Dữ liệu Liên kết và Dữ liệu Mở Liên kết là gì?

Thứ năm - 20/04/2017 06:30

What are Linked Data and Linked Open Data?

Theo: http://ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/linked-data-linked-open-data/

Xem thêm: Dữ liệu Mở liên kết - Linked Open Data.


 

 

Linked Data Prinicples

Dữ liệu Liên kết (Linked Data) là một trong những khái niệm và trụ cột chính của Web Ngữ nghĩa (Semantic Web), còn được biết tới như là Web của Dữ liệu. Web Ngữ nghĩa tất cả là về các liên kết giữa các tập hợp dữ liệu có thể hiểu được không chỉ cho con người mà còn cho máy tính, và Dữ liệu Liên kết đưa ra các thực hành tốt nhất để tạo ra các liên kết đó. Dữ liệu Liên kết là tập hợp các nguyên tắc thiết kế cho việc chia sẻ dữ liệu được liên kết với nhau trên Web mà máy tính đọc được.

Các quy định của cuộc chơi Dữ liệu Liên kết

Nhiều thứ hơn, các khái niệm, các đối tượng, con người, các vị trí được kết nối cùng nhau, Web Dữ liệu là mạnh hơn. Tuy nhiên, để liên kết, pha trộn và tích hợp các tập hợp dữ liệu khổng lồ từ các nguồn dữ liệu thô rải rác phân tán, phong trào Dữ liệu Liên kết cần các chỉ dẫn cơ bản để gắn vào.

Xem Slide: http://ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/linked-data-linked-open-data/

Nhà phát minh ra World Wide Web và là người sáng tạo và bảo vệ Web Ngữ nghĩa và Dữ liệu Liên kết, ngài Tim Berners-Lee, đã đưa ra 4 nguyên tắc thiết kế Dữ liệu Liên kết vào đầu năm 2006.

1. Sử dụng URI như là tên cho mọi thứ.

Mã nhận diện Tài nguyên Thống nhất - URI (Uniform Resource Identifier) là nhận diện toàn cầu duy nhất, dạng mã ID độc nhất, cho tất cả mọi thứ được kết nối. sao cho chúng ta có thể phân biệt được giữa các thứ đó, tích hợp chúng mà không bị lẫn lộn, hoặc biết rằng một thứ từ tập hợp dữ liệu này là y hệt như thứ khác trong tập hợp dữ liệu khác vì chúng có một và chỉ một URI.

2. Sử dụng các HTTP URI sao cho mọi người có thể tra cứu được các tên đó.

3. Khi ai đó tra cứu một URI, hãy cung cấp thông tin hữu ích, bằng việc sử dụng các tiêu chuẩn (RDF, SPARQL).

Khung Mô tả Tài nguyên - RDF (Resource Description Framework) là mô hình tiêu chuẩn cho việc xuất bản và trao đổi dữ liệu trên Web được W3C phát triển. RDF là tiêu chuẩn được sử dụng trong cơ sở dữ liệu đồ thị ngữ nghĩa, còn được tham chiếu tới như là bộ 3 RDF (RDF triplestore).

Cơ sở dữ liệu đồ thị ngữ nghĩa là công nghệ được phát triển để lưu trữ các dữ liệu được kết nối với nhau và tạo ý nghĩa cho các dữ liệu được kết nối lẫn nhau đó bằng việc làm giàu về ngữ nghĩa cho các tập hợp dữ liệu. Không giống như cơ sở dữ liệu quan hệ, bộ 3 ánh xạ các mối quan hệ khác nhau giữa các thực thể trong các cơ sở dữ liệu đồ thị. Mặc khác, SPARQL, là ngôn ngữ truy vấn được W3C tiêu chuẩn hóa cho RDF triplestore.

4. Gồm các liên kết tới các URI khác sao cho chúng có thể phát hiện được nhiều thứ hơn.

Dữ liệu Liên kết so với Dữ liệu Mở

Hơn nữa, không phải tất cả các dữ liệu là sẵn sàng tự do và mở cho bất kỳ ai để sử dụng và chia sẻ. Dữ liệu Mở (Open Data) là dữ liệu có thể được bất kỳ ai sử dụng và phân phối tự do, miễn là, nhiều nhất, tuân theo yêu cầu ghi công và chia sẻ tương tự.

Dữ liệu Mở không y hệt như Dữ liệu Liên kết. Dữ liệu Mở có thể được làm cho sẵn sàng cho bất kỳ ai mà không có các đường liên kết tới các dữ liệu khác. Cùng lúc, dữ liệu có thể được liên kết mà không là sẵn sàng tự do để sử dụng lại và phân phối.

Vì thế, các nỗ lực của cộng đồng W3C và tất cả những người bảo vệ cho tính mở của dữ liệu đều hướng tới làm giàu cho đám mây Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data).

Dữ liệu Mở Liên kết

Dữ liệu Mở Liên kết là sự pha trộn sức mạnh của Dữ liệu Liên kết và Dữ liệu Mở: nó vừa có liên kết và sử dụng các nguồn dữ liệu mở. Cơ sở dữ liệu đồ thị (graph db), ví dụ thế, có khả năng điều khiển các tập hợp dữ liệu thô khổng lồ từ các nguồn khác nhau và liên kết chúng với Dữ liệu Mở, điều cung cấp cho các truy vấn và các phát hiện giàu có hơn trong quản lý và phân tích dữ liệu. Một ví dụ nổi bật về nguồn dữ liệu mở liên kết là Dbpedia, một nỗ lực của cộng đồng nguồn đám đông để trích xuất thông tin có cấu trúc từ Wikipedia và làm cho các thông tin này sẵn sàng trên Web.

Những lợi ích của Dữ liệu (Mở) Liên kết

Dữ liệu Liên kết phá hủy các ống thông tin đóng đang tồn tại giữa các định dạng khác nhau và loại bỏ các hàng rào giữa các nguồn khác nhau. Dữ liệu Liên kết làm cho sự tích hợp và duyệt dữ liệu qua các dữ liệu phức tạp được dễ dàng hơn, vì các tiêu chuẩn mà nó gắn vào. Các chỉ dẫn đó cũng cho phép dễ dàng cập nhật và mở rộng các mô hình dữ liệu.

Việc trình bày dữ liệu theo cách thức được liên kết và theo một tập hợp các nguyên tắc toàn cầu cũng làm gia tăng chất lượng dữ liệu. Hơn nữa, cơ sở dữ liệu đồ thị ngữ nghĩa cho việc trình bày Dữ liệu Liên kết tạo ra các liên kết ngữ nghĩa giữa các nguồn và định dạng rời rạc phân tán khác nhau và suy diễn ra tri thức mới vượt ra khỏi các sự việc đang tồn tại.

Hơn nữa, việc liên kết các tập hợp dữ liệu mở cải thiện tính sáng tạo và đổi mới vì tất cả những người phát triển, các công dân và các doanh nghiệp có thể sử dụng tất cả các tập hợp dữ liệu đó để đặt mọi thứ vào ngữ cảnh và tạo ra tri thức và các ứng dụng. Ví dụ, Dữ liệu Mở Liên kết khuyến khích tạo ra các ứng dụng để phát hiện hàng xóm tốt nhất để sống, dựa vào dữ liệu về các trường học, giao thông, các tòa nhà văn phòng và các câu lạc bộ/các vườn hoa trong khu vực đó.

Vì các tiêu chuẩn phổ biến và chính sách minh bạch của dữ liệu mở, Dữ liệu Mở Liên kết là hữu dụng cho các tổ chức cũng như xã hội.

Bạn sẽ kết nối như thế nào Dữ liệu Liên kết mà không có Công cụ Cơ sở dữ liệu Đồ thị?

Nếu bạn đã biết dễ dàng như thế nào để tìm ra tri thức mới với các cơ sở dữ liệu đồ thị thì bạn có lẽ không bao giờ quay trở lại với các cơ sở dữ liệu quan hệ.

Linked Data is one of the core concepts and pillars of the Semantic Web, also known as the Web of Data. The Semantic Web is all about making links between datasets understandable not only to humans but also to machines, and Linked Data provides the best practices for making those links. Linked Data is a set of design principles for sharing machine-readable interlinked data on the Web.

The Linked Data Rules of the Game

The more things, concepts, objects, persons, locations are connected together, the more powerful the Web of Data is. However, in order to link, merge and integrate huge sets of data from disparate raw sources, the Linked Data movement needs basic guidelines to stick to.

Xem Slide: http://ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/linked-data-linked-open-data/

The inventor of the World Wide Web and the creator and advocate of the Semantic Web and Linked Data, Sir Tim Berners-Lee, laid down the four design principles of Linked Data as early as in 2006.

1. Use URI as names for things.

The Uniform Resource Identifier (URI) is a single global identification, a kind of unique ID, for all things linked, so that we can distinguish between those things, integrate them without confusion, or know that one thing from one dataset is the same as another in a different dataset because they have one and the same URI.

2. Use HTTP URIs so that people can look up those names.

3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF, SPARQL).

The Resource Description Framework (RDF) is a standard model for data publishing and interchange on the Web developed by the W3C. RDF is the standard used in a semantic graph database, also referred to as an RDF triplestore.

The semantic graph database is technology developed to store interlinked data and make sense of that interconnected data by semantically enriching the datasets. Unlike the relational database, the triplestore maps the various relationships between entities in graph databases. SPARQL, on the other hand, is the W3C-standardized query language for the RDF triplestore.

4. Include links to other URIs so that they can discover more things.

Linked Data vs. Open Data

Still, not all data is freely available and open for anyone to use and share. Open Data is data that can be freely used and distributed by anyone, subject only to, at most, the requirement to attribute and share-alike.

Open Data does not equal Linked Data. Open Data can be made available to everyone without links to other data. At the same time, data can be linked without being freely available for reuse and distribution.

Therefore, the efforts of the W3C community and all advocates of data openness are channeled to enrich Linked Open Data cloud (LOD) .

Linked Open Data

Linked Open Data is a powerful blend of Linked Data and Open Data: it is both linked and uses open data sources. A graph db for instance is able to handle huge raw datasets from various sources and link them to Open Data, which provides richer queries and findings in data management and analysis. One notable example for a linked open data source is DBpedia, a crowd-sourced community effort to extract structured information from Wikipedia and make this information available on the Web.

The Benefits of Linked (Open) Data

Linked Data breaks down the information silos that exist between various formats and brings down the fences between various sources. Linked Data makes data integration and browsing through complex data easier, due to the standards it adheres to. Those guidelines also allow for easy updates and extensions of the data models.

Representing data in a linked way under a set of global principles also increases data quality. In addition, the semantic graph database for representing Linked Data creates semantic links between varied disparate sources and formats and infers new knowledge out of existing facts.

Furthermore, linking open datasets enhances creativity and innovation as all developers, citizens and businesses can use all those datasets to put things into context and create knowledge and apps. For example, Linked Open Data encourages the creation of applications to discover the best neighborhood to live in, based on data on schools, transportation, office buildings and clubs/parks in the area.

Due to the common standards and the open data policy for transparency, Linked Open Data is useful to organizations and society alike.

How are you going to connect Linked Data without a Graph Database Tool?

If you knew how easy it is to find new knowledge with graph databases you would never go back to relational databases.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay1,010
  • Tháng hiện tại161,098
  • Tổng lượt truy cập20,831,682
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây