Làm luật cho hạ tầng dữ liệu và dữ liệu mở như thế nào?

Thứ tư - 07/02/2018 05:55

What would legislation for data infrastructure and open data look like?

2016-01-08 by Peter Wells
Bài được đưa lên Internet ngày: 08/01/2016
Biết được tầm quan trọng của hạ tầng dữ liệu, các quốc gia nên xem xét để tăng cường cho nó. Một trong các cách các quốc gia có thể tăng cường cho hạ tầng dữ liệu của họ là qua làm luật.
Nước Pháp gần đây đã và đang khai thác làm luật cho dữ liệu mở trong khi Vương quốc Anh đang xem xét làm luật chia sẻ dữ liệu.
Chúng tôi tự hỏi làm luật cho cả hạ tầng dữ liệu và dữ liệu mở trông giống cái gì?
Hạ tầng dữ liệu mạnh và làm luật dữ liệu mở
Tất cả các quốc gia có lập pháp dữ liệu đang tồn tại, các chính sách và sự điều hành và có khả năng có nhiều kế hoạch hơn. Bất kỳ sự làm luật mới nào cho hạ tầng dữ liệu và các tập hợp dữ liệu cũng sẽ phải tương tác với chúng. Hy vọng chúng có thể được làm rõ. Có một danh sách vài sự làm luật dữ liệu ở Vương quốc Anh bên dưới bài viết này.
Các ý tưởng ban đầu của chúng tôi về làm luật hạ tầng dữ liệu rõ ràng không bao trùm tất cả sự làm luật có liên quan tới dữ liệu mà các quốc gia có. Làm luật tự do thông tin, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cũng là quan trọng.
Chúng tôi tin tưởng là bước làm luật đầu tiên nên là xác định hạ tầng dữ liệu và nó ngụ ý gì khi nói dữ liệu là một phần của hạ tầng dữ liệu; chỉ ra vài tài sản như là hạ tầng dữ liệu, bao gồm vài tài sản như là dữ liệu mở; và xác định một tập hợp các trách nhiệm cho các tổ chức vận hành, duy trì và cung cấp sự giám sát đối với tất cả các tài sản dữ liệu trong hạ tầng đó.
Sự làm luật như vậy có thể:
Xác định tập hợp các vai trò và trách nhiệm xung quan các tài sản hạ tầng dữ liệu như những người thu thập dữ liệu, những người duy trì, các nhà xuất bản và các nhà điều chỉnh pháp luật. Nó có lẽ đưa ra các yêu cầu cơ bản về các trách nhiệm của từng trong số các vai trò đó (như các nhà xuất bản phải làm cho dữ liệu sẵn sàng ở dạng máy đọc được) nhưng cung cấp cho tương lai tính mềm dẻo bằng việc nêu các tiêu chuẩn và các chỉ dẫn sẽ được chỉ định qua các tư liệu riêng rẽ được xuất bản ngoài sự làm luật đó.
Xác định nó ngụ ý gì khi dữ liệu là mở trong hạ tầng dữ liệu đó, các vai trò và các trách nhiệm bổ sung nào điều này mang theo, và các dạng dữ liệu nào nên được chỉ định như là dữ liệu mở. Không phải tất cả các tài sản của hạ tầng dữ liệu sẽ được chỉ định như là các tài sản hạ tầng của dữ liệu mở. Đối với các tài sản hạ tầng dữ liệu khác, nên được chỉ định chế độ chia sẻ nào cho các tài sản đó.
Cung cấp khung pháp lý xúc tác cho ai đó (ví dụ Bộ trưởng từ bộ có trách nhiệm về dữ liệu, hoặc Giám đốc Dữ liệu - Chief Data Officer) quyền lực để chỉ định tập hợp dữ liệu cụ thể nào như là tài sản hạ tầng dữ liệu bằng việc sử dụng các văn bản dưới luật. Điều này xúc tác cho danh sách các tài sản hạ tầng dữ liệu phát triển qua thời gian. Luật ban đầu có thể cần phải xác định luật thứ cấp nào cần phải nói về các tài sản dữ liệu. Ví dụ, luật thứ cấp có thể xác định dữ liệu chi tiêu như là hạ tầng dữ liệu. Có thể cần phải nêu các hạng mục nào sẽ bao gồm (như độ chi tiết của các hạng mục chi tiêu), thông tin nào về chúng phải được cung cấp (như chủng loại chi tiêu), và theo chế độ truy cập nào (như nó sẽ được xuất bản mở). Luật không nên gồm các chi tiết kỹ thuật như định dạng theo đó nó nên được xuất bản vì thực hành kỹ thuật tốt nhất có khả năng thay đổi.
Chỉ định các tài sản nhất định như là các tài sản của hạ tầng dữ liệu và chỉ rõ ai là người thu thập, người duy trì, nhà xuất bản, chế độ truy cập, và những điều khác cho từng tài sản đó. Chúng có thể nằm trong 3 chủng loại chung:
  • các tài sản của hạ tầng dữ liệu đang tồn tại được luật xác định, bao gồm các nhà đăng ký khác nhau nơi có rồi người giữ sổ đăng ký được chỉ định.
  • các tài sản mới của hạ tầng dữ liệu đã được chính sách yêu cầu bắt buộc như một phần của sáng kiến dữ liệu mở của chính phủ, như dữ liệu chi tiêu hoặc dữ liệu bầu cử
Thiết lập vài giới hạn về loại bỏ các tập hợp dữ liệu khỏi danh sách các tài sản của hạ tầng dữ liệu, như những thay đổi nào về tình trạng của chúng (liệu chúng có được liệt kê hay không và chế độ truy cập của chúng là gì) chỉ có thể xảy ra với ít nhất một lưu ý trong năm. Điều này đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể kỳ vọng và dựa vào tính ổn định từ các tập hợp dữ liệu được liệt kê trong hạ tầng dữ liệu đó.
Luật đang tồn tại đối với một quyền tài phán
Khi thiết kế các ý tưởng phác thảo ban đầu chúng tôi đặc biệt đã cân nhắc quyền tài phán mà chúng tôi quen thuộc nhất: Vương quốc Anh. Ở Vương quốc Anh danh sách làm luật dữ liệu có thể gồm:
Nhiều mẩu luật khác tồn tại và có ảnh hưởng tới hạ tầng dữ liệu của Vương quốc Anh. Một ví dụ là Luật Công ty năm 2006 cung cấp luật gần đây nhất về xuất bản dữ liệu về các công ty có đăng ký của Vương quốc Anh.
Cùng với luật dữ liệu này có các tuyên bố chính sách về dữ liệu mở. Các chính sách tồn tại ở nhiều mức chính phủ, ví dụ:
Chính sách là hữu dụng nhưng luật cung cấp mức độ tin cậy cho các nhà xuất bản dữ liệu và những người tiêu dùng mà các chính sách không thể.
Bạn nghĩ luật về hạ tầng dữ liệu và dữ liệu mở nên giống cái gì?
Chúng tôi tin tưởng rằng các thành phố, các quốc gia và thậm chí các châu lục xây dựng hạ tầng dữ liệu mở tốt nhất và mở nhất sẽ có ưu thế khổng lồ trong nền kinh tế của thế kỷ 21. Chúng tôi tin tưởng rằng làm luật là một trong các cách thức để tăng cường cho hạ tầng dữ liệu.
Bạn nghĩ thế nào? Bạn có biết các mô hình lập pháp đang tồn tại cho hạ tầng dữ liệu và dữ liệu mở không? Bạn có ý tưởng nào khác về cách các chính phủ nên bắt đầu xây dựng các mô hình lập pháp cho hạ tầng dữ liệu và dữ liệu mở không?
Hãy chia sẻ các suy nghĩ của bạn trong các bình luận, hãy gửi cho chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử policy@theodi.org, cho chúng tôi đường liên kết tới blog của bạn hoặc gửi đoạn trên tweet cho chúng tôi về các suy nghĩ của bạn tới @ODIHQ.

Given the importance of data infrastructure, countries should be looking to strengthen it. One of the ways that countries can strengthen their data infrastructure is through legislation.

France has recently been exploring legislation for open data whilst the UK is looking at new data sharing legislation.
We’ve been wondering what legislation for both data infrastructure and open data might look like.

Potential data infrastructure and open data legislation

All countries have existing data legislation, policies and governance and are likely to have more planned. Any new legislation for data infrastructure and data assets will have to interact with these. Hopefully it would clarify them. There is a list of some of the data legislation in the UK further down this post.
Our initial ideas for data infrastructure legislation clearly do not cover all of the data-related legislation that countries should have. Freedom of information, data sharing and data protection legislation are important too.
We believe that a first legislative step would be to define data infrastructure and what it means for data to be part of data infrastructure; designate some assets as data infrastructure, including some as open data; and define a set of responsibilities for the organisations that operate, maintain and provide oversight for all data assets in the infrastructure.
Such legislation would:
Define a set of roles and responsibilities around data infrastructure assets such as data collectors, maintainers, publishers and regulators. It would give basic requirements for the responsibilities of each of these roles (eg that publishers must make the data available in machine-readable form) but provide for future flexibility by stating that standards and guidelines will be specified through separate materials published outside legislation.
Define what it means to be open data within the data infrastructure, what additional roles and responsibilities this incurs, and what kinds of data should be designated as open data. Not all data infrastructure assets will be designated as open data infrastructure assets. For other data infrastructure assets it should be specified what the sharing regime is for those assets.
Provide a legislative framework that enables someone (for example the Minister from the department responsible for the data, or a Chief Data Officer) the power to designate a particular dataset as being a data infrastructure asset using secondary legislation. This enables the list of data infrastructure assets to grow over time. Primary legislation would need to define what secondary legislation needs to say about data assets. For example, secondary legislation might define spending data as data infrastructure. It would need to state what items are included (eg the granularity of the spend items), what information about them must be provided (eg the category of the spend), and under what access regime (eg that it should be published openly). Legislation should not include technical details such as the format in which it should be published because technical best practice is likely to change.
Designate certain assets as data infrastructure assets and indicate who the collector, maintainer, publisher, access regime, and so on are for each of those assets. These would fall into three general categories:
Set some limits about the removal of data assets from the list of data infrastructure assets, eg that changes to their status (both whether they are listed or not and what their access regime is) can only happen with at least a year’s notice. This ensures that businesses can expect and rely on stability from data assets listed within the data infrastructure.

Existing legislation for one jurisdiction

When composing our initial draft ideas we particularly considered the jurisdiction that we are most familiar with: the UK. In the UK a list of data legislation would include:
Many other pieces of legislation exist that impact on the UK’s data infrastructure. To give just one example the Companies Act 2006 provides the most recent legislation for the publication of data on UK registered companies.
Alongside this data legislation there are policy statements for open data. Policies exist at many levels of government, for example:
Policy is useful but legislation provides a level of reliability for data publishers and consumers that policies cannot.

What do you think data infrastructure and open data legislation should look like?

We believe that the cities, countries and even continents that build the best and most open data infrastructure will have an enormous advantage in the 21st century economy. We believe that legislation is one of the ways to strengthen data infrastructure.
What do you think? Do you know of existing legislative models for data infrastructure and open data? Do you have other ideas for how governments should start building legislative models for data infrastructure and open data?
Share your thoughts in the comments, send us an email to policy@theodi.org, drop us a link to your blog or tweet us with your thoughts @ODIHQ.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay909
  • Tháng hiện tại109,477
  • Tổng lượt truy cập23,931,347
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây