Quốc hội (Mỹ) giới thiệu dự luật xử lý chi phí sách giáo khoa đại học

Thứ năm - 13/04/2023 06:34

Congress Introduces Bill to Tackle College Textbook Costs

Tuesday, March 28, 2023 News

Theo: https://sparcopen.org/news/2023/congress-introduces-bill-to-tackle-college-textbook-costs/

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/03/2023

Pháp luật sẽ tạo ra chương trình để tiết kiệm hàng triệu USD cho sinh viên

Washington, D.C. (28/03/2023) — SPARC, một tổ chức biện hộ phi lợi nhuận làm việc để làm cho giáo dục và nghiên cứu là mở và công bằng, hôm nay đã hoan nghênh sự giới thiệu Luật Sách giáo khoa Đại học Kham được ở Quốc hội Mỹ. Dự luật này có thể giải quyết một yếu tố chính nhưng thường bị bỏ qua trong chi phí giáo dục đại học - chi phí sách giáo khoa - bằng việc thiết lập một chương trình trợ cấp để tạo lập và sử dụng các sách giáo khoa miễn phí, được cấp phép mở, đồng thời tăng cường các yêu cầu công khai giá liên bang đối với các nhà xuất bản và tổ chức sách giáo khoa. Nếu được thông qua, chương trình này có thể được xây dựng dựa vào thành công của Thí điểm Sách giáo khoa Mở đã được dự kiến sẽ tiết kiệm cho sinh viên khoảng 250 triệu đô la kể từ khi được tạo ra vào năm 2018.

Chi phí sách giáo khoa là một rào cản bị bỏ qua để có được bằng đại học”, Nicole Allen, Giám đốc Giáo dục Mở của SPARC, nói. Các tư liệu khóa học có ý nghĩa để giúp cho các sinh viên học, nhưng rất thường thấy chi phí gây cản đường. Bằng việc hỗ trợ tạo lập và sử dụng tài nguyên giáo dục mở, dự luật này sẽ cung cấp tiết kiệm có ý nghĩa, dài hạn cho sinh viên. Chúng tôi cảm ơn Thượng nghị sỹ Durbin, Smith, King and Sinema, và Hạ nghị sỹ Neguse vì sự lãnh đạo của họ trong vấn đề quan trọng này.

Tài nguyên giáo dục mở (OER) là các tư liệu giáo dục được phân phối miễn phí với quyền hợp pháp để tự do sử dụng, chia sẻ, và xây dựng dựa vào nội dung đó.

Luật Sách giáo khoa Đại học Kham đã được thượng nghị sỹ Dick Durbin (D-IL), Angus King (I-ME), Tina Smith (D-MN), và Kyrsten Sinema (I-AZ) và hạ nghị sỹ Joe Neguse (D-CO) giới thiệu cả cho cả 2 viện của Quốc hội. Dự luật sẽ:

 • Ủy quyền một chương trình trợ cấp, tương tự với chương trình Thí điểm Sách giáo khoa Mở theo đó Quốc hội đã dành 47 triệu USD, để hỗ trợ các dự án ở các trường cao đẳng và đại học để tạo lập và mở rộng việc sử dụng các sách giáo khoa mở với ưu tiên cho các chương trình nào sẽ đạt được tiết kiệm cao nhất cho sinh viên;

 • Đảm bảo rằng bất kỳ sách giáo khoa mở hay tư liệu giáo dục nào được tạo ra bằng việc sử dụng các vốn cấp của chương trình sẽ là truy cập được miễn phí và dễ dàng tới công chúng;

 • Yêu cầu các thực thể nào nhận được vốn cấp phải hoàn thành một báo cáo về tính hiệu quả của chương trình trong việc đạt được tiết kiệm cho sinh viên;

 • Cải thiện và cập nhật các yêu cầu hiện có đối với các nhà xuất bản và các cơ sở cung cấp thông tin về chi phí sách giáo khoa, bao gồm các yêu cầu mới mở ra cho sinh viên về cách làm thế nào các công ty cung cấp các tư liệu kỹ thuật số có thể sử dụng dữ liệu sinh viên; và

 • Yêu cầu Văn phòng Kiểm toán Chính phủ báo cáo cho Quốc hội với bản cập nhật về xu thế giá thành của sách giáo khoa đại học.

Luật Sách giáo khoa Đại học Kham được đã được xem xét trong 5 kỳ Quốc hội gần đây nhất, chỉ ra sự hỗ trợ to lớn cho vấn đề chi phí sách giáo khoa và sách giáo khoa mở như là một giải pháp. Trong khi triển vọng của dự luật đã gắn liền với quy trình tái ủy quyền của Luật Giáo dục Đại học rộng lớn hơn, các nhà tài trợ đã làm việc để cung cấp các kết quả tức thì cho sinh viên bằng việc đảm bảo vốn cấp thường niên cho chương trình trợ cấp Thí điểm Sách giáo khoa Mở kể từ năm 2018. Được Bộ Giáo dục Mỹ phân bổ, Thí điểm Sách giáo khoa Mở đã cấp vốn cho 18 dự án trong vòng 5 năm qua, ước tính tiết kiệm cho sinh viên 250 triệu USD - một sự hoàn vốn đầu tư liên bang đáng kể.

“Việc giảm chi phí sách giáo khoa sẽ làm gia tăng truy cập tới giáo dục đại học ngay bây giờ”, Allen nói. “Không giống như nhiều thách thức khác chúng ta đối mặt, có một giải pháp ở đầu ngón tay của chúng ta với tài nguyên giáo dục mở. Dự luật này sẽ tăng tốc nhận thức và áp dụng các tư liệu mở để tiết kiệm hàng triệu USD cho sinh viên”.

Sử dụng tài nguyên giáo dục mở đã liên tục gia tăng, khi nhiều hơn các cơ sở cung cấp hỗ trợ. Một nghiên cứu năm 2022 của Bay View Analytics thấy rằng 67% giảng viên có vài mức nhận thức về tài nguyên giáo dục mở, và 31% các giảng viên giảng dạy các khóa học giới thiệu đã chỉ định tài nguyên giáo dục mở trong ít nhất một khóa học của họ. Cũng có bằng chứng mạnh mẽ rằng sử dụng tài nguyên giáo dục mở có thể làm gia tăng tỷ lên hoàn thành khóa học một cách đáng kể đồng thời duy trì hiệu suất học tập.

Giá thành sách giáo khoa đại học đã tăng gấp hơn 2 lần trong vòng 2 thập kỷ qua theo Chỉ số Giá Tiêu dùng, và ngân sách trung bình của sinh viên cho các sách giáo khoa và đồ dùng học tập trong một cơ sở công lập 4 năm là 1.240 USD theo College Board (Ban lãnh đạo Đại học). Các khảo sát đã thấy rằng gần 2/3 sinh viên bỏ qua việc mua các tư liệu cần thiết vì chi phí quá cao, thậm chí dù hầu hết nói họ thừa nhận làm như vậy có thể gây hại cho các điểm số của họ. Theo một báo cáo năm 2016 của U.S. PIRG, ước tính 3,15 tỷ USD trợ cấp tài chính cho sinh viên ở mức địa phương, bang hoặc liên bang được chi tiêu hàng năm vào sách giáo khoa.

###

SPARC là tổ chức tư vấn phi lợi nhuận làm việc để làm cho nghiên cứu và giáo dục là mở và công bằng theo thiết kế. Đại diện cho hơn 250 thành viên thư viện học thuật và nghiên cứu, công việc của SPARC được xây dựng dựa vào cơ sở rằng việc chia sẻ kiến thức là một quyền con người. Như một chất xúc tác cho hành động, SPARC Làm việc ở mức địa phương, quốc gia và quốc tế để thay đổi các chính sách, giáo dục và thúc đẩy các bên liên quan, và ươm tạo các dự án cải thiện thế giới nơi bất kỳ ai cũng có thể tham gia đầy đủ trong các hệ thống nghiên cứu và giáo dục. Xem thêm sparcopen.org.

Legislation Would Create Program to Save Students Millions

Washington, D.C. (March 28, 2023) — SPARC, a non-profit advocacy organization working to make education and research open and equitable, today applauded the reintroduction of the Affordable College Textbook Act in the U.S. Congress. The bill would address a key but often overlooked factor in the cost of higher education—the cost of textbooks—by establishing a grant program for the creation and use of free, openly licensed textbooks, while also strengthening federal price disclosure requirements for textbook publishers and institutions. If passed, the program would build on the success of the Open Textbook Pilot which is already projected to save students an estimated $250 million since its creation in 2018.

Textbook costs are an overlooked barrier to getting a college degree,” said Nicole Allen, Director of Open Education for SPARC. “Course materials are meant to help students learn, but too often the expense stands in the way. By supporting the creation and use of open educational resources, this bill will deliver meaningful, long-term savings for students. We are grateful to Senators Durbin, Smith, King and Sinema, and Representative Neguse for their leadership on this important issue.

Open educational resources (OER) are educational materials that are distributed at no cost with legal permission to freely use, share, and build upon the content.

The Affordable College Textbook Act was introduced into both chambers of Congress by Senators Dick Durbin (D-IL), Angus King (I-ME), Tina Smith (D-MN), and Kyrsten Sinema (I-AZ) and Representative Joe Neguse (D-CO). The bill would:

 • Authorize a grant program, similar to the Open Textbook Pilot program for which Congress already has appropriated $47 million, to support projects at colleges and universities to create and expand the use of open textbooks with priority for those programs that will achieve the highest savings for students;

 • Ensure that any open textbooks or educational materials created using program funds will be free and easily accessible to the public;

 • Require entities who receive funds to complete a report on the effectiveness of the program in achieving savings for students;

 • Improve and update existing requirements for publishers and institutions that provide information on textbook costs, including new disclosure requirements to students on how companies providing digital materials may use student data; and

 • Require the Government Accountability Office to report to Congress with an update on the price trends of college textbooks.

The Affordable College Textbook Act has been considered in the last five Congresses, showing significant support for the issue of textbook costs and open textbooks as a solution. While the bill’s prospects have been tied to the broader Higher Education Act reauthorization process, the sponsors have worked to deliver immediate results for students by securing annual funding for the Open Textbook Pilot grant program since 2018. Distributed by the U.S. Department of Education, the Open Textbook Pilot has funded 18 projects over five years, which are projected to save students an estimated $250 million—a substantial return on federal investment.

Reducing textbook costs will increase access to higher education right now,” said Allen. “Unlike so many other challenges we face, there is a solution at our fingertips with open educational resources. This bill will accelerate the awareness and adoption of open materials to save students millions.”

The use of open educational resources has continued to grow, as more institutions provide support. A 2022 study by Bay View Analytics found that 67% of faculty have some level of awareness of OER, and that 31% of faculty teaching introductory courses have assigned OER in at least one of their courses. There is also strong evidence that the use of OER can significantly increase course completion rates while maintaining learning performance.

College textbook prices have more than doubled in the last two decades according to the Consumer Price Index, and the average student budget for books and supplies at a four-year public institution is $1,240 according to the College Board. Surveys have found that nearly two-thirds of students skip buying required materials because the cost is too high, even though most said they recognize doing so could hurt their grades. According to a 2016 report by U.S. PIRG, an estimated $3.15 billion in local, state and federal student financial aid is spent annually on textbooks.

###

SPARC is a non-profit advocacy organization working to make research and education open and equitable by design. Representing more than 250 academic and research library members, SPARC’s work is built on the premise that sharing knowledge is a human right. As a catalyst for action, SPARC works at the local, national and international level to change policies, educate and activate stakeholders, and incubate projects that advance a world where everyone can fully participate in research and education systems. Learn more at sparcopen.org

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm35
 • Hôm nay9,795
 • Tháng hiện tại724,007
 • Tổng lượt truy cập32,953,392
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây