Phần cứng mở là gì?

Thứ hai - 09/02/2015 06:16

What is open hardware?

Theo: http://opensource.com/resources/what-open-hardware

Lời người dịch: Tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất về Phần cứng Mở hoặc Phần cứng Nguồn Mở, hệ thống giấy phép của phần cứng mở, so sánh giữa phần cứng nguồn mở với phần mềm nguồn mở, và các đường liên kết giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực phần cứng nguồn mở này.

 

“Phần cứng mở” (Open hardware) hoặc “phần cứng nguồn mở” (Open source hardware), tham chiếu tới các đặc tả thiết kế của một đối tượng vật lý được cấp phép theo một cách thức sao cho đối tượng đó có thể được bất kỳ ai nghiên cứu, sửa đổi, tạo ra và phân phối.

 

“Phần cứng mở” là một tập hợp các nguyên tắc thiết kế và các thực tiễn pháp lý, không phải một dạng đối tượng đặc biệt. Khái niệm đó vì thế có thể tham chiếu tới bất kỳ số lượng đối tượng nào - giống như các ô tô, các cái ghế, các máy tính, các người máy, hoặc thậm chí các ngôi nhà.

 

Giống như phần mềm nguồn mở, “nguồn mở” cho phần cứng mở - các lược đồ, các kế hoạch, các thiết kế logic, các bản vẽ Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính - CAD (Computer Aided Design) hoặc các tệp, ... - là sẵn sàng để sửa đổi hoặc cải tiến đối với bất kỳ ai theo các giấy phép dễ dãi. Những người sử dụng với sự truy cập tới các công cụ có thể đọc và điều khiển các tệp nguồn đó có thể cập nhật và cải tiến mã nằm bên dưới thiết bị vật lý đó. Họ có thể bổ sung thêm các tính năng hoặc sửa lỗi trong phần mềm. Họ có thể thậm chí sửa đổi thiết kế vật lý của bản thân đối tượng đó và, nếu họ muốn, xử lý để chia sẻ các sửa đổi như vậy.

 

Nguồn mở của phần cứng mở sẽ là truy cập được sẵn sàng, và các thành phần của nó là dễ dàng cho bất kỳ ai có được. Về cơ bản, phần cứng mở loại trừ các rào cản phổ biến đối với thiết kế và sản xuất các hàng hóa vật lý; nó cung cấp cho càng nhiều người có thể càng tốt khả năng để xây dựng, pha trộn, và chia sẻ tri thức của họ về thiết kế và chức năng của phần cứng.

 

Phần cứng nguồn mở được cấp phép như thế nào?

 

Các giấy phép phần cứng nguồn mở thường cho phép những người nhận các thiết kế và tài liệu để nghiên cứu chúng, phân phối lại và sửa đổi chúng, và sau dó phân phối bất kỳ sửa đổi nào. Hơn nữa, các giấy phép phần cứng mở không cản trở mọi người khỏi việc bỏ ra hoặc thậm chí bán tài liệu dự án.

 

Giống như phần mềm, các thiết kế và sáng chế của phần cứng tuân theo luật bản quyền và bằng sáng chế. Và giống như phần mềm nguồn mở, phần cứng nguồn mở sử dụng các luật sở hữu trí tuệ đó một cách sáng tạo để tạo ra các thiết kế phần cứng được truy cập một cách công khai. Vì sự tương đồng của chúng đối với các dự án phần mềm nguồn mở, nhiều dự án phần cứng nguồn mở đơn giản sử dụng các giấy phép phần mềm tự do nguồn mở đang tồn tại sẵn khi cấp phép cho các tác phẩm của họ. Những người khác sử dụng các giấy phép Creative Commons Attribution, chúng đặt trọng tâm nhiều hơn vào các tính năng của các tác phẩm nghệ thuật, ngược lại với phần mềm. Cả luật bản quyền (trong trường hợp của mã nguồn và tài liệu thiết kế) và luật bằng sáng chế (trong trường hợp của các quy trình thiết kế và các công nghệ vật liệu) áp dụng cho phần cứng mở. Luật thương hiệu cũng thích hợp cho các tên nhãn hàng và các logo của phần cứng mở.

 

Để có thêm thông tin về việc cấp phép phần cứng mở, hãy tư vấn Hiệp hội Phần cứng Nguồn MởLiên minh Thiết kế và Phần cứng Nguồn Mở.

 

Phần cứng mở khác với phần cứng khác như thế nào?

Tất cả phần cứng mở phải đi với tài liệu, bao gồm các tệp thiết kế và mã nguồn. Hơn nữa, giấy phép điều chỉnh sự tái tạo phần cứng mở phải cho phép sửa đổi và phân phối các tệp thiết kế đó theo một cách thức mà cho phép những người khác dễ dàng có được chúng. Điều này làm cho có khả năng - và thậm chí khuyến khích - nghiên cứu, xử lý sự cố, sửa đổi, và cải tiến phần cứng mở.

 

Nếu một mẩu phần cứng mở kết hợp với phần mềm bất kỳ dạng nào, thì phần mềm đó sẽ thường được phát hành theo một giấy phép nguồn mở được phê chuẩn. Như một sự lựa chọn, các giao diện phần cứng mở sẽ được làm thành tài liệu theo một cách thức mà làm cho việc viết các phần mềm nguồn mở cho phần cứng đó càng dễ dàng có thể càng tốt.

 

Về cơ bản, phần cứng mở tất cả là về việc làm cho đối tượng càng dễ dàng để pha trộn và tái tạo càng tốt. Phần cứng nguồn đóng sử dụng sự u tối và luật bằng sáng chế để làm cho sự tái tạo các đối tượng càng khó có thể càng tốt, thường để đảm bảo cho sự khóa trói vào nhà cung cấp trong dây chuyền cung ứng mà không liên quan đến những người có sở thích riêng và các nhà sản xuất hoặc đối thủ cạnh tranh khác.

 

Phần cứng nguồn mở khác với phần mềm nguồn mở như thế nào?

Vì các dự án phần cứng nguồn mở thường là kết quả trong sản xuất hoặc làm mẫu của một đối tượng vật lý, chúng hầu hết luôn liên quan tới đầu tư tiền cho các tư liệu vật lý. Trong khi các dự án phần mềm không liên quan tới các chi phí lao động và đầu tư tiền, thì phần mềm thường có thẻ được phân phối với tổng chi phí thấp và đôi khi được chào “tự do như uống bia” (hoặc “không lấy tiền”). Ngoài việc chào các tệp tài liệu và nguồn cho công chúng mà không có chi phí, điều không khả thi về tài chính đối với hầu hết các thành phần vật lý của các dự án phần cứng mở sẽ được chào không lấy tiền.

 

Điều này không có nghĩa là phong trào phần cứng mở sẽ không tập trung vào việc tối thiểu hóa chi phí cho các lập trình viên. Trong thực tế, các sáng kiến giống như sự trợ giúp của Ngân hàng Trung ương Phần cứng Nguồn Mở ( Open Source Hardware Central Bank) trong việc đảm bảo việc cấp vốn bền vững cho các dự án phần cứng mở. Các công cụ như KiCad cũng giúp phát triển các lược đồ cho các dự án đó.

 

Tôi có thể học nhiều hơn về phần cứng mở ở đâu?

Chúng tôi khuyến cáo kiểm tra site của Hiệp hội Phần cứng Nguồn Mở (Open Source Hardware Association), cũng như các khoản về phần cứng nguồn mở trên Wikipedia. Các công ty như SparkFun, Adafruit, và Lulzbot cũng cung cấp các thành phần, thiết bị được sử dụng trong tạo mẫu phần cứng.

"Open hardware," or "open source hardware," refers to the design specifications of a physical object which are licensed in such a way that said object can be studied, modified, created, and distributed by anyone.

"Open hardware" is a set of design principles and legal practices, not a specific type of object. The term can therefore refer to any number of objects—like automobiles, chairs, computers, robots, or even houses.

Like open source software, the "source code" for open hardware—schematics, blueprints, logic designs, Computer Aided Design (CAD) drawings or files, etc.—is available for modification or enhancement by anyone under permissive licenses. Users with access to the tools that can read and manipulate these source files can update and improve the code that underlies the physical device. They can add features or fix bugs in the software. They can even modify the physical design of the object itself and, if they wish, proceed to share such modifications.

Open hardware's source code should be readily accessible, and its components are preferably easy for anyone to obtain. Essentially, open hardware eliminates common roadblocks to the design and manufacture of physical goods; it provides as many people as possible the ability to construct, remix, and share their knowledge of hardware design and function.

How is open hardware licensed?

Open source hardware licenses generally permit recipients of the designs and documentations to study them, redistribute and modify them, and then to distribute any modifications. Additionally, open hardware licenses don't prevent someone from giving away or even selling the project's documentation.

Like software, hardware designs and inventions are subject to copyright and patent law. And like open source software, open source hardware uses these intellectual property laws creatively to make hardware designs publicly accessible. Because of their similarity to open source software projects, many open hardware projects simply use existing free and open source software licenses when licensing their works. Others use the Creative Commons By Attribution licenses, which are more focused on the features of works of art, as opposed to software. Both copyright law (in the case of source code and design documentation) and patent law (in the case of design processes and material technologies) apply to open hardware. Trademark law is also pertinent to the branding names and logos of open hardware.

For more information on open hardware licensing, consult the Open Source Hardware Association and the Open Source Hardware and Design Alliance.

How is open hardware different from other hardware?

All open hardware must be accompanied by documentation, including design files and source code. In addition, the license governing the reproduction of open hardware must allow modification and distribution of those design files in a way that allows others to easily obtain them. This makes possible—and even encourages—studying, troubleshooting, modifying, and improving open hardware.

If a piece of open hardware incorporates software of any kind, then that software should generally be released under an approved open source license. Alternatively, the open hardware's interfaces should be documented in a way that makes writing open source software for the hardware as easy as possible.

Essentially, open hardware is all about making the object as easy to remix and reproduce as possible. Closed hardware uses obfuscation and patent law to make the recreation of the objects as difficult as possible, usually to ensure vendor lock-in in a supply line that doesn't involve hobbyists and makers or other competitors.

How is open source hardware different from open source software?

Because open hardware projects usually result in the production or prototyping of a physical object, they almost always involve monetary investment for physical materials. While open software projects do involve labor costs and monetary investment, software can typically be distributed with lower overhead and is sometimes offered "free as in beer" (or "gratis"). Aside from offering documentation and source files to the public for no cost, it's not financially feasible for most open hardware projects' physical components to be offered gratis.

This doesn't mean that the open hardware movement isn't focused on minimizing cost for developers. In fact, initiatives like the Open Source Hardware Central Bank aid in securing sustainable funding for open hardware projects. Tools like KiCad help develop schematics for these projects, as well.

Where can I learn more about open hardware?

We recommend checking out the Open Source Hardware Association's site, as well as Wikipedia's entry on open source hardware. Companies like SparkFun, Adafruit, and Lulzbot also supply parts and equipment used in hardware prototyping.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm55
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay2,191
  • Tháng hiện tại275,536
  • Tổng lượt truy cập24,325,599
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây