Giáo dục Mở (theo Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm - SPARC)

Thứ ba - 10/04/2018 06:04
Open Education (according to SPARC)
Theo: https://sparcopen.org/open-education/
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Giáo dục Mở xoay quanh các tài nguyên, các công cụ và các thực hành mà chúng là tự do, không có các rào cản về pháp lý, tài chính và kỹ thuật và có thể hoàn toàn được sử dụng, được chia sẻ và được tùy biến thích nghi trong môi trường số. Giáo dục Mở tối đa hóa sức mạnh của Internet để làm cho giáo dục kham được hơn, truy cập được hơn và hiệu quả hơn.
Giáo dục là cơ bản cho tiến bộ xã hội. Điều đó giải thích vì sao chúng ta truyền xuống sự giàu có của tri thức con người và trang bị cho các thế hệ các nhà lãnh đạo tiếp sau, các nhà cách tân và các thành viên sản xuất của xã hội. Các hệ thống giáo dục của chúng ta được xây dựng để cung cấp cho từng con người cơ hội để xây dựng cuộc sống tốt hơn - bằng việc biến trẻ em thành các công dân, những người học thành các giảng viên, những người lao động thành các công nhân có kỹ năng.
Việc mở rộng các cơ hội giáo dục bây giờ có nhiều khả năng hơn so với bất kỳ khi nào trước đây. Thông qua Internet, những người học có thể tìm thấy thông tin tức thì về hầu như bất kỳ chủ đề nào, các giảng viên có thể chia sẻ tri thức của họ với các sinh viên ở châu lục khác hầu hết cũng dễ dàng như trong lớp học của riêng họ, và các tư liệu giáo dục có thể được phổ biến tới khán thính phòng toàn cầu hầu như không có chi phí cận biên.
Tuy nhiên, các hệ thống chia sẻ thông tin về giáo dục của chúng ta còn chưa bắt kịp được với tiềm năng công nghệ của thế kỷ 21. Thay vào đó, thị trường các tư liệu giáo dục bị giam cầm bởi các mô hình xuất bản cũ hạn chế một cách tích cực sự phổ biến và sử dụng có tính cách tân các tài nguyên trong một thế giới khát khao các cơ hội giáo dục. Giá thành sách giáo khoa đã liên tục tăng nhanh, làm cho quá nhiều học sinh và sinh viên không truy cập được tới các tư liệu họ cần. Các dịch vụ số từ các nhà xuất bản truyền thống đi với các hạn chế truy cập và ngày tháng hết hạn trả về sự tiết kiệm ít ỏi, và các ấn bản in rất thường lỗi thời vào thời điểm chúng được đặt trên các giá sách.
Từ quá lâu, các hệ thống giáo dục của chúng ta đã vận hành với sự mất kết nối cơ bản giữa các thực hành bị bỏ qua từ thế giới tương tự (analog), và tiềm năng khổng lồ của công nghệ và Internet để hỗ trợ cho việc dạy và học kham được hơn, hiệu quả hơn. Phong trào Giáo dục Mở tìm cách lấp đi khoảng trống này.
Giáo dục Mở xoay quanh các tài nguyên, các công cụ và các thực hành mà chúng là tự do, không có các rào cản về pháp lý, tài chính và kỹ thuật và có thể hoàn toàn được sử dụng, được chia sẻ và được tùy biến thích nghi trong môi trường số.
Nền tảng của Giáo dục Mở là Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources), chúng là các tài nguyên dạy, học và nghiên cứu không có các chi phí và không có các rào cản truy cập, và chúng cũng mang sự cho phép về pháp lý để sử dụng mở. Thông thường, sự cho phép này được trao bằng việc sử dụng một giấy phép mở (ví dụ, các giấy phép Creative Commons) cho phép bất kỳ ai tự do để sử dụng, tùy biến thích nghi và chia sẻ tài nguyên đó - bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Sự cho phép “Mở” thường được định nghĩa theo “5R”: người sử dụng được tự do để Giữ lại, Sử dụng lại, Làm lại, Pha trộn và Phân phối lại (Retain, Reuse, Revise, Remix and Redistribute) các tư liệu giáo dục đó.
Vì sao lại Giáo dục Mở
 • Các chi phí sách giáo khoa không nên là rào cản cho giáo dục. Giá thành các sách giáo khoa đã tăng phi mã hơn 3 lần so với tỷ lệ lạm phát qua vài thập kỷ. Các sinh viên đại học đối mặt với các thẻ giá cao có thể lên tới 200 USD cho một cuốn sách, và các trường học trong hệ thống K-12 sử dụng các cuốn sách lỗi thời nhiều năm vì chúng quá đắt đỏ để thay thế. Việc sử dụng OER giải quyết được vấn đề này vì các tư liệu là tự do trên trực tuyến, kham được ở dạng in, và có thể được lưu lại vĩnh viễn. Các nguồn lực đáng lẽ phải bỏ ra để mua các sách giáo khoa có thể được chuyển hướng sang công nghệ, cải thiện chỉ dẫn, hoặc làm giảm nợ nần.
 • Các sinh viên học nhiều hơn khi họ có sự truy cập tới các tư liệu chất lượng. Chi phí tăng nhanh của sách giáo khoa trong giáo dục đại học đã làm cho nhiều sinh viên không có sự truy cập tới các tư liệu họ cần để thành công. Các nghiên cứu chỉ ra rằng 93% các sinh viên sử dụng OER làm cũng tốt hoặc tốt hơn so với các sinh viên sử dụng các tư liệu truyền thống, vì họ có sự truy cập dễ dàng tới nội dung ngay từ ngày đầu tiên của khóa học.
 • Công nghệ có tiềm năng vô biên để cải thiện việc dạy và học. Giáo dục Mở đảm bảo rằng các giảng viên, những người hoạc và các cơ sở có thể khai thác đầy đủ tiềm năng này. Sách giáo kho Imagine an Amerrican History (Hình dung Lịch sử Hoa Kỳ) với các tin tức mới nhất từ cuộc chạy đua tới bầu cử năm 2018, hoặc sách chỉ dẫn toán học kết hợp các địa danh ở địa phương vào các vấn đề của thế giới. Hãy tưởng tượng bài giảng có sự tham dự của hàng trăm hoặc hàng ngàn người khắp trên thế giới, hoặc sự trao đổi ngang hàng giữa các sinh viên Canada đang học tiếng Trung (Mandarin) với các sinh viên Trung Quốc đang học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tất cả những điều này và nhiều hơn thế là có khả năng khi các con đường công nghệ trong giáo dục là hoàn toàn mở.
 • Giáo dục tốt hơn đồng nghĩa với tương lai tốt hơn. Giáo dục là chìa khóa cho tiến bộ các mục tiêu lớn nhất của xã hội, từ việc xây dựng kinh tế mạnh cho tới hướng tới cuộc sống lành mạnh. Bằng việc gia tăng truy cập tới giáo dục và tạo nền tảng cho việc dạy và học có hiệu quả hơn, Giáo dục Mở làm lợi cho tất cả chúng ta.
Công việc của SPARC


Chúng tôi là ai
Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm – SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), một liên minh toàn cầu với cam kết làm cho Mở thành mặc định cho nghiên cứu và giáo dục. SPARC trang bị cho mọi người để giải quyết các vấn đề lớn và tạo ra các khám phá mới thông qua áp dụng các chính sách và các thực hành để cải thiện truy cập mở, dữ liệu mở và giáo dục mở.Open Education encompasses resources, tools and practices that are free of legal, financial and technical barriers and can be fully used, shared and adapted in the digital environment. Open Education maximizes the power of the Internet to make education more affordable, accessible and effective.
Education is essential to advancing society. It’s how we pass down the wealth of human knowledge and equip the next generation of leaders, innovators and productive members of society. Our educational systems are built to provide every person the opportunity to build a better life—by turning children into citizens, learners into teachers, laborers into skilled workers.
Expanding educational opportunities is more possible now than it has ever been before. Through the Internet, learners can find information instantly on virtually any topic, teachers can share their knowledge with students on another continent almost as easily as in their own classroom, and educational materials can be disseminated to a worldwide audience at virtually no marginal cost.
However, our systems for sharing information in education have not caught up with the potential of 21st century technology. Instead, the educational materials market is held captive by legacy publishing models that actively restrict the dissemination and innovative use of resources in a world that craves educational opportunities. Textbook prices have continued to rise rapidly, leaving too many students without access to their required materials. Digital offerings from traditional publishers come laced with access restrictions and expiration dates with little savings in return, and print editions are too often out of date by the time they hit the shelves.
For too long, our educational systems have operated with a fundamental disconnect between practices left over from the analog world, and the vast potential of technology and the Internet to support more affordable, effective teaching and learning. The movement for Open Education seeks to close this gap.
Open Education encompasses resources, tools and practices that are free of legal, financial and technical barriers and can be fully used, shared and adapted in the digital environment.
The foundation of Open Education is Open Educational Resources (OER), which are teaching, learning, and research resources that are free of cost and access barriers, and which also carry legal permission for open use. Generally, this permission is granted by use of an open license (for example, Creative Commons licenses) which allows anyone to freely use, adapt and share the resource—anytime, anywhere. “Open” permissions are typically defined in terms of the “5R’s”: users are free to Retain, Reuse, Revise, Remix and Redistribute these educational materials.
Why Open Education
 • Textbook costs should not be a barrier to education. The price of textbooks has skyrocketed more than three times the rate of inflation for decades. College students face steep price tags that can top $200 per book, and K-12 schools use books many years out of date because they are too expensive to replace. Using OER solves this problem because the material is free online, affordable in print, and can be saved forever. Resources that would otherwise go to purchasing textbooks can be redirected toward technology, improving instruction, or reducing debt.
 • Students learn more when they have access to quality materials. The rapidly rising cost of textbooks in higher education has left many students without access to the materials they need to succeed. Studies show that 93% of students who use OER do as well or better than those using traditional materials, since they have easy access to the content starting day one of the course.
 • Technology holds boundless potential to improve teaching and learning. Open Education ensures that teachers, learners and institutions can fully explore this potential. Imagine an American History textbook with the latest news from the run-up to the 2018 election, or a math tutorial that incorporates local landmarks into word problems. Imagine a lecture attended by hundreds of thousands of people across the globe, or a peer-to-peer exchange between Canadian students learning Mandarin with Chinese students learning English or French. All of this and more is possible when the pathways for technology in education are fully open.
 • Better education means a better future. Education is the key to advancing society’s greatest goals, from a building a strong economy to leading healthy lives. By increasing access to education and creating a platform for more effective teaching and learning, Open Education benefits us all.
SPARC’s Work
 • Open Education Leadership Program: SPARC’s professional development program to empower library professionals as leaders for open education on campus.
 • LibOER Discussion Group: Vibrant community of practice of library professionals working open education, including a discussion list and monthly calls.
 • Connect OER: Join our platform to share and discover information about OER activities across North America, and read our annual report.
 • OER State Policy Resources: Check out our OER State Policy Tracker for the latest developments, or download the OER State Policy Playbook.
 • OER Digest: SPARC co-authors this bi-weekly newsletter for open education updates, opportunities, and reminders.
 • OER Mythbusting: Collaboratively developed resource dispelling the most common OER myths.Who We Are
SPARC is a global coalition committed to making Open the default for research and education. SPARC empowers people to solve big problems and make new discoveries through the adoption of policies and practices that advance Open Access, Open Data, and Open Education.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay4,498
 • Tháng hiện tại216,283
 • Tổng lượt truy cập25,176,569
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây