PHÁP LUẬT BANG Ở NƯỚC MỸ VỀ ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Thứ ba - 13/10/2020 06:32
PHÁP LUẬT BANG Ở NƯỚC MỸ VỀ ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC
Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

Lời người dịch: Ở nước Mỹ, Luật Cơ hội Giáo dục Đại học (HEOA) năm 2008 của Liên bang và yêu cầu về các điều khoản thông tin sách giáo khoa có hiệu lực vào ngày 01/07/2010 đã được Văn phòng Kiểm toán Chính phủ - GAO (Government Accountability Office) đánh giá vào năm 2013 đã thúc đẩy sự dịch chuyển trong trách nhiệm của các cơ sở để cung cấp thông tin sách giáo khoa cho các sinh viên (xem thêm: NỀN TẢNG CỦA LUẬT CÔNG BỐ GIÁ THÀNH SÁCH GIÁO KHOA Ở NƯỚC MỸ).

Khi công bố giá thành sách giáo khoa trở thành phần thường xuyên của thời khóa biểu các lớp học của cơ sở, việc đánh dấu các tư liệu chi phí thấp, tự do không mất tiền, hoặc mở cũng đã bắt đầu giành được sự chú ý như một phần của chính sách OER mức bang. Do sự phản đối của công chúng chống lại chi phí ngày càng gia tăng của sách giáo khoa đại học dẫn dắt, các cơ quan xây dựng luật các bang đã bắt đầu quay sang OER như là cơ chế hỗ trợ khả năng kham được của đại học.
Tính tới năm 2019, 28 bang đã đưa ra pháp luật có liên quan tới OER, và 15 bang đã ban hành các luật bang (SPARC 2019b; sparcopen 2020). Vài bang nữa đã tạo ra các sáng kiến chính không đặc biệt liên quan tới cấp ngân sách. Pháp luật bang về OER nằm trong vài chủng loại. Chủng loại chính sách rộng lớn nhất là việc cấp vốn của bang để hỗ trợ các sáng kiến OER, hầu hết thường là các chương trình trợ cấp, nhưng cũng có các nỗ lực khác bao gồm giám tuyển và tạo lập. Vài bang cũng đã thành lập các hội đồng OER thường trực hoặc lâm thời rộng khắp bang có trách nhiệm điều hành các chương trình như vậy hoặc tiến hành các nghiên cứu. Các cơ chế chính sách khác bao gồm việc định hướng cho các cơ sở để thiết lập các hướng dẫn OER, ban hành các chỉ thị cho những người hướng dẫn hoặc các cơ sở để nâng cao nhận thức về OER, hoặc gia tăng minh bạch.
Bảy bang đã ban hành pháp luật liên quan tới các đánh dấu thời khóa biểu khóa học mở và kham được. Đầu tiên từng là Oregon vào năm 2015, theo sau là California, Washington, Texas, Colorado, Virginia, và Louisiana. Từng mẩu pháp lý được tóm tắt bên dưới và được mô tả chi tiết trong phần tiếp sau. Các cân nhắc sau đây được đề cập trong từng tóm tắt:
 • Các dạng tư liệu nào nên đánh dấu (OER, tự do không mất tiền, hay chi phí thấp)
 • Mức độ sử dụng OER được yêu cầu để định tính khóa học cho việc đánh dấu
 • Phạm vi của các cơ sở được chỉ thị đó bao trùm
 • Độ dài thời gian được cung cấp để triển khai yêu cầu đó
 • Liệu yêu cầu đó có tuân theo các hướng dẫn hoặc việc tạo ra quy định của một cơ quan của bang hay không

DỰ LUẬT 2871 (2015) CỦA HẠ VIỆN OREGON
Oregon là bang đầu tiên thông qua pháp luật yêu cầu đánh dấu thời khóa biểu khóa học cho các tư liệu mở và kham được. Được thông qua vào năm 2015, Dự luật 2871 của Hạ viện từng là dự luật toàn diện được thiết kế để mở rộng sử dụng OER ở các cơ sở giáo dục đại học công lập ở bang này. Các điều khoản chính trong dự luật bao gồm việc tạo lập chương trình trợ cấp OER và thiết lập vị trí nhân viên OER trong Ủy ban Điều phối Giáo dục Đại học. Yêu cầu đánh dấu khóa học OER được nêu như sau:
Từng trường đại học công lập được liệt kê trong ORS 352.002 và trường cao đẳng cộng đồng sẽ chỉ định rõ ràng các khóa học với các tư liệu của chúng chỉ bao gồm các sách giáo khoa mở và tự do không mất tiền hoặc các tư liệu khóa học khác có chi phí thấp hoặc không có chi phí. Chỉ định khóa học được phần này yêu cầu phải xuất hiện trong các mô tả khóa học được xuất bản trên Internet hoặc được cung cấp cho các sinh viên ở thời điểm đăng ký khóa học, bao gồm trong danh sách các tư liệu khóa học của các cửa hàng sách trong khu trường được cung cấp cho khóa học đó. (Oregon HB 2871 2015)
Yêu cầu này cũng là điển hình của các bang khác. Nó chỉ áp dụng cho các cơ sở công lập, và chỉ định chủng loại rộng hơn các tư liệu tự do không mất tiền và chi phí thấp ngoài OER ra. Khái niệm “chi phí thấp” tuy vậy đã không mang theo định nghĩa theo luật định, và đã để lại sự giải nghĩa từ các khu trường riêng rẽ. Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood đưa ra ví dụ của cơ sở đã triển khai các đánh dấu khóa học như là kết quả của HB 2871.
Ba năm sau, báo cáo năm 2018 cho Ủy ban Điều phối Giáo dục Đại học Oregon đã thấy rằng triển khai yêu cầu này khắp Oregon từng là không đồng đều (Freed et al. 2018). Trong khi hầu hết các cơ sở, đặc biệt các trường cao đẳng cộng đồng, đã triển khai các chỉ định, các sinh viên đã không luôn nhận thức được về chúng, hoặc thông tin đã không trở nên sẵn sàng cho họ, đúng lúc sử dụng các chỉ định để biết về chi phí khi lựa chọn các khóa học. Tuy nhiên, các sinh viên đã ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng đánh dấu khóa học. Báo cáo đưa ra vài khuyến cáo, bao gồm cả việc áp dụng phương pháp nhất quán đánh dấu các thời khóa biểu khóa học khắp tất cả các cơ sở trong bang, thu thập các thông tin chỉ định sách trước đó, và thông tin tốt hơn cho các sinh viên về “OER” ngụ ý gì.

DỰ LUẬT 1359 (2016) CỦA THƯỢNG VIỆN CALIFORNIA
Vào năm 2016, California từng là bang thứ hai thông qua pháp luật (Dự luật của Thượng viện 1359) yêu cầu các đánh dấu OER. Giống như của Oregon, chính sách của California đã tác động tới các cơ sở công lập và mở rộng phạm vi vượt ra khỏi OER để bao gồm tất cả các tư liệu kỹ thuật số tự do không mất tiền và các đối tác in chi phí thấp của chúng. Cũng giống như Oregon, California đã không cung cấp bất kỳ định nghĩa xa hơn nào về ý nghĩa của “chi phí thấp”. Yêu cầu của California nêu như sau:
Nhấn mạnh rõ ràng, bằng phương tiện có thể bao gồm biểu tượng hoặc biểu trưng ở nơi dễ thấy trong thời khóa biểu khóa học trên trực tuyến của khu trường, các khóa học chỉ sử dụng các tư liệu khóa học kỹ thuật số là tự do không mất tiền đối với các sinh viên và có thể có lựa chọn chi phí thấp cho các phiên bản in. (California SB 1359 2016).
California có lịch sử làm luật dài lâu liên quan tới OER. Một trong những bang thông qua pháp luật toàn diện, California có hội đồng giảng viên thường trực và thư viện số rộng khắp bang chuyên về OER và đã thực hiện vài phân bổ lớn trong những năm gần đây hơn. Yêu cầu đánh dấu khóa học là bắt buộc đối với 2 trong số 3 hệ thống giáo dục đại học công lập, Đại học Bang California và Cao đẳng Cộng đồng California. Hiến pháp bang trao cho Đại học California quyền tự chủ cơ sở rộng lớn, và vì thế pháp luật thỉnh nguyện thay vì yêu cầu tuân thủ đối với hệ thống đó.

DỰ LUẬT 1375 (2017) CỦA HẠ VIỆN WASHINGTON
Washington trở thành bang thứ ba luật hóa các đánh dấu khóa học mở và kham được vào năm 2017, với Dự luật 1357 của Hạ viện. Giống như California, Washington có lịch sử xây dựng luật từ lâu về OER và đã áp dụng yêu cầu đó như là dự luật đứng một mình. Một đoạn trích dẫn nêu như sau:
Ở mức độ tối đa có thể trên thực tế … cộng đồng hoặc trường cao đẳng kỹ thuật sẽ cung cấp thông tin sau đây cho các sinh viên khi đăng ký bằng việc hiển thị nó trong mô tả khóa học trên trực tuyến hoặc bằng việc cung cấp đường liên kết mà kết nối tới website của cửa hàng sách hoặc website khác nơi các sinh viên có thể tìm kiếm và nhìn thấy:
(a) Chi phí của bất kỳ sách giáo khoa được yêu cầu hay các tư liệu khóa học khác nào;
(b) Liệu khóa học có sử dụng các tài nguyên giáo dục mở hay không. (Washington HB 1375 2017)
Yêu cầu của Washington là độc nhất vô nhị theo nghĩa nó chỉ áp dụng cho các trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật của bang. Vài yếu tố có khả năng được đóng góp, bao gồm việc bang đã cấp vốn cho chương trình OER lớn trong hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật được biết tới như là Thư viện Khóa học Mở (Open Course Library), trong năm 2013 nó đã kết thúc việc trang bị cho 81 khóa học có lượng tuyển sinh cao với các tư liệu tự do không mất tiền và chi phí thấp (Open Washington n.d.). Trường hợp đánh dấu khóa học này đã được kết nối để giúp cho các sinh viên xác định các khóa học sử dụng các tư liệu đó. Các trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật cũng có hệ thống đánh số khóa học chung và thường chia sẻ công nghệ, điều làm cho triển khai các đánh dấu khóa học đơn giản hơn.

DỰ LUẬT 810 (2017) CỦA THƯỢNG VIỆN TEXAS
Texas cũng đã thông qua yêu cầu đánh dấu vào năm 2017 với Dự luật 810 của Thượng viện, nó bao gồm điều khoản trong dự luật rộng lớn hơn xoay quanh OER cả trong giáo dục phổ thông K-12 và đại học. Một trích đoạn như sau:
Từng cơ sở giáo dục đại học sẽ:
(1) đối với từng học kỳ hoặc kỳ học, biên soạn thời khóa biểu khóa học chỉ ra từng khóa học được cơ sở chào cho học kỳ hay kỳ học đó cho các sinh viên sau trung học;
(2) với sự tôn trọng từng khóa học, hãy đưa vào thời khóa biểu một danh sách các sách giáo khoa được yêu cầu và được khuyến cáo mà chỉ định, ở mức độ có thể thực hành được, thông tin sau đây cho từng sách giáo khoa:
(A) giá bán lẻ;
(B) tác giả;
(C) nhà xuất bản;
(D) ngày bản quyền gần nhất; [và]
(E) Số Sách Tiêu chuẩn Quốc tế (ISBN) được chỉ định, nếu có; và
(F) liệu sách giáo khoa đó có là tài nguyên giáo dục mở hay không; (Texas SB 810 2017)
Đối với tất cả các yêu cầu của bang được xem xét trong chương này, SB 810 cung cấp các yêu cầu pháp lý mở rộng nhất. Dự luật đi tới mô tả khi nào và cách nào thông tin phải được mở ra và yêu cầu các cơ sở có thời khóa biểu tìm kiếm được để xây dựng bộ lọc OER trong chức năng tìm kiếm. Lưu ý là, phần này của SB 810 xây dựng dựa vào quy chế hiện có của bang được luật hóa vào năm 2009, các điều khoản công bố giá thành sách giáo khoa của HEOA nằm trong luật của bang Texas.
Tiếp cận chi tiết của SB 810 đối với việc đánh dấu khóa học mở và kham được đã làm nhẹ bớt các khía cạnh lập kế hoạch. Dự luật đã bao gồm định nghĩa OER rõ ràng, các hướng dẫn rõ ràng về khi nào và bằng cách nào để đánh dấu các khóa học, và yêu cầu bổ sung các khóa học OER vào các chức năng tìm kiếm trong thời khóa biểu các lớp học. Tuy nhiên, khung thời gian quá ngắn cho triển khai, vấn đề của vài tháng, từng là không thực tế cho hầu hết các cơ sở. Triển khai SB 810 sẽ được thảo luận tăng cường trong Chương 2 (Các ngụ ý pháp luật) và trong trường hợp điển hình của Cao đẳng Cộng đồng Houston.

DỰ LUẬT 18-1331 (2018) CỦA HẠ VIỆN COLORADO
Colorado đã thông qua yêu cầu đánh dấu khóa học của nó vào năm 2018 như một phần của dự luật OER toàn diện được thiết kế để triển khai một tập hợp các khuyến cáo được tạo ra bởi hội đồng OER được thành lập theo Dự luật 18-1331 của Hạ viện. HB 18-1331 đã tạo ra hội đồng OER thường trực để triển khai chương trình trợ cấp OER, chiến dịch nhận thức, và các hoạt động phối hợp giữa các cơ sở công lập trong bang, cùng với phân bổ 660.000 USD. Một điều khoản đã được bổ sung vào bản thảo cuối cùng của dự luật cũng yêu cầu Ủy ban Giáo dục Đại học Colorado phát triển các hướng dẫn cho các chỉ định khóa học OER.
Ủy ban này sẽ áp dụng các hướng dẫn để yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học công lập đảm bảo rằng, bắt đầu vào mùa thu 2021, các sinh viên được thông báo trước về đăng ký khóa học có liên quan tới các khóa học và các phần nào sử dụng tài nguyên giáo dục mở hoặc các tư liệu chi phí thấp khác. (Colorado HB 18-1331 2018)
Tiếp cận của Colorado hơi khác một chút so với các bang khác, ở chỗ nó đã không trực tiếp chỉ thị cho các cơ sở triển khai việc đánh dấu khóa học, mà thay vào đó đã giao quyền cho một cơ quan của bang phát triển các hướng dẫn đặc thù hơn. Nó cũng chào một giai đoạn triển khai dài 3 năm.

DỰ LUẬT 2380 (2019) CỦA HẠ VIỆN VIRGINIA
Vào năm 2019, vài bang đã cân nhắc pháp luật đánh dấu khóa học. Dự luật 2380 của Hạ viện Virginia từng là đầu tiên thông qua thành luật. Pháp luật đã bổ sung yêu cầu tới phần luật hóa dành riêng cho các tư liệu khóa học. Quy chế đó nêu:
Nhà đăng ký hoặc nhân viên thích hợp khác của từng cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ xác định rõ ràng trong catalog hoặc hệ thống đăng ký khóa học trên trực tuyến, càng sớm thực thi được càng tốt sau khi thông tin cần thiết trở nên sẵn sàng, từng khóa học theo đó người hướng dẫn chỉ sử dụng các tư liệu khóa học không mất chi phí hoặc các tư liệu khóa học chi phí thấp (Virginia HB 2380 2019)
Không giống như các luật trước đó được thông qua ở các bang khác, Virginia bỏ qua bất kỳ lưu ý nào về OER và chỉ yêu cầu đánh dấu các tư liệu không mất chi phí hoặc chi phí thấp.

DỰ LUẬT 117 (2019) CỦA THƯỢNG VIỆN LOUISIANA
Dự luật 117 của Thượng viện Louisiana, cũng đã thông qua vào năm 2019, yêu cầu đánh dấu cả OER và “tài nguyên giáo dục kham được” - AER (Affordable Educational Resources):
Sử dụng biểu tượng, biểu trưng rõ ràng, hoặc các đặc tính phân biệt được khác để làm nổi bật từng khóa học bao gồm cả trong thời khóa biểu khóa học của nó rằng chỉ sử dụng các tư liệu khóa học AER hoặc OER và đảm bảo rằng các tư liệu khóa học đó tuân thủ với Luật với những Người khuyết tật Mỹ. (Louisiana SB 117 2019)
Nhiều bang đã đưa vào ngôn từ có liên quan tới các tư liệu “kham được” hoặc “chi phí thấp”, nhưng Louisiana là bang đầu tiên chào định nghĩa rõ ràng. Định nghĩa đó áp dụng các tư liệu có bản quyền theo truyền thống là sẵn sàng cho các sinh viên ít hơn “4 lần mức lương tối thiểu của liên bang”, trong năm 2019 nó là 29 USD. Bảng bên dưới trình bày tóm tắt pháp luật bang.

CÁC CHỦNG LOẠI ĐÁNH DẤU CỦA CÁC BANG
Phụ thuộc vào ngôn từ pháp luật, là có khả năng để khóa học hoặc tư liệu nằm trong nhiều chủng loại đánh dấu dựa vào chi phí hoặc giấy phép bản quyền của chúng. Sáu chủng loại có thể được minh họa trong bảng bên dưới.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập77
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm72
 • Hôm nay3,785
 • Tháng hiện tại193,516
 • Tổng lượt truy cập33,171,044
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây