Cơ quan bảo vệ phóng xạ Đức vượt qua được sự khóa trói

Thứ ba - 25/10/2016 06:03

DE radiation protection agency overcomes lock-in

Submitted by Gijs Hillenius on October 12, 2016

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/de-radiation-protection-agency-overcomes-lock

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/10/2016

Văn phòng Liên bang Đức về Bảo vệ Phóng xạ (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) đang tiến hành các bước để loại bỏ bản thân khỏi sự khóa trói vào nhà cung cấp CNTT. Trong vài năm tới, nó có kế hoạch thay thế các công cụ phân tích và báo cáo vốn dĩ sở hữu độc quyền của nó bằng các công cụ hiện đại, dựa vào nguồn mở. Hơn nữa, hệ thống mới này đang được kiểm thử, sẽ cải thiện các khả năng thông tin địa lý, và sẽ làm giảm các chi phí đáng kể.

Cơ quan bảo vệ phóng xạ đã được thành lập vào năm 1989, 2 năm sau sự cố hạt nhân thảm họa ở Chernobyl. Nhiệm vụ chính của nó là bảo vệ dân cư và môi trường khoải các mối nguy hiểm vì phóng xạ.

Để giúp ra quyết định và sinh ra các báo cáo, đơn vị chống khủng hoảng của BfS nhiều năm đã và đang sử dụng một giải pháp phần mềm được tùy biến, sở hữu độc quyền. Hệ thống Đo đạc và Tích hợp và Thông tin này (IMIS) đã cho phép BfS tạo ra ý nghĩa dữ liệu được khoảng 1800 trạm đo phóng xạ khắp đất nước sinh ra. IMIS liên tục giám sát môi trường và có khả năng dò tìm ra những thay đổi nhỏ trong hoạt động phóng xạ. Các kết quả của nó được pha trộn, đánh giá, tinh chỉnh và trình bày trong các tài liệu được sắp xếp tốt.

Tuy nhiên, IMIS đã khóa trói BfS, với việc cung ứng quản lý và phát triển trở nên ngày càng đắt giá. Đối với từng và mỗi sự thay đổi, cơ quan bị ép phải liên hệ với nhà cung cấp CNTT sở hữu độc quyền, TS. Marco Lechner, thành viên của đội các hệ thống khẩn cấp của BfS nói: “Giấy phép không cho phép chúng tôi thay đổi thậm chí một dòng lệnh duy nhất”. Đội chống khủng hoảng cũng muốn các báo cáo sử dụng đồ họa nhìn tốt hơn, và nó muốn chia sẻ dữ liệu của mình với những người hàng xóm châu Âu của mình, ở các định dạng dữ liệu mở tuân thủ chỉ thị của Inspire. Hầu hết tất cả, cơ quan này muốn điều khiển được sự phát triển và các chi phí của phần mềm.

TS. Lechner đã giới thiệu lựa chọn thay thế dựa vào nguồn mở tại Hội nghị FOSS4G ở Bonn (Đức), hôm 24/08.

Hệ thống báo cáo và ra quyết định mới kết hợp các thành phần nguồn mở chung, bao gồm PostgreSQL, PostGIS, GeoServer, và OpenLayers.

Cơ quan cũng đang huấn luyện các nhân viên của mình để giúp cho sự phát triển. “Chúng tôi muốn có khả năng chạy nước rút với mã của riêng chúng tôi, có hoặc không có các nhà thầu bên ngoài”, TS. Lechner nói, giúp giới thiệu các phương pháp phát triển phần mềm hiện đại cho cơ quan. “Là có khả năng để tiến hành tự phát triển trong tương lai cho bản thân chúng tôi - chúng tôi cần biết mã làm việc như thế nào”.

Một năm rưỡi phát triển, hệ thống mới đang cung cấp rẻ hơn nhiều, TS. Lechner nói. Cơ quan cũng đang làm cho mã nguồn được sẵn sàng công khai, chia sẻ các thành phần trên GitHub. “Chúng tôi hy vọng điều này sẽ làm cho cộng động, các cơ quan ở Đức hoặc những nơi khác đóng góp cho phần mềm”.

Nhiều thông tin hơn:

Germany's Federal Office for Radiation Protection (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) is taking steps to rid itself of IT vendor lock-in. Within the next few years, it plans to have replaced its legacy proprietary analysis and reporting tools by modern, open source-based tools. Moreover, the new system, which is being tested, will improve the geographic information capabilities, and will lower costs significantly.

The radiation protection agency was in set up in 1989, three years after the catastrophic nuclear accident in Chernobyl. Its main task is to protect population and environment from damages due to radiation.

To help with decision-making and with generating of reports, the BfS’ crisis unit has for years been using a customised, proprietary software solution. This ‘Integrated Measuring and Information System’ (IMIS) lets BfS make sense of the data generated by some 1800 radiation measuring stations across the country. IMIS continuously monitors the environment and is able to detect small changes in radioactivity. Its results are merged, evaluated, refined and presented in well-arranged documents.

However, IMIS has locked-in the BfS, with management and development proving to become increasingly costly. For each and every change, the agency is forced to contract the proprietary IT vendor, says Dr Marco Lechner, a member of BfS’ emergency systems team: “The licence does not allow us to change even a single line of code.” The crisis team also wants the reports to use better geographic visuals, and it wants to share its data with its European neighbours, in open data formats conform the Inspire directive. Most of all, the agency wants to get a handle on software development and costs.

Dr Lechner introduced the open source-based alternative at the FOSS4G conference in Bonn (Germany), on 24 August.

The new desicion making and reporting system combines common open source components, including PostgreSQL, PostGIS, GeoServer, and OpenLayers.