EC xuất bản 5 khối xây dựng dịch vụ điện tử

Thứ tư - 22/10/2014 05:58

EC publishes five e-service building blocks

Submitted by Gijs Hillenius on October 07, 2014

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/news/ec-publishes-five-e-service-building-blocks

Bài được đưa lên Internet ngày: 07/10/2014

5 thành phần CNTT cho việc xây dựng các dịch vụ CPĐT có liên quan tới ID, các chữ ký, báo giá, trao đổi dữ liệu và dịch máy bây giờ là sẵn sàng. Các khối xây dựng đã được các nước thành viên phát triển và thí điểm trong vài dự án thí điểm phạm vi rộng.

5 công cụ và dịch vụ sử dụng dụng lại cao độ có ý định xúc tác cho giao tiếp xuyên biên giới. Các thành phần có thể được triển khai hoặc sử dụng như một dịch vụ trong bất kỳ giải pháp CNTT nào.

5 khối xây dựng được Cơ sở Kết nối châu Âu của Ủy ban châu Âu (CEF) xuất bản. Sự phát triển đó được 2 chương trình của EC cùng cấp vốn, Chương trình Hỗ trợ Chính sách CNTT-TT (CIP) và Các Giải pháp Tương hợp cho các nền Hành chính Nhà nước châu Âu (ISA).

Đừng có sáng tạo lại cái bánh xe

Mục tiêu của việc xây dựng các khối đó là để chào các dịch vụ mà có thể được sử dụng lại trong vài khu vực và trong các dịch vụ CNTT phức tạp hơn khác. Sử dụng lại các khối xây dựng đó sẽ xúc tác cho sự cung ứng các dịch vụ công dạng số mới cho các công dân, các doanh nghiệp và các cơ quan hành chính nhà nước theo một cách thức hiệu quả hơn về chi phí. Nó tạo thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới và cho phép kết nối lẫn nhau các mạng quốc gia. Tham vọng là dần xây dựng một hệ sinh thái tương hợp châu Âu theo đuổi Thị trường Số Duy nhất.

Các khối xây dựng sau đây là có sẵn trong catalog trực tuyến:

eID

Bạn cần xúc tác cho sự truy cập an ninh và xuyên biên giới tới các dịch vụ trực tuyến của bạn ư? khối xây dựng eID có thể giúp bạn triển khai xác thực bằng việc sử dụng các eID quốc gia, tuân thủ với qui định của EU về các dịch vụ tin cậy và ID điện tử (eIDAS).

eSignature

Bạn cần xúc tác cho việc ký điện tử các tài liệu trên cổng của bạn hoặc tự động hóa kiểm tra hợp lệ các chữ ký điện tử ư? khối xây dựng eSignature có thể giúp bạn xúc tác tạo ra và kiểm tra hợp lệ các chữ ký điện tử xuyên khắp châu Âu, tuân thủ các qui định của EU về ID điện tử và các dịch vụ tin cậy (eIDAS).

eInvoicing

Bạn cần xúc tác cho việc báo giá điện tử trong nền hành chính của bạn tuân thủ với Chỉ thị Báo giá điện tử của EU ư? khối xây dựng eInvoicing sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và dịch vụ sẽ giúp bạn làm phù hợp với Chỉ thị của châu Âu về báo giá điện tử trong mua sắm nhà nước, 2014/55/EU.

eDelivery

Bạn cần trao đổi các tài liệu hoặc bất kỳ dữ liệu nào với hơn một người nhận mà không cần nhân nỗ lực trong việc thiết lập nhiều kết nối ư? khối xây dựng eDelivery sẽ giúp bạn truy cập một mạng đang tồn tại hoặc thiết lập hạ tầng giao thông số trong miền của bạn.

Dịch tự động

Bạn đang thiết lập một giải pháp đa ngôn ngữ và bạn cần đảm bảo an ninh và tính bí mật các thông tin được dịch ư? Khối xây dựng dịch tự động sẽ giúp bạn triển khai trao đổi thông tin xuyên biên giới trong giải pháp của bạn, nó là an ninh và có thể được cập nhất cho thuật ngữ đặc thù.

Thông tin thêm:

Cơ sở Kết nối châu Âu (CEF)

Chương trình Hỗ trợ Chính sách CNTT-TT (CIP)

Catalog các khối xây dựng của Các Giải pháp Tương hợp cho các nền Hành chính Nhà nước châu Âu (ISA)

eIDAS

Chỉ thị của châu Âu về báo giá điện tử trong mua sắm công 2014/55/EU

Các chỉ dẫn Viễn thông CEF

Qui định CEF

Hạ tầng Dịch vụ Số (DSI)

Về CEF:

CEF là công cụ tài chính chung cho các mạng xuyên châu Âu giai đoạn 2014-2020.

Trong giai đoạn này, CEF sẽ giúp hoàn thành thị trường châu Âu duy nhất bằng việc làm cho sẵn sàng 33.24 tỷ euro ở dạng các công cụ mua sắm, trợ cấp và tài chính đổi mới. CEF sẽ cấp vốn cho các dự án có lợi ích chung ở 3 khu vực khác nhau: giao thông, năng lượng và viễn thông.

Chương trình nghị sự Số và Viễn thông của CEF

Trong lĩnh vực viễn thông, CEF neo vào Chiến lược châu Âu 2020 vì sự tăng trưởng thông minh, bền vững và cộng gộp, nó đặt các hạ tầng số ở tuyến đầu với sáng kiến Chương trình nghị sự Số cho châu Âu (DAE).

Các khía cạnh pháp lý

Các chỉ thị về Viễn thông CEF đề xập tới các mục tiêu và ưu tiên cụ thể cũng như các tiêu chí về tính hợp pháp cho việc cấp vốn cho các mạng băng thông rộng và các hạ tầng dịch vụ số. Theo qui định của CEF, Ủy ban phải thích nghi, bằng biện pháp triển khai các hành động, các chương trình làm việc thường niên cho từng lĩnh vực.

Hạ tầng Dịch vụ Số

Hạ tầng Dịch vụ Số (DSI) là khái niệm được sử dụng trong CEF để mô tả các Hệ thống CNTT rộng khắp EU mà hỗ trợ cho sự triển khai các chính sách rộng khắp EU. Các DSI cấu thành 2 lớp riêng rẽ: các Nền tảng Dịch vụ Cốt lõi là các ổ nối trung tâm xúc tác cho sự kết nối liên châu Âu.

Phần này của một DSI được Ủy ba quản lý, triển khai và vận hành. Trong trường hợp này, việc cấp vốn hầu hết được thực hiện ở dạng mua sắm;

Các dịch vụ Chung là liên kết giữa các hạ tầng quốc gia tới các nền tảng dịch vụ cốt lõi.

Phần này của một DSI được các quốc gia thành viên quản lý, triển khai và vận hành. Trong trường hợp này, việc cấp vốn hầu hết được thực hiện ở dạng trợ cấp.

Các DSI khối xây dựng

CEF cấp vốn cho 2 dạng DSI:

  • Các DSI khối xây dựng: các DSI mà chào các dịch vụ có thể được sử dụng lại trong vài khu vực à trong các DSI phức tạp hơn khác.

  • Các DSI đặc thù khu vực: các DSI chào các dịch vụ được liên kết tới một miền hoặc khu vực chính sách đặc thù.

Việc xây dựng các DSI khối sẽ được trao ưu tiên hơn so với các DSI đặc thù lĩnh vực vì chúng cần phải có từ đầu để chống trụ cho các dịch vụ khác.

Five IT components for building e-government services involving ID, signatures, invoices, data exchange and machine translation are now available. The building blocks were developed and piloted by Member States in several large scale pilots.

The five highly reusable tools and services are intended to enable cross-border communication. The components can be implemented or used as a service in any IT solution.

The five building blocks are published by the European Commission's Connecting Europe Facility (CEF). The development was jointly financed by two EC programmes, the ICT Policy Support Programme (CIP) and the Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) programmes.

Don't reinvent the wheel

The goal of the building blocks is to offer services which can be re-used in several sectors and in other more complex IT services. The reuse of building blocks will enable the provision of new digital public services to citizens, businesses and public administrations in a more cost-effective way. It facilitates cross-border transactions and allows interconnection of national networks. The ambition is to gradually build a European interoperability ecosystem in pursuit of the Digital Single Market.

The following building blocks are available in the online catalogue:

eID

You need to enable secure and cross-border access to your online services? The eID building block can help you implement authentication using national eIDs, complying with the EU regulation for electronic ID and trust services (eIDAS).

eSignature

You need to enable electronic signing of documents in your portal or automate the validation of e-signatures? The eSignature building block can help you enable the creation and verification of electronic signatures across the EU, complying with the EU regulation for electronic ID and trust services (eIDAS).

eInvoicing

You need to enable electronic invoicing in your administration in compliance with the new EU eInvoicing Directve? The eInvoicing building block will provide you with tools and services will help you align with the European Directive on eInvoicing in public procurement, 2014/55/EU.

eDelivery

You need to exchange documents or any data with more than one recipient without multiplying efforts in establishing multiple connections? The eDelivery building block helps you access an existing network or to set up your own digital transport infrastructure in your domain.

Automated Translation

You are setting up a multilingual solution and you need to guarantee the security and confidentiality of the translated information? The Automated translation building block will help you implement cross-border information exchange in your solution, which is secure and can be adapted to specific terminology.

More information:

Connecting Europe Facility (CEF)

ICT Policy Support Programme (CIP)

Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) buiding blocks catalogue

eIDAS

European Directive on eInvoicing in public procurement 2014/55/EU

CEF Telecom guidelines

CEF Regulation

Digital Service Infrastructure (DSI)

About CEF:

CEF is the common financing instrument of trans-European networks for the period 2014-2020. During this period, CEF will help to complete the European single market by making available 33.24 billion euro in the form of procurement, grants and innovative financial instruments. CEF will finance projects of common interest in three different sectors: transport, energy and telecommunications.

CEF telecommunications and the Digital Agenda

Within the telecommunications area, CEF is anchored to the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable, and inclusive growth, which put digital infrastructures at the forefront with the Digital Agenda for Europe (DAE) initiative.

Legal aspects

The CEF Telecom guidelines cover the specific objectives and priorities as well as eligibility criteria for funding of broadband networks and digital service infrastructures. According to the CEF Regulation, the Commission must adopt, by means of implementing acts, annual work programmes for each sector.

Digital Service Infrastructures

The Digital Service Infrastructure (DSI) is the term used in CEF to describe EU-wide IT Systems that support the implementation of EU-wide policies. DSIs are composed of two distinct layers:

Core Service Platforms are the central hubs which enable trans-European connectivity

This part of a DSI is managed, implemented and operated by the Commission. In this case, funding is mostly done in the form of procurement;

Generic Services are the link between national infrastructures to the core service platforms

This part of a DSI is managed, implemented and operated by the Member States. In this case, funding is mostly done in the form of grants.

Building block DSIs

CEF finances two types of DSIs:

  • Building block DSIs: DSIs that offer services which can be re-used in several sectors and in other more complex DSIs.

  • Sector-specific DSIs: DSIs that offer services linked to a specific policy domain or sector.

Building block DSIs are given priority over sector-specific DSIs since they need to be in place from the outset to underpin the other services.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay10,241
  • Tháng hiện tại134,520
  • Tổng lượt truy cập20,077,379
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây