Kế hoạch chiến lược của SPARC Europe 2021-2024

Thứ ba - 12/07/2022 06:38

SPARC Europe’s strategic plan 2021-2024

Theo: https://sparceurope.org/who-we-are/about-us/our-strategy/

Phạm vi

SPARC Europe thúc đẩy và làm việc về Khoa học Mở/Uyên thâm Mở và Giáo dục Mở ở châu Âu. Chúng tôi tập trung vào phát triển chính sách và biện hộ trong khi làm việc để mang lại các lợi ích, các chính sách và các thực hành của MỞ cho tất cả các phần của châu Âu. Điều này bao gồm việc giúp đảm bảo Truy cập Mở tới dải rộng lớn các kết quả đầu ra nghiên cứu như các bài báo, sách, dữ liệu nghiên cứu, phần mềm và các kết quả đầu ra quan trọng khác trong quá trình nghiên cứu.

Chúng tôi thúc đẩy các nguyên tắc Tìm thấy được, Truy cập được, Tương hợp được, Sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) để tạo thuận lợi cho sử dụng lại các tài nguyên nghiên cứu và giáo dục để gia tăng ảnh hưởng các khoản đầu tư công. Chúng tôi kích thích sự tăng trưởng, áp dụng và sử dụng Tài nguyên Giáo dục Mở và phát triển chính sách hỗ trợ cho nó. Hơn nữa, chúng tôi làm việc để đảm bảo nền tảng công việc của chúng tôi về Khoa học Mở và Giáo dục Mở bằng việc giúp đảm bảo hạ tầng Mở của châu Âu và bằng việc khai phá các cơ hội để ôm lấy các thực hành mở trong đánh giá nghiên cứu.

Đề xuất giá trị

Trọng tâm duy nhất của SPARC Europe là cải thiện Chương trình nghị sự Mở (Truy cập Mở, Khoa học và Uyên thâm Mở, và Giáo dục Mở) để gia tăng sự truy cập tới tất cả các kết quả đầu ra nghiên cứu và giáo dục do nhà nước cấp vốn đáng kể của châu Âu bằng việc hỗ trợ cho tất cả các tác nhân (bao gồm các chính phủ, các nhà cấp vốn nghiên cứu, các thư viện và các nhà cung cấp dịch vụ) có liên quan tới Giáo dục Đại học trên con đường này. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là làm cho mở trở thành chuẩn mực.

SPARC Europe có hồ sơ theo dõi làm việc này 15 năm qua. Chúng tôi làm việc với một mạng mở rộng bao gồm các thể chế của châu Âu như Ủy ban châu Âu, các cơ sở nghiên cứu và các trường đại học, các chính phủ, các nhà cấp vốn nghiên cứu và các tổ chức khác của châu Âu với chương trình nghị sự Mở của liên minh ở châu Âu và ở nước ngoài; cộng tác là trung tâm đối với công việc của chúng tôi.

SPARC Europe luôn khởi xướng, tạo thuận lợi, và hỗ trợ triển khai truy cập mở cho nghiên cứu và giáo dục của châu Âu cho tất cả mọi người bằng việc biện hộ cho MỞ và tính bền vững của MỞ, và bằng việc gây ảnh hưởng tới việc tăng cường làm chính sách có liên quan ở châu Âu. nghiên cứu quốc tế thường xuyên, xuất bản, tham gia và trao đổi tri thức về nghiên cứu và giáo dục MỞ chống trụ cho công việc này và thông tin đầy đủ cho các cộng đồng nghiên cứu và giáo dục MỞ để tiếp tục công việc của họ.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là truy cập mở tới giáo dục và nghiên cứu của châu Âu là mặc định cho cộng đồng Giáo dục Đại học, nghiên cứu, giáo dục, công nghiệp, và cho xã hội như một tổng thể.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp sự lãnh đạo cho các cộng đồng Giáo dục Đại học và nghiên cứu của châu Âu, và những ai hỗ trợ nó, để xúc tác cho các điều kiện và các cơ hội tối đa hóa truy cập và sử dụng lại các tài nguyên giáo dục và nghiên cứu của châu Âu cho tất cả mọi người trong khi vẫn tôn trọng sự đa dạng và công bằng.

Các nhóm mục tiêu

Có 4 nhóm mục tiêu chính:

 1. Những người làm chính sách nghiên cứu và giáo dục của châu Âu ở Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, các nhà cấp vốn nghiên cứu và các chính phủ quốc gia

 2. Các cộng đồng nghiên cứu và Giáo dục Đại học của châu Âu, bao gồm các nhà quản trị nghiên cứu và quản lý cao cấp đại học, các hiệp hội các trường đại học và các nhà nghiên cứu và các giảng viên của họ, và các hiệp hội học tập

 3. Cộng đồng thư viện hàn lâm châu Âu

 4. Các nhà cung cấp hạ tầng cho Khoa học Mở và Giáo dục Mở

Các mục tiêu

 • Tăng cường chính sách Truy cập Mở, Uyên thâm Mở/ Khoa học Mở và Giáo dục Mở ở châu Âu và điều chỉnh cho phù hợp bất cứ ở đâu có thể

 • Biện hộ cho MỞ trong nghiên cứu và giáo dục

 • Cố gắng xúc tác nhiều hơn cho sự công bằng trong MỞ sao cho tất cả những ai muốn xuất bản và chia sẻ các tài nguyên giáo dục và nghiên cứu một cách cởi mở được xúc tác tốt hơn để làm như vậy

 • Thúc đẩy sự đa dạng trong xuất bản nghiên cứu và giáo dục MỞ

 • Gia tăng tác động của nghiên cứu được nhà nước cấp vốn bằng việc hình dung lại cách thức nghiên cứu MỞ được khen thưởng và được ưu đãi

 • Giúp duy trì bền vững hệ sinh thái dịch vụ / hạ tầng MỞ

Các hoạt động mức cao

SPARC Europe tập trung các hoạt động của nó vào việc gây ảnh hưởng tới chính sách và phát triển chính sách ở châu Âu. Các hoạt động biện hộ và thu thập thông tin phục vụ để hoàn thành Tính mở nhiều hơn cho nghiên cứu và giáo dục của châu Âu. Chúng tôi:

 • Theo dõi sự tiến bộ của Truy cập Mở, Uyên thâm Mở / Khoa học Mở và Giáo dục Mở ở châu Âu và chia sẻ thực hành tốt và kinh nghiệm của châu Âu để thúc đẩy tính mở nhiều hơn

 • Kích thích triển khai FAIR, và khuyến khích thay đổi trong các thực hành bản quyền và cấp phép mở để gia tăng sử dụng lại và tác động của nghiên cứu và giáo dục

 • Xác định và thúc đẩy các cách thức khen thưởng và ưu đãi cho MỞ

 • Kích thích hạ tầng mở nhiều hơn với các mô hình bền vững mới và việc cấp vốn của hệ sinh thái dịch vụ /hạ tầng MỞ

 • Làm việc để nhúng Giáo dục Mở vào Giáo dục Đại học ở châu Âu và làm gia tăng Tài nguyên Giáo dục Mở ở châu Âu

Chúng tôi cấp vốn cho công việc của chúng tôi như thế nào

Công việc của chúng tôi được cấp vốn bởi các chương trình/ngân sách dự án từ các quỹ phi lợi nhuận hoặc từ Ủy ban châu Âu và từ những đóng góp thường niên chủ yếu từ cộng đồng nghiên cứu và thư viện ở châu Âu. Điều này xúc tác cho chúng tôi triển khai công việc được xác định trong chiến lược của chúng tôi theo các hoạt động mức cao từ năm này qua năm khác.

Ngân sách cho năm 2020 từng là 261.121 euro. Các tài sản của SPARC Europe có giới hạn về kích cỡ và chúng được đặt trong một tài khoản ngân hàng của Hà Lan. Báo cáo tài chính của chúng tôi được Ban lãnh đạo SPARC Europe phê chuẩn hàng năm vào quý đầu của năm sau. Vốn cấp trong năm 2020 đã trang trải cho các chi phí của các nhân viên, bao gồm: các chi phí lương, các chi phí tư vấn về nghiên cứu, hiểu biết chính sách, biên tập bản sao, tiếp thị, thiết kế, hỗ trợ truyền thông và kỹ thuật. Các chi phí văn phòng bao gồm hành chính tài chính, các chi phí pháp lý, bảo hiểm và phát triển website. Các chi phí vận hành bao gồm các chi phí họp ban lãnh đạo, các chi phí đi lại, dự án đặc biệt, cung cấp công cụ hoặc dịch vụ và kết quả tiếp thị và truyền thông.

Làm cho MỞ thành mặc định

The scope

SPARC Europe promotes and works for Open Science/Open Scholarship and Open Education in Europe.  We focus on policy development and advocacy whilst working to bring the benefits, policies and practices of Open to all parts of Europe. This includes helping ensure Open Access to a wide range of research outputs such as articles, books, research data, software and other outputs of importance in the research process.
We promote the FAIR principles to facilitate the re-use of research and education resources to increase the impact of public investments. We stimulate the growth, adoption and use of Open Educational Resources and the development of policy that supports it. Furthermore, we work to secure the foundation of our work in Open Science and Education by helping secure Europe’s Open infrastructure and by exploring opportunities to embrace Open practices in research evaluation.

The value proposition

SPARC Europe’s sole focus is to advance the Open Agenda (Open Access, Open Science and Scholarship, and Open Education) to increase access to all of Europe’s significant publicly-funded outputs of research and education by supporting all actors (including governments, research funders, libraries and service providers) related to Higher Education on this path. Our primary goal is to make Open the norm.

SPARC Europe has a track record in doing this for over 15 years. We work with an extensive network including European institutions such as the European Commission, Europe’s research institutions and universities, governments, research funders and other organisations with allied Open agendas in Europe and abroad; collaboration is central to our work.

SPARC Europe consistently initiates, facilitates, and supports the implementation of opening access to European research and education for all by advocating for Open and the sustainability of Open, and by influencing the strengthening of related policy-making in Europe. Regular international research, publications, engagement and knowledge exchange on Open research and education underpins this work and informs Open research and education communities to further their work.

The vision

Our vision is that open access to European education and research is the default for the Higher Education community, research, education, industry, and for society as a whole.

The mission

Our mission is to provide leadership to Europe’s Higher Education and research communities, and those that support it, to enable the conditions and opportunities to maximise the access and re-use of Europe’s research and educational resources for all whilst respecting diversity and equity.

The target groups

Four primary target groups:

 1. Europe’s research and education policy makers at the European Commission, European Council, national research funders and governments

 2. Europe’s Higher Education and research communities, including research administrators and senior university management, associations of universities and their researchers and teachers, and learned societies

 3. The European academic library community

 4. Open Science and Open Education infrastructure providers

Goals

 • Strengthen Open Access, Open Scholarship / Open Science and Open Education policy in Europe and align where possible

 • Advocate for open in research and education

 • Strive to enable more equity in Open so that all those who wish to publish and share research and education resources openly are better enabled to do so

 • Promote diversity in publishing Open research and education

 • Raise the impact of publicly-funded research by reimagining the way that Open research is rewarded and incentivised

 • Help sustain the Open infrastructure/service ecosystem

High-level activities

SPARC Europe focusses its activities on influencing policy and policy development in Europe. Advocacy and information-gathering activities serve to accomplish more Openness to European research and education. We:

 • Track Open Access, Open Scholarship/Open Science and Open Education progress in Europe and share good practice and European experience to promote more openness

 • Stimulate the implementation of FAIR, and encourage change in copyright and open licensing practices to increase the re-use and impact of research and education

 • Identify and promote paths to reward and incentivise Open

 • Stimulate more Open infrastructure with new sustainable models and the funding of Open infrastructure/service ecosystem

 • Work to embed Open Education in Higher Education in Europe and increase Open Education Resources in Europe

How we fund our work

Our work is funded by programme / project funds from not-for profit foundations or by the European Commission and by annual contributions mainly from the research and library community in Europe. This enables us to carry out the work defined in our strategy under high-level activities year on year.

The budget for 2020 was 261,121 euros. SPARC Europe’s assets are limited in size and they are held in a Dutch bank account. Our financial report is annually approved by the SPARC Europe Board in the first quarter of the following year. Funds in 2020 covered staff costs which include: salary costs, consultancy costs for research, policy expertise, copy-editing, marketing, design, communications and technical support. Office costs included financial administration, legal costs, insurance and website development. Operating costs included board meeting costs, travel costs, specific project, tool or service deliverables and marketing and communications outputs.

Making Open the default

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay6,484
 • Tháng hiện tại319,680
 • Tổng lượt truy cập29,445,966
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây