Dữ liệu Mở Liên kết 5 sao là gì?

Thứ ba - 11/04/2017 05:38

What is Five-Star Linked Open Data?

Theo: http://ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/five-star-linked-open-data/

Xem thêm: Dữ liệu Mở liên kết - Linked Open Data.


 

The Five Star Rating of Linked Open Data

Dữ liệu Liên kết (Linked Data) là tập hợp các nguyên tắc thiết kế cho việc chia sẻ các dữ liệu được liên kết với nhau mà máy đọc được trên Web. Mặt khác, Dữ liệu Mở (Open Data), là dữ liệu có thể được bất kỳ ai tự do sử dụng và phân phối, miễn là nhiều nhất chỉ tuân thủ yêu cầu ghi công và chia sẻ tương tự. Các tập hợp dữ liệu vừa mở và vừa có liên kết là Dữ liệu Mở Liên kết (Linked Open Data).

Tương tự như các nguyên tắc và các tiêu chuẩn định nghĩa những gì là dữ liệu liên kết hoặc dữ liệu mở, chúng ta cũng có thể đo đếm được một tập hợp dữ liệu liên kết và mở tới đâu.

Vào năm 2010, người phát minh ra World Wide Web, người tạo ra và bảo vệ Web Ngữ nghĩa (Semantic Web) và Dữ liệu Liên kết (Linked Data), Ngài Tim Berners-Lee, đã gợi ý sơ đồ phát triển 5 sao cho Dữ liệu Mở Liên kết (Linked Open Data).

Việc xếp hạng bắt đầu từ 1 sao và dữ liệu được gắn thêm các sao khi các định dạng sở hữu độc quyền được loại bỏ và các liên kết được thêm vào.

Hãy xem qua những gì sẽ ‘thưởng' từng trong số 5 sao và đâu là những lợi ích những người sử dụng các tập hợp dữ liệu đó được hưởng từ việc 'đếm sao' đó.

Dữ liệu Mở 1 Sao

One Star Rated Open Data

Dữ liệu Mở 1 Sao được định nghĩa như là dữ liệu sẵn sàng trên web, ở bất kỳ định dạng nào, nhưng với một giấy phép mở, để trở thành Dữ liệu Mở (Open Data). Những người sử dụng có thể xem, tìm kiếm, lưu trữ, thay đổi dữ liệu và chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ ai họ thích. Như một nhà xuất bản dữ liệu, một tổ chức biết rằng là đơn giản để xuất bản và không cần lúc nào cũng phải giải thích cho những người khác rằng họ có thể sử dụng dữ liệu đó.

Dữ liệu Mở 2 Sao

Two Stars Rated Open Data

Đề giành được 2 sao, dữ liệu mở cần phải là sẵn sàng như là dữ liệu có cấu trúc mà máy đọc được, ví dụ, một bảng tính excel thay vì hình ảnh quét của một bảng. Những người sử dụng dữ liệu mở 2 sao có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn như với dữ liệu mở 1 sao cộng thêm việc xử lý nó trực tiếp bằng phần mềm sở hữu độc quyền và xuất khẩu nó sang định dạng có cấu trúc khác. Tuy nhiên, dạng dữ liệu đó vẫn còn bị khóa trói vì những người sử dụng phụ thuộc vào phần mềm sở hữu độc quyền để có khả năng lấy được dữ liệu ra khỏi tài liệu.

Dữ liệu Mở 3 Sao

Three Stars Rated Open Data

Vì thế, 3 sao được thưởng cho dữ liệu theo đó những người sử dụng không đòi hỏi phải có gói phần mềm sở hữu độc quyền để phân tích nó. Một ví dụ của điều này là định dạng các giá trị phân cách nhau bằng dấu phẩy (CSV) mà lưu trữ các dữ liệu bảng theo văn bản thô (plain text).

Dữ liệu Mở 4 Sao