Thông tin về các giấy phép (của Open COVID Pledge)

Thứ tư - 17/06/2020 05:42
Thông tin về các giấy phép (của Open COVID Pledge)
Info About the Licenses
 
Theo: https://opencovidpledge.org/licenses/
Cảm ơn bạn vì tạo ra Cam kết COVID Mở
Cảm ơn bạn vì tạo ra Cam kết COVID Mở. Trước khi chúng tôi có thể tải lên hoặc liên kết tới tuyên bố của bạn và giấy phép của bạn, và trước khi chúng tôi có thể thêm bạn và giấy phép của bạn vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn nhận thức được rằng chúng tôi chấp nhận 3 chủng loại các giấy phép.
Các chủng loại đó giúp cho những người sử dụng hiểu được các quyền của họ, và được tổ chức phù hợp trên website của chúng tôi để giảm nhẹ sự tham tham chiếu. Chúng tôi chào đón tất cả các giấy phép trong các chủng loại đó. Để có danh sách đầy đủ các bên đã cam kết và các giấy phép họ đã áp dụng, xem ở đây.Chúng tôi chấp nhận 3 chủng loại các giấy phép
A. Các giấy phép Tiêu chuẩn COVID Mở (Open COVID Standard Licenses):
Trước hết, chúng tôi đã phát triển một tập hợp các giấy phép COVID Mở tiêu chuẩn (OCL Licenses) có thể được bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào ký Cam kết sử dụng.
B. Các giấy phép tương thích với COVID Mở (Open COVID Compatible Licenses):
Thứ hai, liệu các giấy phép đó có cung cấp một tập hợp các quyền sử dụng tối thiểu và các điều khoản khác hoặc đã được xác định là tương thích, hay chúng tôi xác định là tương thích với OCL trên cơ sở từng trường hợp một dựa vào các tiêu chí bên dưới (các giấy phép tương thích OCL).
C. Các giấy phép lựa chọn thay thế COVID Mở (Open COVID Alternative Licenses):
Thứ ba, liệu các giấy phép đó có không nằm trong các nhóm thứ nhất và thứ hai bên trên hay không, mà chúng vẫn nhất quán với Cam kết COVID Mở (các giấy phép lựa chọn thay thế OCL).A. Các giấy phép Covid Mở (OCL-Standard)B. Các giấy phép tương thích OCL (OCL - Compatible)
Chủng loại các giấy phép này gồm 2 dạng: các giấy phép công cộng được coi là tương thích OCL, và các giấy phép tùy chọn đã được xác định là tương thích OCL.
1. Các giấy phép công cộng tương thích OCL
a. CC BY 4.0 (tất cả các phiên bản) (chỉ bản quyền)
b. CC0 1.0 Hiến tặng vào phạm vi công cộng (chỉ bản quyền)
c. Giấy phép MIT (bản quyền và bằng sáng chế)
d. Giấy phép Apache 2.0 (bản quyền và bằng sáng chế)
e. CERN OHL Phiên bản 2 – Dễ dãi (P) (bản quyền và bằng sáng chế)
2. Các giấy phép tùy chọn có thể tương thích OCL. Chúng là bất kỳ giấy phép nào đáp ứng các tiêu chí sau đây và có chứa tối thiểu các điều khoản và điều kiện sau đây, và không gồm các điều khoản và điều kiện xung đột, tuân theo sự phê chuẩn trước của chúng tôi.
A. Chào công khaiGiấy phép của bạn phải sẵn sàng cho công chúng sao cho bất kỳ công ty, tổ chức, hay cá nhân nào cũng có thể chấp nhận và dựa vào nó, miễn là họ tuân thủ với các điều khoản của nó.
B. Phạm vi các quyền được trao. Giấy phép của bạn phải trao tất cả các quyền cần thiết như về vấn đề (1) bản quyền và các quyền của bằng sáng chế; (2) chỉ các bằng sáng chế; hoặc (3) chỉ các bản quyền; trong từng trường hợp, sự đưa vào các quyền sở hữu trí tuệ bổ sung thêm là được phép. Giấy phép đó có thể chỉ định liệu tất cả hay chỉ một vài sở hữu trí tuệ (IP) bạn sở hữu hoặc kiểm soát được cấp phép.
C. Các khoản phí. Giấy phép phải không có phí bản quyền và được thanh toán đầy đủ rồi cho các sử dụng trong phạm vi của giấy phép đó.
D. Tính độc quyền theo quy định. mức độ áp dụng được về sở hữu trí tuệ được cấp phép, sự hứa hẹn (rõ ràng hoặc ngụ ý) không khẳng định tính độc quyền theo quy định trong bất kỳ quyền tài phán nào, hoặc tìm cách nới lỏng pháp lý hoặc quy định, để sử dụng tài sản trí tuệ đó.
E. Thời hạn. Thời hạn trao giấy phép phải bắt đầu không muộn hơn ngày 01/12/2019, và kết thúc không sớm hơn sự kết thúc của đại dịch COVID-19 như được WHO tuyên bố cộng thêm 1 năm, nhưng bạn cũng có thể chỉ định ngày tháng kết thúc chắc chắn nếu WHO theo đó không tuyên bố kết thúc đại dịch, miễn là không sớm hơn ngày 01/01/2023.
F. Lĩnh vực sử dụng. Giấy phép của bạn phải cho phép sử dụng sở hữu trí tuệ (IP) được cấp phép ít nhất vì mục đích chuẩn đoán, ngăn ngừa, bao gồm, và xử lý COVID-19, có ý định bao gồm cả nghiên cứu có liên quan tới từng lĩnh vực đó.
G. Lựa chọn luậtGiấy phép tương thích OCL có thể chỉ định bất kỳ luật điều chỉnh đặc thù nào và/hoặc nơi giải quyết tranh chấp nào mà không là không hợp lý.
H. Bồi thườngGiấy phép tương thích OCL có thể yêu cầu người được cấp phép bồi thường cho người cấp phép vì trách nhiệm trực tiếp quy cho các hành động của người được cấp phép đó.
I. NHƯ NÓ CÓ. Giấy phép có thể được trao trên cơ sở như nó có mà không có các đảm bảo nào.
J. Ghi công. Giấy phép có thể yêu cầu bên cam kết nhận được sự ghi công.
K. Giao ước không kiện tụng. Bên cam kết có thể xây dựng cam kết của mình như là giao ước không kiện tụng thay vì một giấy phép, miễn là những lợi ích tương đương được trao.
Giấy phép của bạn có thể trao sự cho phép rộng lớn hơn so với các quyền tối thiểu đó. Chúng có thể bao gồm, ví dụ, thời hạn dài hơn so với tối thiểu được quy định. Tuy nhiên, nếu giấy phép đưa ra thêm các điều kiện cho phép được trao cho công chúng, như việc cấm các sử dụng thương mại hoặc các điều kiện sử dụng trong việc chia sẻ sở hữu trí tuệ bởi những người khác (như trao ngược trở lại, Chia sẻ Tương tự hoặc copyleft), thì chúng tôi sẽ không coi nó là tương thích OCL, dù nó có thể được liệt kê như là lựa chọn thay thế OCL (xem ở dưới).
C. Các giấy phép lựa chọn thay thế OCL (OCL - Alternative)
Nhóm này gồm các giấy phép là nhất quán với Cam kết COVID Mở nhưng chúng có thể gồm các điều khoản không đáp ứng với các điều khoản và điều kiện của (A) hoặc (B), ở bên trên.
Các điều khoản chúng tôi coi là chấp nhận được để đưa vào một giấy phép lựa chọn thay thế OCL là:
1. Chia sẻ tương tự (Share-Alike), copyleft và các mệnh đề trao ngược lại mà chúng đòi hỏi người được cấp phép tiến hành các sửa đổi và các bản phái sinh các quyền sở hữu trí tuệ (IPR) được cấp phép sẵn sàng trên cơ sở các điều khoản mở tương tự;
2. Hạn chế những người được cấp phép đối với các tổ chức nằm ở một quốc gia nhất định, hoặc loại trừ các quốc gia nhất định, nhưng chỉ khi được yêu cầu bởi các quy định pháp lý áp dụng được đối với người cấp phép và/hoặc khi người cấp phép có các quyền bị hạn chế theo quốc gia;
3. Hạn chế lĩnh vực sử dụng đối với một tập con của lĩnh vực đó được mô tả trong mục B.2.F ở trên, nghĩa là, chỉ để sử dụng y học và nghiên cứu (nghĩa là, không được cấp phép cho các ứng dụng giải trí ở nhà), hoặc trong trường hợp của các tác phẩm có bản quyền, đối với việc chỉ khai thác văn bản và dữ liệu;
4. Yêu cầu người được cấp phép thông báo cho người cấp phép việc chấp nhận giấy phép đó hoặc đăng ký như là một người sử dụng;
5. Giấy phép có thể chấm dứt thay vì bị treo nếu người được cấp phép đe dọa hoặc kiện bên cam kết vi phạm.
Các điều khoản chúng tôi không coi là chấp nhận được để đưa vào trong các giấy phép lựa chọn thay thế OCL vì chúng không nhất quán với tinh thần của Cam kết COVID Mở:
1. Chỉ sử dụng Phi thương mại, nghĩa là, loại trừ việc thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ, hoặc giới hạn thương mại hóa đối với các khoản phí “công bằng và hợp lý”;
2. Yêu cầu người được cấp phép làm cho các sản phẩm được cấp phép sẵn sàng không mất tiền, có chi phí hoặc các khoản phí “công bằng và hợp lý”;
3. Cấm người được cấp phép khỏi việc khai thác “không công bằng” sở hữu trí tuệ (IP) được cấp phép và/hoặc “kiếm lời” từ IP được cấp phép;
4. Cấm người được cấp phép khỏi việc tạo ra các bản phái sinh hoặc các bản sửa đổi IP được cấp phép;
5. Các giấy phép mang theo các khoản phí bất kỳ dạng nào, bao gồm cả hoàn trả các chi phí bằng sáng chế;
6. Nêu các yêu cầu từ người được cấp phép; hoặc
7. Thời hạn được rút ngắn hơn so với thời hạn được mô tả ở B.2.E ở trên.
Các giấy phép công cộng được chấp nhận như là các giấy phép lựa chọn thay thế OCL.
1. CC BY-SA (tất cả các phiên bản) (chỉ bản quyền)
2. GPL (tất cả các phiên bản) (bản quyền và các bằng sáng chế)
3. CERN OHL Phiên bản 2 – Có đi có lại mạnh mẽ (S) (bản quyền và các bằng sáng chế)
Các giấy phép tùy ý được chấp nhận như là các giấy phép lựa chọn thay thế OCL được liệt kê ở đây với các bên cam kết khác và các giấy phép của họ.Bắt đầu từ 01/06/2020 
Các bản cập nhật trang này sẽ được lưu ý ở đây (phiên bản trước của trang này: 17/04/2020Thank you for making the Open COVID Pledge 
Thank you for making the Open COVID Pledge. Before we can upload or link to your announcement and your license, and before we can add you and your license to our database, we want to make you aware that we accept three categories of licenses. These categories help users understand their rights, and are organized accordingly on our website for ease of reference. We welcome all licenses within these categories. For a full list of Pledgors and the licenses they have adopted, see here.We Accept 3 Categories of Licenses
A. Open COVID Standard Licenses:
First, we have developed a set of standard Open COVID Licenses (OCL Licenses) that may be adopted by any organization or individual taking the Pledge.
B. Open COVID Compatible Licenses:
Second, are licenses that provide a set of minimum use permissions and other terms that have either been determined to be compatible, or we determine are compatible with the OCL on a case-by-case basis based on criteria below (OCL-Compatible Licenses).  
C. Open COVID Alternative Licenses:
Third, are those licenses that are not in the first or second groupings above, but that are still consistent with the Open COVID Pledge (OCL-Alternative Licenses).
A. Open Covid Licenses (OCL-Standard)
a. OCL-PC v1.0 (patent and copyright)
b. OCL-PC v1.1 (patent and copyright)
c. OCL-P v1.1 (patent only)
d. Any later versions of the licenses listed aboveB. OCL Compatible Licenses (OCL-Compatible)
This category of licenses consist of two types: public licenses that are deemed OCL-Compatible, and custom licenses that have been determined to be OCL-Compatible.
1. Public Licenses that are OCL-Compatible
a. CC BY 4.0 (all versions) (copyright only)
b. CC0 1.0 Public Domain Dedication (copyright only)
c. MIT license (copyright and patent)
d. Apache 2.0 license (copyright and patent)
e. CERN OHL Version 2 – Permissive (P) (copyright and patent)
2. Custom licenses that may be OCL-Compatible. These are any other licenses that meet the following criteria and contain at a minimum the following terms and conditions, and do not contain contradictory terms or conditions, subject to our prior approval.
A. A public offer. Your license must be available to the public so that any company, organization, or individual can accept and rely upon it, so long as they comply with its terms.
B. Scope of rights granted. Your license must grant all rights necessary as a matter of (1) copyright and patent rights, (2) patents only, or (3) copyrights only; in each case, inclusion of additional intellectual property rights is permissible. The license may specify whether all or only some of the IP you own or control are licensed.
C. Fees. The license must be royalty free and fully paid up for uses within the scope of the license.
D. Regulatory Exclusions. To the extent applicable to the licensed intellectual property, a promise (express or implied) not to assert regulatory exclusivity in any jurisdiction, or seek judicial or regulatory relief, for use of that intellectual property.
E. Duration. The duration of the license grant must begin no later than December 1, 2019, and end no earlier than the end of the COVID-19 Pandemic as declared by the World Health Organization (WHO) plus one year, but you may also specify a firm end date if the WHO has not by then declared the end of the pandemic, so long as it is no earlier than January 1, 2023.
F. Field of use. Your license must allow use of the licensed IP for at least the purpose of diagnosing, preventing, containing, and treating COVID-19, which is intended to include research related to each of these areas.
G. Choice of law.  An OCL-Compatible license may specify any particular governing law and/or dispute resolution venue that is not unreasonable.
H. Indemnification.  An OCL-Compatible license may require the licensee to indemnify the licensor for liability directly attributable to the licensee’s actions.
I. AS IS. The license may be granted on an as-is basis with no warranties.
J. Attribution. The license may require that the Pledgor receives attribution.
K. Covenant not to Sue. A pledgor may structure its commitment as a covenant not to sue rather than a license, so long as equivalent benefits are granted.
Your license may grant broader permissions than these minimums. Those might include, for example, a longer term than the minimum prescribed. However, if a license further conditions the permissions granted to the public, such as prohibiting commercial uses or conditions use on sharing by others of their intellectual property (such as grantbacks, Share-Alike or copyleft), we will not consider it OCL-Compatible, though it could be listed as OCL-Alternative (see below).C. OCL Alternative Licenses (OCL-Alternative)
This group consists of licenses that are consistent with the Open COVID Pledge but that may contain terms that do not satisfy the terms and conditions of (A) or (B), above.
Terms that we consider acceptable for inclusion in a OCL-Alternative License:
1. Share-Alike, copyleft and grant back clauses that require the licensee to make modifications and derivatives of licensed IPR available on similarly open terms;
2. Limiting licensees to organizations based in a particular country, or excluding particular countries, but only when required by legal regulations applicable to the licensor and/or when the licensor has country-limited rights;
3. Limiting the field of use to a subset of the field described in B.2.F above, e.g., to medical and research use only (e.g., not licensed for home entertainment applications), or in the case of copyrighted works, to text and data mining only;
4. Requiring that the licensee inform the licensor it is accepting the license or register as a user;
5. License may terminate instead of being suspended if the licensee threatens or sues the Pledgor for infringement.
Terms that we do not consider acceptable for inclusion in OCL-Alternative Licenses because they are inconsistent with the spirit of the Open COVID Pledge:
1. Non-commercial use only, i.e., excluding the commercialization of products and services, or limiting commercialization to “fair and reasonable” charges; 
2. Requiring that the licensee make licensed products available at no charge, at cost or at “fair and reasonable” charges;
3. Prohibiting the licensee from “unfairly” exploiting the licensed IP and/or “profiteering” from the licensed IP;
4. Prohibiting the licensee from making derivatives or modifications of the licensed IP;
5. Licenses that bear fees of any kind, including reimbursement of patent expenses;
6. Reporting requirements by the licensee; or
7. A duration that is shorter than the term described in B.2.E above.
Public licenses acceptable as OCL-Alternative Licenses.
1. CC BY-SA (all versions) (copyright only)
2. GPL (all versions) (copyright and patents)
3. CERN OHL Version 2 – Strongly Reciprocal (S) (copyright and patents)
Custom licenses acceptable as OCL-Alternative Licenses are listed here with other Pledgors and their licenses.
As of June 1, 2020
Updates to this page will be noted here (earlier version of this page: April 17, 2020
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay5,097
  • Tháng hiện tại406,028
  • Tổng lượt truy cập31,884,354
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây