Tuyên bố Chính phủ Mở

Thứ hai - 07/01/2019 06:49

Open Government Declaration

Theo: https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration

Để ra nhập Đối tác Chính phủ Mở - OGP (Open Government Partnership), các quốc gia phải cam kết duy trì các nguyên tắc chính phủ mở và minh bạch bằng việc phê chuẩn Tuyên bố Chính phủ Mở (bên dưới). Thông qua việc phê chuẩn Tuyên bố này, các quốc gia cam kết “thúc đẩy văn hóa toàn cầu chính phủ mở trao quyền và phân phối cho các công dân, và cải thiện các lý tưởng của chính phủ mở và có sự tham gia trong thế kỷ 21”.

Tuyên bố đã được 75 quốc gia tham gia OGP phê chuẩn. Quốc gia có đủ tư cách có mong muốn ra nhập OGP sẽ phê chuẩn Tuyên bố trong Bức thư bày tỏ Ý định của mình (Letter of Intent). (Tìm hiểu thêm ở đây).


 

TUYÊN BỐ CHÍNH PHỦ MỞ
Tháng 9/2011

Như là các thành viên của Đối tác Chính phủ Mở, đã cam kết với các nguyên tắc được ghi trong Tuyên ngôn Nhân Quyền, Công ước của Liên hiệp quốc chống Tham nhũng, và các công cụ quốc tế áp dụng được khác liên quan tới các quyền con người và điều hành tốt:

Chúng tôi thừa nhận rằng tất cả mọi người trên khắp thế giới đang đòi hỏi nhiều hơn tính mở trong chính phủ. Họ đang kêu gọi vì sự tham gia dân sự lớn hơn trong các công việc của nhà nước, và tìm kiếm các cách thức để làm cho các chính phủ của họ minh bạch hơn, có trách nhiệm giải trình hơn, và hiệu quả hơn.

Chúng tôi thừa nhận rằng các quốc gia đang ở trong các giai đoạn khác nhau trong những nỗ lực của họ để thúc đẩy tính mở trong chính phủ, và từng trong số chúng tôi theo đuổi tiếp cận nhất quán với các ưu tiên và hoàn cảnh của quốc gia chúng tôi và nguyện vọng của các công dân của chúng tôi.

Chúng tôi nhận trách nhiệm về việc nắm lấy thời điểm này để tăng cường các cam kết của chúng tôi để thúc đẩy minh bạch, đấu tranh chống tham nhũng, trao quyền cho các công dân, và nuôi dưỡng sức mạnh các công nghệ mới để làm cho chính phủ hiệu quả và có trách nhiệm giải trình hơn.

Chúng tôi xác nhận giá trị của tính mở trong cam kết của chúng tôi với các công dân cải thiện các dịch vụ, quản lý các tài nguyên nhà nước, thúc đẩy cách tân, và tạo ra các cộng đồng an toàn hơn. Chúng tôi ôm lấy các nguyên tắc chính phủ minh bạch và mở với quan điểm hướng tới việc đạt được sự thịnh vượng lớn hơn, phúc lợi lớn hơn, và chân giá trị của con người ở các quốc gia của riêng chúng tôi và trong một thế giới ngày càng được kết nối nhiều hơn.

Cùng nhau, chúng tôi tuyên bố cam kết của chúng tôi để:

Gia tăng tính sẵn sàng của thông tin về các hoạt động của chính phủ. Các chính phủ thu thập và nắm giữ thông tin nhân danh nhân dân, và các công dân có quyền tìm kiếm thông tin về các hoạt động của chính phủ. Chúng tôi cam kết thúc đẩy sự truy cập gia tăng tới thông tin và mở ra các hoạt động của chính phủ ở mọi mức độ của chính phủ. Chúng tôi cam kết gia tăng các nỗ lực của chúng tôi để thu thập có hệ thống và xuất bản dữ liệu về chi tiêu và thực thi của chính phủ đối với các dịch vụ công và các hoạt động cơ bản. Chúng tôi cam kết chủ động tích cực cung cấp thông tin giá trị cao, bao gồm các dữ liệu thô, theo cách thức đúng lúc, ở các định dạng mà công chúng có thể dễ dàng định vị, hiểu và sử dụng, và ở các định dạng tạo thuận lợi cho sử dụng lại. Chúng tôi cam kết cung cấp truy cập tới các phương thức hiệu quả khi thông tin hoặc các hồ sơ tương ứng bị/được chiếm giữ không đúng, bao gồm thông qua giám sát hiệu quả quy trình truy đòi. Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của các tiêu chuẩn mở để thúc đẩy truy cập của xã hội dân sự tới dữ liệu nhà nước, cũng như tạo thuận lợi cho tính tương hợp của các hệ thống thông tin chính phủ. Chúng tôi cam kết tìm kiếm phản hồi từ công chúng để xác định thông tin có giá trị lớn nhất đối với họ, và cam kết tính tới các phản hồi như vậy ở mức độ cao nhất có thể.

Ủng hộ sự tham gia dân sự.

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của tất cả mọi người, ngang bằng nhau và không có phân biệt đối xử, trong việc ra quyết định và hình thành chính sách. Sự tham gia của công chúng, bao gồm sự tham gia đầy đủ của phụ nữ, làm gia tăng tính hiệu quả của các chính phủ, hưởng lợi từ tri thức, các ý tưởng của mọi người và khả năng cung cấp sự giám sát. Chúng tôi cam kết làm cho việc hình thành chính sách và ra quyết định minh bạch hơn, tạo ra và sử dụng các kênh thu hút phản hồi của công chúng, và đào sâu sự tham gia của công chúng trong việc phát triển, giám sát và đánh giá các hoạt động của chính phủ. Chúng tôi cam kết bảo vệ năng lực của các tổ chức không vì lợi nhuận và xã hội dân sự để vận hành theo các cách thức nhất quán với cam kết của chúng tôi về tự do ngôn luận, lập hội, và góp ý kiến. Chúng tôi cam kết tạo ra các cơ chế xúc tác cho sự cộng tác lớn hơn giữa các chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự và các doanh nghiệp.

Triển khai các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính chuyên nghiệp khắp các cơ quan hành chính của chúng tôi.

Chính phủ có trách nhiệm đòi hỏi các tiêu chuẩn và các quy tắc ứng xử đạo đức cao đối với các công chức nhà nước. Chúng tôi cam kết có các chính sách, các cơ chế và thực hành chống tham nhũng mạnh mẽ, đảm bảo minh bạch trong quản lý tài chính công và mua sắm của chính phủ, và tăng cường quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết duy trì hoặc thiết lập khung pháp lý để làm cho thông tin của nhà nước về thu nhập và tài sản của quốc gia, các công chúng cao cấp của nhà nước. Chúng tôi cam kết ban hành và triển khai các quy định bảo vệ những người tố giác. Chúng tôi cam kết làm cho thông tin về các hoạt động và tính hiệu quả của các cơ quan phòng chống và thực thi chống tham nhũng, cũng như các thủ tục truy đòi đối với các cơ quan đó, sẵn sàng cho công chúng, tôn trọng tính bí mật của thông tin thực thi pháp luật đặc thù. Chúng tôi cam kết gia tăng các biện pháp ngăn chặn chống lại hối lộ và các dạng tham nhũng khác trong các khu vực nhà nước và tư nhân, cũng như chia sẻ thông tin và sự tinh thông.

Gia tăng truy cập tới các công nghệ mới vì tính mở và trách nhiệm giải trình.

Các công nghệ mới chào các cơ hội chia sẻ thông tin, sự tham gia, và sự cộng tác của công chúng. Chúng tôi có ý định thúc đẩy các công nghệ đó để làm cho nhiều thông tin hơn công khai theo các cách thức xúc tác cho mọi người vừa để hiểu những gì các chính phủ của họ làm và vừa tác động tới các quyết định. Chúng tôi cam kết phát triển các không gian tiếp cận được và an toàn trên trực tuyến như những nền tảng để phân phối các dịch vụ, lôi kéo công chúng, và chia sẻ thông tin và các ý tưởng. Chúng tôi thừa nhận rằng truy cập tới công nghệ một cách bình đẳng và kham được là một thách thức, và cam kết tìm cách gia tăng tính kết nối trên trực tuyến và di động, trong khi cũng xác định và thúc đẩy sử dụng các cơ chế lựa chọn thay thế cho sự tham gia dân sự. Chúng tôi cam kết lôi kéo xã hội dân sự và cộng đồng doanh nghiệp để xác định các thực hành hiệu quả và các tiếp cận có tính cách tân để tận dụng các công nghệ mới để trao quyền cho nhân dân và thúc đẩy sự minh bạch trong chính phủ. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng việc gia tăng sự truy cập tới công nghệ kéo theo việc ủng hộ khả năng của các chính phủ và công dân sử dụng nó. Chúng tôi cam kết ủng hộ và phát triển sử dụng các cách tân công nghệ như nhau đối với các nhân viên chính phủ và các công dân. Chúng tôi cũng hiểu rằng công nghệ là sự bổ sung, không phải là sự thay thế, cho thông tin rõ ràng, sử dụng được, và hữu dụng.

Chúng tôi thừa nhận rằng chính phủ mở là một quá trình đòi hỏi cam kết liên tục và được duy trì. Chúng tôi cam kết báo cáo công khai về các hành động được triển khai để hiện thực hóa các nguyên tắc đó, tư vấn với công chúng về sự triển khai các hành động đó, và cập nhật các cam kết của chúng tôi phù hợp với các thách thức và cơ hội mới.

Chúng tôi cam kết dẫn đầu bằng ví dụ và đóng góp cho việc cải thiện chính phủ mở ở các quốc gia khác bằng việc chia sẻ các thực hành và sự tinh thông tốt nhất và bằng việc triển khai các cam kết được thể hiện trong tuyên bố này trên cơ sở không ràng buộc, tự nguyện. Mục tiêu của chúng tôi là để khuyến khích cách tân và thúc đẩy tiến bộ, chứ không phải để xác định các tiêu chuẩn sẽ được sử dụng như là điều kiện tiên quyết cho sự hợp tác hoặc trợ giúp hoặc xếp hạng các quốc gia. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng để thúc đẩy tính mở của tiếp cận toàn diện và tính sẵn sàng trợ giúp công nghệ để hỗ trợ xây dựng năng lực và thể chế.

Chúng tôi cam kết tán thành các nguyên tắc đó trong cam kết quốc tế của chúng tôi, và làm việc để thúc đẩy văn hóa chính phủ mở toàn cầu để trao quyền và phân phối cho các công dân, và cải thiện các lý tưởng của chính phủ mở và có sự tham gia trong thế kỷ 21.


 

To join OGP, countries must commit to uphold the principles of open and transparent government by endorsing the Open Government Declaration (below). Through endorsing this Declaration, countries commit to “foster a global culture of open government that empowers and delivers for citizens, and advances the ideals of open and participatory 21st century government.”

The Declaration has been endorsed by 75 OGP participating countries. An eligible country wishing to join OGP should endorse the Declaration in its Letter of Intent. (Learn more here.)


 

OPEN GOVERNMENT DECLARATION
September 2011

As members of the Open Government Partnership, committed to the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the UN Convention against Corruption, and other applicable international instruments related to human rights and good governance:

We acknowledge that people all around the world are demanding more openness in government. They are calling for greater civic participation in public affairs, and seeking ways to make their governments more transparent, responsive, accountable, and effective.

We recognize that countries are at different stages in their efforts to promote openness in government, and that each of us pursues an approach consistent with our national priorities and circumstances and the aspirations of our citizens.

We accept responsibility for seizing this moment to strengthen our commitments to promote transparency, fight corruption, empower citizens, and harness the power of new technologies to make government more effective and accountable.

We uphold the value of openness in our engagement with citizens to improve services, manage public resources, promote innovation, and create safer communities. We embrace principles of transparency and open government with a view toward achieving greater prosperity, well-being, and human dignity in our own countries and in an increasingly interconnected world.

Together, we declare our commitment to:

Increase the availability of information about governmental activities.
Governments collect and hold information on behalf of people, and citizens have a right to seek information about governmental activities. We commit to promoting increased access to information and disclosure about governmental activities at every level of government. We commit to increasing our efforts to systematically collect and publish data on government spending and performance for essential public services and activities. We commit to pro-actively provide high-value information, including raw data, in a timely manner, in formats that the public can easily locate, understand and use, and in formats that facilitate reuse. We commit to providing access to effective remedies when information or the corresponding records are improperly withheld, including through effective oversight of the recourse process. We recognize the importance of open standards to promote civil society access to public data, as well as to facilitate the interoperability of government information systems. We commit to seeking feedback from the public to identify the information of greatest value to them, and pledge to take such feedback into account to the maximum extent possible.

Support civic participation.

We value public participation of all people, equally and without discrimination, in decision making and policy formulation. Public engagement, including the full participation of women, increases the effectiveness of governments, which benefit from people’s knowledge, ideas and ability to provide oversight. We commit to making policy formulation and decision making more transparent, creating and using channels to solicit public feedback, and deepening public participation in developing, monitoring and evaluating government activities. We commit to protecting the ability of not-for-profit and civil society organizations to operate in ways consistent with our commitment to freedom of expression, association, and opinion. We commit to creating mechanisms to enable greater collaboration between governments and civil society organizations and businesses.

Implement the highest standards of professional integrity throughout our administrations.
Accountable government requires high ethical standards and codes of conduct for public officials. We commit to having robust anti-corruption policies, mechanisms and practices, ensuring transparency in the management of public finances and government purchasing, and strengthening the rule of law. We commit to maintaining or establishing a legal framework to make public information on the income and assets of national, high ranking public officials. We commit to enacting and implementing rules that protect whistleblowers. We commit to making information regarding the activities and effectiveness of our anticorruption prevention and enforcement bodies, as well as the procedures for recourse to such bodies, available to the public, respecting the confidentiality of specific law enforcement information. We commit to increasing deterrents against bribery and other forms of corruption in the public and private sectors, as well as to sharing information and expertise.

Increase access to new technologies for openness and accountability.
New technologies offer opportunities for information sharing, public participation, and collaboration. We intend to harness these technologies to make more information public in ways that enable people to both understand what their governments do and to influence decisions. We commit to developing accessible and secure online spaces as platforms for delivering services, engaging the public, and sharing information and ideas. We recognize that equitable and affordable access to technology is a challenge, and commit to seeking increased online and mobile connectivity, while also identifying and promoting the use of alternative mechanisms for civic engagement. We commit to engaging civil society and the business community to identify effective practices and innovative approaches for leveraging new technologies to empower people and promote transparency in government. We also recognize that increasing access to technology entails supporting the ability of governments and citizens to use it. We commit to supporting and developing the use of technological innovations by government employees and citizens alike. We also understand that technology is a complement, not a substitute, for clear, useable, and useful information.

We acknowledge that open government is a process that requires ongoing and sustained commitment. We commit to reporting publicly on actions undertaken to realize these principles, to consulting with the public on their implementation, and to updating our commitments in light of new challenges and opportunities.

We pledge to lead by example and contribute to advancing open government in other countries by sharing best practices and expertise and by undertaking the commitments expressed in this declaration on a non-binding, voluntary basis. Our goal is to foster innovation and spur progress, and not to define standards to be used as a precondition for cooperation or assistance or to rank countries. We stress the importance to the promotion of openness of a comprehensive approach and the availability of technical assistance to support capacity- and institution-building.

We commit to espouse these principles in our international engagement, and work to foster a global culture of open government that empowers and delivers for citizens, and advances the ideals of open and participatory 21st century government.


 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay5,125
  • Tháng hiện tại285,919
  • Tổng lượt truy cập26,990,549
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây