Các tài nguyên bổ sung thêm (cho Bài 4 - Sử dụng các giấy phép CC và các tác phẩm được cấp phép CC)

Thứ hai - 22/04/2024 06:27
Các tài nguyên bổ sung thêm (cho Bài 4 - Sử dụng các giấy phép CC và các tác phẩm được cấp phép CC)

Additional Resources

Theo: https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/additional-resources-4/

Các chi tiết bổ sung về các vụ kiện tại tòa trong phần 4.2

Trong vụ kiện của Văn phòng FedEx, quyết định này đã được Tòa phúc thẩm khu vực 2 của nước Mỹ xác nhận, trong đó tuyên bố: “Tóm lại, các điều khoản rõ ràng của Giấy phép cho phép FedEx sao chép Tài liệu thay mặt cho một khu trường học thực hiện các quyền theo Giấy phép và tính phí đối với khu trường đó cho việc sao chép đó với mức giá cao hơn chi phí của FedEx, trong trường hợp không có bất kỳ khiếu nại nào rằng khu trường đó đang sử dụng Tài liệu cho mục đích khác ngoài 'mục đích phi thương mại'. Đề nghị bác bỏ được chấp thuận.”

Với vụ Office Depot, Great Minds khẳng định cửa hàng sao chép đã vi phạm giấy phép BY-NC-SA 4.0 vì những lý do tương tự mà FedEx Office đã làm; tuy nhiên, Great Minds cũng tuyên bố rằng vì Office Depot đã liên hệ với các khu trường học để xin lệnh sao chép, nên việc gạ gẫm đó là bằng chứng bổ sung về việc vi phạm giấy phép. Điểm khác biệt khác với trường hợp của FedEx Office là Great Minds và Office Depot đã ký kết một hợp đồng chỉ định Office Depot có thể sao chép cùng các tài liệu giáo dục được nhà nước cấp vốn cho các khu trường học và sẽ trả tiền bản quyền cho Great Minds.[1]

Tòa án Quận của Mỹ cho Quận Trung tâm của California đã đồng ý với Office Depot, tuyên bố rằng “kết luận rằng Giấy phép Công cộng Creative Commons rõ ràng cấp cho các trường học và khu trường học quyền “để sao chép và chia sẻ Tài liệu được cấp phép, toàn bộ hoặc một phần, chỉ dành cho mục đích Phi thương mại” và không cấm các trường học và khu trường học thuê các bên thứ ba, chẳng hạn như Office Depot, để sao chép Tài liệu. . . . Bởi vì các trường học và các khu trường học là những thực thể thực hiện các quyền được cấp theo Giấy phép Công cộng Creative Commons, nên việc Office Depot có thể thu được lợi nhuận từ việc tạo các bản sao cho các trường học và khu trường học là không liên quan.”

Hơn nữa, tòa án quận tuyên bố: “Giấy phép Công cộng Creative Commons đang được đề cập cho phép các trường: (1) sao chép và sử dụng Tài liệu cho mục đích Phi thương mại, (2) cho phép rõ ràng các trường cung cấp các Tài liệu đó cho công chúng 'bằng bất kỳ phương tiện hoặc quy trình nào', và (3) không cấm các trường thuê bên ngoài sao chép cho các nhà cung cấp bên thứ ba. Bởi vì người được cấp phép có thể sử dụng hợp pháp đại lý hoặc nhà thầu bên thứ ba để hỗ trợ họ thực hiện các quyền được cấp phép của mình, không có điều khoản hợp đồng cấm hoạt động đó, Great Minds đã không cáo buộc rằng hành vi của Office Depot nằm ngoài phạm vi của giấy phép và do đó, Great Minds đã không thể cáo buộc rằng hành vi của Office Depot nằm ngoài phạm vi của giấy phép, và vì thế, khiếu nại của Minds về vi phạm bản quyền đối với Office Depot không thành công.” Tòa án cũng giải quyết cáo buộc Office Depot mời chào hoạt động kinh doanh tái sản xuất của các khu trường học.

Tòa án không nhận thấy sự khác biệt mà Great Minds đưa ra có tính thuyết phục hay điều đó có thể thay đổi được kết quả. Vụ kiện Great Minds vs. Office Depot đã được chuyển đến Tòa phúc thẩm của nước Mỹ Khu vực 9, nơi khẳng định quyết định của tòa án cấp dưới.

Thông tin thêm về sửa đổi giấy phép

Các câu hỏi thường gặp được chọn lọc bởi Creative Commons. CC BY 4.0

Sửa đổi Giấy phép CC bởi Creative Commons. CC BY 4.0

 • Điều này cung cấp hướng dẫn chính sách Creative Commons để sửa đổi các giấy phép CC.

Thông tin thêm về việc đánh dấu các tác phẩm được cấp phép

Đánh dấu/Người sáng tạo/Đánh dấu nội dung của bên thứ ba bằng Creative Commons. CC BY 4.0

 • Wiki này cung cấp các phương pháp hay nhất và thông tin chi tiết về việc đánh dấu nội dung của bên thứ ba.

Thêm thông tin về tính tương thích của giấy phép

Compatible Licenses by Creative Commons. CC BY 4.0

 • Trang có thông tin về các giấy phép tương thích, cách hoạt động của tính tương thích và nơi có thể không nhất thiết phải có sự tương thích giữa các giấy phép.

Wiki/CC License Compatibility by Creative Commons. CC BY 4.0

 • Thông tin thêm về biểu đồ tính tương thích của các giấy phép CC.

License Compatibility. CC BY-SA 3.0

 • Bài viết trên Wikipedia về tính tương thích của các giấy phép, bao gồm các giấy phép mở không phải là các giấy phép Creative Commons.

New Charts for Adaptation and Remix by Jonathan Poritz. CC BY SA 4.0

 • Các phiên bản sửa đổi của Biểu đồ Bộ điều hợp Giấy phép và Biểu đồ tính Tương thích Giấy phép, được thiết kế để dễ truy cập hơn và rõ ràng hơn. Các biểu đồ này chưa được CC kiểm duyệt chính thức, nhưng chúng tôi đưa chúng vào đây đề phòng trường hợp chúng có thể hữu ích hơn cho một số người dùng.

Thông thái hơn về các giấy phép CC

Creative Commons Licenses Legal Pitfalls: Incompatibilities and Solutions by Melanie Dulong de Rosnay at the Institute for Information Law at the University of Amsterdam & Creative Commons Netherlands. CC BY 3.0 NL

 • Một báo cáo chi tiết về các khía cạnh pháp lý và sắc thái hơn của sự không tương thích được áp dụng trong nhiều ứng dụng quốc tế.

User Related Drawbacks of Open Content Licensing by Till Kreutzer in Open Content Licensing: From Theory to Practice, edited by Lucie Guibault and Christina Angelopoulos. CC BY NC 3.0

 • Chương sách về một số vấn đề phức tạp liên quan đến người sử dụng các tài liệu được cấp phép mở (bao gồm các giấy phép CC).

-----------------------------------------------------------------------

 1. Theo đơn khiếu nại, hợp đồng này được ký kết trong thời gian FedEx Office đang chờ xử lý. Tuy nhiên, sau khi tòa án quận đưa ra kiến nghị bác bỏ ủng hộ FedEx Office, Office Depot đã chấm dứt hợp đồng với Great Minds ngay trước khi hợp đồng hết hạn và, dựa vào quyết định của FedEx Office, tiếp tục sao chép các tài liệu của Great Minds cho các khu trường học mà không trả tiền bản quyền cho Great Minds.

-----------------------------------------------------------------------

Giấy phép và Ghi công

Nội dung được cấp phép CC, Bản gốc

 

Additional details on the court cases in section 4.2

In the FedEx Office case, the decision was affirmed by the U.S. 2nd Circuit Court of Appeals, which stated: “In sum, the unambiguous terms of License permit FedEx to copy the Materials on behalf of a school district exercising rights under the License and charge that district for that copying at a rate more than FedEx’s cost, in the absence of any claim that the school district is using the Materials for other than a ‘noncommercial purpose.’ The motion to dismiss is granted.”

With the Office Depot case, Great Minds claimed the copy store violated the BY-NC-SA 4.0 license for the same reasons FedEx Office did; however, Great Minds also claimed that because Office Depot reached out to school districts to solicit reproduction orders, that the solicitation is additional evidence of a license violation. The other difference with the FedEx Office case was that Great Minds and Office Depot had entered into a contract specifying Office Depot could reproduce the same publicly-funded educational materials for school districts and would pay royalties to Great Minds.[1]

The U.S. District Court for the Central District of California agreed with Office Depot, stating it “concludes that the Creative Commons Public License unambiguously grants the licensee schools and school districts the right “to reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part, for NonCommercial purposes only,” and does not prohibit the schools and school districts from employing third parties, such as Office Depot, to make copies of the Materials. . . . Because the schools and school districts are the entities exercising the rights granted under the Creative Commons Public License, it is irrelevant that Office Depot may have profited from making copies for schools and school districts.”

Furthermore, the district court stated: “The Creative Commons Public License at issue authorizes schools to: (1) reproduce and use the Materials for NonCommercial purposes, (2) expressly permits the schools to provide those Materials to the public ‘by any means or process,’ and (3) does not prohibit the schools from outsourcing the copying to third party vendors. Because a licensee may lawfully use a third party agent or contractor to assist it in exercising its licensed rights, absent contractual provisions prohibiting such activity, Great Minds has failed to allege that Office Depot’s conduct was outside the scope of the license and, thus, Great Minds’ claim for copyright infringement against Office Depot fails.” The court also addressed Office Depot’s alleged solicitation of school districts’ reproduction business.

The court did not find the difference urged by Great Minds persuasive or that it should change the outcome. The Great Minds vs. Office Depot case went to the U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit, which affirmed the lower court decision.

More information about modifying the licenses

Selected Frequently Asked Questions by Creative Commons. CC BY 4.0

Modifying the CC Licenses by Creative Commons. CC BY 4.0

 • This provides Creative Commons policy guidance for modifying the CC licenses.

More information about marking licensed works

Marking/Creators/Marking Third Party Content by Creative Commons. CC BY 4.0

 • This wiki provides best practices and nuanced information on the marking of third-party content.

More information about license compatibility

Compatible Licenses by Creative Commons. CC BY 4.0

 • A page with information on which licenses are compatible, how compatibility works, and where there may not necessarily be compatibility between licenses.

Wiki/CC License Compatibility by Creative Commons. CC BY 4.0

 • More information on the CC license compatibility chart.

License Compatibility. CC BY-SA 3.0

 • Wikipedia article on license compatibility including open licenses that are not CC licenses.

New Charts for Adaptation and Remix by Jonathan Poritz. CC BY SA 4.0

 • Revised versions of the License Adaptor’s Chart and the License Compatibility Chart, designed to be more accessible and more clear. These charts have not been officially vetted by CC, but we include them here in case they may be more helpful for some users.

More scholarship about CC licenses

Creative Commons Licenses Legal Pitfalls: Incompatibilities and Solutions by Melanie Dulong de Rosnay at the Institute for Information Law at the University of Amsterdam & Creative Commons Netherlands. CC BY 3.0 NL

 • A detailed report on more nuanced and legal aspects of incompatibilities that applies in a variety of international applications.

User Related Drawbacks of Open Content Licensing by Till Kreutzer in Open Content Licensing: From Theory to Practice, edited by Lucie Guibault and Christina Angelopoulos. CC BY NC 3.0

 • Book chapter about some complicated issues that pertain to users of openly licensed materials (including CC licenses).

 1. According to the complaint, this contract was entered into while FedEx Office was pending. However, once the district court granted the motion to dismiss in favor of FedEx Office, Office Depot terminated its contract with Great Minds shortly before it expired and, in reliance on the FedEx Office decision, continued to reproduce Great Minds’ materials for school districts without paying royalties to Great Minds.

Licenses and Attributions

CC licensed content, Original

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập34
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm28
 • Hôm nay4,342
 • Tháng hiện tại194,073
 • Tổng lượt truy cập33,171,601
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây