Giấy phép BSD sửa đổi - Tổng quan

Thứ ba - 18/06/2013 05:40
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

The Modified BSD License - An Overview

By Rowan Wilson, Published: 10 November 2005, Reviewed: 14 May 2012

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/modbsd

Bài được đưa lên Internet ngày: 14/05/2012

Giấy phép Phân phối Phần mềm Berkeley - BSD (Berkeley Software Distribution License) là một trong những giấy phép nguồn mở được sử dụng phổ biến nhất. Khoảng 7% các dự án được cấp phép nguồn mở trên kho phần mềm Sourceforge sử dụng một số dạng giấy phép BSD. Dù điều này có thể dường như là một phần nhỏ, thì thực tế nó là giấy phép nguồn mở phổ biến đứng thứ 3 (sau GPL và LGPL và 2 giấy phép sau chiếm khoảng 80% cấp phép nguồn mở). Tài liệu này có ý định đưa ra cùng các tính năng chính của BSD trong một tóm tắt thân thiện và tổng thể, và lưu ý tới một số chi tiết về lịch sử và sự sử dụng của nó. Bản thân giấy phép đó có thể đọc được ở địa chỉ: http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php.

Lịch sử của giấy phép BSD

Đại học California tại Berkeley có một lịch sử lâu đời về đi đầu trng phong trào phần mềm và các mô hình phân phối phần mềm. Đã và đang tồn tại ở một số dạng kể từ đầu những năm 1980, giấy phép BSD có thể nói là lâu đời nhất trong số các giấy phép nguồn mở. Trong thực tế thì cuộc sống dài lâu của nó đã làm cho có nhiều hơn một phiên bản, và vì thế dễ bị lẫn lộn khi nói về giấy phép BSD. Dù lịch sử tiến hóa của nó là một điều thú vị, thì vì những lý do của tài liệu này chúng tôi sẽ tự giới hạn mình chỉ tới việc chi tiết hóa rà soát lại chủ chốt mới nhất mà đã dẫn tới những gì ngày nay được gọi là giấy phép BSD sửa đổi hoặc giấy phép BSD mới.

Cho tới cuối những năm 1990, nhiều biến thể của giấy phép BSD đã đưa vào mệnh đề sau:

Tất cả các tư liệu quảng cáo lưu ý tới các tính năng hoặc sử dụng phần mềm này phải hiển thị sự thừa nhận sau: Sản phẩm này bao gồm phần mềm được (lập trình viên) phát triển.

Điều này có vẻ là hợp lý, nó đã đe dọa làm cho thực tiễn của việc kết hợp phần mềm nguồn mở cực kỳ phi thực tế. Một số người mà muốn xuất bản một bộ sưu tập có thể đưa vào hàng trăm mẩu phần mềm, tất cả với một phiên bản được áp dụng mệnh đề đó. Kết quả rõ ràng có lẽ là bất kỳ tư liệu quảng cáo nào cũng có thể phải đưa vào hết dòng này tới dòng khác những thừa nhận, chiếm hầu hết chỗ dành cho các logo, hình ảnh hoặc chi tiết khác. Khi trở nên rõ ràng là điều này đang trở thành một vấn đề thực sự, thì Quỹ Phần mềm Tự do – FSF (Free Software Foundation) đã vận động phòng pháp lý của Berkeley tái phát hành giấy phép mà không có mệnh đề quảng cáo đó. Họ đã làm điều này, và tạo ra giấy phép BSD mới. Tất nhiên, vẫn còn hàng trăm mẩu phần mềm ngoài đó được cấp phép theo phiên bản cũ, và nỗ lực tiếp tục để liên hệ với các tác giả và thuyết phục họ tái phát hành tác phẩm của họ theo giấy phép được rà soát lại đó.

Các tính năng chính của Giấy phép BSD

Thậm chí trước khi loại bỏ mệnh đề quảng cáo, BSD từng khá ngắn gọn. Nó vừa cho một mặt của một tờ giấy, và khá ngắn để nói. Một người được cấp phép phần mềm BSD có thể:

 • sử dụng, sao chép và phân phối chương trình được cấp phép ở các dạng nguồn hoặc nhị phân còn chưa được sửa đổi

 • sử dụng, sao chép và phân phối chương trình được cấp phép ở các dạng nguồn hoặc nhị phân được sửa đổi, miễn là:

 • tất cả các bản sao được phân phối là đi kèm theo giấy phép đó

 • các tên của những người đóng góp trước đó không được sử dụng để quảng cáo cho bất kỳ phiên bản phái sinh nào mà không có được sự cho phép bằng văn bản của họ

Các tính năng khác của giấy phép BSD

Khi so sánh giấy phép BSD với các giấy phép nguồn mở khác như GPL hoặc MPL, rõ ràng là nó không cố thực thi ở bất kỳ nơi đâu sự kiểm soát đối với những người được cấp phép của nó. Hệ quả là, một người được cấp phép có thể lấy một số mã được cấp phép BSD và kết hợp với nó vào trong tác phẩm nguồn đóng của họ. Một người được cấp phép có thể lấy mã được cấp phép BSD và bổ sung thêm cho nó, yên tâm rằng bất kỳ thứ gì họ đóng góp có thể được phân phối theo bất kỳ cách gì mà họ chọn. Vì lý do này giấy phép này được xem là thân thiện với các mô hình kinh doanh phần mềm truyền thống mà phụ thuộc vào việc giữ cho nguồn được riêng tư và việc thương mại hóa khi bán các bản nhị phân được cấp phép. Mã mà đưa vào một doanh nghiệp phần mềm truyền thống khi được cấp phép BSD không cần phải được phân phối theo cách đó, vì thế ưu thế cạnh tranh theo nghĩa truyền thống có thể được duy trì.

Một kết quả khác của sự đơn giản và sự quả cảm của giấy phép BSD là mã được cấp phép theo nó có thể được phân phối cùng với mã được cấp phép GPL mà không có vấn đề gì. Nói chung dạng phân phối này bị cản trở vì thực tế là GPL yêu cầu rằng không có các hạn chế bổ sung thêm nào được đặt ra lên những người được cấp phép GPL. Trong thực tế điều này có nghĩa là không giấy phép nào đặc trưng cho một sự hạn chế mà không có trong GPL có được sự tương thích được với GPL. Sự hạn chế duy nhất của giấy phép BSD mới - là các tên của các tác giả gốc ban đầu không được sử dụng để quảng cáo mà không có sự cho phép của họ - là hiện diện được trong GPL. Vì thế, giấy phép BSD là tương thích với GPL.

BSD làm được gì?

Những điểm sau có ý định tóm tắt các điểm nổi bật của giấy phép BSD. Chúng không có ý định như là một mô tả đầy đủ các tính năng của giấy phép đó. Giấy phép BSD:

 • cho phép mã được cấp phép BSD kết hợp được vào các phần mềm nguồn đóng

 • cho phép mã được cấp phép BSD kết hợp được vào các phần mềm được cấp phép GPL

OSS Watch đã có một tài liệu nhấn mạnh tới các vấn đề pháp lý chính để cân nhắc khi Làm cho mã của bạn sẵn sàng theo một giấy phép nguồn mở (bản dịch tiếng Việt).

The Berkeley Software Distribution License (BSD for short) is one of the most commonly used open source licences. Approximately seven percent of the open source-licensed projects on the software repository Sourceforge use some form of BSD licence. Although this may sound like a small proportion, it does in fact make it the third most popular open source licence (the GPL and LGPL are ahead of it and account for almost eighty percent of open source licensing). This document attempts to draw together the main features of the Berkeley Software Distribution License into a friendly and comprehensible digest, and in addition to note some details about its history and usage. The licence itself can be read at http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php.

History of the BSD License

The University of California at Berkeley has a long history of pioneering software development and software distribution models. Having existed in some form since the early 1980s, the BSD licence can claim to be the oldest of the open source licences. In fact its long life has resulted in there being more than one version, and it is slightly misleading to speak of the BSD licence as a result. Although the history of its evolution is an interesting one, for the purposes of this document we will confine ourselves to detailing the last major revision that resulted in what is today called the modified BSD licence or the new BSD licence.

Until the late 1990s, many instances of the BSD licence included the following clause:

All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by (developer).

As reasonable as this might seem, it threatened to make the practice of aggregating open source software extremely impractical. Someone who wanted to publish such a collection might include hundreds of pieces of software, all with an adapted version of that clause. The obvious result would be that any promotional materials would have to include line after line of acknowledgements, leaving almost no room for logos, images or details. As it became clear that this was becoming a real problem, the Free Software Foundation lobbied Berkeley’s legal department to reissue the licence without the advertising clause. This they did, creating the new BSD licence. Of course, there are still hundreds of pieces of software out there licensed under the old version, and effort continues to contact the authors and persuade them to reissue their work under the revised licence.

A note about the nomenclature of BSD licences: terms such as “modified BSD licence” are informal terms, rather than the name used on the licences themselves. The original BSD licence can be identified by the presence of 4 clauses. The “modified” version discussed here is also referred to by other terms such as “new”, and can be identified by its having only 3 clauses. Finally, a variation on the 3 clause “modified” licence was recently approved, containing only 2 clauses; this is referred to as the “simplified” BSD licence.

Main Features of the BSD License

Even before the removal of the advertising clause, the Berkeley Software Distribution License was refreshingly short. It fits easily onto one side of a sheet of paper, and is relatively free of verbiage. A licensee of BSD-licensed software can:

 • use, copy and distribute the unmodified source or binary forms of the licensed program

 • use, copy and distribute modified source or binary forms of the licensed program provided that:

 • all distributed copies are accompanied by the licence

 • the names of the previous contibutors are not used to promote any modified versions without their written consent

Other Features of the BSD License

When comparing the BSD licence to other open source licences such as the GPL or the MPL, it is clear that it does not try to exercise anywhe-re near as much control over its licensees. In consequence, a licensee can take some code that is licensed under the BSD licence and incorporate it into their closed source work. A licensee can take BSD-licensed code and add to it, safe in the knowledge that whatever they contribute can be distributed in whatever way they choose. For this reason the licence is seen as friendly to traditional software business models that depend upon keeping the source private and capitalising on the sale of licensed binaries. Code that enters a traditional software business as BSD-licensed need not be distributed that way, and thus competitive advantage in the traditional sense can be maintained.

Another result of the BSD licence’s simplicity and brevity is that code licensed under it can be distributed alongside code licensed under the GPL without problems. In general this kind of distribution is hampered by the fact that the GPL demands that no additional restrictions are placed on its licensees. In practice this means that no licence which features a restriction that is not in the GPL is compatible with the GPL. The new BSD licence’s only restriction - that the original authors’ names not be used in promotion without their permission - is present in the GPL. Therefore, the BSD licence is compatible with the GPL.

What Does the BSD Do?

These bullets are intended to summarise the salient points of the BSD licence. They are not intended as a full description of its features. The BSD licence

 • allows code licensed under it to be incorporated in closed source software

 • allows code licensed under it to be incorporated in GPL-licensed software

OSS Watch has produced a document that highlights the main legal issues to consider when Making your code available under an open source licence.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập27
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm26
 • Hôm nay6,156
 • Tháng hiện tại24,636
 • Tổng lượt truy cập17,086,956
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây