2013: Năm của máy tính bảng và điện thoại thông minh Ubuntu Linux?

Thứ tư - 09/01/2013 06:02
2013:The year of the Ubuntu Linux tablet and smartphone?

Tómtắt: Canonical dường như sẵn sàng tung ra một hệ điềuhành Ubuntu Linux hoàn toàn cảm ứng. Các máy tính bảng vàđiện thoại thông minh Ubuntu còn xa ở đằng sau ư?

Summary:Canonical appears to be getting ready to release a fullytouch-enabled Ubuntu Linux operating system. Will Ubuntu tablets andsmartphones be far behind?

By StevenJ. Vaughan-Nichols for Linuxand Open Source | January 1, 2013

Theo:http://www.zdnet.com/2013-the-year-of-the-ubuntu-linux-tablet-and-smartphone-7000009254/

Bài được đưa lênInternet ngày: 01/01/2013

Lờingười dịch: “Shuttleworth muốn Ubuntu trên di động vàmáy tính bảng sẽ là những tay chơi lớn như Android hoặciOS, chứ không chỉ là hệ điều hành cho những ngườicó sở thích riêng. Điều đó không dễ, nhưng tôichắc đó là mục tiêu của ông ta”. Điều này là hoàntoàn có cơ sở với những gì chúng ta được thấy hiệnnay, ví dụ, qua video ởđây. Và không chỉ như vậy, Shuttleworth muốn là điềuchưa từng có trong lịch sử: Một nền tảng cho mọi dạngđiện toán.

Canonical, công ty chacủa Ubuntu Linux, đang bóng gió trong bức thư lớn, sángrằng đã tới lúc tung ra một phiên bản hoàn toàn cảmứng của Ubuntu Unity. Băng rôn lớn của site bây giờ códòng chữ “Rất gần rồi, bạn có thể gần như sờđược nó”, với một đồng hồ đếm ngược về 1 giờchiều giờ phương Tây, ngày 02/01/2013. Nếu điều này quảthực là những gì Canonical đang có kế hoạch, liệu máytính bảng và điện thoại thông minh được trang bịUbuntu có còn xa?

Canonical đã và đangcó kế hoạch mang tới các máy tính bảng Ubuntu kể từkhi nó lần đầu giới thiệu giao diện Unity gây tranh cãicủa mình vào năm 2010. Sau đó, trong cuộc hội thoại vớiMark Shuttleworth, nhà sáng lập Ubuntu, tôi đã được nóirằng Unity có nghĩa là giao diện chủ đạo của Ubuntu chomáy tính để bàn, netbook và máy tính bảng.

Khi đó, trong khi mộtphiên bản cho máy tính bảng của Ubuntu còn chưa có ngaytrong kế hoạch của Canonical, thì Jono Bacon, Quản lý Cộngđồng Ubuntu, đã nói cho tôi rằng “Tất cả các mẩu đãsẵn sàng để tạo ra một máy tính bảng Ubuntu”. Thậmchí sau đó, trước khi Unity được tung ra, tôi đã đượcchỉ những bước tập tễnh ban đầu cho Unity đa cảmứng.

Slideshow:Chào hello với Ubuntu 12.10 Linux

Kể từ đó, Ubuntu đãvà đang làm việc cật lực để kết hợp chức năng cảmứng đầy đủ vào Unity. Vào cuối năm 2011, Shuttleworth đãkhẳng định rằng Canonical có thể mang Ubuntu Linux vào cácđiện thoại thông minh, các máy tính bảng và các TV thôngminh.

Shuttleworth đã nóikhi đó rằng, “Đây là sự mở rộng tự nhiên ý tưởngcủa chúng tôi khi Ubuntu như là Linux cho mọi người. Khimọi người đã chuyển từ máy tính để bàn sang các yếutố định hình mới cho điện toán, thì điều quan trọngcho chúng tôi phải với tới được cộng đồng trong cácnền tảng đó. Vì thế, chúng tôi sẽ ôm lấy thách thứcvề cách sử dụng Ubuntu trên các điện thoại thôngmiinh, các máy tính bảng và các màn hình thông minh”.

Canonical,Ubuntu Linux's parent company,is hinting in big, bright letters that's its about to release a fullytouch-enabled version of Ubuntu Unity. The site's banner headline nowreads "So close, you can almost touch it." with a clockcounting down to 1 PM Eastern time, January 2nd. If this is indeedwhat Canonical is planning, can Ubuntu-powered tablet and smartphonesbe far behind?

Canonicalhas been planning to bring Ubuntu to tablets since it firstintroduced its controversial Unity interface in 2010. Then, inconversations with Mark Shuttleworth, Ubuntu's founder, I was toldthat Unitywas meant to be Ubuntu's master interface for desktops, netbooks, andtablets.

Atthe time, while a tablet version of Ubuntu wasn't in Canonical'simmediate plans, Jono Bacon, the Ubuntu Community Manager, told methat "all the pieces are in place to cre-ate an Ubuntu tablet."Even then, before Unity was launched, I was shown the first babysteps to multi-touch Unity.

Slideshow:Say hello to Ubuntu 12.10 Linux

Sincethen, Ubuntu has been working hard to incorporate full-featured touchfunctionality into Unity. In late 2011, Shuttleworth confirmedthat Canonicalwould be bringing Ubuntu Linux to smartphones, tablets, and smartTVs.

Shuttleworthsaid at the time that, "This is a natural expansion of our ideaas Ubuntu as Linux for human beings. As people have moved f-romdesktop to new form factors for computing, it's important for us toreach out to out community on these platforms. So, we'll embrace thechallenge of how to use Ubuntu on smartphones, tablets andsmart-screens."

Ina December 2012 Slashdot interview, Shuttleworth made it clear thatUbuntuon mobile was still in their plans. "Let's make one OS thatruns on the phone AND on your supercomputer. We're close to that now- we know Ubuntu makes a great cloud OS and a great server OS and agreat desktop. So I think the next frontier is to cre-ate a seamlessexperience f-rom the embedded world to the cloud," saidShuttleworth.

Shuttleworthcontinued, the "mobile world is crucial to the future of the PC.This month, for example, it became clear that the traditional PC isshrinking in favor of tablets. So if we want to be relevant on thePC, we have to figure out how to be relevant in the mobile worldfirst."

Trong cuộc phỏng vấntrên Slashdot vào tháng 12/2012, Shuttleworth đã làm rõ rằngUbuntu trên di động vẫn còn nằm trong kế hoạch của họ.“Hãy làm một hệ điều hành chạy trên điện thoại VÀtrên siêu máy tính của bạn. Chúng tôi bây giờ đang gầntới điều đó - chúng tôi biết Ubuntu tạo ra một hệđiều hành đám mây tuyệt vời và một hệ điều hànhmáy chủ tuyệt vời và một máy để bàn tuyệt vời. Vìthế tôi nghĩ mặt trận tiếp theo là tạo ra một trảinghiệm trơn tru từ thế giới nhúng tới đám mây”,Shuttleworth nói.

Shuttleworth tiếp tục,“thế giới di động là sống còn cho tương lai của máytính cá nhân. Tháng này, ví dụ, điều trở nên rõ rànghơn là máy tính cá nhân truyền thống đang co lại có lợicho các máy tính bảng. Vì thế nếu chúng tôi muốn phùhợp trong máy tính cá nhân PC, thì chúng tôi phải chỉ racách phù hợp trong thế giới di động trước tiên”.

Ông có kế hoạch làmđiều này bằng việc tập trung vào việc thiết lập “mộtcâu chuyện lớn xung quanh Ubuntu và các yếu tố địnhhình di động - máy tính bảng và điện thoại - trong đóchúng tôi có thể xây dựng các mối quan hệ sâu sắc hơnvới những người tiêu dùng hàng ngày. Tất cả các côngty PC chính [như Dell] bây giờ xuất xưởng các PC vớiUbuntu được cài đặt sẵn. Vì thế chúng tôi có mộttập hợp rất cứng cỏi những cam kết làm việc trongnền công nghiệp. Nhưng các công ty PC đó lo lắng thúcđẩy thứ gì đó mới cho những người mua PC. Nếu chúngtôi có thể làm cho những người mua PC quen với Ubuntu nhưmột trải nghiệm di động và máy tính bảng, thì họ cóthể có thiện chí nhiều hơn để mua nó trên PC nữa”.

Vì chế những gìchúng tôi có thể mong đợi vào ngày mai chứ? Tôi nghĩShuttleworth đã nói rồi cho chúng tôi một phần của nótrong phỏng vấn của Slashdot. Ông nói, “chúng tôi đãnói rõ ràng rằng di động và máy tính bảng là các câuchuyện chính chúng tôi cần nói với 14.04 LTS [Hỗ trợlâu dài]”.

Nếu điều đó cònchưa rõ ràng cho bạn, thì trên blog của mình gần đâyShuttleworth đã viết, “Unity trong năm 2013 tất cả là vềdi động - mang Ubuntu tới các điện thoại và máy tínhbảng”.

Mọi thứ đó đềuhay và tốt cả, nhưng tôi nghĩ Canonical sẽ thực sự cótin lớn hơn là chỉ ôm trọn lấy các điện thoại vàmáy tính bảng với phiên bản Ubuntu 14.04. Trước hết,tôi mong đợi Ubuntu công bố rằng nó sẽ hỗ trợ đầyđủ cho vi xử lý ARM. Hôm nay, chỉ có Ubuntu 12.04 cũ hơnlà hỗ trợ đầy đủ cho kiến trúc ARM.

Tin lớn mà tôi hyvọng thấy vào ngày mai, và tôi đoán ở đây, là tuyênbố về các đối tác điện thoại thông minh và máy tínhbảng phần cứng của Ubuntu. Tôi cảm thấy khá chắc chắnchúng ta sẽ thấy tin như vậy.

Sau tất cả, không cócác thiết bị di động sẵn sàng để chạy Ubuntu, chỉcác cao thủ Ubuntu sẽ lo lắng với nó, và Shuttleworth rõràng có nhiều kế hoạch lớn hơn nhiều cho Ubuntu trên diđộng hơn là với phần dẻo thay thế nào khác nhưAndroid CyanogenMod.Shuttleworth muốn Ubuntu trên di động vàmáy tính bảng sẽ là những tay chơi lớn như Android hoặciOS, chứ không chỉ là hệ điều hành cho những ngườicó sở thích riêng. Điều đó không dễ, nhưng tôi chắcđó là mục tiêu của ông ta.

Heplans to do this by focusing on establishing "a great storyaround Ubuntu and mobile form factors - the tablet and the phone - onwhich we can build deeper relationships with everyday consumers. Allthe major PCcompanies [such as Dell] now ship PC's with Ubuntu pre-installed.So we have a very solid set of working engagements in the industry.But those PC companies are nervous to promote something new to PCbuyers. If we can get PC buyers familiar with Ubuntu as a phone andtablet experience, then they may be more willing buy it on the PCtoo."

Sowhat can we expect tomorrow? I think Shuttleworth already told uspart of it in the Slashdot interview. He said, "we've saidclearly that the phone and tablet are key stories we need to tell by14.04 LTS [Long Term Support]."

Itthat wasn't clear enough for you, on his own blog Shuttleworthrecently wrote, "Unityin 2013 will be all about mobile--bringing Ubuntu to phones andtablets."

That'sall well and good, but I think Canonical will actually have biggernews than just fully embracing phones and tablets with the April 2014release of Ubuntu. First, I expect Ubuntu to announce that it willmore fully support the ARMprocessor. Today, only the older Ubuntu 12.04 is fully supportedon the ARM architecture.

Thebig news I hope to see tomorrow, and here I'm speculating, is theannouncement of Ubuntu hardware tablet and smartphone partners. Ifeel pretty certain we'll see such news.

Afterall, without ready-to-run Ubuntu mobile devices, only hardcore Ubuntuhackers will bother with it, and Shuttleworth clearly has much biggerplans for Ubuntu on mobile than to be another al-ternative firmwaresuch as AndroidCyanogenMod. Shuttleworth wants Ubuntu on phones and tablets tobe as big a player as Android or iOS, not a mere hobbyist operatingsystem. It won't be easy, but I'm sure that's his goal. 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay4,519
  • Tháng hiện tại191,395
  • Tổng lượt truy cập21,332,907
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây