reduce textbook costs for college students and encourage faculty to accelerate the adoption of lower cost, high-quality open educational resources.

 • SB 1052 (2012): Established the California Open Education Resources Council. The bill required the Council to determine a list of 50 lower division courses in the public postsecondary segments for which high-quality, affordable, digital open source textbooks and related materials would be developed or acquired. The bill required the council to review and approve developed open source materials, promote strategies for production, access, and use, and regularly solicit and consider, feedback from each of the statewide student associations.

 • SB 1053 (2012): Established the California Digital Open Source Library, under the administration of the California State University, in coordination with the California Community Colleges, for the purpose of housing open source materials while providing an Internet Web-based way for students, faculty, and staff to easily find, adopt, utilize, or modify course materials for little or no cost. The bill required that materials in the library bear a creative commons attribution license that allows others to use, distribute, and create derivative works based upon the digital material while still allowing the authors or creators of the material to receive credit for their efforts.

 • #GoOpen State: California joined the U.S. Department of Education’s #GoOpen campaign for openly licensed educational resources in K-12 education. To become a #GoOpen State, states meet a set of criteria including adding OER into the statewide education technology strategy.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm30
 • Hôm nay5,726
 • Tháng hiện tại146,189
 • Tổng lượt truy cập33,123,717
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây